Europe.bg
  Начало - Твоят глас в ЕС - Мандат 2007-2009: равносметка
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Твоят глас в ЕС / Мандат 2007-2009: равносметка

  • A+
  • A-
02-06-2009

Приносът на евродепутатите от ДПС

Портал ЕВРОПА представя отчет за дейността на членовете на Европейския парламент от ДПС (АЛДЕ), поместен на сайта на ДПС:

Макар и за половин мандат, четиримата евродепутати от ДПС качествено и сериозно присъстват в европейската политика.

    *
      Първият доклад от българин, приет в Европейския парламент, и то единодушно, бе внесен от ДПС-евродепутатката Мариела Баева.
    *
      Първата и най-значителната и до днес корекция в бюджета на ЕС бе направена от ДПС-евродепутата проф. Владко Панайотов: отпуснаха се 230 милиона евро за непреки плащания за модерни екопроекти в Черно море.
    *
       Пленарната зала е аплодирала и докладчиците са вземали думата, за да поздравят изрично ДПС-евродепутатите Филиз Хюсменова и Метин Казак за законотворческия им принос в редица решения и резолюции.
    *
      Четиримата евродепутати от ДПС убедиха цялата група на АЛДЕ да гласува против предложението Европейската комисия да спре „изтичането на финанси” към България и Румъния. Скандалните предложения бяха отхвърлени с общо 250 гласа – от които сто гласа на либералите плюс части от далеч по-многолюдните ЕНП-ЕД и ПЕС.

Активността на четиримата евродепутати от ДПС за две години изпреварва свършеното от другите за пълен мандат.

Какви успехи отчитат евродепутатите от ДПС от 2007 до 2009 г. в законотворческата и в парламентарната дейност?

ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ ДОКЛАД, ПРИЕТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, е дело на евродепутатката от ДПС, АЛДЕ Мариела Баева.

Точното му име е Доклад относно препоръката за решение на Съвета относно присъединяването на България и Румъния към Конвенцията от 23 юли 1990 г. за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия, приет е по процедура на консултация. Гласуван бе с единодушие както в пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург на 28 май 2008 г., така и при обсъждането в Комисията по икономически и парични въпроси.

Чак доста време след това стигнаха до пленарната зала доклади на други български евродепутати: Евгени Кирилов, Атанас Папаризов, Душана Здравкова и др.

ПЪРВАТА И НАЙ-СЪЩЕСТВЕНА КОРЕКЦИЯ В БЮДЖЕТА НА ЕС, ВНЕСЕНА ОТ БЪЛГАРИН, стана факт по предложение на проф. Владко Панайотов и след няколко месечни процедури, консултации и заседания на различни нива в европейските институции. С тази поправка от бюджета на ЕС за 2008 г. се отпуснаха 230 милиона евро за непреки плащания в подкрепа на регионалното сътрудничество в контекста на Черноморското взаимодействие с фокус върху едновременните операции, развиващи екологични високо ефективни решения за опазване на околната среда.

ВИСОКО НИВО В ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ КОМИСИИ: Филиз Хюсменова е зам.-председател на Комисията по регионално развитие и често председателства заседанията й.

НЯКОЛКО ДЕСЕТКИ ПЪТИ - СЪДОКЛАДЧИЦИ ОТ АЛДЕ:

Ролята на съдокладчика в сянка е да гарантира, че в подготвяния проектодоклад са добре отразени и защитени политическите възгледи на АЛДЕ, както и да се определи политиката при гласуването на доклада. Съдокладчиците в сянка са де факто съавтори на докладчика по поръчение на политическите групи в съответните комисии по компетентност, в които работят. Съдокладчиците в сянка имат запазено време за изказване и в комисиите, и в пленарната зала. Това означава, че те не само внасят многобройни изменения и допълнения, но и месеци наред усърдно чертаят насоките на европейската политика в конкретната област, търсят и намират най-вярната линия, най-точния изказ и прагматичен подход.

Филиз Хюсменова - по Доклада за регионалното въздействие на земетресенията - 2007 г., по Доклад за равенството на жените и мъжете в ЕС - 2007 г., по Доклад за положението на жените на Балканите - 2008 г. Хюсменова бе поздравена в пленарната зала за огромния принос при съставянето и при отстояването на оптималния подход в Доклада за положението на жените на Балканите, и др.

