Europe.bg
  Начало - Библиотека - Фондовете за България - Основни документи
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Фондовете за България / Основни документи

  • A+
  • A-
25-02-2009

Наредба № 1 от 26 януари 2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014 г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014 г. съгласно Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета, публикуван в Официален вестник № L 148 от 6.VI.2008 г., и Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията, публикуван в ОВ № L 170 от 30.VI.2008 г., по следните мерки:

1. преструктуриране и конверсия на винени лозя;

2. промоция в трети страни;

3. застраховане на реколта.

Раздел II.
Преструктуриране и конверсия

Чл. 2. (1) По мярка "Преструктуриране и конверсия на винени лозя" се подпомагат следните дейности:

1. конверсия - смяна на сортовия състав на насаждението чрез присаждане със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната;

2. презасаждане със или без промяна на местонахождението на лозята (преструктуриране на лозята), със или без смяна на сорта с възможност за увеличаване на броя на лозите в хектар и/или смяна на формировката със или без смяна на подпорната конструкция;

3. подобряване на методите и технологиите за управление на лозарското стопанство чрез:

а) увеличаване броя на лозите в хектар;

б) смяна на формировката със или без смяна на подпорната конструкция;

в) изграждане на съоръжения за защита от щети, нанасяни от диви животни и птици;

г) изграждане на противоерозионни съоръжения;

д) изграждане на хидромелиоративни съоръжения - система за капково напояване;

е) изграждане на тераси;

ж) реконструкция на съществуващи тераси.

(2) Не е допустимо да се кандидатства за подпомагане по чл. 2, ал. 1 едновременно за един и същ лозарски имот за следните дейности:

1. презасаждане с промяна на местонахождението и конверсия;

2. презасаждане без промяна на местонахождението и презасаждане без промяна на сорта, без промяна на формировката, без увеличаване на лозите в хектар;

3. презасаждане без промяна на местонахождението и конверсия.

(3) По ал. 1 не се допуска подпомагане на следните дейности:

1. презасаждане с промяна на местонахождението, презасаждане със или без смяна на сорт, смяна на сорт чрез присаждане, увеличаване броя на лозите в хектар и смяна на формировката със или без смяна на подпорната конструкция за лозови насаждения, които не са встъпили в плододаване;

2. презасаждане на същия парцел със същия винен сорт и със същите лозарски техники; в този случай като минимално изискване трябва да има промяна на елемент от техниката на управление;

3. обичайно обновление на лозята, които са приключили естествения си жизнен цикъл;

4. засаждане на лозя с права от националния резерв;

5. попълване на празни места (подсаждане).
 
Чл. 3. (1) Право да кандидатства за финансово подпомагане за една или повече дейности по чл. 2 при спазване на ограниченията по чл. 2, ал. 2 и 3 има лице, което:

1. е собственик, арендатор или наемател на плододаващо лозово насаждение, регистрирано като лозарско стопанство съгласно чл. 23а, ал. 2 от Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН);

2. управлява лозарско стопанство с минимална площ 0,1 ха, което е очертано в Системата за идентифициране на земеделските парцели (СИЗП);

3. е подало редовна годишна декларация по чл. 22, ал. 1 ЗВСН, която не може да бъде нулева, а доказваща, че лозовото насаждение е плододаващо;

4. има право на презасаждане, възникнало след изкореняване на съществуващо лозово насаждение;

5. има право на присаждане с цел смяна на сортовия състав на лозовите насаждения.

(2) Изискването по ал. 1, т. 4 се отнася за производители, които кандидатстват за подпомагане по дейностите по чл. 2, ал.1, т. 2 и т. 3, буква "а".

(3) Изискването по ал. 1, т. 5 се отнася за производители, които кандидатстват за подпомагане по чл. 2, ал. 1, т. 1.

(4) Специфични случаи на допустимост:

1. за новосъздадени лозя, които все още не са встъпили в плододаване;

2. за площи, претърпели поражение при форсмажорни обстоятелства (съгласно чл. 40 на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета).

Чл. 4. (1) Подлежат на подпомагане дейностите по чл. 2, ал. 1, извършени в срок не по-късно от 30 април на финансовата година, в която се изплаща помощта.

