Europe.bg
  Начало - Твоят глас в ЕС - Специално от Портал Европа
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Твоят глас в ЕС / Специално от Портал Европа

 • A+
 • A-
22-04-2009

Чужденците у нас могат да гласуват на евровота за БГ-кандидати

Как гражданите на други държави - членки на ЕС могат да гласуват за българските листи на европейските избори.

Съобщение на ЦИКЕП 2009, публикувано на сайта http://izboriep.bta.bg/

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от република България

Съобщение

Гражданите на държави - членки на Европейския съюз, които желаят да упражнят правото си на глас в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 7 юни 2009 г. (активно избирателно право) могат най-късно до 27 април 2009 г. да подадат декларация по образец (приложение номер 12 от изборните книжа) в общинската администрация по адреса си на пребиваване.

Декларациите са на разположение в общинските администрации, където ще им бъдат предоставени, за включване в избирателните списъци. Желаещият да гласува в българските избори за Европейски парламент следва да отговаря на следните условия:

 • да няма българско гражданство;
 • да е навършил 18 години към изборния ден (7 юни 2009 г.) включително;
 • да има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България;
 • да е живял постоянно най-малко 60 дни през последните три месеца към 7 юни 2009 г. в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз;
 • да не е лишен от правото да избира в държавата - членка на ЕС, на която е гражданин.

При подаването на декларацията гражданите на държави - членки на Европейския съюз следва да представят пред общинските администрации своя документ за самоличност (паспорт или лична карта), удостоверение от българските власти за постоянно или продължително пребиваване. На първия ред в декларацията (приложение номер 12 от изборните книжа) заявителят изписва имената си с български букви, а на реда по точка 6 - с латински букви, както е в документа му за самоличност.

В декларацията се декларират: гражданството, адреса на пребиваване в Република България, населеното място или избирателния район, в който името му е било записано за последен път в държава - членка на Европейския съюз, че ще упражни правото си на глас единствено в Република България, че не е лишен от право да избира в държавата-членка, на която е гражданин, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, данните от личната карта или паспорта.

В т. 6 от декларацията се вписват още: дата и място на раждане, и пола на избирателя. Декларираните обстоятелства ще бъдат проверени чрез министъра на външните работи в държавата, на която заявителят е гражданин. Заявилите се за гласуване избиратели не могат да упражнят правото си на глас в друга държава - членка на Европейския съюз, както и в българска секция за гласуване в чужбина за същите избори за Европейски парламент през 2009 г.

Неподалите до 27 април 2009 г. декларации няма да могат да гласуват за кандидатите за членове на Европейския парламент на Република България на 7 юни 2009 г. и не могат да бъдат дописвани в избирателния списък в изборния ден.

Всеки подал до 27 април 2009 г. декларация, може да провери вписването си в избирателния списък - Част 2, който ще бъде обявен не по-късно от 12 май 2009 г. от общинската администрация на публично и общодостъпно място в района на неговата избирателна му секция. Имената се изписват с български букви.

Когато името му е пропуснато, избирателят може да подаде писмена декларация по образец (Приложение номер 3 от изборните книжа) да бъде дописан в избирателния списък. Образецът на декларацията е на разположение в общинската администрация по адрес на пребиваване в Република България. С декларацията се представят за проверка документа за самоличност и българското удостоверение за пребиваване.

В изборния ден - 7 юни 2009 г., подалите декларации, но изпуснати от избирателния списък, могат да бъдат дописани от секционната избирателна комисия, пред която ще упражнят правото си на глас. Отказът може да се обжалва пред районната избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно.

Вписаните некоректно данни (име и адрес) могат да бъдат поправени чрез писмено заявление по образец (Приложение номер 4 от изборните книжа), подадено до кмета на общината или на кметството (за адресно пребиваващите в градовете София, Пловдив и Варна - до кмета на района), най-късно до 30 май 2009 г. Избирателят може да бъде и заличен от избирателния списък по негово писмено заявление (Приложение номер 5 от изборните книжа) до кмета на общината или района, или на кметството, най-късно до 30 май 2009 г. Заявлението е на разположение в общинската администрация по адрес на пребиваване.

Кметът разглежда заявлението за дописване или заличаване в двудневен срок и се произнася с мотивирано решение, което обявява на публично място в сградата на общината/кметството.

Отказът на кмета да извърши дописване или заличаване се съобщава на заявителя незабавно и може да бъде обжалван пред районния съд в двудневен срок. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в двудневен срок от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на общинската администрация и постановява решение, което се обявява незабавно и е окончателно.

Когато избирателят предварително знае, че няма да може да упражни правото си на глас в секцията си по адрес на пребиваване в Република България, той може да се снабди с удостоверение за гласуване на друго място. Необходимо е лично да подаде пред общинската администрация по адреса си на пребиваване писмено заявление (Приложение номер 6 от изборните книжа) най-късно до 23 май 2009 г. включително. Представя се за сверка личната карта или паспорта от държавата, чийто гражданин е заявителя и българското удостоверение за пребиваване

Удостоверенията за гласуване на друго място се получават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Всяко удостоверение е уникално, издава се в един екземпляр и при изгубване не се заменя с дубликат. Получилият удостоверение за гласуване на друго място декларира, че ще гласува само веднъж.

Гражданите на държави - членки на Европейския съюз, придобили изборни права да гласуват в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и владеещи български език могат да бъдат членове на секционна избирателна комисия.

Гражданин на държава - членка на Европейския съюз може да бъде издиган за кандидат за член на Европейския парламент от Република България (пасивно избирателно право) при следните изисквания:

 • да е навършил 21 години към изборния ден;
 • да няма гражданство в държава извън Европейския съюз;
 • да не е лишен от правото да бъде избиран в държавата-членка, на която е гражданин;
 • да има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България; - да е живял постоянно най-малко 1 година и 4 месеца към 7 юни 2009 г. в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз;
 • предварително с писмена декларация е заявил желанието си да бъде избиран (приложения номер 31 или номер 32, или номер 33 от изборните книжа).

Той може да се кандидатира само в една държава - членка на Европейския съюз в същите избори през 2009 г. Може да бъде включен в кандидатската листа на българска партия, на коалиция от български партии или от инициативен комитет, регистрирани пред Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България. Инициативният комитет се състои от 7 избиратели.

Допълнителна информация за упражняване на пасивно избирателно право може да бъде намерена в Решение номер ЕП-11 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП на адрес: http://izboriep.bta.bg/ "Решения ЦИКЕП".

Също така полезна и интересна информация може да видите на следните сайтове:

Твоят глас в Европейския съюз

Взаимодействаме с Европейския парламент

Европа Директно – СофияСпециално от Портал Европа


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Радиопредавания
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Видео
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Аудио
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Интерактивно
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Анкети
 
 
 
    Още 
Парламент
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.