Europe.bg
  Начало - Конкурси
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Конкурси

RSS
 • A+
 • A-
18-02-2014

Комитетът на регионите търси Генерален секретар

В Официалния вестник на ЕС от 18 февруари е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността Генерален секретар в Генералния секретариат на Комитета на регионите.

Под ръководството на председателя, който представлява Бюрото, Генералният секретар на Комитета на регионите (КР) има за задача да осигурява изпълнението на решенията, взети от Бюрото или председателя. Тези решения са взети в съответствие с разпоредбите на Правилника за дейността на КР и приложимите правни разпоредби. Те включват по-специално организацията и управлението на Генералния секретариат на Комитета на регионите по начин, който да му даде възможност да подпомага ефективно КР и неговите органи, както и членовете му, в изпълнението на техните задачи.

Комитетът на регионите се състои от около 550 души и е с годишен бюджет от близо 90 милиона евро.

КР е консултативен орган. Той е създаден през 1994 г. Комитетът на регионите е асамблея на представителите на местните и регионалните органи на самоуправление в Европейския съюз. Състои се от 353 членове. Те заемат изборна длъжност в местен или регионален орган на самоуправление или носят политическа отговорност пред изборен орган. Членовете:

 • живеят и работят в региона/града, от който произхождат;
 • са запознати с тревогите на съгражданите си;
 • са говорител на своите избиратели в процеса на вземане на решения и приемане на европейско законодателство; те информират своите съграждани за протичащите европейски процеси.

Консултации с КР трябва да се провеждат в хода на целия законодателен процес, в който участват Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз.

КР е също така пазител на принципа на субсидиарност. След приемането на Договора от Лисабон КР има право да сезира Европейския съд за всеки случай, когато прецени, че този принцип не е бил спазен.

При изпълнението на административните си функции, Генералният секретар ще има по-специално задачата:

 • да подпомага председателя в подготовката на заседанията на Бюрото и на пленарната асамблея в спазването на процедурите и правилното изпълнение на решенията, взети в рамките на Правилника за дейността на КР;
 • да подпомага председателя в представляването на интересите на КР пред другите европейски институции и органи, както и на международно равнище;
 • да организира функционирането на Генералния секретариат така, че да му даде възможност да подпомага ефективно КР и неговите органи, както и членовете му при изпълнението на техните задачи. Тази дейност Генералният секретар извършва посредством предложения към Бюрото;
 • да участва с консултативен глас в заседанията на Бюрото;
 • да организира подготовката на годишните и многогодишните планове за работата на КР;
 • да гарантира доброто функциониране на съвместните служби на КР и на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) в съответствие с междуинституционалното споразумение, сключено между КР и ЕИСК;
 • да упражнява правомощията, които са му предоставени от Правилника за длъжностните лица и Правилника за дейността на КР в качеството си на орган по назначаването и орган, който има право да сключва договори за наемане на работа;
 • да изготвя бюджетната прогноза за разходите и приходите на КР; да изпълнява бюджета на институцията в рамките на възложените му правомощия;
 • да следи за оптимално използване на човешките и финансовите ресурси, предоставени на КР от бюджетните органи.

В процедурата по подбор може да участва всеки кандидат, който към определената крайна дата за внасяне на кандидатурите отговаря на следните условия. Кандидатът трябва:

 • да е гражданин на една от държавите-членки на Европейския съюз;
 • да се ползва от пълен обем граждански права; да представи подходящи препоръки за благонадеждност, които се изискват за изпълнението на служебните му задължения;
 • да е изпълнил законовите изисквания във връзка с отбиването на военната си служба;
 • да не е навършил пенсионна възраст, която за длъжностните лица и служителите на Европейския съюз се определя в края на месеца, през който съответното лице навършва 66 години. Кандидатът не трябва да ги навърши преди изтичане на мандата;
 • да е физически годен да изпълнява служебните си задължения, което ще бъде установено при медицински преглед от лекаря-консултант в КР по време на процедурата по наемане на избрания кандидат;
 • полученото от него образование да отговаря на завършено висше образование, удостоверено с диплома, с обичайна продължителност на обучението от най-малко четири години, или
 • образователно равнище, което отговаря на завършено висше образование, удостоверено с диплома, с обичайна продължителност на обучението от най-малко три години и опит в тази област от най-малко една година;
 • да има професионален опит от най-малко 15 години в област, отговаряща на естеството на служебните задължения, считано от получаването на дипломата, посочена в предходното тире; когато обичайната продължителност на висшето образование е 3 години, годината професионален опит, изисквана като допълнение към това образование, е неразделна част от дипломата и няма да бъде считана като част от изисквания брой години професионален опит; най-малко 5 години професионален опит трябва да е бил придобит на висша ръководна длъжност;
 • да владее отлично един от официалните езици на Европейския съюз като основен език и да има задоволителни познания по втори официален език на Европейския съюз;
 • в интерес на службата се изисква най-малкото задоволителна степен на владеене на английски или френски език. Кандидат, който владее един от двата горепосочени езика като основен език, ще бъде поканен на събеседването да се изкаже по задоволителен начин на друг официален език, задължително различен от неговия основен език. Освен това способността за ефикасно общуване на други официални езици на Европейския съюз е предимство;
 • спазването на изискванията за езикови познания трябва да бъде посочено в декларация и ще бъде оценено по време на събеседването.

В досието за кандидатстване трябва да се направи позоваване на обявлението за наемане на работа. Освен това досието трябва да съдържа:

 • мотивационно писмо, в което излагат причините, поради които кандидатстват за длъжността, виждането им за бъдещето на КР и очертават своите постижения, които показват, че имат подходяща квалификация за тази длъжност (най-много 5 страници), дата и подпис;
 • актуална автобиография (формат Europass);
 • автобиографията и мотивационното писмо трябва да бъдат написани на английски или френски език. В своята автобиография кандидатите трябва да посочат информация за петте години, през които са изпълнявали висши управленски задължения:
  • позицията и естеството на изпълняваните управленски задължения;
  • броя служители, които са били на тяхно подчинение в рамките на задълженията им;
  • размера на бюджетите, върху които са упражнявали пряк надзор;
 • декларация с дата и подпис за изпълнени условия за допускане до подбор;
 • контролен списък, с дата и подпис;
 • копие на официален документ за самоличност на кандидата;
 • копие на дипломата, изисквана за степента;
 • копие на официалните професионални удостоверения, даващи възможност да се удостовери опитът на кандидата. В удостоверенията трябва ясно да е посочена продължителността на ангажимента и, ако е възможно, равнището на упражняваната отговорност.

При съставяне на досието за кандидатстване не е необходимо тези копия на оригинала да са заверени.

Няма да бъде разгледано нито едно досие за кандидатстване, ако е непълно или изпратено след изтичане на срока за внасяне. Също така няма да бъдат разгледани досиета, при които не са спазени разпоредбите, уреждащи внасянето им.

Крайният срок за изпращане на досиетата за кандидатстване е 17 март 2014 г., 12:00 ч. (брюкселско време).

Пълния текст на конкурса, както и необходимите документи можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за наемане на работа за длъжността генерален секретар в Генералния секретариат на Комитета на регионите - № CDR/SG/AD16/3/14.pdf(496.35 KB) 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.