Europe.bg
  Начало - Новини - Анализи
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Новини / Анализи

RSS
  • A+
  • A-
01-07-2013

Заключения на Европейския съвет (27-28 юни)

На фона на неблагоприятните икономически перспективи в краткосрочен план в няколко държави членки младежката безработица достигна безпрецедентни равнища с висока човешка и социална цена. Трябва да се предприемат спешни действия.

Днес Европейският съвет постигна съгласие по цялостен подход за борба с младежката безработица, основан на следните конкретни мерки: полагане на по-големи първоначални усилия във връзка с инициативата за младежка заетост и ускоряване на нейното изпълнение; ускоряване на прилагането на гаранцията за младежта; повишаване на младежката мобилност и активизиране на участието на социалните партньори. Освен това Европейският съвет обсъди методите за стимулиране на инвестициите и улесняване на достъпа до кредити. Той призова за мобилизиране на европейски ресурси, включително от ЕИБ, и постави началото на нов „план за инвестиции“ за подкрепа на МСП и стимулиране на финансирането на икономиката.

Финансовата стабилност се подобрява, но са необходими допълнителни действия от страна на ЕС и неговите държави членки, за да се върне Европа трайно на пътя на устойчивия растеж и създаването на работни места. Стабилните публични финанси и политиките за стимулиране на устойчив растеж и работни места взаимно се подсилват. Същевременно се изискват по-решителни усилия на всички равнища за осигуряване на напредък на структурните реформи и за стимулиране на конкурентоспособността и заетостта. Във връзка с това Европейският съвет одобри препоръките за отделните страни, с които се дават насоки на държавите членки по отношение на техните политики и бюджети и което бележи края на европейския семестър през 2013 г.

Освен това Европейският съвет направи оценка на напредъка в изграждането на банковия съюз, който е от решаващо значение за финансовата стабилност и безпрепятственото функциониране на икономическия и паричен съюз (ИПС). Накрая, Европейският съвет определи следващите стъпки по отношение на укрепването на структурата на ИПС и призова за продължаване на работата по всички тези въпроси през периода до декемврийското заседание на Европейския съвет.

Европейският съвет горещо приветства Хърватия като член на Европейския съюз, считано от 1 юли 2013 г. Освен това той поздрави Латвия за изпълнението на критериите за конвергенция, определени в Договора, което дава възможност на страната да приеме еврото на 1 януари 2014 г.

Европейският съвет одобри заключенията на Съвета, както и препоръки относно разширяването и процеса по стабилизиране и асоцииране.

I. МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ

1. Борбата с младежката безработица е специална и непосредствена цел, като се има предвид недопустимо високият брой безработни млади европейци. Трябва да се мобилизират всички усилия за постигане на общата цел за връщане на работа на младите хора, които са извън системите за образование, заетост или обучение, или за включването им в системите на образование или обучение в рамките на четири месеца, съгласно препоръката на Съвета относно гаранцията за младежта. Необходими са решителни и незабавни действия на национално равнище и на равнище ЕС, основани на съобщението на Комисията относно младежката заетост.

2. ЕС ще мобилизира всички налични инструменти в подкрепа на младежката заетост. Европейският съвет постигна съгласие по цялостен подход, основан на следните конкретни мерки:

а) използване на структурните фондове, като се наблегне по-специално на младежката заетост, включително чрез препрограмиране на неизразходваните средства, където е целесъобразно. Комисията и държавите членки ще използват всички възможности, предоставени от Европейския социален фонд (ЕСФ), който е един от основните инструменти за финансиране на равнище ЕС в тази област, в т.ч. за подкрепа на създаването на нови работни места за млади работници. Където е целесъобразно, държавите членки ще подобрят административния си капацитет, като използват засилена техническа помощ от Комисията и се опират на най-добрите практики;

б) ще бъде извършена цялата необходима подготовка, за да може инициативата за младежка заетост да започне да функционира пълноценно до януари 2014 г. и да се даде възможност да се извършат първите плащания на бенефициерите в регионите на ЕС с младежка безработица над 25 %. За да може инициативата за младежка заетост пълноценно да изпълни ролята си, изплащането на заделените за нея 6 млрд. евро следва да се извърши през първите две години от следващия период на многогодишната финансова рамка. Освен това оставените налични маржове под таваните на МФР за 2014—2017 г. ще се използват за съставяне на „общ марж за ангажиментите“ за финансиране по-специално на мерки за борба с младежката безработица. Държавите членки, които се ползват от инициативата за младежка заетост, следва преди края на годината да приемат план за справяне с младежката безработица, включително чрез прилагането на гаранцията за младежта. Останалите държави членки се поощряват да приемат подобни планове през 2014 г. През 2016 г. Комисията ще представи доклад за прилагането на гаранцията за младежта и изпълнението на инициативата за младежка заетост;

