Europe.bg
  Начало - Библиотека - Фондовете за България
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Фондовете за България

RSS
 • A+
 • A-
01-04-2008

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА КОНКУРЕНТЕН ПОДБОР НА ПРОЕКТИ С ОПРЕДЕЛЕН СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.”

Министерство на околната среда и водите обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. - „BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води".

Процедурата по своята същност е открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за представяне на проектни предложения.

Потенциални бенефициенти по настоящата процедура са:

 • общините на територията, на които се намират агломерации над 2 000 е.ж. - за проекти за тези агломерации и
 • общините по Приложение III към Насоките за кандидатстване, на територията на които се намират градски агломерационни ареали под 2 000 е.ж. - за проекти за тези градски агломерационни ареали.

Целта на процедура "BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води" е да се подпомогне намаляването на несъответствията по отношение на дела от населението, включено към канализационна система, както и постигането на съответствие с Директива 91/271/ЕИО посредством осигуряване на (екологосъобразно) заустване на битовите отпадъчни води от агломерации с над 2 000 е.ж. и в допълнение, в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали.

По процедурата ще бъдат финансирани проектни предложения на общинските администрации за изпълнение на качествени и пълни инвестиционни проекти за изграждане/реконструкция/модернизация на канализационни мрежи и/или ПСОВ и в допълнение, където е необходимо, водоснабдителни мрежи и/или ПСПВ.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

Проектите трябва да се изпълняват на територията на Република България.

Примерните дейности, които могат да бъдат финансирани са по настоящата процедура са:

 • строителство/реконструкция/модернизация на ПСОВ;
 • строителство/реконструкция/модернизация на канализационни мрежи и съоръжения;
 • строителство/реконструкция/модернизация на водоснабдителни мрежи и съоръжения само като допълващ компонент на дейности по изграждане/реконструкция/модернизация на канализационни мрежи и съоръжения;
 • строителство/реконструкция/модернизация на ПСПВ, нови резервоари за питейна вода, основни водопроводи, свързващи водоснабдителната мрежа на населеното място с водоизточника за осигуряване на необходимото количество и/или качество, помпени станции само като допълващ компонент на дейности по изграждане/реконструкция/модернизация на канализационни мрежи и съоръжения;
 • строителство/реконструкция/модернизация на пречиствателни станции за питейни води, както и необходимите рехабилитационни дейности с оглед минимизиране на загубите при водопреноса и съхранението, само като допълващ компонент на дейности по изграждане/ реконструкция/модернизация на канализационни мрежи и съоръжения;
 • дейности свързани с подготовка на обекта;
 • доставка на оборудване за откриване и измерване на течове само в рамките на проекти за изграждане на нови и/или разширение, реконструкция и модернизация на съществуващи канализационни мрежи, включително ПСОВ;
 • осигуряване на съоръжения за третиране на утайките от селищните пречиствателни станции за отпадъчни води само в рамките на проекти за изграждане на нови и/или разширение, реконструкция и модернизация на съществуващи канализационни мрежи, включително ПСОВ;
 • оборудване за ПСОВ и/или ПСПВ само в рамките на проекти за изграждане на нови и/или разширение, реконструкция и модернизация на съществуващи канализационни мрежи, включително ПСОВ;
 • възстановяване на уличните мрежи, когато поради извършването на строителство на канализационната и водоснабдителната мрежа, строителните работи са довели до разкопаване на улични и тротоарни настилки или вътрешно-квартални пространства;
 • дейности, свързани с изменяне на положението на канализационната и водоснабдителната мрежа, когато е установена необходимост от това;
 • разработване/актуализиране на идейни, технически и/или работни проекти по Закона за устройство на територията;
 • подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки за дейностите, за които към момента на кандидатстване не са били налични документации за възлагане на обществени поръчки;
 • дейности във връзка с подготовката, организацията и изпълнението на проекта (напр. строителен надзор, консултантски услуги);
 • други дейности, пряко свързани с изпълнението на проекта, възстановяването на разходите по които е допустимо съгласно ПМС 249/2007.

Проектните предложения за изпълнение на инвестиционни проекти могат да включват една или комбинация от няколко дейности, изброени по-горе. Всички дейности, включени в проектните предложения на кандидатите следва да са пряко свързани с изпълнението на инвестиционен проект за посочените по-горе агломерации.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по процедура „BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води" е 723 890 138 лева ( седемстотин двадесет и три милиона осемстотин и деветдесет хиляди и сто тридесет и осем лева).

Проектните предложения се подават всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа до крайния срок за представяне на проектни предложения по настоящата процедура.

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 30 май 2008 г., 17 ч. местно време.

Проектните предложения се подават в Министерство на околната среда и водите,
Дирекция „Кохезионна политика за околна среда",
Отдел „Управление и оценка на програмата",
бул. „Кн. Мария Луиза" № 22, София 1000

Насоки за кандидатстване (825 Kb)

Приложения към Насоки за кандидатстване (4.17 Mb)

Договор (1.96 Mb)

  
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.