Проф. Владко Панайотов - по План за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала, разглеждан в Комисията по околната среда - 2007 г., по Доклада за Световния фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергия - 2007 г., по Европейския стратегически план за енергийните технологии - 2008 г., по Предложението за решение на ЕП и на Съвета за изменение на Директивата по отношение на ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (дихлорметан) - 2008 г., по предложението за Регламенти на ЕП и на Съвета относно веществата, които разрушават озоновия слой - 2008 г., по Предложението за директива на Съвета за създаване на Общностна рамка за ядрена безопасност - 2009 г., по Доклада за енергийната политика на ЕС и Латинска Америка, и по Доклада с предложение за препоръка на ЕП към Съвета относно стратегическото партньорство между ЕС и Мексико.

Метин Казак - по Годишния доклад за Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС - 2007 г., по Доклада за Барселонския процес: Съюз за средиземноморието за развитието на Средиземноморския регион - 2008 г., по  Доклада за търговските и икономически взаимоотношения с Китай - 2008 г, по Предложението за Директива на Съвета за разширяване на обхвата до лица, ползващи се с международна закрила - 2009, по Доклада за Безследно изчезналите лица в Кипър - последващи действия след резолюцията на ЕП от март 2007 г., при Прегледа на Инструмента за европейската политика за добросъседство.

Мариела Баева -  по Доклада за реформа на Световната търговска организация, по доклада на Интрастат, по доклада за Европейското частно дружество, по Доклада за намаляване на ставките на ДДС, по доклада за Европейската инициатива за развитие на микрокредитирането в подкрепа на растежа и заетостта, по текущия Бюджет на Европейската комисия.

НЯКОЛКО СТОТИЦИ ВНЕСЕНИ И ПРИЕТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ: Това е основният инструмент за участие на евродепутатите в законотворческия процес. Най-големият брой поправки в докладите на ЕП се внасят от докладчиците в сянка, но и членовете на ЕП имат право да внасят предложения за изменения и допълнения в точно установени срокове в различните етапи на обсъжданията в комисиите и преди гласуването в пленарната зала. Процедурата е почти невидима за страничните наблюдатели, но представлява важна и ефективна заетост, която изисква опит, познание на правилата и изразяване на ясна политическа воля.

Филиз Хюсменова - за Резолюцията на ЕП за най-добрите практики в сферата на регионалната политика и пречките при усвояване на структувните фондове, по Доклада за диалога на Европейския парламент с гражданите на Европа, по Доклада за Европейския икономически план за възстановяване, за бъдещата морска политика на ЕС, по Четвъртия доклад на Европейската комисия за кохезионната политика, за културата в глобализираща се Европа, за прилагането на интегрирания подход за равенство на половете през 2008 г., за модернизирането на трудовото право за посрещане на предизвикателствата на ХХІ век, за общностната рамка за мерките за хармонизация на семейния живот и периода на обучение на младите жени в ЕС, по Доклада за повишаване ролята на жените в промишлеността, в Становището относно новата роля и отговорностите на ЕП при прилагането на Договора от Лисабон, и др.

Проф. Владко Панайотов - по Предложението за Директива на ЕП и на Съвета за подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността, по Предложението за директива на ЕП и на Съвета относно съхранението на въглероден двуокис в геоложки обекти, по Предложението за решение на ЕП и на Съвета относно усилията на държавите членки за намаляване на емисиите на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емиисиите на парникови газове, за Зелената книга относно подобряването на разглобяването на корабите на скрап, по Доклада относно наблюдението и намаляването на нивата на емисиите на парникови газове от употребата на горива за пътен транспорт и др.

Метин Казак - множество поправки и изказвания при приемането на резолюцията на ЕП "За отношенията ЕС - Турция", поздравен от всички парламентарни групи за внимателната и прецизните му редакции и допълнения на текста, по доклада за Укрепване на европейската политика на добросъседство, по Стратегията на ЕС за страните от Централна Азия, по Предложението за препоръка на ЕП до Съвета относно ролята на ЕС в Ирак, в Доклада за Перспективите за укрепване на мира и изграждане на нация в следконфликтни ситуации, в Доклада относно Отношенията между ЕС и средиземноморските страни, в Становището за Търговските и икономически отношения със Западните Балкани, в Доклада за напредъка на Турция през 2008 г., в Доклада за Положението на основните права в ЕС за периода 2004-2007 г. и др.

