Europe.bg
  Начало - Simple - Актуално
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Simple / Актуално

 • A+
 • A-
03-03-2010

Комисията предлага нова икономическа стратегия в Европа

Днес Европейската комисия откри стратегията „Европа 2020“ за излизане от кризата и за подготвяне на икономиката на ЕС за следващото десетилетие. Комисията посочва три ключови двигатели за растеж, които да бъдат въведени в действие посредством конкретни действия на равнище на ЕС и на национално равнище: интелигентен растеж (насърчаване на познанията, иновациите, образованието и цифровото общество), устойчив растеж (по-ефикасно използване на ресурсите при производството, като същевременно увеличим конкурентоспособността) и приобщаващ растеж (нарастване на участието в пазара на труда, придобиване на умения и борба с бедността). Тези усилия за растеж и трудови места се нуждаят от поемането на ангажимент на най-високо политическо равнище и обединяването на всички участници в цяла Европа. Определени са пет цели за това къде следва да се намира ЕС през 2020 г. и чийто напредък може да бъде проследен.

Председателят г-н Барозу заяви: „Стратегията „Европа 2020“ се отнася до това, което ние следва да предприемем днес и утре, за да насочим икономиката на ЕС отново в правилната посока. Кризата разкри фундаментални проблеми и неустойчиви тенденции, които ние не можем да продължаваме да пренебрегваме. Растежът в Европа е недостатъчен, което излага на риск нашето бъдеще. Ние трябва с решителност да се справим с нашите слабости и да използваме многобройните си силни страни. Трябва да изградим нов икономически модел, основан на познания, нисковъглеродна икономика и високи равнища на трудова заетост. Тези усилия се нуждаят от обединяването на всички участници в цяла Европа.“

На първо място, Европа трябва да се поучи от световната икономическа и финансова криза. Нашите икономики са дълбоко свързани помежду си. Никоя държава-членка не може да се справи със световните предизвикателства, като действа отделно от другите. Ние сме по-силни, когато работим заедно, и затова успешното излизане от кризата зависи от добрата координация на икономическата политика. Ако не успеем в това, може да преживеем „едно загубено десетилетие“ на относителен спад, трайно нарушаване на растежа и структурно високо равнище на безработица.

Затова стратегията „Европа 2020“ определя нова визия за европейската социална пазарна икономика през следващото десетилетие и се основава на три тясно свързани и взаимно подсилващи се приоритетни области: интелигентен растеж, развитие на икономика, основана на познания и иновации; устойчив растеж, като се поощрява нисковъглеродна, ефикасна по отношение на енергийните източници и конкурентна икономика; и приобщаващ растеж, като се насърчава икономика на висока трудова заетост и социално и териториално сближаване.

Напредъкът за постигането на тези цели ще бъдат оценяван спрямо пет представителни главни постижения на равнище на ЕС, които държавите-членки ще бъдат приканени да превърнат в национални цели, отразяващи следните начални точки:

 • 75 % от населението на възраст между 20 и 64 години следва да работи.
 • 3% от БВП на ЕС следва да бъде инвестиран в научноизследователска и развойна дейност.
 • Целите „20/20/20“ по отношение на климата и на енергетиката следва да бъдат постигнати.
 • Делът на преждевременно напускащите училище следва да бъде под 10 % и поне 40 % от младежите следва да притежават училищно свидетелство или диплома. .
 • намаляване с 20 милиона на броя на хората, застрашени от бедност.

За да постигне тези цели, Комисията предлага стратегията „Европа 2020“, която се състои от серия от водещи инициативи. Задействането на тези инициативи представлява споделен от всички приоритет, като е необходимо действие на всички равнища: организации на равнище на ЕС, държави-членки, местни и регионални органи.

 • Обединение за иновации - съсредоточаване върху политиката за научноизследователска и развойна дейност и за иновации, като същевременно бъдат преодоляно разминаването между постиженията на науката и пазара, за да се превърнат иновациите в продукти. Например патентът на Общността може да доведе до икономии за предприятията от 289 млн. EUR всяка година.
 • Младеж в движение – повишаване на качеството и притегателната сила в международен план на европейската система за висше образование посредством насърчаване на мобилността на студентите и на младите професионалисти. Като конкретно действие свободните работни места във всички държави-членки трябва да бъдат по-достъпни в цяла Европа и професионалната квалификация и опит да бъдат напълно признати.
 • Програма относно цифровите технологии в Европа – постигане на устойчива икономика и социални ползи от цифров единен пазар, основан на високоскоростен интернет. Всички европейски граждани трябва да имат достъп до високоскоростен интернет до 2013 г.
 • Ефикасно използване на ресурсите в Европа – подпомагане за преминаване към по-ефикасно използване на ресурсите и към нисковъглеродна икономика. Европа трябва да се придържа към целите за 2020 г. по отношение на енергийното производство, ефективност и потребление. Това ще доведе до намаление от 60 млрд. EUR на вноса на петрол и газ до 2020 г.
 • Промишлена политика за зелен растеж - подпомагане на промишлената база на ЕС да бъде по-конкурентоспособна в световен план след кризата, насърчаване на предприемаческия дух и развитие на нови умения. Това ще доведе до създаването на милиони нови работни места;
 • Програма за нови умения и работни места – създаване на условия за модернизиране на работните пазари с цел повишаване на нивата на трудова заетост и гарантиране на устойчивостта на нашите социални модели, след пенсионирането на възрастните хора от поколението на следвоенното демографско обновление; както и
 • Европейска платформа за борба с бедността – гарантиране на икономическо, социално и териториално сближаване посредством подпомагане на бедните и намиращите се в състояние на социално изключване, като им се предостави възможност да участват активно в обществото.

Амбицията на стратегията „Европа 2020“ се състои в осигуряването на лидерство и отчетност на ново равнище. Комисията приканва държавните и правителствените ръководители да поемат ангажимент по отношение на новата стратегия и да я подкрепят по време на Европейския съвет през пролетта. Ролята на Европейския парламент също ще бъде подсилена.

Методите на управление ще бъдат укрепени, за да се гарантира, че поетите ангажименти се превръщат в ефективни действия на място. Комисията ще следи за напредъка. Докладването и оценката в рамките на стратегията „Европа 2020“ и Пакта за стабилност и растеж (ПСР) ще бъдат провеждани едновременно (като продължат да бъдат два различни инструмента) с цел подобряване на сближаването. Това ще позволи на двете стратегии да преследват сходни цели за реформа, като продължат обаче да бъдат два отделни инструмента.

Further information : http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Парламент
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.