Europe.bg
  Начало - Преговори за присъединяване - Изпълнение - Мониторингови доклади
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Преговори за присъединяване / Изпълнение / Мониторингови доклади

  • A+
  • A-
09-11-2005

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНО ПИСМО ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯОЛИ РЕН, Член на Европейската комисия


Брюксел 7.11.2005.

Уважаеми господин Калфин,

На 25 октомври Комисията одобри Мониторингов доклад за степента на подготовка на България и Румъния за членство на основата на подробни доклади за страните. Приносът на Вашето правителство за доклада за България беше много полезен и бих искал да Ви благодаря за предоставената информация, която ни помогна при изготвяне на оценката за подготовката на страната Ви за присъединяване.

Докладът показва, че България има по-нататъшен напредък в подготовката за присъединяване в сравнение с доклада от миналата година. В тази връзка Комисията отбелязва важния напредък в страната Ви през последните години. Въпреки това, докладът отбелязва и области, в които са необходими полагането на още усилия от страната Ви по отношение на политическите и икономическите критерии, както и по прилагане на европейското законодателство (acquis), за да се посрещнат напълно всички изисквания за членство и да се осигури успешно членство от датата на присъединяване на 1 януари 2007.

По отношение на политическите критерии, България продължава да отговаря на изискванията за покриването им. България трябва да подобри функционирането и отчетността на съдебната система, по-специално по отношение на досъдебната фаза и да намали натрупването на нерешени дела в съдебната система. Значителни усилия са необходими, за да бъдат положени за ефективна борба с организираната престъпност и корупцията, по-специално на високите нива. Необходими са решителни действия за подобряване положението на хората с умствени увреждания, на децата в социалните заведения, както и интеграцията на ромското малцинство.

По отношение на икономическите критерии, България продължава да бъде функционираща пазарна икономика. Ако настоящият ход на реформите продължи със същото темпо, България ще може да се справи с конкурентния натиск и пазарните сили в Съюза. Страната трябва да се справи с увеличаващия се дефицит по текущата сметка и да ускори реформата на пазара на труда.

По отношение на критериите за прилагане на европейското законодателство, които представляват приемане и прилагане на законодателството на ЕС, чрез съответните законови мерки и структури за прилагане, България като цяло е достигнала до високо ниво на съответствие.

Въпреки това, все още има задачи за изпълнение. Като цяло, България трябва да направи още усилия, за да завърши подготовката и по-специално да развие достатъчен административен и съдебен капацитет за прилагане и въвеждане в практиката на европейското законодателство. Това е важно, тъй като не е достатъчно само да се приеме европейското законодателство, а трябва да се приложи в практиката. Сега е време да бъде завършена работата по всички слабости, посочени в доклада.

Според пълния Мониторингов доклад за България за 2005 г. усилията в редица области трябва да бъдат засилени. Очакваме от Вашето правителство конкретно да обърне внимание на всяка от тези области. Ако не се положат нужните усилия, съществува реален риск от забавяне на хармонизацията и прилагането на европейското законодателство до присъединяването. Например, на този етап, ако не се ускорят усилията, съществува сериозна опасност страната да не разполага с нужния капацитет за прилагане на правните норми за защита на личните данни.

В допълнение, съществуват конкретни слабости в няколко области, които са обект на сериозна загриженост. Ако България не предприеме незабавни и решителни мерки в тези специфични и проблемни области, тя няма да може да прилага европейското законодателство или да се възползва от европейските фондове от момента на присъединяването през 2007г. Тези области са както следва:

  • Глава 3 – Свободно движение на услуги: да се прилагат нормите за застраховане на моторните превозни средства. Ако България не се присъедини към и не приложи Многостранното споразумение за застраховане „Зелена карта”, ще трябва да бъде упражнен граничен контрол за наличието на задължителна застраховка срещу трети лица след присъединяването.

  • Глава 5 – дружествено право: да се засили неговото прилагане по отношение на пиратството и фалшифицирането, по специално да се упражни граничен контрол и преследване на нарушенията на правата върху интелектуалната собственост.