Мариела Баева - към Доклада за Капиталовия пазар: международните финансови стандари, по Предложението на регламент на ЕП и на Съвета относно условията за достъп до межата за трансграничен обмен на електроенергия, по Предложението за директива на ЕП и на Съвета за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници, по Европейската инициатива за развитие на микрокредитирането в подкрепа на растежа и заетостта, за Европейското частно дружество, по Директивата за капиталовите изисквания, по Доклада за отношенията между ЕС и Сърбия, по Доклада за отношенията между ЕС и Турция.

СТАНОВИЩА:

Тази процедура гарантира включването на позиция, възложена от друга компетентна комисия, към доклади в конкретните области.

Мариела Баева - Становище на Комисията по икономическите и парични въпроси относно предложението за директива на ЕП и на Съвета за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници - 2008 г.,

Становище на Комисията по икономически и парични въпроси относно предложението за регламент на ЕП и на Съвета относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия.

ЗАДАДЕНИ УСТНИ И ПИСМЕНИ ВЪПРОСИ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ:

Филиз Хюсменова - за отглеждането на деца с увреждания

за изписването на думата "евро" на български език,

за прилагането на европейската директива за рибарството и аквакултурите в България.

Метин Казак - относно рисковете, свързани с използването на електрошокови пистолети "Taser",

относно продължаващата пълна блокада на всички гранични конкролно-пропусквателни пунктове между България и Гърция,

относно прилагането на система за директно подпомагане на земеделците в новите държави-членки на ЕС.

проф. Владко Панайотов - въпрос към еврокомисаря Андрула Василиу за взаимното признаване на квалификацията на здравните работници, особено тези от новите страни-членки.

ПИСМЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ И РЕЗОЛЮЦИИ:

Филиз Хюсменова, проф. Владко Панайотов, Метин Казак - за европейска политика за децата с увреждания.

Филиз Хюсменова - срещу дискриминацията спрямо болните от множествена склероза.

Мариела Баева - автор на Резюлоция на Европейския парламент относно ситуацията в Бангладеш.

НЯКОЛКО ДЕСЕТКИ ИЗКАЗВАНИЯ В ПЛЕНАРНАТА ЗАЛА - по различни процедури - при обсъждането на доклади, при съвместни разисквания с Комисията и Съвета, при откриване на пленарните сесии, по процедурата за привличане на внимание и пр.:

Филиз Хюсменова - за нарастването на цените на хранителните продукти, за обективност при оценяването на България от Европейската комисия, за телефон 112, за актуализиране на Европейския план за възстановяване, за политиката на равнопоставеност, за езика, използван в Интернет, и по много други конкретни и политически въпроси.

Проф. Владко Панайотов - за съвместното предприятие "Горивни клетки и водород", за условията за достъп до газопреносните мрежи, за вътрешния пазар на природен газ, за Европейския стратегически план за енергийните технологии, за типовото одобрение на превозните средства, задвиждани с водород, за състоянието на преговорите по пакета "Климат и енергетика", при разискването на Правната рамка на Общността за европейска научноизследователска инфраструктура, за стратегическото партньорство между ЕС и Бразилия и между ЕС и Мексико.

Метин Казак - при разисквания за статута на Европейския омбудсман, за равните възможности и недискриминацията в ЕС, по Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и Босна и Херцеговина, относно Годишния доклад за дейността на Европейския омбудсман през 2007 г., за доставките на газ в Украйна и ЕС от Русия, относно Прегледа на европейския инструмент за съседство и партньорство, по Доклада за напредъка на Хърватска за 2008 г., по Доклада за напредъка на Турция за 2008 г., по Доклада за напредъка на Бившата югославска република Македония за 2008 г., и неведнъж едноминутни изказвания по актуални въпроси с политическа значимост.

Мариела Баева - при разискванията за намаляване на ставките за ДДС, за Схемите за гарантиране на депозитите по отношение на гарантирания размер и срока за изплащане, при обсъждането на Вътрешния пазар на електроенергия, за Европейската харта за правата на потребителите на енергия, при дебатите за реформа на Световната търговска организация, при разискванията на Схемите за гарантиране на депозити, за конвенционалните енергийни източници и енергийни технологии.

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ ДЕЛЕГАЦИИ:

Проф. Владко Панайотов - постоянен член на Делегацията ЕУРОЛАТ - за сътрудничество със страните от Латинска Америка и в Делегацията за сътрудничество с Китайската народна република. Участие в Латиноамериканската парламентарна асамблея.