(2) Сроковете за изпълнение на дейностите по чл. 2 са до 5 години от датата на подписване на договор с Разплащателната агенция (РА).

(3) В случай на недостатъчен финансов ресурс за финансиране на всички постъпили проекти се финансират проектите, получили най-голям брой точки, съгласно методиката за оценяване по приложението, като останалите проекти не губят права за следваща кампания.

Чл. 5. Размерът на помощта на хектар за дейностите по чл. 2, ал. 1 се определя за всяка финансова година със заповед на изпълнителния директор на РА.
 
Чл. 6. (1) Лицата по чл. 3, които желаят да извършат дейностите по чл. 2, ал. 1 в своето лозарско стопанство, следва да изготвят предварителен план (заявка) за преструктуриране и конверсия на винени лозя, като заявят желаните от тях дейности и прогнозна площ.

(2) Плановете по ал. 1 се подават по образец в съответното териториално звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното (ТЗ на ИАЛВ) не по-късно от 10 май на съответната финансова година.

(3) Лицата по чл. 3, кандидатстващи за финансово подпомагане, изготвят индивидуален план за преструктуриране и конверсия (ИППК), придружен с молба, и ги подават в съответното ТЗ на ИАЛВ по местонахождение на лозарското стопанство.

(4) Служители от ТЗ на ИАЛВ приемат и проверяват подадения ИППК, като сравняват данните с досието на производителя и при установяване на непълноти и/или неточности в срок до 5 работни дни писмено уведомяват производителя за отстраняването им. Производителят е длъжен да отстрани непълнотите и/или неточностите в плана в 10-дневен срок от датата на уведомлението.

(5) След извършване на проверката по ал. 4 в срок до 5 работни дни съответното ТЗ на ИАЛВ изпраща за обработка, регистрация и одобрение в ЦУ на ИАЛВ ИППК заедно с приложените към него документи.

(6) Изпълнителният директор на ИАЛВ утвърждава образци на молба, предварителен и индивидуален план за преструктуриране и конверсия.

(7) В едномесечен срок изпълнителният директор на ИАЛВ утвърждава или отхвърля плана, като изпраща уведомително писмо до лицата с копие до РА.

(8) Изпълнителната агенция по лозата и виното води регистър на утвърдените и заверени ИППК.

Раздел III.
Промоция в трети страни

Чл. 7. (1) На финансово подпомагане по мярка "Промоция в трети страни" подлежат промоционални проекти, насочени към вина със защитено наименование за произход или географско указание или вината с означение на винения сорт лоза.

(2) Промоционалните проекти по чл. 7, ал. 1 включват единствено дейностите от чл. 10 параграф 3 от Регламент 479/2008.

(3) Дейностите по ал. 2 са допустими, при условие че са насочени към вина със защитено наименование за произход или географско указание или вината с означение на винения сорт лоза, които са предназначени за пряка консумация и съществуват възможности за износ. Посланията на проектите следва да са съобразени с приложимото законодателство в третите страни.

(4) Срокът за изпълнение на промоционалните проекти не може да надхвърля 3 години за одобрен кандидат в дадена трета страна.

(5) Не се подпомагат дейности по ал. 2, ако за същите е получено финансиране по други европейски или национални програми/мерки.

(6) За подпомагане по ал. 2 могат да кандидатстват:

1. търговски дружества, като предимство при изчерпване на финансовия ресурс се дава на категорията микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП);

2. кооперации по смисъла на Закона за кооперациите и сдружения на вино- и гроздопроизводители, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

3. сдружения, притежатели на колективни марки по смисъла на Регламент 40/94 на Съвета;

4. междупрофесионални организации по смисъла на ЗВСН.

Раздел IV.
Застраховане на реколта

Чл. 8. (1) По мярка "Застраховане на реколта" се подпомагат земеделски производители, които са застраховали реколтата си в избрана от тях застрахователна компания за един или няколко от следните застрахователни рискове:

1. застрахователни рискове, приравнени към природни бедствия:

а) градушка;

б) проливен дъжд;

в) наводнение;

г) буря;

д) късно пролетно осланяване (след 20 април);

е) ранно есенно осланяване (след 1 октомври);

ж) измръзване;

з) изсъхване вследствие на силна суша;

2. други застрахователни рискове:

а) пожар;

б) пожар на корен;

в) нападения от диви животни и птици;

г) щети, нанесени от болести и неприятели.