в) ЕИБ ще допринесе за борбата с младежката безработица чрез инициативата си „Работни места за младите хора“ и програмата си „Инвестиции за умения“, които следва да се приложат незабавно;

г) Ще бъдат положени допълнителни усилия за насърчаването на мобилността на младежите, търсещи работа, в т.ч. чрез укрепването на програмата „Твоята първа работа с EURES“. Държавите членки се насърчават да използват част от разпределените им средства по линия на ЕСФ в подкрепа на схеми за трансгранична мобилност. Програмата „Еразъм +“, която стимулира и трансграничното професионално обучение, трябва да започне да се изпълнява в пълна степен от януари 2014 г. Споразумението между Европейския парламент и Съвета относно признаването на професионалните квалификации е особено радващо. Предложенията на Комисията, свързани със създаването на мрежа на публичните служби по заетостта, следва да бъдат разгледани своевременно. Необходими са още усилия, по-специално във връзка с предложението относно запазването на допълнителните пенсионни права, което трябва да се приеме в рамките на настоящия парламентарен мандат;

д) Ще бъдат насърчавани качествените възможности за чиракуване и ученето в процеса на работа, по-специално посредством Европейския алианс за професионална подготовка, който ще бъде създаден през юли. В началото на 2014 г. следва да бъде въведена рамката за качество на стажовете;

е) необходимо е пълноценното и активно участие на социалните партньори в тези усилия. Европейският съвет приветства „Рамката за действия във връзка с младежката заетост“, приета от социалните партньори на 11 юни 2013 г.

3. На национално равнище — където попадат повечето от компетентностите, свързани със заетостта — държавите членки следва да постигнат напредък по провежданите от тях реформи. Държавите членки предприемат мерки за модернизиране на системите за образование и професионално обучение, засилване на сътрудничеството между образованието и стопанската дейност с цел улесняване на прехода от училище към трудова заетост, подобряване на интеграцията на пазара на труда на младежите с ниска квалификация, справяне с несъответствието между търсените и предлаганите умения и насърчаване на чиракуването и стажовете в ключови икономически сектори, както и на предприемачеството и създаването на нови предприятия. Редица държави членки вече представиха амбициозни планове за подкрепа на младежката заетост. Необходима е обаче още работа. По-специално държавите членки с високо равнище на младежка безработица следва да засилят предприемането на активни мерки в областта на пазара на труда. Важно е да се обърне надлежно внимание на участието на пазара на труда на групите уязвими младежи, които са изправени пред особени предизвикателства. Като отчита компетентностите на държавите членки в тази област, Европейският съвет припомни колко е важно да се измести данъчната тежест от трудовите възнаграждения, включително при целесъобразност чрез намаляване на осигурителните вноски, като средство за повишаване на пригодността за заетост и стимулиране на създаването на работни места и на конкурентоспособността. Европейският съвет призова за засилване на споделянето на най-добрите национални практики и във връзка с това приветства предстоящата конференция в Берлин.

II. РАСТЕЖ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И РАБОТНИ МЕСТА

Европейски семестър

4. След задълбочен обмен на мнения Европейският съвет отбеляза края на европейския семестър за 2013 г., като одобри като цяло препоръките за отделните страни. Държавите членки сега ще ги отразят при вземането на предстоящите си решения относно бюджетите, структурните реформи, политиките по заетостта и социалните политики, като същевременно насърчават пълната ангажираност на национално равнище и запазват социалния диалог. Съветът и Комисията ще наблюдават отблизо изпълнението на препоръките. Съветът ще обсъжда и оценява редовно икономическото положение в Европа.

