Europe.bg
  Начало - Анкети
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Анкети

 • A+
 • A-
22-05-2006

БЪЛГАРИТЕ: ПО-КРИТИЧНИ ОТ ОЛИ РЕН

“Червените” области са другаде и са повече от тези, които посочи ЕК в майския мониторингов доклад, според читателите на Портал ЕВРОПА.

Екипът ни ви представя резултатите от анкетата на Портал Европа “Бъди еврокомисар по разширяването за 27 минути!” Анкетата няма претенции за представителност, но е своеобразен знак за нагласите на българското обществено мнение за състоянието на държавата. Прави впечатление, че в доброволната анкета на нашия портал са участвали изключително образовани хора с подчертано добри професионални позиции (виж по-долу профила на участниците).

Докато Оли Рен и неговият екип финализираха мониторинговия доклад, а политиците прогнозираха неговото съдържание, Портал ЕВРОПА попита своите читатели: ако вие сте европейски комисар по разширяването, каква оценка ще поставите на развитието на реформите в България през последните 6 месеца в 27-те основни сфери, определени като проблемни в мониторинговия доклад на Европейската комисия от октомври 2005 г.?


ОБЩИ ИЗВОДИ:

Анкетата сочи, че общественото мнение е по-критично от констатациите на Оли Рен, формулирани в мониторинговия доклад от 16 май.

Коренно противоположна е нагласата на респондентите на Портал ЕВРОПА от заключенията в т.нар. “Граждански доклад” на “Отворено общество” и данните за организираната престъпност на Центъра за либерални стратегии, с който си служеше МВР в дните преди 16 май.

Ако в доклада на ЕК тревогата е за парите от структурните фондове, то притесненията на читателите на Портал ЕВРОПА са не толкова в самото им харчене, а в недостатъчния административен капацитет на България да ги усвоява.

Според читателите на Портал ЕВРОПА, области като борба срещу измамите и корупцията, полицейското сътрудничество и борбата срещу организираната престъпност са по-малко тревожни, отколкото области като тромавото правораздаване, обществените поръчки, въздушен транспорт и акцизи.

Едва под 5% от читателите на Портал ЕВРОПА смятат, че България преследва ефективно корупцията на високо ниво и че се прави необходимото, държавната служба да е по-устойчива на корупция.

Едва 6% от читателите на Портал ЕВРОПА смятат, че България успешно отстранява тромавостта от съдебните процедури, и че съдебната система реално се е променила.

Мерките за изпирането на пари категорично се възприемат като недостатъчни – 92% от анкетираните смятат, че или не изпълняваме, или недостатъчно изпълняваме препоръките в тази област. Почти същият е делът на смятащите това по отношение на фалшифицирането, интелектуалната собственост и ефективността на институциите за противодействие на тези явления.

Сфери като приватизацията, гъвкавостта на пазара на труда, реформата в образователната система, взаимното признаване на професионалната квалификация и опростяването на регистрацията на бизнеса се възприемат от мнозинството читатели на Портал ЕВРОПА като сфери, в които се полагат усилия, макар и недостатъчни. Същото е общото мнение на читателите ни за застрахователния пазар и пенсионните фондове, автомобилното застраховане и защитата на личните данни.


ОБОБЩЕНИЕ НА КОНКРЕТНИ РЕЗУЛТАТИ:

НЕСЪГЛАСНИ С КОНСТАТАЦИИТЕ НА ЕК

По редица пунктове, мнозинството читатели поставят различен цвят, т.е. оценка, на чувствителните области от acquis. Обобщени, разликите изглеждат така:

ЖЪЛТО ВМЕСТО ЧЕРВЕНО

По Глава “Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи”, ЕК – както е известно – откроява като тревожни “червени” области “борба срещу измамите и корупцията” и “полицейско сътрудничество и борба с организираната престъпност”. Читателите на Портал ЕВРОПА обаче поставят тези две сфери в “жълто” (52% срещу 31% за “червено” и 17 за “зелено”).