Мариела Баева - постоянен член на Делегацията за Южна Азия и заместващ член на Делегация за САЩ. Участие в петчленна делегация на Комисията по икономически и парични въпроси във Вашингтон.

Метин Казак - постоянен член на Делегацията на Съвместния парламентарен комитет ЕС - Турция и на Делегацията на Евро-Средиземноморската парламентарна асамблея, член на Комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия, съдокладчик от АЛДЕ за извънредната сесия на Евро-Средиземноморската парламентарна асамблея.

БЕЛЕЖКИ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ на евродепутатите от ДПС, АЛДЕ от юни 2007 до май 2009 г.

Кампанията "Нова светлина - нова енергия" за борба с промените в климата - във Велико Търново, Търговище и в 26 села от Търговищка област - "Можем да започнем със смяната на обикновените електрически крушки с енергоспестяващи", гласи мотото на кампанията, раздават се листовки и енергоспестяващи крушки. "Дребни наглед неща като изключване на електроуредите и ненужното осветление могат да доведат до сериозни промени, когато са умножени 493 милиона пъти - колкото са гражданите на ЕС", смята Хюсменова. Кампанията й намери много сподвижници и съмишленици.

Кампанията "Да доближим Европа до гражданите" се провежда по инициатива на Информационния офис на евродепутатката Филиз Хюсменова във Велико Търново. Мобилни екипи представиха пред хората от десетте общини в областта принципите, по които работи Европейският парламент, дейността на българските евродепутати-либерали. „Искаме да обърнем внимание и на малките населени места извън областния център, за да дадем и на тях нужната информация", обясни Икмал Джомова, регионален координатор в офиса на евродепутатката Филиз Хюсменова.

Младежкият конкурс „Твори и променяй” бе обявен по инициатива на Филиз Хюсменова в Русенския университет "Ангел Кънчев" и в Тракийския университет в Стара Загора в началото на 2009-а - Годината на творчеството и иновациите. Общо 50 студенти се изявиха в надпреварата и представиха концепциите си за бъдещ Младежки иновационен център. Победителите получиха поздравителни награди, грамоти и поощрения от 300 и 150 лева.

През 2008 г. пак по инициатива на Филиз Хюсменова в Силистра, Дулово, Главиница, Ветово, Търговище, Сърница, в с. Зърнево и в други селища от цялата страна успешно се провеждаха конкурсите за ученически есета и рисунки "Кажи кой си, разбери другия", чиято цел бе стимулират разбирането и толерантността към различията.

            В Световния ден за борба с глаукомата 15 март 2009 г. под патронажа на Филиз Хюсменова се проведе семинар за "Правата на пациентите в ЕС: либералната визия" в Стара Загора. След него лекари-офталмолози правиха безплатни профилактични прегледи за глаукома.

            През 2007 и 2008 г. Филиз Хюсменова отчете успешната си информационна кампания за заболяването множествена склероза - представени бяха филм и книга за коварната болест, а в началото на 2008 г. в Пловдив Филиз Хюсменова изнесе лекция за европейската политика в областта на здравеопазването в рамките на националната кампания за борба с диабета.

През 2008 г. по инициатива на Хюсменова бяха изградени две детски площадки с селата Брадвари, община Силистра и Зърнево, област Добрич.

През 2008 г. Филиз Хюсменова издаде "Еврокалендар", съдържаш отчет за дейността й през 2007 г., а през 2009 г. - "Либерален календар".

Мариела Баева: – Програма за 20 средношколци и абитуриенти в неравностойно положение от Разград - януари-юни 2009 г.

Финансиране на книги:

Представяне на книгата на Греъм Уотсън "Силата на словото" в превод на български в Зала 1 на СУ "Св. Климент Охридски" през май 2008 г.

"Нашенци в Косово и Албания" на журналистката Таня Мангалакова, 2008-2009 г.

"Възпитателни възможности на културните институции за интегриране на етническите общности в Република България" на Силвия Налбантян от СУ "Св.Климент Охридски", юни 2008 г.

Проект "Заедно в различията", реализиран от студенти в Софийския университет" през април и май 2008 г.

Поредица шахматни турнири - Женски шахматен турнир "Българка", посветен на 8 март през 2008 и през 2009 г. в София, Детски шахматен турнир, посветен на 1 юни 2008 г. съвместно с БФШ.