(2) Финансова помощ за застраховане на реколтата се предоставя само в случаи, когато реколтата е застрахована за съответната винарска година и сумата на застрахователната полица не надхвърля предполагаемата загуба на доход.

(3) При предоставяне на финансова помощ по чл. 8, ал. 1 се приспадат всички обезщетения, които производителите са получили по други схеми за подпомагане, свързани със застрахователния риск.

Чл. 9. Допустимият максимален размер на застрахователната премия, върху която се изчислява финансовата помощ, се определя за всяка финансова година със заповед на изпълнителния директор на РА, която се публикува на интернет страницата на Държавен фонд "Земеделие".

Чл. 10. За подпомагане по чл. 8 могат да кандидатстват лица, които отговарят на изискванията по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2.

Раздел V.
Условия и ред за подаване на единно заявление за предоставяне на финансова помощ

Чл. 11. (1) Изпълнителният директор на РА утвърждава образци на: единно заявление за подпомагане, заявление за авансово плащане/заявление за плащане, промоционален проект, инвестиционен проект и на банкова гаранция, които се публикуват на интернет страницата на РА.

(2) Единно заявление за подпомагане се подава в централното управление на РА (ЦУ на РА) от 1 август до 1 април на съответната винарска година.

Чл. 12. (1) Към единното заявление за подпомагане се прилагат следните общи документи:

1. копие от документ за самоличност на физическото лице или на представляващия юридическото лице;

2. удостоверение за актуално състояние в оригинал или нотариално заверено копие, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението, за лицата, които не са пререгистрирани по Закона за търговския регистър, и за юридическите лица с нестопанска цел или Единен идентификационен код (ЕИК) за пререгистрираните лица;

3. изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато документите се подават от упълномощено лице.

(2) При подаване на единното заявление за подпомагане е необходимо да бъдат представени и следните специфични документи:

1. за финансова помощ по чл. 2, ал. 1:

а) индивидуален план за преструктуриране и конверсия по чл. 6, ал. 3;

б) копие от документ, удостоверяващ правното основание за ползване на имота, придружено с актуална скица на имота, издадена не по-рано от 6 месеца преди датата на кандидатстване;

в) инвестиционен проект в оригинал по образец;

г) положителна оценка за въздействието на проекта върху околната среда в оригинал, издаден по реда на Закона за опазване на околната среда, когато се кандидатства за изграждане на хидромелиоративни съоръжения;

д) технически проект за изграждане на хидромелиоративни съоръжения с подробно описани дейности и материали, изготвен и заверен от правоспособен проектант;

е) експертно становище с оценка на действителния риск от ерозия - основание за проектно решение за изграждане на противоерозионни съоръжения;

ж) технически проект за изграждане на противоерозионни съоръжения с включени количествено-стойностни сметки, изготвен от проектантска организация и/или правоспособен проектант, заверен от Изпълнителната агенция по почвени ресурси;

2. за финансова помощ по чл. 7, ал. 6:

а) промоционален проект по чл. 7 в оригинал;

б) копие от годишни финансови отчети за последните две години;

в) декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 4 ЗМСП за кандидатите по чл. 7, ал. 6, т. 1;

г) удостоверение от Патентното ведомство за притежателите на колективни марки за кандидатите по чл. 7, ал. 6, т. 3;

д) нотариално заверена декларация за поемане на ангажимент за осигуряване на собствени средства от разходите, които отговарят на условията за финансиране в размер 50 % за кандидатите по чл. 7, ал. 6, т. 1, 2 и 3 и 20 % за кандидатите по т. 4;

е) нотариално заверена декларация, че промоционалният проект включва само послания, които съответстват на законодателството на държавата/държавите, в които ще се представи продуктът;

ж) документ, удостоверяващ приходи от лозаро-винарска дейност не по малко от 50 % от приходите за предходната финансова година за кандидатите по чл. 7, ал. 6, т. 2;

3. за финансова помощ по чл. 8, ал. 1:

а) копие от документ, удостоверяващ правното основание за ползване на имота, придружено с актуална скица на имота, издадена не по-рано от 6 месеца преди датата на кандидатстване;

б) заверено копие на влязла в сила застрахователна полица за извършена застраховка за един или повече от застрахователните рискове по чл. 8, ал. 1, по която е изплатена цялата застрахователна премия;

в) декларация за липсата на изплатени обезщетения за същите застрахователни рискове по други схеми за подпомагане, свързани със застрахователния риск съгласно чл. 14 параграф 3 от Регламент 479/2008;

г) годишна декларация за реколта по ЗВСН, която може да бъде нулева в случай на застраховане на лозя, встъпващи в плододаване.