Вместо “червения” картон, даден от Оли Рен за разплащателна агенция и Интегрирана система за администриране и контрол (ИСАК) в областта на земеделието, читателите на Портал ЕВРОПА дават “жълт” картон. Макар и недостатъчни, полагат се усилия в тази област – смятат 48% от анкетираните срещу 42, склонни да оцветят проблемната сфера в “червено”. Почти 11 на сто от анкетираните смятат, че България успешно изпълнява препоръките от октомврийския доклад в тази област, когато те също бяха оцветени в “червено” от експертите на ЕК.

Подобно е и положението със сферата “финансов контрол върху разходите за структурните фондове” – ако Оли Рен рисува това в “червено”, едва 37% от читателите на Портал ЕВРОПА са съгласни с него, а 47% предпочитат “жълтата” оценка.

ЧЕРВЕНО ВМЕСТО ЖЪЛТО

Българското обществено мнение заменя “жълтия” картон на Оли Рен с “червен” по отношение на ефективността на съдебната система и досъдебната фаза, тромавото правораздаване и липсата на отчетност на магистратите.

По глава “Регионална политика и координация на структурните елементи”, читателите на Портал ЕВРОПА пишат в “червено” – вместо в “жълто” като Оли Рен – за административния капацитет за усвояване на Структурните фондове, институционалните структури и финансовото управление и контрол на тези фондове. През есента на миналата година оценката на ЕК е била в червена – читателите на Портал ЕВРОПА смятат, че няма промяна и не приемат преминаването в “жълто”, както го оценява ЕК.

ЖЪЛТО И ЧЕРВЕНО ВМЕСТО ЗЕЛЕНО

“Зелената” светлина, дадена от Оли Рен в областта на обществените поръчки, е “жълта” и даже “червена” в очите на читателите на Портал ЕВРОПА – 83% от анкетираните не смятат, че България е изпълнила успешно препоръките за прилагане на acquis в областта на обществените поръчки. Майският доклад поставя тази област в “зелено”, а в октомврийския тя е била в “жълто”. В анкетата на нашия портал, 42% от читателите смятат, че България не е изпълнила препоръките, а 41% - че полаганите усилия са недостатъчни.

Оли Рен отчита, че въздушният транспорт от “жълто” през октомври е преминал в “зелено” през май, но не така смятат читателите на Портал ЕВРОПА. Според тях въздушният транспорт остава в “жълто” (52%) – така, както и морският. Морският транспорт е в “жълто” и според Комисията – както през май, така и в предишния мониторингов доклад.

Същото несъгласие личи в областта на акцизите по глава Данъчна политика: ЕК отчита преход от “жълто” към “зелено”, но читателите на Портал ЕВРОПА (43% срещу 36% на обратното мнение) смятат, че тази област остава “жълта”.

ЖЪЛТО, НО “НА КАНТАР”

В “жълто” остава закрилата и интеграцията на малцинствата, но прави впечатление, че мненията са поляризирани: 34 срещу 38 срещу 30 са процентите на анкетираните, смятащи – съответно – че успешно изпълняваме препоръките, че полагаме, макар и недостатъчни, усилия, и че не сме предприели мерки. Почти изравнени са мненията по отношение на интеграцията на ромите – че успешно изпълняваме препоръките и взимаме мерки, макар и недостатъчни, смятат близо 70% от участвалите в анкетата.

СЪГЛАСИЕ С КОНСТАТАЦИИТЕ НА ЕК

Читателите на Портал ЕВРОПА са съгласни с оценката на Оли Рен за напредъка на България в две “червени” и 12 “жълти” области:

 • Борба с корупцията (червено)
 • Законодателството срещу изпирането на пари (червено)
 • Държавна администрация (жълто)
 • Трафик на хора (жълто)
 • Регистрирането на бизнеса, приватизацията, гъвкавостта на пазара на труда (жълто)
 • Взаимното признаване на професионалните квалификации (жълто)
 • Застрахователния сектор, включително автомобилното застраховане (жълто)
 • Защита на данни (жълто)
 • Правата на интелектуална и индустриална собственост (жълто)
 • Търговски механизми (жълто)
 • Рибарство (жълто)
 • Трудово право, обществено здраве, социален диалог, Европейски социален фонд, социално включване, дискриминация (жълто)
 • Вътрешен енергиен пазар (жълто)
 • Шенген и външни граници (жълто)