5. Насърчаването на растежа и фискалната консолидация се укрепват взаимно. Стабилните публични финанси имат първостепенно значение, за да могат публичните органи да запазят капацитета си да подкрепят устойчивостта на растежа и на работните места. Във връзка с това Европейският съвет приветства премахването на процедурата при прекомерен дефицит за няколко държави членки, както и усилията на държавите членки, от които се очаква да изпълнят своите бюджетни цели. Той припомня възможностите, които предлага действащата фискална рамка на ЕС за постигане на баланс между нуждите от продуктивни публични инвестиции и целите за спазване на фискална дисциплина в рамките на предпазните мерки на Пакта за стабилност и растеж. За някои държави членки темпото на фискална консолидация беше коригирано, така че да отговаря на икономическите условия, както е предвидено във фискалната рамка на ЕС. В същото време държавите членки следва да ускорят своите структурни реформи. Това ще бъде в основата на усилията за възвръщане на баланса в икономиката на ЕС, ще спомогне за възстановяване на конкурентоспособността и за преодоляване на социалните последици от кризата.

Нов план за инвестиции за Европа

6. В настоящата икономическа обстановка е от решаващо значение да се възстанови нормалното кредитиране на икономиката и да се улесни финансирането на инвестициите. Предвид значението на МСП за икономиката, особено по отношение на създаването на работни места, мерките в подкрепа на финансирането на МСП ще имат приоритет. Това важи с особена сила за страните с високи равнища на младежка безработица и за случаите, в които са необходими нови инвестиции за насърчаване на растежа и работните места. Също така от значение е насърчаването на предприемачеството и самостоятелната заетост. В тези условия Европейският съвет постигна съгласие да се постави началото на нов „План за инвестиции“.

7. Европейският съвет приветства постигнатото споразумение по многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за следващите седем години. Той благодари на преговарящите от Европейския парламент, Съвета и Комисията за извършената работа и неуморните им усилия, които позволиха постигането на това споразумение днес. МФР ще играе основна роля в подкрепа на икономиката, а именно като катализатор за растежа и създаването на работни места в цяла Европа и лост за продуктивни инвестиции и инвестиции в човешкия капитал. Европейският съвет призова за бързото официално приемане на регламента за МФР и свързаното с него междуинституционално споразумение. Във връзка с това Европейският съвет приветства и споразуменията, постигнати по нови програми като Еразъм, COSME, „Хоризонт 2020“ и Програмата за заетост и социални иновации. Европейският съвет изтъкна колко е важно:

а) до края на годината да бъдат приети различните програми на ЕС, които подкрепят постигането на целите на стратегията „Европа 2020“;

б) държавите членки да работят с Комисията, за да приключат възможно най-бързо изпълнението на своите споразумения за партньорство и оперативни програми;

в) да бъдат приложени бързо структурните фондове, както и програмата за конкурентоспособност на предприятията и за МСП (COSME) и програмата за научни изследвания и иновации („Хоризонт 2020“), които имат особено значение в контекста на подкрепата за МСП;

г) да се ускори изпълнението на пилотната фаза на инициативата за облигации за проекти. Комисията планира да представи своята оценка до края на 2013 г.

8. Европейският съвет приветства доклада на Комисията и ЕИБ относно финансирането на икономиката. Той постигна съгласие по следните мерки и приветства намерението на Комисията и на ЕИБ да ги приложат приоритетно и да представят всеобхватен доклад за тяхното изпълнение преди неговото заседание през октомври 2013 г., който да съдържа количествени цели, инструменти и график:

а) укрепване на усилията на ЕИБ за подкрепа на кредитирането на икономиката чрез пълноценно използване на неотдавнашното увеличение от 10 млрд. евро на нейния капитал. Европейският съвет призовава ЕИБ да изпълни плана си за увеличаване на своята дейност по кредитиране в ЕС с най-малко 40 % в периода 2013—2015 г. За тази цел ЕИБ вече е набелязала нови възможности за кредитиране в размер на повече от 150 млрд. евро за серия приоритети от решаващо значение, като иновациите и уменията, достъпа на МСП до финансиране, ефективното използване на ресурсите и стратегическите инфраструктури;

б) разширено използване на съвместни финансови инструменти за споделяне на риска между Европейската комисия и ЕИБ като лост за привличане на инвестиции от частния сектор и капиталовите пазари в МСП. Тези инициативи следва да гарантират увеличение на обема на новите заеми за МСП в целия ЕС, като се зачитат принципите за финансова стабилност и прозрачност, както и таваните в МФР. Съветът, в консултация с Комисията и ЕИБ, ще уточни без забавяне параметрите за изготвянето на подобни инструменти, съфинансирани по линия на структурните фондове, за постигането на голям мултипликационен ефект. Следва да се извърши необходимата подготовка, за да може тези инструменти да започнат да се прилагат през януари 2014 г.;