  • Глава 7 – Земеделие: да се създадат необходимите органи и да се изгради административен капацитет на Агенцията по плащанията и Интегрираната администрация и системата за контрол, да се създаде организацията на пазара на мляко. Ако положението не се подобри, България поставя в риск достъпа на фермерите до финансиране в рамките на Общата земеделска политика. Ако създаването на организация на пазара на млечни продукти се забави, това ще застраши интервенциите на ЕС на общия пазар в този сектор.

    - ветеринарни и фитосанитарни въпроси: прилагане на acquis по отношение на болестта «луда крава» и на мерките за контрол на болестите, предавани сред животните, осигуряване на правилното третиране на животинските отпадъци, организиране на идентифицирането и регистрирането на животните, както и на ветеринарните проверки на вноса от трети страни (Гранични пунктове за проверка), транспониране на европейското законодателство (acquis) в областта на търговията с живи животни и животински продукти, усъвършенстване на предприятията за земеделски храни, прилагане на правилата за хуманно третиране на животните. Проблемите в тази област застрашават интегрирането на българските суровини и продукти от животински произход във вътрешния пазар, защото, ако останат нерешени, ще подкопаят ветеринарната система и безопасността на храните по цялата верига в ЕС. Що се отнася до предприятията за земеделски храни, в интерес на общественото здраве ще се предприемат специфични мерки по отношение на производителите, които не отговарят на изискванията, като например се наложат ограничения върху производството и маркетинга на техните продукти. В допълнение, може да бъде необходимо да се наложат мерки за предпазване на другите страни от ЕС от зараза, доколкото сериозните заболявания в България могат да имат ендемичен характер.

  • Глава 21 – регионална политика и координация на структурните инструменти: укрепване на съответния административен капацитет в институционалните структури и осигуряване на адекватни обществени поръчки, процедури за финансово управление и контрол. Ако не са изградени необходимите органи или ако техния административен капацитет е слаб, България няма да може да усвои финансирането, което й е предоставено.

  • Глава 24 – сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи: спазване на изискванията и процедурите за външните граници , борба с организираната престъпност, ефективна борба с корупцията. България трябва да осигури пълното спазване на изискванията и процедурите на ЕС за контрол над външните граници на съюза. Може да се наложи да се приложат специални ограничителни марки, за да се предотврати застрашаването на вътрешната сигурност на ЕС. Ако корупцията в България се запази на сегашните си нива, тя ще застрашава вътрешния пазар, правилното функциониране на политиките на ЕС и финансираните от ЕС програми. Освен това България трябва да намали организираната престъпност.

Задача на Комисията е да осигури надлежното прилагане на европейското законодателство във всички страни – членки, както и спазването на правилата и политиките на ЕС да е гарантирано на цялата му територията. Комисията ще продължи да наблюдава отблизо развитието в България през идните месеци и ще преразгледа ситуацията през април/май 2006 година. Тогава Комисията може да препоръча на Съвета да отложи приемането на България с една година, ако е налице сериозен риск България да се окаже очевидно неподготвена да посрещне изискванията за членство в редица важни сектори от януари 2007. Комисията очаква България да предприеме всички необходими мерки за отстраняване на проблемите преди тази дата, за да се избегне издаването на такава препоръка.

Имайки предвид всичко това, призовавам да потърсите консултации с моите служби и компетентните отдели на Комисията с цел да се намерят ясни решения за разрешаване без отлагане на проблемите. Вярвам, че българските власти ще продължат да информират подробно Комисията за развитието и мерките, които се предприемат за отстраняване на посочените недостатъци.

Комисията е готова да подпомогне постигането на по-нататъшен напредък в България, но а от българските власти изцяло зависи да предприемат необходимите стъпки, за да се осигури безпроблемното приемане на България в ЕС. Това ще позволи както на българските, така и на всички граждани на ЕС ,напълно да се възползват от предимствата на разширения Съюз.

Искрено Ваш,

Оли Рен

Член на Европейската комисия 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.