Europe.bg
  Начало - Конкурси
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Конкурси

RSS
 • A+
 • A-
14-02-2014

ГД „Икономически и финансови въпроси“ търси главен съветник

В Официалния вестник на ЕС от 14 февруари е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността главен съветник (степен AD 14) в Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“.

Основната роля на Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ (ГД ECFIN) е да допринася за успеха на Икономическия и паричен съюз както в Европейския съюз, така и извън него. Една от важните цели на Генералната дирекция е да подпомага изработването и ефективното прилагане на финансови инструменти. Целта е насърчаване на растежа и трудовата заетост. Тази дейност се извършва посредством съчетаването на бюджетни ресурси от ЕС с експертния опит и капацитета за финансиране в рамките на баланса, с които разполагат Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и други международни финансови институции.

ЕБВР е международна финансова институция. Нейните акционери са всички държави-членки на ЕС, ЕС и ЕИБ. Тя подпомага прехода към пазарна икономика на държавите от Централна и Източна Европа до Централна Азия и до Южното и Източното Средиземноморие. Основните управителни органи на ЕБВР са Съветът на управителите. В него ЕС е представляван от заместник-председателя на Комисията, отговорен за икономическите и парични въпроси, и Съветът на директорите — постоянен орган, който ръководи текущата дейност на ЕБВР. Сферата на компетентност на ГД ECFIN включва отговорност за упражняването на правата и задълженията на Комисията съгласно договора по отношение на ЕБВР.

Главният съветник ще поеме работата на директор от ЕС в ЕБВР. Основните му задължения са:

 • да представлява Европейския съюз в Съвета на директорите на ЕБВР;
 • да ръководи представителството на ЕС в банката в качеството си на изпълнителен директор от ЕС;
 • да осигурява цялостната координация на политическите отношения между Европейската комисия и ЕБВР;
 • да упражнява надзор върху човешките и финансовите ресурси, свързани с неговата длъжност, което включва около четири души персонал;
 • да съдейства за определянето на вътрешната стратегия на Комисията относно свързаните с ЕБВР въпроси;
 • да представлява Комисията по време на свързани с ЕБВР междуинституционални заседания. Това включва и заседанията с участието на Европейския парламент, Съвета и Икономическия и финансов комитет.

Местоработата на главния съветник ще бъде в Лондон (Обединеното кралство).

Одобреният кандидат трябва да бъде изключителна и динамична личност. Той трябва да проявява следните характеристики:

 • изключителни лидерски способности, придобити чрез ръководство и ефективна координация на разнообразни по естество екипи в ключови области на политиката;
 • отлична способност за ефективна и безпроблемна комуникация с вътрешните и външните заинтересовани страни; способност да представлява Комисията и ГД ECFIN на високо равнище в рамките на международните финансови институции (в това число и ЕБВР), институциите на ЕС и пред националните органи;
 • добри познания за институциите на ЕС; за предимство ще се счита настоящ или предишен професионален опит с една или няколко институции на ЕС;
 • много добри познания по законодателството на ЕС и съответните процедури за вземане на решения, за предпочитане във връзка с дейностите, които са в сферата на компетентност на ГД ECFIN;
 • солидни познания по икономическа теория и практика, особено във връзка с банковата дейност и финансите;
 • солидни познания по инструментите на финансовия пазар и въпросите, свързани с корпоративното управление;
 • точна преценка и висок идеен потенциал; явен стремеж за намирането и реализирането на нови идеи относно стратегията на Комисията по въпросите, свързани с международните финансови институции, и по-конкретно по въпросите, свързани с ЕБВР.

Критерии за допустимост

Кандидатите трябва:

 • да бъдат граждани на държава-членка на Европейския съюз;
 • да притежават образователна степен, която съответства на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, когато нормалната продължителност на обучението е четири или повече години или
 • образователна степен, която съответства на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, и подходящ професионален опит с продължителност поне една година, когато нормалната продължителност на обучението е най-малко три години;
 • след дипломирането си да имат най-малко 15 години професионален опит на длъжност, за която се изискват горепосочените квалификации.

