Europe.bg
  Начало - Програми и проекти - Програми на общността
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Програми и проекти / Програми на общността

 • A+
 • A-

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ (2007-2013)

Програмата е наследник на програмите Сократ, Леонардо да Винчи и Е-Обучение. Тяхното обединяване позволява по-добро съгласуване между различните сфери на действие, както и по-тясно свързани, по-рационализирани и по-ефективни методи на действие.

Цели на програмата:

 • да допринесе за развитието на Европейската общност като напреднало "общество на знанието";
 • насърчаване на взаимодействието и сътрудничеството между образователните и квалификационни системи в Европейската общност, с цел да се превърнат в световен пример за качество;
 • да допринесе за развитието на качествено обучение през целия живот и да насърчава високата продуктивност, изобретателността и европейското измерение в системите и практиките в тази сфера;
 • да подкрепи създаването на европейска зона за учене през целия живот;
 • да спомогне за повишаване на качеството, привлекателността и достъпа до възможностите за обучение през целия живот в държавите членки;
 • да засили приноса на обучението през целия живот за социалното единство, активното гражданство, общуването между културите, равенството на половете и личната реализация;
 • да спомогне за насърчаването на креативност, конкурентоспособност и ръст в предприемаческия дух;
 • да допринесе за засилено участие на хора от всички възрастови групи, включително нуждаещите се от специални грижи и тези в неравностойно положение, в програмата Учене през целия живот, без значение от техния социален произход;
 • да насърчава изучаването на езици и запазването на езиковото разнообразие;
 • да подкрепя развитието на напредничави съдържание, педагогика и практика на обучение през целия живот, базиращи се на информационните технологии;
 • да съдейства за създаването на чувство за европейска културна идентичност, основаваща се на разбирането и спазването на човешките права и демокрацията, както и насърчаване на търпимостта и уважението към други хора и култури;
 • да съдейства за сътрудничество в осигуряването на високо качество във всички сектори на образованието и професионалната подготовка в Европа;
 • да насърчава използването на нови продукти и практики, както и обмена на добри практики в областите, покрити от програма Учене през целия живот, с цел подобряване на качеството на обучението и професионалната подготовка.

Подпрограми:

 • Коменски (общо училищно образование) - занимава се с образователните нужди в предучилищна и училищна възраст, до средно образование и институциите и организациите, отговарящи за това обучение;
 • Еразъм (висше образование) - занимава се с образователните нужди на студенти в заведения за висше и професионално образование, без значение от продължителността на курса им или квалификацията, включително за докторски степени, както и с институциите и организациите, улесняващи или грижещи се за такова обучение или подготовка;
 • Леонардо да Винчи (първоначално и продължаващо професионално образование и обучение) - занимава се с образователните нужди на учащи се в заведения за професионално обучение и подготовка, както и институциите и организациите, отговарящи за или улесняващи такова обучение или подготовка;
 • Грундвиг (образование за възрастни) - занимава се с образователните нужди във всички други форми на обучение за възрастни, както и с институциите и организациите, улесняващи или грижещи се за такова обучение;
 • Хоризонтални програми - 4 ключови дейности: политическо сътрудничество и иновации в областта на образованието през целия живот, езиково обучение, информационни технологии, разпространение и обмен на добри практики;
 • Жан Моне - подкрепя дейности, свързани с европейската интеграция. Подпрограмата има 3 ключови дейности: дейности по програмата, грантове за институции, които работят в областта на европейската интеграция и грантове за европейски институти и асоциации, работещи в областта на образованието.

Дейности:

 • подкрепа за мобилността на хората в обучението през целия живот;
 • двустранни и многостранни партньорства;
 •  многостранни проекти, специално създадени да насърчават качество в образователните и подготвителни системи чрез международен трансфер на нововъведения;
 • едностранни и национални проекти;
 • многостранни проекти и мрежи;
 • наблюдение и анализ на политическите стратегии и системи в областта на обучението през целия живот, редовна проверка и обновяване на справочния материал, включително статистически проучвания, анализи и показатели, действия, насочени към прозрачността и разпознаването на квалификации и предишно обучение и действия, насочени към сътрудничество в осигуряването на качество на обучението;
 • предоставяне на суми за поддръжка на определени операционни и административни разходи на организации, които са активни в сфера, покрита от програма Учене през целия живот;
 • други инициативи, насочени към постигането на целите на програмата.

Участници по програмата

 • ученици, студенти, практиканти и завършили образованието си;
 • преподаватели, инструктори и друг персонал, участващ в различни аспекти на обучението през целия живот;
 • хора, които си търсят работа;
 • институции и организации, предлагащи възможности в контекста на рамковата програма Учене през целия живот или в границите на подпрограмите;
 • лица и органи, отговорни за системите и политиките, засягащи всеки аспект от обучението през целия живот на местно, регионално и национално ниво;
 • предприятия, социални партньори и техните организации на всички нива, включително стопански камари;
 • органи, които предлагат насоки, съвети и информационни услуги, отнасящи се до всеки аспект от обучението през целия живот;
 • сдружения, работещи в сферата на обучението през целия живот, включително студентски, инструкторски, ученически, учителски, родителски сдружения;
 • изследователски центрове и организации, занимаващи се с теми, свързани с обучението през целия живот;
 • сдружения с нестопанска цел - доброволчески организации, неправителствени организации.

Общата стойност на бюджета на програмата възлиза на 6 970 млн. евро.

Центърът за развитие на човешките ресурси е Националната агенция,която управлява за България най-голямата европейска програма за образование и обучение - "Учене през целия живот".

Програмата се състои от четири секторни програми, насочени към различни сфери на образованието и обучението:

 • "Коменски" - училищно образование       
 • "Еразъм" - висше образование
 • "Леонардо да Винчи" - професионално образование и обучение
 • "Грюндвиг" - образование за възрастни


Част от Програмата Учене през целия живот" са също така и Съпътстващите дейности eTwinning, Europass, Euroguidance, Учебни визити, чиято работа в България Центърът също управлява.


София 1000
Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
Тел. (02) 915 50 10; факс (02) 915 59 49
hrdc@hrdc.bg
www.hrdc.bg    Програми и проекти
Предприсъединителни финансови инструменти
ПРОГРАМА ИСПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ; ПРОГРАМА САПАРД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ; ПРОГРАМА ФАР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Програми на общността


 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.