(3) Документите по ал. 2 се представят на български език, а когато оригиналният документ е на чужд език, се прилага и легализиран превод на български език.

(4) При подаване на заявлението кандидатът осигурява оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия. Служителят, приемащ документите, сверява представените копия с оригиналните документи и ги заверява с печат "Вярно с оригинала".

Чл. 13. (1) В срок до 10 работни дни от подаване на заявлението по чл. 12 служителите от ЦУ на РА извършват проверка за съответствие и легитимност на документите.

(2) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите по чл. 12 РА писмено уведомява кандидата, който в 14-дневен срок от получаване на уведомителното писмо трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения.

(3) Когато кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите по ал. 2 в срок, заявлението за подпомагане се оставя без разглеждане, като кандидатът може да подаде ново заявление за подпомагане за същата дейност.

(4) Когато кандидатът е подал заявление за дейностите по чл. 2, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 в срок до 15 работни дни след извършване на проверката по ал. 1, служителите на РА извършват проверка на място.

(5) В срок 7 работни дни след проверката на документите за дейностите по чл. 2, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 и получаване на резултатите от проверката по ал. 4 служителите от ЦУ на РА изготвят становище за одобрение или отхвърляне на заявлението за подпомагане до изпълнителния директор на РА.

(6) В едномесечен срок от изготвяне на становището по ал. 5 изпълнителният директор на РА одобрява или отхвърля заявлението.
 
Чл. 14. (1) Кандидатите по чл. 7, ал. 6 изготвят промоционален проект по образец в съответствие с изискванията по чл. 5 от Регламент (ЕО) 555/2008 на Комисията за дейностите по чл. 7, ал. 2.

(2) Промоционалните проекти се оценяват от постоянна междуведомствена консултативна комисия (ПМКК), утвърдена със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ - РА, в чийто състав участват представители, определени от министъра на земеделието и храните, министъра на икономиката и енергетиката, изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното, и представители на РА, определени от изпълнителния директор на ДФЗ - РА.

(3) Организацията и дейността на ПМКК се урежда с правилник, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ - РА. Председател на комисията е ресорен заместник изпълнителен директор на ДФЗ - РА.

(4) Комисията се свиква от председателя по негова инициатива или по искане на половината членове и заседанието се счита за редовно, ако присъстват повече от 2/3 от нейния състав.

(5) Оценката на предложените промоционални проекти се извършва съгласно следните критерии:

1. съответствие на проекта с изискванията на чл. 10 параграф 3 от Регламент (ЕО) 479/2008 на Съвета;

2. целесъобразност на проекта:

а) значение на проекта по отношение вина със защитено наименование за произход или географско указание или вината с означение на винения сорт лоза;

б) наличие на потенциални нови пазарни канали в третата държава;

3. качество и ефективност на проекта:

а) съответствие между целите на проекта и предложените мерки;

б) обхват на предложените мерки по отношение на: времева продължителност, честота на провеждане;

4. рентабилност на проекта - съотношение между предвидените разходи и очакваните резултати;

5. изпълнение на проекта:

а) финансова стабилност на кандидатстващото сдружение;

б) съответствие на заложените дейности в промоционалния проект с календарния план на международните изложения;

в) наличие на достатъчен ресурс в качествено и количествено отношение за осигуряване на пазарното търсене в третата държава в 5-годишен период след приключване на дейността по промоцията.

(6) В срок до 5 работни дни от заседанието на ПМКК сектор "Вино" на РА предлага избраните промоционални проекти за одобрение или отхвърляне от изпълнителния директор на РА.

