Europe.bg
  Начало - Новини - Анализи
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Новини / Анализи

RSS
  • A+
  • A-
24-03-2006

ДОГОВОРЪТ НА МВНР ЗА ЛОБИСТИ

Както се вижда от проекто-договора, възнаграждението (неназовано) се заплаща на 9 равни вноски – една авансова и осем в края на всеки месец. Интересно е, че наред с възнаграждението, възложителят (т.е. Калфин) се задължава да изплаща и разходи, “свързани с изпълнение предмета на договора в размер до 10 000 евро месечно без ДДС”.


ДОГОВОР

Днес... 2006 г. в гр. София се сключи настоящият договор между

Министерството на външните работи, с адрес гр. София, ул. "Александър Жендов" № 2, с дан. № 1226028788, БУЛСТАТ "Ю" 000695228, представлявано от Ивайло Калфин - заместник министьр-председател и министър на външните работи и Мария Петрова - главен счетоводител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и  ......................................................................................

наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а изпълнителят приема да предостави консултантски и посреднически услуги, свързани с ускоряване процеса на присъединяване на Република България към Европейския съюз от 01 януари 2007 год., съгласно план /методология/, Приложение 1, неразделна част от настоящия договор.

(2) Изискванията за количеството и качеството на извършената работа са отразени в плана /методологията/, Приложение 1, неразделна част от настоящия договор.

П. СРОК НА ДОГОВОРА. МЯСТО НАИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 2. (1) Договорът се сключва за срок до 31.10.2006 год.

(2) Услугите по чл. 1 ще се предоставят на територията на страните от Европейския съюз.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на изпълнителя
възнаграждение в размер на
. ...................... /.......................... / евро, без ДДС.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на изпълнителя разходи, непосредствено свързани с изпълнение предмета на договора в размер до 10 000 /десет хиляди/ евро месечно, без ДДС.

Чл. 4 (1) Възнаграждението по чл. З, ал. 1 се заплаща на 9 равни вноски, а именно:

-  една авансова вноска в срок до 7 дни от датата на подписване на договора и

-  8 /осем/ вноски в последния календарен ден на всеки месец, или първия работен
ден след изтичане на календарния месец.

(2) Възнаграждението по чл. З, ал. 1 се заплаща след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура и приемателно-предавателен протокол за всеки етап от плана /методологията/ по чл. 1, по банковата сметка      на      изпълнителя:      сметка      N      ....................... ,      банков      код ................ ,  в   ..............

Чл. 5 (1) Разходите по чл. З, ал. 2 се заплащат месечно в последния календарен ден на всеки месец, или първия работен ден след изтичане на календарния месец, след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура, заверени копия на разходо-оправдателните документи, удостоверяващи извършените разходи по чл. 2, ал. 2 и след подписване на приемателно-предавателния протокол за всеки етап от плана /методологията/ по чл. 1 по банковата сметка на изпълнителя: сметка N ...................... , банков код ...................... , в

II.     ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши посоченото в чл. 1 от настоящия договор, според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отразени в плана /методологията/, Приложение 1, неразделна част от настоящия договор.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши посоченото в чл. 1 в срок до 31.10.2006 г. съгласно плана /методологията/, Приложение 1, неразделна част от настоящия договор.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение при посочените срокове и условия.

Чл. 9. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от работата и по-нататъшното изпълнение на задачата се окаже невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение в размер само на изработената и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ част.

(2) Ако се окаже, че няма изработена такава част до момента на настъпване на горепосочените причини, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение.

III.       ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка относно качеството и стадия на изпълнение без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати договорената сума на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията и реда, уговорени с договора.

IV.       ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнението на настоящия договор в размер на 5 /пет/ на сто от възнаграждението по чл. З, във форма на парична сума или банкова гаранция.

(2)        Банковите разходи по откриването на гаранцията, таксите за обслужване на
гаранцията и други подобни са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Разходите за усвояване на гаранцията са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3)        Банковата /паричната/ гаранция се освобождава в срок до 7 работни дни след изпълнението на предмета на договора по чл. 1 или прекратяване на договора при условията на чл. 13.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое или всички от задълженията си по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да премине към усвояване на банковата /паричната/ гаранция.

V.     ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 13. Настоящият договор се прекратява:

1.  с изтичането на уговорения срок;

2.            по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

3.            ако  изпълнението  на  предмета  на договора  се   окаже  невъзможно  поради
причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят;

4.            с едномесечно писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до изпълнителя;

5.            при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

VI.      НЕУСТОЙКИ. ОТГОВОРНОСТ.

Чл. 14. При забава на една от страните по настоящия договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,1 % за всеки просрочен ден, но не повече от 10 на сто от цената по договора.

Чл. 15. При прекратяване на договора по реда на чл. 13, т. 4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответно дължимата част от възнаграждението съобразно изработеното и разходите, непосредствено свързани с изпълнение предмета на договора в срок до 7 работни дни след представяне на фактури, приемо-предавателен протокол за извършената работа и заверени копия на разходо-оправдателните документи, удостоверяващи извършените разходи.

Чл. 16. При прекратяване на договора по реда на чл. 13, т. З ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява в срок до 7 работни дни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ авансовата вноска по чл. 4, ал. 1.

VI.      КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.

Чл. 17. Страните по договора се съгласяват да пазят в конфиденциалност всяка служебна, търговска или друга информация, която им е станала известна за другата страна при или във връзка с изпълнението на договора, както по време на неговото действие, така и след прекратяването му без предварително писмено съгласие на другата страна. Това не се отнася за информация, която е била предварително известна и която не е обозначена като конфиденциална.

VII.        ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.

Чл. 18. (1) Приемането се извършва с приемателно-предавателен протокол, в който се описва количеството и качеството на извършената работа, съгласно плана /методологията/ по чл. 1.

(2) Страните по договора могат да упълномощят свои представители, които да подписват приемателно-предавателните протоколи по ал. 1, за което са длъжни да информират писмено насрещната страна.

Чл. 19. Ако при приемането на изработеното се установи, че същото има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок посочен в протокола.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

Чл. 20. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали относно изпълнението му по споразумение, а когато това се окаже невъзможно - по реда на действащото българско законодателство.

За неуредени въпроси по настоящия договор се прилага българското законодателство.

Настоящия договор се подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

Приложение 1 - План /методология/ за изпълнение обекта на поръчката съгласно постигнатите договорености с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отразени в протокол;

Приложение 2 - Ценова оферта на кандидата, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ.


Както Портал ЕВРОПА първи съобщи, още при обявяването на печелившия, от МВНР обясниха, че сумата, която ще се плати на изпълнителя, ще се определи 7 дни след приключване на договора на 31 октомври. “Сумата ще зависи от изпълнението на договора”, казаха тогава от правния отдел.Новини
Актуално
Анализи
Интервюта


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.