* * *


ПРОФИЛ НА РЕСПОНДЕНТИТЕ

В анкетата, приключила в момента на оповестяването на доклада, участваха общо 112 души – почти еднакъв брой мъже и жени; 83% от които с висше или повече от висше образование. 55 на сто от попълнилите анкетата имат заетост цял работен ден, а на второ място по дял са хората със собствен бизнес или упражняващи свободна професия: 23%. Почти толкова – 21% - са учащите.

Вие сте:
   жена52.7% (59)
   мъж47.3% (53)

Вашето образование е:
   начално; 0.0% (0)
   основно;0.9% (1)
   средно общо;3.5% (4)
   средно специално;6.2% (7)
   полувисше;6.2% (7)
   висше;58.4% (66)
   повече от едно висше, научна степен;24.8% (28)

Работите ли в момента?
   уча;21.9% (25)
   работя на цял работен ден;54.4% (62)
   работя на непълен работен ден;0.9% (1)
   в отпуск по майчинство; 0.0% (0)
   безработен/а; 0.0% (0)
   пенсионер/ка; 0.0% (0)
   домакиня; 0.0% (0)
   собствен бизнес / свободна професия;22.8% (26)


Ето пълните резултати от анкетата на Портал ЕВРОПА:

1. «Въпреки че реформата в държавната администрация остана приоритет на правителството през отчетния период, България направи много малък напредък по отношение на съответните законодателни разработки. Изискват се особени усилия за създаване на условия, които да направят държавната служба по-устойчива към корупция, включително и превантивни мерки.»
   България успешно изпълнява препоръките от доклада;6.2% (7)
   България полага усилия за изпълнение на препоръките от доклада, но те са недостатъчни;57.5% (65)
   България не е предприела необходимите мерки за изпълнение на препоръките от доклада.36.3% (41)

2. «За разлика от законодателното развитие структурата на съдебната система не се е променила. Досега влиянието на реформата върху ефикасността на съдебната система остава ограничено, по-специално доколкото проблемът с натрупаните дела нараства. Въпреки продължаващия напредък, особени усилия все още са необходими, по-специално за подобряване на досъдебната фаза.»
   България успешно изпълнява препоръките от доклада;5.3% (6)
   България полага усилия за изпълнение на препоръките от доклада, но те са недостатъчни;41.6% (47)
   България не е предприела необходимите мерки за изпълнение на препоръките от доклада.53.1% (60)

3. «Съдебната система продължава да страда от недостиг на отчетност. Процедурите в правораздаването продължават да бъдат тромави и бавни.»
   България успешно изпълнява препоръките от доклада;6.2% (7)
   България полага усилия за изпълнение на препоръките от доклада, но те са недостатъчни;31.9% (36)
   България не е предприела необходимите мерки за изпълнение на препоръките от доклада.61.9% (70)

4. «Основният проблем при ефективната борба с корупцията продължават да бъдат слабите резултати в преследването и разследването на случаите на корупция на високо ниво. Въпреки че усилията за борба с корупцията имат известен резултат, особено по отношение на дребната корупция, като цяло остава възприемането, че корупцията продължава да представлява причина за безпокойство.»
   България успешно изпълнява препоръките от доклада;5.3% (6)
   България полага усилия за изпълнение на препоръките от доклада, но те са недостатъчни;23.0% (26)
   България не е предприела необходимите мерки за изпълнение на препоръките от доклада.71.7% (81)