Концерти и срещи-разговори:

С жени от арменски произход послучай арменската Коледа през януари 2008 г.,

С представители на ромската общност послучай 8 април, Международния ден на ромите в София и послучай Гергьовден в Сливен през 2008 г.

С ученици и студенти от София през 2008 г.

Концерти "Млади фолклорни таланти - децата на България пеят+ съвместно с БНР, програма "Христо Ботев" през 2008 и 2009 г.

Честване на патронния празник на ОУ"Хр. Ботев" в с. Мраморен, община Враца през януари 2008 г.

Великденски благотворителен базар в Разград през май 2008 г.

Профилактични медицински прегледи:

За диабет в област Разград през декември 2008 г.

За рак на шийката на матката на жени от област Разград през март 2008 и януари 2009 г.

ИЗПРЕВАРВАЩИ РЕАКЦИИ НА АКТУАЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪБИТИЯ

Проф. Владко Панайотов – изказване на форум по време на руско-украинската газова криза. Думите му "За мен остава без отговор най-важният въпрос: кога ще бъдат възстановени доставките на газ към България, там сега е като в Сталинград" на 8 януари 2009 г. в Брюксел бяха цитирани от световните медии като "Интеренешънъл хералд трибюн" и десетки телевизионни канали в ЕС, Русия, Украйна и съседните страни.

Няколко месеца по-късно проф. Панайотов организира и разговор в Страсбург на председателя на Комисията по енергетика в 40-ото Народно събрание Рамадан Аталай с еврокомисаря по енергетиката Андрис Пибалгс.

Филиз Хюсменова заедно с Илияна Йотова посетиха в Белгия няколко дома за отглеждане на деца с увреждания през юни 2008 г. и почерпиха ценен опит и законодателни практики.

Всички евродепутати от ДПС подписаха протестното писмо до председателя на ЕП Ханс-Герт Пьотеринг по повод на разпространената в Брюксел цветна листовка със снимки на Димитър Стоянов от „Атака” с белези от побой, на която към потретите на лидерите от тройната коалиция бяха монтирани сърп и чук, полумесец и фашистка свастика. В писмото се настоява подобни символи да се изключат от средствата на европейската политика

Всички евродепутати от ДПС подписаха протестното писмо до Чешкото председателство по повод на изложбата с обидно за България изображение.

Филиз Хюсменова коментира абсурдните твърдения на датския евродепутат от Групата на обединената левица, че българите и румънците били глупави, но повече на брой от пратениците в ЕП от скандинавските страни, та затова трябвало да им се отнемат правата.

Метин Казак инспектира убежищата за емигранти в Дания като пратеник на Комисията по външна политика в ЕП

Метин Казак бе включен във високопоставената делегация на евродепутати от Комисията по външна политика, посетила Париж в навечерието на Френското председателство, за да се запознае с набелязаните приоритети.

Метин Казак поднесе приветствие лично от името на председателя на ЕП Ханс-Герт Пьотеринг на Интерпарламентарния форум в София през 2008 г.

Всички евродепутати от ДПС участваха и подкрепиха финансово празненствата за 3 март и през 2008 г. с участието на певицата Валя Балканска, и през 2009 г. с участието на писателката Мерсия Макдермот, къщата музей на Апостола в Карлово и фондацията „Васил Левски”, както и представянето на вокалния ансамбъл „Мистерията на българските гласове” в Деня на отворените врати в Страсбург през 2008 г.

ПУБЛИЧНИ ДИСКУСИИ И КОНФЕРЕНЦИИ В БРЮКСЕЛ И СТРАСБУРГ

Филиз Хюсменова и Метин Казак от България, баронеса Сара Лъдфорд, Великобритания и Карин Ресетариц, Австрия – "Съдебните дела срещу журналисти и свободата на словото".

Семинар през 2007 г. в ЕП за образа на жените мюсюлманки в медиите.

Мариела Баева – "Правото на достъп до цифровото пространство - въпрос от първостепенна важност", септември 2007 г., и участието на еврокомисаря Меглена Кунева, експерти от БАИТ и представители на крупни европейски бизнес-структури.

            "Анализ за преките чуждестранни инвестиции в България, кризата на международните финансови пазари и нейното въздействие" - съвместно с МДПС, стедунти и преподаватели от университета "Луи Пастьор" в Страсбург през декември 2007 г.

