Europe.bg
  Начало - Europe Direct - Актуално
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Europe Direct / Актуално

 • A+
 • A-
26-05-2020

Европейската сметна палата обявява свободна позиция за длъжността Генерален секретар

В Официалния вестник на ЕС от 26 май е публикувано обявление, че Европейската сметна палата открива процедура за заемане на длъжността „Генерален секретар“ (степен AD16).

Европейската сметна палата (ЕСП) е външният одитор на Европейския съюз. Създадена е през 1975 г. и е една от седемте институции на ЕС. Нейното седалище се намира в Люксембург. Служителите ѝ наброяват около 900 души: одитори, служители със спомагателни функции и служители с административни функции, от всички националности в ЕС.

ЕСП функционира като колегиален орган от 27 членове, по един от всяка държава членка на Европейския съюз. Тя проверява дали ЕС поддържа добра отчетност и дали спазва приложимите финансови правила, както и дали неговите програми и политики постигат набелязаните цели и са икономически ефективни.

Чрез работата си тя допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС и насърчава усилията за повишаване на отговорността и прозрачността. ЕСП предупреждава за евентуални рискове, предоставя одитна увереност, отчита добрите практики и недостатъците и предлага насоки за законодателите и лицата, отговорни за изготвянето на политики в ЕС.

Тя представя своите констатации и препоръки на Европейския парламент, Съвета на ЕС, националните парламенти, както и на широката общественост.

Генералният секретар отговаря пред колегиума на членовете на ЕСП и представя пред него периодични доклади относно изпълнението на своите работни задължения.

Под ръководството на колегиума Генералният секретар отговаря за:

 • eфективното и ефикасното управление на администрацията на ЕСП, включително, по-конкретно, изготвянето и изпълнението на бюджета, управлението на човешките ресурси, информационните технологии, сградния фонд и писмените преводи;
 • Секретариата на ЕСП, по-конкретно за подготвянето на протоколите от заседанията на ЕСП и съхранението на оригиналните проекти на инструментите ѝ, всички решения и протоколи от срещите на колегиума на членовете на ЕСП и одитните състави;
 • публикуването на уведомления и документи на ЕСП в Официален вестник на Европейския съюз;
 • подпомагането на Председателя при подготовката на заседанията на колегиума на членовете на ЕСП и следенето за спазването на процедурите и правилното изпълнение на решенията му;
 • упражнява правомощията, предоставени на органа по назначаването (AIPN), освен в случаите, когато ЕСП изрично е поела сама да упражнява тези правомощия;
 • изпълнението на функциите на оправомощен разпоредител с бюджетни кредити, както е предвидено в приложимите разпоредби на ЕСП и Финансовия регламент.

Критерии за допустимост

В съответствие с член 12 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, към датата на подаване на заявлението си кандидатите трябва да:

 • бъдат граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
 • се ползват от всички граждански права;
 • са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба; и
 • притежават необходимите личностни качества за изпълнение на съответните служебни задължения.

Заявленията за кандидатстване следва да бъдат изготвени на английски или френски език и подадени само чрез онлайн формуляра, приложен в раздел „Възможности за работа“ на уеб страницата на ЕСП.

Те трябва да са придружени от следните документи (на английски или френски език):

 • мотивационно писмо (до 3 страници);
 • актуална автобиография (до 5 страници), изготвена по шаблона „Еuropass curriculum vitae“ и съдържаща точни дати.

Моля имайте предвид, че само информацията от автобиографията и мотивационното писмо ще бъде взета предвид при оценяването на заявленията за кандидатстване на етапите на оценка на допустимостта и на предварителния подбор от процедурата.

Посочената в заявленията информация ще се счита за вярна и точна и поради това – за обвързваща за кандидатите.

Кандидатите следва да са в състояние при поискване да представят писмени доказателства за своите квалификации, професионален опит и текуща заетост.

Всяко заявление за кандидатстване, при което не са спазени тези инструкции, ще бъде отхвърлено.

Крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване е 12:00 ч. (централноевропейско време) на 07.07.2020 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност ECA/2020/14 – Генерален секретар 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Информационен център Europe Direct
 
 
 
    Още 
Радиопредавания
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА на живо
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Основаващи договори
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Доклади за напредък
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Договорът от Лисабон
 
 
    Още 
Видео
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Аудио
 
 
 
    Още 
Обучителни материали и анализи
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини / Пътна безопасност
 
 
 
    Още 
Библиотека
 
 
 
    Още 
Европейският парламент
 
 
 
    Още 
Специално от Портал Европа
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Интерактивно
 
 
 
    Още 
За бизнеса
 
 
 
    Още 
Директно от...
 
 
 
    Още 
Събития
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Анкети
 
 
 
    Още 
Пътна безопасност
 
    Още 
Парламент
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.