(7) Предложеният промоционален проект може да бъде отхвърлен, когато:

1. предлагащата организация не отговаря на изискването за финансова стабилност;

2. проектът не съответства на дейностите по чл. 7, ал. 2;

3. проектът не е съобразен с насоките за промоция в трети страни по чл. 7, ал. 1.

(8) В едномесечен срок от предложението по ал. 6 изпълнителният директор на РА одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане.
 
Чл. 15. (1) При одобряване на единното заявление за подпомагане в случай на недостатъчен финансов ресурс приоритет имат заявленията на производители, подали в ИАЛВ предварителен план по чл. 6, ал. 1 за дейността за съответната винарска година.

(2) Разплащателната агенция писмено уведомява кандидата за одобрението или отхвърлянето на заявлението за подпомагане в срок 10 работни дни от вземане на решението по чл. 13, ал. 6 и чл. 14, ал. 6.

(3) В 14-дневен срок от получаване на уведомителното писмо за одобрение по ал. 2 кандидатът или негов изрично упълномощен представител е длъжен да се яви в ЦУ на РА за подписване на договор за отпускане на финансова помощ за дейностите по чл. 2, ал. 1 и чл. 7, ал. 2.

(4) В случай че кандидатът не сключи договор съгласно срока по ал. 3 и не е информирал преди изтичането му РА за обективната невъзможност да сключи договора, правото за подпомагане по подаденото заявление се преклудира с изтичане на срока по ал. 3.

(5) В случай че кандидатите са извършили някое от агротехническите мероприятия по дейностите в чл. 2, ал. 1 преди подписване на договора по ал. 3, размерът на помощта се намалява със стойността, предвидена за същото мероприятие в инвестиционния проект на ползвателя по чл. 12, ал. 2, т. 1, буква "в".

Раздел VI.
Изплащане на финансова помощ и контрол по изпълнението на мерките

Чл. 16. Финансова помощ по чл. 2, ал. 1 и чл. 7, ал. 2 се изплаща след извършване на дейностите, за които е сключен договорът по чл. 15.

Чл. 17. (1) Финансовата помощ по чл. 2, ал. 1 се изплаща в размера по чл. 5 и в съответствие с чл. 11 параграф 6 от Регламент 479/2008 (до 75 % от инвестицията) след изпълнение на инвестицията, етап от нея или авансово за цялата инвестиция или за етап от нея.

(2) Финансовата помощ за дейностите по чл. 7, ал. 1 се изплаща еднократно след извършване на дейностите в размер:

1. 50 % съгласно чл. 11 параграф 6 от Регламент 479/2008, и

2. до 30 % - национално съфинансиране за кандидатите по чл. 7, ал. 6, т. 4.

(3) Финансовата помощ по чл. 8, ал. 1, т. 1 е в размер до 80 % от застрахователната премия, а по чл. 8, ал. 1, т. 2 - до 50 % от застрахователната премия и се изплаща еднократно.

(4) Когато бюджетът за подпомагане за настоящата година по дадена мярка се изчерпи, изпълнителният директор на РА издава заповед за спиране на приема на заявления за подпомагане, която се публикува на интернет страницата на РА.
 
Чл. 18. (1) Финансовата помощ по чл. 2, ал. 1 може да бъде изплатена авансово след сключване на договор по чл. 15, ал. 3, при условие че:

1. изпълнението на дейностите по чл. 2 е започнало;

2. учредена е банкова гаранция в полза на РА в размер 120 % от исканата за авансово изплащане сума със срок на валидност минимум 3 месеца след изтичане на срока за извършване на всички дейности по договора по чл. 15, ал. 3;

3. максималният срок за изпълнение на дейността или дейностите по инвестицията е до 15 май на втората винарска година след годината на авансово изплащане на финансовата помощ.

(2) Финансова помощ за дейностите по чл. 7 може да бъде изплатена авансово след сключване на договор по чл. 15, ал. 3, при условие че е представена банкова гаранция в полза на РА в размер 120 % от исканата за авансово изплащане сума със срок на валидност 3 месеца след изтичане на договорирания срок за извършване на инвестицията.

(3) Ползвателите на финансова помощ за дейностите по чл. 2, ал. 1 и чл. 7, ал. 2 подават заявление за авансово плащане по образеца съгласно чл. 11, ал. 1 в ЦУ на РА, но не по-рано от 10 дни от датата на сключване на договора по чл. 15, ал. 3, като представят:

1. документите по чл. 12, ал. 1;

2. удостоверение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (чл. 87, ал. 6 ДОПК) за липса на публични задължения.