Проф. Владко Панайотов и другите евродепутати от ДПС: "Без Европа България не е същата" послучай 24 май 2008 г. с известни културни дейци като Любомир Левчев, проф. Николай Овчаров, Тончо Русев, Дора Бонева, Йорданка Христова и пр.

"Нови технологии за по-чиста природа" - съвместно с евродепутатите либерали Виторио Проди, Италия и Йорго Шацимаркакис, Германия през ноември 2007 г.

"Биогоривата, водородът и климатът: Историята на една промяна" през октомври 2008 г.

Проф. Владко Панайотов осъществи и уникален проект за два последователни семинара на тема: "Глобалното затопляне и глобалната индустрия: Първи стъпки към глобалното сътрудничество" на 19 март 2009 г. в Брюксел и на 20 март 2009 г- в София на тема "Глобалната индустрия и глобалното затопляне: Ролята на малките държави в глобалните решения" с участието на проф. Сирил О Конър от ЮАР, проф. Робин Батерхам от Австралия, проф. Гювен Юнал от Турция, проф. Ерик Форсберг от Швеция, проф. Серхио Кастро от Чили и проф. Херман Вотруба от Германия. "С двете прояви в Брюсел и София проф. Панайотов сложи в дневния пред предизвикателствата пред глобалната индустрия и даде трибуна на най-модерните научни стратегии за адаптиране към тях", написаха европейските онлайн издания.

ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ В БЪЛГАРИЯ

Филиз Хюсменова - конференция в София през есента на 2007 г. за европейската регионална политика "Различни региони - един стандарт" за регионалната политика на ЕС. Издадена бе и книга "Различни региони - един стандарт" за регионалната политика на ЕС.

"Бъдещето на България - либералният поглед" - октомври 2008 г., хотел "Родина", София.

Обучение за младежи-либерали в град Велико Търново "Как да напиша и ръководя проект по програмата "Развитие на селските региони" 2007-2013 г."

Две кръгли маси за образованието в общините Доспат и Девин

Либерална школа за обучение в градовете Главиница и Тутракан

Лятна школа за обучение по английски език на ученици в с. Черник, Силистренска област

Спонсорство за награждаване на учители, подготвили деца за участие в конкурс "Българските руни в цветове", дарения в 5 училища и 2 детски градини в област Силистра, други 2 детски градини в Търговище, в Дома за деца с увреждания в Бобовдол и в Дома за деца в Перник.

Публична дискусия за "Виртуалните престъпления - реална заплаха за нашите деца" заедно с евродепутатката Илияна Йотова през есента на 2008 г.

На 5 декември 2008 г. по инициатива на Филиз Хюсменова и Метин Казак в Центъра за култура и дебат "Червената къща" в София се състоя многолюдна дискусия на тема "Изборната агитация в европейските столици: Как София се вписва в правилата на демокрацията". Водещи политолози, социолози и медийни експерти заклеймиха езика на омразата. Прожектирано бе и специално видеообръщение от евродепутатите либерали Жерар Депре, Белгия, Карин Ресетариц, Австрия, Жан-Мари Кавада, Франция и Софи Инт Велд, Холандия с опита на европейските демокрации за постигане на толерантност и демократични стандарти в предизборните кампании.

Семинар на тема "Икономическата криза и бизнесът: либералният отговор" в Перник през 2009 г.

Метин Казак – Над 30 съботно-неделни обучения съвместно с Младежкото ДПС за млади хора с либерално мислене в Разград, Търговище, Шумен, Ловеч, Пловдив, Бургас, Благоевград, Видин и други селища из цялата страна, в различни региони на България с, последователно през 2007, 2008 и 2009 г. по следните теми:

Младежката политика на ЕС,

Обща селскостопанска политика и в частност мерките за развитие на селските райони съгласно Националната програма за развитие на селските райони,

Общата организация на пазара на мляко и млечни продукти,

Тютюнът - на кръстопът през ХХІ век,

Подготовка на проекти по програми на ЕС,

Неправителствените организации и тяхната роля при реализацията на европейски политики на местно ниво,

Развитие на публично-частните партньорства за местни инициативи,

Програма за развитие на селските райони, възможности за финансиране на проектни идеи,

Разработване и управление на проекти по ОП" Административен капацитет",

Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-.2013 г.,

Програма за развитие на селските район 2007-2013 г.,

Местното самоуправление в условията на членство в ЕС.