Поне 5 години от този професионален опит трябва да е придобит на висша съветническа длъжност в област, свързана с настоящата длъжност. Кандидатите следва ясно да посочат за всяка висша съветническа длъжност нейното наименование и точните функции, които са упражнявали.

 • да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да притежават задоволителни познания по друг от тези официални езици;
 • да не са достигнали нормалната възраст за пенсиониране; за служителите, постъпващи на работа в европейските институции от 1 януари 2014 г. нататък, пенсионната възраст е определена като края на месеца, в който лицето навършва 66 години.

Кандидатите ще трябва да заявят ангажимента си да действат независимо и в полза на обществения интерес. Те трябва да декларират всички интереси, които биха могли да бъдат счетени за накърняващи тяхната независимост.

Главният съветник ще бъде избран и назначен от Комисията съгласно процедурите ѝ за подбор и наемане на служители. Одобрените кандидати ще бъдат поканени да се явят на интервю от Консултативния комитет по назначенията към Европейската комисия. Те ще участват в тестове по модела „център за оценяване“, които ще бъдат проведени от външни консултанти по подбор на персонал.

За заплатата и условията на работа се прилагат разпоредбите на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности за степен AD 14. Кандидатите следва да обърнат внимание, че съгласно Правилника за длъжностните лица всички нови служители трябва да преминат успешно изпитателен срок от девет месеца.

Избраният кандидат ще бъде назначен като длъжностно лице при условията на Правилника за длъжностните лица.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии за допустимост, по-специално на изискванията относно вида диплома и професионалния опит.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Ваша е отговорността да попълните онлайн регистрацията си в срок. Не изчаквайте до последните дни, за да кандидатствате – натоварен интернет трафик или проблем с интернет връзката може да доведе до прекъсване на онлайн регистрацията, преди да сте я завършили. Поради тази причина ще се наложи да повторите целия процес отначало. След като срокът за регистрация изтече, няма да имате повече възможност да кандидатствате. Като общо правило закъснели регистрации, получени по електронна или обикновена поща, няма да бъдат приемани.
След като приключите онлайн регистрацията, на екрана ще се появи регистрационен номер. Това ще бъде референтният Ви номер по всички въпроси, които се отнасят до тази конкретна процедура за подбор. Когато получите този номер, процесът на регистрация е приключил – това е потвърждение, че данните Ви са регистрирани.

Към кандидатурата трябва да приложите автобиография във формат WORD или PDF и да въведете онлайн мотивационно писмо (не повече от 8 000 знака). Автобиографията и мотивационното писмо трябва да бъдат написани на английски, френски или немски език.

Процесът на подбор, включително кореспонденцията с комисиите за подбор по време на процедурата, ще се провежда на английски език.

Необходимо е да имате и валиден адрес на електронна поща. Цялата кореспонденция във връзка с тази процедура за подбор ще бъде извършена с помощта на този електронен адрес. Трябва да уведомите Комисията за всяка евентуална промяна на този адрес.

Моля, обърнете внимание, че не е възможно да следите развитието на своята кандидатура онлайн. Европейската комисия ще се свърже директно с Вас във връзка със състоянието на Вашата кандидатура.

Ако имате увреждане, което не Ви позволява да се регистрирате онлайн, може да изпратите кандидатурата си (автобиография и мотивационно писмо) в печатен вид с препоръчано писмо, с дата на пощенското клеймо не по-късна от крайния срок за регистрация. Всяка по-нататъшна кореспонденция между Европейската комисия и Вас ще се осъществява по пощата. В такъв случай към формуляра за кандидатстване трябва да приложите удостоверение за инвалидност, издадено от съответния компетентен орган. На отделен лист трябва също да посочите специалните условия, които според Вас ще бъдат необходими за улесняване на участието Ви в подбора.

За повече информация и/или при евентуални технически проблеми моля, изпратете електронно писмо на адрес:

HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Крайният срок за регистрация е 14 март 2014 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата. 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.