(4) В случаите на поетапно изпълнение на дейностите по чл. 2 ползвателите подават заявление по ал. 3 в съответната винарска година на изпълнение на етапа, но не по-рано от 16 октомври на същата, като етапите на изпълнение са съобразени с утвърдения срок в инвестиционния проект по чл. 12, ал. 2, т. 1, буква "в".

(5) В срок до 14 дни от получаване на уведомление за одобрение на авансовото плащане ползвателят или негов изрично упълномощен представител е длъжен да се яви в ЦУ на РА за подписване на допълнително споразумение за авансово плащане.

(6) В срок до един месец от подписване на споразумението по ал. 5 ползвателят е длъжен да представи в ЦУ на РА оригинал на банкова гаранция съгласно ал. 1, т. 2 или ал. 2.

(7) В случаите на поетапно изпълнение на дейностите по чл. 2 и 7 размерът на банковата гаранция съгласно чл. 18, ал. 1, т. 2 е 120 % от исканата сума за авансово изплащане за съответния етап, а валидността й е минимум три месеца след изтичане на срока за изпълнението му.

Чл. 19. (1) В 10-дневен срок след изпълнение на дейностите от договора по чл. 15, ал.3, но не по късно от 15 май на текущата финансова година ползвателят на финансовата помощ подава в ЦУ на РА заявление за плащане по чл. 11, ал. 1.

(2) Към заявлението по ал. 1 за финансова помощ по чл. 2, ал. 1 се представят:

1. документите по чл. 12, ал. 1;

2. удостоверение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (чл. 87, ал. 6 ДОПК) за липса на публични задължения;

3. копие от акт за презасаждане, издаден от ИАЛВ за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 2 и т. 3, буква "а";

4. копие от акт за присаждане, издаден от ИАЛВ за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 1;

5. копие от актуална скица на имота, на който е извършено изкореняване при промяна на местонахождението на лозя, от която да е видно, че е променен начинът на трайно ползване на същия, за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 2;

6. удостоверение за актуално състояние на лозарското стопанство, издадено от ИАЛВ, за кандидатите за подпомагане за дейностите по чл. 2 и 8;

7. копия от първични счетоводни документи, банково нареждане за извършен превод, придружен с банково извлечение, доказващо плащане;

8. приемно-предавателни протоколи с изпълнителите за извършените дейности по инвестицията;

9. за дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и т. 3, буква "а" документи, удостоверяващи качеството на различните категории лозов посадъчен материал, съгласно изискванията на Наредба № 95 от 2006 г. за търговия на лозов посадъчен материал, издадена от министъра на земеделието и горите (ДВ, бр. 71 от 2006 г.).

(3) Документите по ал. 2 се представят на български език, а когато оригиналният документ е на чужд език, се прилага и легализиран превод на български език.

(4) При подаване на заявлението кандидатът осигурява оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия. Служителят, приемащ документите, сверява представените копия с оригиналните документи и ги заверява с печат "Вярно с оригинала".
 
Чл. 20. (1) В срок 10 работни дни от подаване на заявлението за плащане в ЦУ на РА се извършва проверка за наличието и съответствието на документите с чл. 19.

(2) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите по чл. 19 РА писмено уведомява кандидата, който в 14-дневен срок от получаване на уведомителното писмо трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения.

(3) За дейностите по чл. 2, ал. 1 в срок до 15 работни дни след проверката по ал. 1 служителите от техническия инспекторат на РА извършват проверка на място за съответствие на инвестиционните дейности с условията за подпомагане по тази наредба и съгласно договора по чл. 15, ал. 3.

(4) В срок 7 работни дни след получаване на резултатите от проверката по ал. 3 служителите от ЦУ на РА изготвят становище за одобрение или отхвърляне на заявлението за плащане до изпълнителния директор на РА.

(5) В едномесечен срок от изготвяне на становището по ал. 4 изпълнителният директор на РА одобрява или отхвърля заявлението, за което писмено уведомява ползвателя на финансовата помощ.