Съвместно планиране за разработване на общински и областни политики, стратегии и програми,

Връзки с обществеността, работа с медиите, лобиране и стратегическо планиране,

Религиозно многообразие,

Антидискриминация,

Комуникативни умения и медийно участие,

Равенството на половете - във връдка на Международния ден на жената

Планиране и провеждане на политики,

И др., включително и наскоро в Пловдив с либерално мислещите студенти.

През 2009 г. в Информационния център на ЕП в София по инициатива на Метин Казак се проведе огромна дискусия под мотото "Гласът на младите.бг" - за участието чрез интернет и модерните комуникационни технологии в политическите процеси и при вземането на решения. Лектори бяха университетски преподаватели.

През април 2009 г. в София по инициатива на Метин Казак съвместно с фондация "Фридрих Науман" бе свикана конференция за "Осигуряване на равни възможности за професионална реализация в сектора на сигурност" с наши и холандски експерти.

Проф. Владко Панайотов – Серия образователни семинари в Борино, Мадан, Кърджали през октомври 2007 г., Момчилград и Кърджали през декември 2007 г., Крумовград, Ардино, Перперек и Момчилград през април 2008 г., в Кюстендил и Перник през 2009 г., и др.

Конференции на 3 и 4 май 2008 г. в София, Пловдив и Кърджали с участието на Виторио Проди, член на ЕП, АЛДЕ, Италия и на 11 и 12 юли с Ян Мулдер, член на ЕП, АЛДЕ, Холандия в София.

На 30 март 2009 г. съвместно с евродепутатката от ПЕС Маруся Любчева проф. Владко Панайотов организира семинар на тема "Образование за устойчиво развитие: Образованието и климатичните промени" в БАН в София, под патронажа на министър-председателя Сергей Станишев.

Мариела Баева - Семинари и информационни кампании от 2007 г. насам в Разград, Кърджали, Видин, Сливен, Търговище в областта на социалната политика на ЕС, интеграцията на малцинствените групи, развитие на селския туризъм, икономическо и социално сближаване, предприемачеството.

В това число през януари 2008 г. бе проведена кампанията "Разградските деца казват Не на дрогата". Темите през 2009 г. засегнаха финансовата и икономическата криза, Световния ден за борба с глаукомата, междукултурния диалог, европейската програма "Младежта в действие" 2007-2013, предприемачеството, структурните фондове и оперативните програми, административния капацитет и ролята на гражданското общество в националната политика и за интеграцията на България в ЕС.

Семинар, посветен на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), през февруари 2008 г. в София с участието на Electrabel SUEZ - Белгия и заместник-министри на МОСВ и МРРБ.

Семинар за подобряване на интеграцията на хората с увреждания - март 2008 г. в София с участието на Adecco,  Министерството на труда на Италия и представители на бизнеса.

Всички евродепутати от ДПС организираха съвместно с Омбудсмана на Република България г-н Гиньо Ганев международна конференция на тема "Човешките права и Лисабонският договор - от закона към живота", на която говориха лидерът на АЛДЕ Греъм Утосън, евродепутатите Ендрю Дъф и Джо Байдън.

ДИСКУСИИ – ОНЛАЙН ФОРУМИ

Едночасова онлайн дискусия в сайта Европа.бг – Филиз Хюсменова, Метин Казак, проф. Владко Панайотов

Уебсайтове – Филиз Хюсменова, Метин Казак, проф. Владко Панайотов

Страници във фейсбук – Филиз Хюсменова, Метин Казак

ОБЩО 14 ПОСЕТИТЕЛСКИ ГРУПИ  И ОБЩО НАД 500 ПОСЕТИТЕЛИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В БРЮКСЕЛ ПО ПОКАНА НА Филиз Хюсменова, Метин Казак, проф. Владко Панайотов и Мариела Баева.

В това число една обща, по инициатива на Филиз Хюсменова и Метин Казак, с която културни дейци от всички етноси от България изпратиха Годината на междукултурния диалог в Брюксел.

По-голямата част от гостите от България имаха възможност да се срещнат и да разговарят с лидера на АЛДЕ Греъм Уотсън.

ИНФОРМАЦИОННИ ОФИСИ В БЪЛГАРИЯ

Филиз Хюсменова – Велико Търново, Търговище, Разград и Сърница, Пазарджишка област

Метин Казак – София, Шумен и Видин

Проф. Владко Панайотов – Кърджали. 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.