5. «Следва да бъдат положени повече усилия за ефективно противопоставяне на трафика на хора и за подобряване на условията в редица държавни институции за деца и .»
   България успешно изпълнява препоръките от доклада;23.2% (26)
   България полага усилия за изпълнение на препоръките от доклада, но те са недостатъчни;46.4% (52)
   България не е предприела необходимите мерки за изпълнение на препоръките от доклада.30.4% (34)

6. «Постоянни усилия са необходими за реализирането на ефективна интеграция на ромското малцинство. Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество следва да бъде приложена, както е предвидено.»
   България успешно изпълнява препоръките от доклада;33.6% (37)
   България полага усилия за изпълнение на препоръките от доклада, но те са недостатъчни;35.5% (39)
   България не е предприела необходимите мерки за изпълнение на препоръките от доклада.30.9% (34)

7. «Опростяването на регистрирането на бизнеса е започнало, но не е завършено.»
   България успешно изпълнява препоръките от доклада;26.5% (30)
   България полага усилия за изпълнение на препоръките от доклада, но те са недостатъчни;46.9% (53)
   България не е предприела необходимите мерки за изпълнение на препоръките от доклада.26.5% (30)

8. «Макар че е отбелязан добър напредък, инерцията при приключване на приватизационната програма трябва да се запази.»
   България успешно изпълнява препоръките от доклада;31.8% (35)
   България полага усилия за изпълнение на препоръките от доклада, но те са недостатъчни;48.2% (53)
   България не е предприела необходимите мерки за изпълнение на препоръките от доклада.20.0% (22)

9. «Малък напредък е отбелязан за подобряване на гъвкавостта на пазара на труда, който заедно с цялостната реформа в образователната система би бил от особена важност за справяне с несъответствията в способностите и за подобряване на адаптивността на българската икономика.»
   България успешно изпълнява препоръките от доклада;17.3% (19)
   България полага усилия за изпълнение на препоръките от доклада, но те са недостатъчни;49.1% (54)
   България не е предприела необходимите мерки за изпълнение на препоръките от доклада.33.6% (37)

10. «Необходими са особени усилия в областта на обществените поръчки. С оглед на готовността за членство, трябва да се обърне внимание на навременното завършване на привеждането в съответствие на законодателството, и да се подобри капацитета за прилагане на acquis в областта на обществените поръчки. Принципът на взаймно признаване остава да бъде приет и приложен посредством законодателството.»
   България успешно изпълнява препоръките от доклада;16.2% (18)
   България полага усилия за изпълнение на препоръките от доклада, но те са недостатъчни;42.3% (47)
   България не е предприела необходимите мерки за изпълнение на препоръките от доклада.41.4% (46)

11. «Необходими са особени усилия по отношение на взаимното признаване на професионалните квалификации, за да се отдели по-голямо внимание на транспонирането на оставащата част от законодателството, и за да се гарантира неговото влизане в сила, по-специално що се отнася до здравните професии.»
   България успешно изпълнява препоръките от доклада;22.9% (25)
   България полага усилия за изпълнение на препоръките от доклада, но те са недостатъчни;45.0% (49)
   България не е предприела необходимите мерки за изпълнение на препоръките от доклада.32.1% (35)

12. «В застрахователния сектор значителна част от acquis остава да бъде транспонирана, по-специално чрез приемането на нов Кодекс за застраховането и на нов закон за надзор над пенсионните фондове. За да се спази предвидената целева дата за Кодекс за застраховането (края на 2005 г.) България е необходимо да положи особени усилия в този сектор.»
   България успешно изпълнява препоръките от доклада;22.3% (25)
   България полага усилия за изпълнение на препоръките от доклада, но те са недостатъчни;53.6% (60)
   България не е предприела необходимите мерки за изпълнение на препоръките от доклада.24.1% (27)

13. «Прилагането на правилата на автомобилното застраховане «Гражданска отговорност» е слабо; източниците показват, че повече 45% от автомобилите, които се движат в България не са застраховани, следователно това е въпрос на сериозно безпокойство. България следва да продължи усилията си за да намали значително този процент и да осигури по-доброто прилагане на законодателството относно «Гражданска отговорност».»
   България успешно изпълнява препоръките от доклада;30.4% (34)
   България полага усилия за изпълнение на препоръките от доклада, но те са недостатъчни;50.0% (56)
   България не е предприела необходимите мерки за изпълнение на препоръките от доклада.19.6% (22)