Чл. 21. (1) Разплащателната агенция изплаща одобрения размер на финансовата помощ в едномесечен срок от изпращане на уведомлението по чл. 20, ал. 5.

(2) Помощта се превежда на ползвателя на финансовата помощ по посочена в заявлението за плащане банкова сметка в левове.
 
Чл. 22. В случаи на констатирано неизпълнение на задълженията по договора от служители на РА при извършване на проверка на място по чл. 20, ал. 3 за мярка "Преструктуриране и конверсия на винени лозя" се предприемат следните действия:

1. при констатирано изпълнение на по-малко от 80 % от инвестиционните дейности в сроковете, указани в договора, РА отказва плащане по реда на чл. 20, ал. 5;

2. при констатирано изпълнение на повече от 80 % от инвестиционните дейности в сроковете, указани в договора, но по-малко от 100 % РА изплаща помощ, от която се отчислява сума, равна на двойния размер на разликата между сумата на първоначално одобрената финансова помощ и преизчислената такава според реално извършените инвестиционни разходи.

Чл. 23. Отказът за подпомагане по чл. 15, ал. 2 и чл. 20, ал. 5 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на земеделието и храните.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Изкореняване" е пълното отстраняване на лозови насаждения, включително корените им.

2. "Презасаждане на винени лозя" е дейност, която включва изкореняване на съществуващото лозе и засаждане на ново лозе на същия терен, със същия или различен сортов състав.

3. "Конверсия" е дейност, чрез която се сменя сортовият състав на съществуващо лозово насаждение чрез присаждане на част от едно растение (присадник) върху съществуващо растение (подложка).

4. "Промяна на местонахождението на лозя" е дейност, с която се извършва изкореняване на съществуващо лозе и засаждане на друг терен със същата площ със или без промяна на сортовия състав.

5. "Увеличаване на броя на лозите в хектар" е дейност, която може да включва частично изкореняване и създаване на нови редове в съществуващо лозово насаждение. При тази дейност изкореняването не трябва да надвишава повече от 50 % от съществуващото лозе. Тази дейност не включва дейностите по попълване на празни места в лозовото насаждение.

6. "Формировка" - форма на лозата, която се определя от височината на стъблото, от броя и дължината на рамената и кордоните и от тяхното пространствено разположение, свързано с подпорна конструкция, и разстоянието на засаждане.

7. "Смяна на формировка" е дейност, с която се сменя формировката на съществуващо лозово насаждение чрез извършване на подходящи резитби с оглед получаването на по-качествено грозде.

8. "Подсаждане" - попълване на празни места от пропаднали растения с нов посадъчен материал.

9. "Смяна на подпорна конструкция" - включва смяна (подмяна) на всички носещи (опорни) и крайни колове, на носещите и спомагателните телове, на блокажните системи на всеки ред, на елементите по закрепване и опъване на теловете.

10. "Изграждане на съоръжения за защита от щети, нанасяни от диви животни" е дейност, при която се изгражда ограда с височина над 1,50 m на вече съществуващо лозе или на лозе в процес на създаване по мярката.

11. "Изграждане на съоръжения за защита от птици" е дейност, при която се поставя мрежа за защита от нападения по редовете или върху цялото плододаващо лозово насаждение.

12. "Изграждане на противоерозионни съоръжения" е дейност, при която се изграждат дренажни системи за отводняване на терени или част от тях на вече съществуващо лозе или на лозе в процес на създаване по мярката.

13. "Изграждане на хидромелиоративни съоръжения" е дейност, която включва изграждане на системи за капково напояване на вече съществуващо лозе или на лозе в процес на създаване по мярката.

14. "Изграждане на тераси" е дейност на усвояване на наклонени терени за нуждите на лозарството, която се извършва с трайно изменение на нивелацията на склона на вече съществуващо лозе или на лозе в процес на създаване по мярката.

15. "Индивидуална защита" се осъществява само при ново засаждане на лози с цел опазване стъблото на всяко растение от нараняване от гризещи животни, агротехника и хербициди, която по преценка на кандидата може да бъде предвидена за дейност презасаждане.

16. "Реконструкция на съществуващи тераси" е дейност, при която се укрепват и се възстановяват вече съществуващи тераси с частично прилагане на дейностите по изграждане на тераси.