в) увеличаване на капацитета на Европейския инвестиционен фонд за кредитно подобрение;

г) постепенно разрастване на схемите за търговско финансиране на ЕИБ в подкрепа на стопанската дейност на МСП в целия Съюз, и най-вече в страни, които са обект на програма;

д) укрепване на сътрудничеството между националните банки за развитие и ЕИБ за увеличаване на възможностите за съвместно кредитиране и обмен на най-добри практики;

е) разработване на алтернативни източници на финансиране в тясно сътрудничество с държавите членки.

Изпълнение на Пакта за растеж и работни места

9. Преди година Европейският съвет постигна споразумение относно „Пакт за растеж и работни места“ — пакет от мерки за растеж с бързо действие, подкрепени с финансиране в размер на 120 млрд. евро. Макар да е постигнат добър напредък по осъществяването на тези мерки и някои от тях вече да дават резултати, са необходими още усилия. Институциите на ЕС и държавите членки следва да направят всичко възможно, за да осигурят бързото изпълнение на всички елементи, изложени в Пакта, както бе посочено в предишни заключения на Европейския съвет, по-специално във връзка с единния пазар, иновациите, програмата в областта на цифровите технологии, услугите, енергетиката и данъчното облагане. Европейският съвет очаква през декември 2013 г. да бъде представен актуализиран доклад за напредъка по изпълнението на Пакта, който да се основава на редовен преглед от Съвета.

10. Както бе договорено през март тази година, Европейският съвет ще следи отблизо изпълнението на насоките, които дава за стимулиране на икономическия растеж и насърчаване на конкурентоспособността, по-специално чрез провеждането на редовни тематични обсъждания. Във връзка с това Европейският съвет проведе първи обмен на мнения по два основни въпроса:

а) Жизненоважното значение на стабилната европейска индустриална база като основен елемент от програмата на ЕС за растеж и конкурентоспособност. Европейският съвет призова за широк хоризонтален и съгласуван подход за една модерна европейска индустриална политика, която да придружава структурната промяна и икономическото възобновяване. Той приветства плана за действие на Комисията за конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна промишленост. С оглед на заседанието си през февруари 2014 г. Европейският съвет заяви, че очаква по-нататъшния принос на Комисията в съответствие със заключенията на Европейския съвет от март и май 2013 г. Встъпващото председателство се приканва да продължи подготвителната работа в рамките на Съвета;

б) Като припомня заключенията си от март 2013 г., Европейският съвет приветства съобщението на Комисията относно десетте най-обременяващи законодателни акта като една първа стъпка. Той очаква да получи преди заседанието си през октомври 2013 г. подробна работна програма с допълнителни и при необходимост нови конкретни предложения за намаляване на общата регулаторна тежест и насърчаване на конкурентоспособността, като същевременно непрекъснато се отчита необходимостта от подходяща защита на потребителите и служителите. Европейският съвет призова да продължат усилията за постигане на по-голяма ефективност и последователност и за опростяване на законодателството на ЕС и на националните законодателства. Той ще разгледа отново тези въпроси в светлината на тези предложения.

Като очаква тематичните обсъждания на заседанието през октомври 2013 г. да дадат подновен импулс в областта на иновациите, цифровия единен пазар и услугите, Европейският съвет прикани Комисията да представи преди това заседание доклада си за партньорския преглед на Директивата за услугите, както и за процеса „Лицензиране за Европа“.

11. Като припомня ролята, която търговията следва да изиграе за стимулирането на растежа и създаването на работни места, Европейският съвет приветства започването на преговори по трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции със Съединените американски щати.

[1] Предвид факта, че в Словения младежката безработица се увеличи с повече от 30 % през 2012 г., регионът на Източна Словения, където младежката безработица през 2012 г. е повече от 20 %, също ще се ползва от инициативата за младежка заетост.

[2] Това ще се осъществи без да окаже отрицателен ефект върху целите по отношение на енергийната политика, определени от Европейския съвет през май 2013 г.Новини
Актуално
Анализи
Интервюта


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.