14. «Особени усилия са необходими по отношение на личните данни, където законодателството следва да бъде приведено в съответствие със стандартите на ЕС. Комисията за защита на личните данни следва незабавно да установи подходяща административна практика и ефективно да изпълни ключовите си задачи.»
   България успешно изпълнява препоръките от доклада;25.0% (28)
   България полага усилия за изпълнение на препоръките от доклада, но те са недостатъчни;43.8% (49)
   България не е предприела необходимите мерки за изпълнение на препоръките от доклада.31.3% (35)

15. «Особени усилия са необходими в областта на изпирането на пари. С цел да се завърши подготовката за членство, България трябва за приведе законодателството си в съответствие с преразгледаните препоръки на Финансова група за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, а именно да гарантира, че законодателството в тази област е напълно и ефективно въведено в действие, и че се преследват доказани случаи на изпиране на пари.»
   България успешно изпълнява препоръките от доклада;8.1% (9)
   България полага усилия за изпълнение на препоръките от доклада, но те са недостатъчни;41.4% (46)
   България не е предприела необходимите мерки за изпълнение на препоръките от доклада.50.5% (56)

16. «Нивата на фалшифициране (особено по отношение на текстилни изделия и луксозни стоки) все още са причина за сериозно безпокойство. Съдебното изпълнение следва да стане много по-ефикасно и властите следва да гарантират ефективното приемане и прилагане на временни и предпазни мерки. Спешно е необходимо да се обърне внимание за подобряване въвеждането и прилагането на правата върху индустриална и интелектуална собственост, което представлява област на сериозно безпокойство. По-специално граничния контрол следва да бъде значително засилен и да бъде подобрена координацията между митниците, полицията и съдебната власт, както и междуведомственото сътрудничество.»
   България успешно изпълнява препоръките от доклада;11.7% (13)
   България полага усилия за изпълнение на препоръките от доклада, но те са недостатъчни;46.8% (52)
   България не е предприела необходимите мерки за изпълнение на препоръките от доклада.41.4% (46)

17. «Съществува сериозно безпокойство във връзка с подготовката на България в областта на хоризонталните земеделски въпроси по отношение на разплащателната агенция, Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) (в това число и системата за идентификация на земеделските парцели LPIS, схеми за преките плащания на земеделските производители) и ООП за мляко.»
   България успешно изпълнява препоръките от доклада;10.1% (11)
   България полага усилия за изпълнение на препоръките от доклада, но те са недостатъчни;49.5% (54)
   България не е предприела необходимите мерки за изпълнение на препоръките от доклада.40.4% (44)

18. «Необходими са по-големи усилия по отношение на външнотърговските механизми, по-голямата част от организациите на общия пазар (ООП) и по отношение на общите мерки в областта на ветеринарномедицинските въпроси (включително по зоонозите). Съществува риск, освен ако не се положат достатъчни усилия, системите в тези области да не заработят до присъединяването.»
   България успешно изпълнява препоръките от доклада;18.8% (21)
   България полага усилия за изпълнение на препоръките от доклада, но те са недостатъчни;58.9% (66)
   България не е предприела необходимите мерки за изпълнение на препоръките от доклада.22.3% (25)

19. «Необходимо е България да положи особени усилия в областта на управлението на ресурсите и на флота, инспекцията и контрола, структурните действия и пазарната политика в рибарството
   България успешно изпълнява препоръките от доклада;21.6% (24)
   България полага усилия за изпълнение на препоръките от доклада, но те са недостатъчни;56.8% (63)
   България не е предприела необходимите мерки за изпълнение на препоръките от доклада.21.6% (24)