17. "Застрахователно събитие, приравнено към природно бедствие" означава климатични условия като слана, градушка, заледяване, дъжд или суша, които унищожават над 30 % от средногодишната продукция на даден земеделски стопанин за предшестващия тригодишен период.

18. "Лозарско стопанство" - стопанска и технологична единица с единно управление, намираща се на територията на един лозарски район, която се състои от лозарски имоти и в която производителят на винено грозде е собственик на лозарските имоти или ги ползва на друго правно основание.

19. "Лозарски имот" е поземлен имот с определени граници, засаден с лозя, намиращи се или не в плододаване.

20. "Финансова година" - период от 16 октомври на текущата година до 15 октомври на следващата.

21. "Винарска година" - период от 1 август на текущата година до 31 юли на следващата.

22. "Етап" - изпълнение на конкретни дейности в определен срок съгласно инвестиционния проект.

23. "Междупрофесионална организация" е организация на производители на винено грозде, вино и продукти от грозде и вино, регистрирани по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки.

24. "Наименование за произход" е наименование на район, определена местност или, по изключение, на район, определена местност или, по изключение, наименование на държава, което се използва за описание на продукт, посочен в чл. 33 параграф 1 на Регламент 479/2008 на Съвета, за които са спазени следните изисквания:

1. неговото качество и характеристики се дължат основно или изключително на специфична географска среда с присъщите й природни и човешки фактори;

2. гроздето, от което е произведено виното, произхожда изключително от този географски район;

3. производството му се извършва в този географски район;

4. получено е от винени сортове от вида "Vitis Vinifera".

25. "Географско указание" е указание, отнасящо се за район или определена местност, или, по изключение, държава, което се използва за описание на продукт, посочен в чл. 33 на параграф 1 на Регламент 479/2008 на Съвета, за които са спазени следните изисквания:

1. виното е получено от преработка на винени сортове от вида Vitis vinifera, принадлежащи към вида Vitis vinifera или произхождащи от кръстоска на вида Vitis vinifera с други видове от рода Vitis;

2. виното притежава специфично качество, известност или други характеристики, които могат да се припишат на този географски произход;

3. най-малко 85 % от гроздето, от което е произведено виното, произхождат изключително от този географски район;

4. производството му се извършва в съответния географски район.

 Заключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 56 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) във връзка с регламенти 479/2008 и 555/2008 г.

§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 3 от 2008 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане и за плащане при преструктуриране и конверсия на винени лозя (ДВ, бр. 7 от 2008 г.).

§ 4. Изпълнението на Наредбата за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014 г. се възлага на изпълнителния директор на ДФЗ - РА.
 
§ 5. Договорите за финансово подпомагане, сключени по реда на чл. 3, ал. 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане и плащане при преструктруриране и конверсия на винени лозя, запазват действието си.

Приложение към чл. 4, ал. 3

Система за оценяване на проектите по мярка "Преструктуриране и конверсия на винени лозя" за винарска година 2008/2009 - 2013/2014 г.

Дейности

Точки за

 

оценяване

1. Конверсия Смяна на сортовия състав чрез присаждане

40

2. Преструктуриране Презасаждане със или без промяна на местонахождението  
  на лозята (преструктуриране на лозята), със или без смяна  
  на сорта с възможност за увеличаване на броя на лозите  
  в хектар и/или смяна на формировката със или без смяна  
  на подпорната конструкция

40

3. Подобряване на а) увеличаване на броя на лозите в хектар;

40

методите и техноло- б) смяна на формировката със или без смяна на подпорната  
гиите за управление конструкция;

20

на лозарското в) изграждане на съоръжения за защита от щети, нанасяни  
стопанство от диви животни и птици;

5

  г) изграждане на противоерозионни съоръжения;

5

  д) изграждане на хидромелиоративни съоръжения;

20

  е) изграждане на тераси;

5

  ж) реконструкция на съществуващи тераси.

5

4. Подаден предвари-    
телен план за преструк-    
туриране и конверсия    
на винени лозя  

25

Забележка. Дейността по т. 1 е несъвместима с дейностите по т. 2 и т. 3, букви "а" и "б".

Обн. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г.Фондовете за България
Основни документи


 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.