Europe.bg
  Начало - Конкурси
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Конкурси

RSS
 • A+
 • A-
26-03-2014

Покана за представяне на предложения по Програма „Еразъм+“

В Официалния вестник на ЕС от 26 март е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“ - „Национални органи за професионална подготовка“.

Целта на поканата е да се подпомогне въвеждането или модернизирането на професионалната подготовка в първоначалните системи за професионално образование и обучение (ПОО).

Поканата насърчава развитието на висококачествено обучение от типа професионална подготовка (чиракуване) и обучение в процеса на работа при ПОО. Тези действия се осъществяват чрез партньорства между националните органи, отговарящи за образованието, заетостта и икономиката, социалните партньори, съответните междинни органи (като търговски камари, промишленост и занаяти, професионални и отраслови организации), доставчици на услуги в областта на ПОО и други заинтересовани страни.

Поканата е отправена към националните органи, отговарящи за системите за професионална подготовка, включени в системите за първоначално ПОО във всяка държава, участваща в Програмата „Еразъм+“, или към определена от тях организация.

Прякото участие на компетентните национални органи трябва да гарантира, че проектите могат да допринесат ефективно за националните реформи, като изградят висококачествени схеми за професионална подготовка. Те трябва да бъдат свързани с работата на Европейския алианс за професионална подготовка и с последващите действия по Комюникето от Брюж. Всеки проект ще се основава на практиките в една или повече от другите държави, участващи в Програмата „Еразъм+“, възползвайки се по този начин от обмена на знание и опит. Активното участие на националните органи в областта на професионалната подготовка, като социални партньори (организации на работодателите и на работниците), учебни заведения за ПОО, отделни предприятия и междинни организации, ще бъдат важен елемент при определяне на качеството на предложението.

Поканата представлява едно от действията в подкрепа на Европейския алианс за професионална подготовка. Тя подпомага усилията на държавите-членки за реформа на политиката в тази област.

Допустими кандидати

Тази покана е отправена към националните органи, отговарящи за системите за професионална подготовка. Тези органи трябва да са включени в системите за първоначално професионално образование и обучение и да полагат усилия за тяхното реформиране във всяка държава, участваща в Програмата „ЕРАЗЪМ+“.

Заявленията за безвъзмездна помощ трябва да бъдат подадени от най-малко два субекта от най-малко две различни държави, участващи в Програмата.

Допустимият водещ кандидат (координаторът) трябва да бъде национален орган или организация, определена от националния орган. Той трябва да отговаря за ПОО и за определяне, мониторинг и потенциално преразглеждане на законодателната рамка за професионална подготовка. Водещият кандидат трябва да се намира в държава, участваща в Програмата.

Допустими допълнителни кандидати могат да бъдат министерства и други заинтересовани страни, като социални партньори, предприятия, търговски камари, доставчици на услуги в областта на ПОО, доставчици на услуги в областта на ПОО и пр.

Когато водещият кандидат (координаторът) е организация, определена от националния орган, националният орган, който го определя, трябва да бъде включен в заявлението като допълнителен кандидат, като свързан субект или като асоцииран партньор, участващ в изпълнението, без да се поемат разходите му.

Физически лица не се допускат.

Допустими държави са:

 • 28-те държави-членки на Европейския съюз;
 • държавите от ЕАСТ и ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;
 • държавите-кандидатки за членство в ЕС: Турция, бившата югославска република Македония;
 • потенциалните държави-кандидатки за членство в ЕС: Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия.

Допустими дейности

Дейностите, изпълнявани по проекта, трябва да бъдат ясно свързани и включени в текущите или планираните реформи за създаване или укрепване на схеми за професионална подготовка. В дейностите трябва да участват съответните национални заинтересовани страни. Те трябва да разчитат също така на съветите и компетентността на партньори от една или повече държави, участващи в Програмата „Еразъм+“, с добре установени системи за професионална подготовка или в които протичат подобни процеси на реформи.

Следните видове дейности са допустими съгласно тази покана:

 • прегледи на проекти на национални законодателни актове, проучвания за изпълнимост (включително за пилотни сектори, които да се включат в професионалната подготовка), анализ на разходите и ползите;
 • подробни планове за действие за разработване и прилагане на реформи в областта на професионалната подготовка;
 • оценка на пилотни схеми и изготвяне на методологии за оценка, включително показатели за качество;
 • организиране и/или участие в конференции, семинари и работни групи;
 • учебни дейности, включително стратегия за квалификация на инструктори, които да обучават в процеса на работа;
 • кампании за повишаване на осведомеността, дейности за валоризация и разпространение, дейности за повишаване на устойчивостта на проекта (популяризиране сред целевото население и потенциалните бъдещи партньори);
 • обмен на добри и/или иновационни практики;
 • научноизследователски дейности;
 • общности от практикуващи специалисти.

Продължителността на проектите е 24 месеца. Няма да се приемат заявления за проекти, програмирани за по-къси или по-дълги периоди от посочения в поканата.

Критерии за възлагане

Допустимите кандидатури се оценяват въз основа на следните критерии:

 • значение на проекта (максимум 40 точки – минимален праг 20 точки);
 • качество на разработването и изпълнението на проекта (максимум 20 точки – минимален праг 10 точки);
 • качество на консорциума по проекта и споразуменията за сътрудничество (максимум 20 точки – минимален праг 10 точки);
 • въздействие и разпространяване на резултатите (максимум 20 точки – минимален праг 10 точки).

Общият бюджет, определен за съфинансирането на проектите, се предвижда да бъде максимум 4 милиона EUR.

Всяка безвъзмездна помощ ще бъде в размер от 100 000 до 300 000 EUR. Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура очаква да финансира приблизително 16 предложения.

Безвъзмездната помощ от ЕС е ограничена до максимален дял на съфинансиране 75 % от допустимите разходи.

Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура си запазва правото да не разпредели всички предвидени за това средства.

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от 26 юни 2014 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Заявленията трябва да отговарят на следните изисквания:

 • трябва да бъдат подадени, само като се използва правилният официален формуляр за кандидатстване;
 • могат да бъдат изготвени на всеки един от официалните езици на ЕС.

Следва да се има предвид, че се разглеждат само заявления, подадени онлайн при използване на електронния формуляр.

Неизпълнението на тези изисквания води до отхвърляне на заявлението.

Основните насоки и формулярът за кандидатстване могат да бъдат намерени на следния интернет адрес:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

Заявленията трябва да отговарят на всички условия в основните насоки. 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.