20. «В областта на въздушния транспорт и морския транспорт са необходими особени усилия. За да отговори на ангажиментите и изискванията, произтичащи от преговорите по присъединяването в тези сфери, България трябва да подобри стандартите за безопасност, особено посредством инспекции, извършвани по реда на държавен пристанищен контрол и да транспонира изцяло прилагащо законодателство в областта на въздушния транспорт.»
   България успешно изпълнява препоръките от доклада;25.5% (28)
   България полага усилия за изпълнение на препоръките от доклада, но те са недостатъчни;50.9% (56)
   България не е предприела необходимите мерки за изпълнение на препоръките от доклада.23.6% (26)

21. «Необходими са особени усилия в сферата на акцизите (в частност по отношение на някои аспекти на ИТ, данъчните складове и цигарите), прякото данъчно облагане и административното сътрудничество и взаимопомощта
   България успешно изпълнява препоръките от доклада;36.4% (40)
   България полага усилия за изпълнение на препоръките от доклада, но те са недостатъчни;42.7% (47)
   България не е предприела необходимите мерки за изпълнение на препоръките от доклада.20.9% (23)

22. «България трябва да положи особени усилия, за да отговори на изискванията за членство в областта на трудовото право, общественото здраве, социалния диалог и Европейския социален фонд, социалното включване, както и антидискриминацията
   България успешно изпълнява препоръките от доклада;19.1% (21)
   България полага усилия за изпълнение на препоръките от доклада, но те са недостатъчни;40.9% (45)
   България не е предприела необходимите мерки за изпълнение на препоръките от доклада.40.0% (44)

23. «Особени усилия са необходими в областта на конкурентността и вътрешния енергиен пазар. За да се завърши подготовката за членство, трябва да бъдат положени усилия за пълно – законово и реално, и навременно отваряне на пазара на електроенергия и газ.»
   България успешно изпълнява препоръките от доклада;23.1% (25)
   България полага усилия за изпълнение на препоръките от доклада, но те са недостатъчни;44.4% (48)
   България не е предприела необходимите мерки за изпълнение на препоръките от доклада.32.4% (35)

24. «Съществува сериозно безпокойство по отношение на институционалните структури, и по-специално по отношение на административния капацитет и в областта на финансовото управление и контрол по отношение на Структурните фондове
   България успешно изпълнява препоръките от доклада;8.9% (10)
   България полага усилия за изпълнение на препоръките от доклада, но те са недостатъчни;42.0% (47)
   България не е предприела необходимите мерки за изпълнение на препоръките от доклада.49.1% (55)

25. «Системите за финансово управление и контрол ... Съществените структурни пропуски в тази област в контекста на управлението на предприсъединителните фондове пораждат сериозно безпокойство относно способността на България да управлява Структурните фондове и Кохезионния фонд по стабилен и ефективен начин.»
   България успешно изпълнява препоръките от доклада;8.1% (9)
   България полага усилия за изпълнение на препоръките от доклада, но те са недостатъчни;44.1% (49)
   България не е предприела необходимите мерки за изпълнение на препоръките от доклада.47.7% (53)

26. «Сериозно безпокойство съществуват по отношение на подготовката на България за въвеждането на acquis в следните сфери: в областите на Шенген и външните граници, на борбата срещу измамите и корупцията, на полицейското сътрудничество и борбата срещу организираната престъпност
   България успешно изпълнява препоръките от доклада;19.6% (22)
   България полага усилия за изпълнение на препоръките от доклада, но те са недостатъчни;50.0% (56)
   България не е предприела необходимите мерки за изпълнение на препоръките от доклада.30.4% (34)

27. «Особени усилия са необходими, за да може България да спази ангажиментите и изискванията, които произтичат от преговорите по присъединяване по отношение на контрола върху разходите за средства от структурните фондове на ЕС, както и защитата на финансовите интереси на ЕС
   България успешно изпълнява препоръките от доклада;16.7% (19)
   България полага усилия за изпълнение на препоръките от доклада, но те са недостатъчни;46.5% (53)
   България не е предприела необходимите мерки за изпълнение на препоръките от доклада.36.8% (42)
 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.