Библиотека / Фондовете за България

RSS
 • A+
 • A-

Hабиране на предложения по Фонд за подкрепа на НПО в България

На 21 юли 2008 г. Фондацията за реформа в местното самоуправление и Фондация "ЕкоОбщност" обявиха първа покана за набиране на проектопредложения в рамките на Фонда за подкрепа на НПО в България, който е част от изпълнението на ФМ на ЕИП.

Посредством ФМ на ЕИП трите страни-членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) Исландия, Лихтенщайн и Норвегия предоставят на България финансова помощ в рамките на Фонда за подкрепа на НПО на обща стойност 1 858 000 евро. Програмата ще се изпълнява в периода 2008 – 2010 г. Общата сума по настоящата покана за набиране на проектни предложения е 1 021 900 евро.

Безвъзмездна финансова помощ ще се предоставя за проекти в следните приоритетни области:

Приоритетна област 1: Опазване на околната среда и насърчаване на устойчиво развитие

Индикативният бюджет за тази приоритетна област по първата покана за набиране на проектопредложения възлиза на 408 760 евро.

Обобщени тематични направления:

 • Опазване на биоразнообразието; възстановяване, управление и защита на местообитания;
 • Популяризиране на практики за устойчива енергия (ефективност), транспорт и др. (без стопанска дейност);
 • Промотиране на агроекологични, животновъдни и рибовъдни практики (без стопанска дейност);
 • Подобряване капацитета на екологични НПО и участието им в комитети за наблюдение, опериращи с фондове на ЕС (вкл. мониторинг на дейността им).

Приоритетна област 2: Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни и грижи и грижи за децата

Индикативният бюджет за тази приоритетна област по първата покана за набиране на проектопредложения възлиза на 357 665 евро.

Обобщени тематични направления:

 • Подобряване на услугите за социално включване на уязвими групи;
 • Засилване влиянието на социалноопределящите фактори за здравословен и активен начин на живот;
 • Популяризиране на добри практики за равен достъп до качествени социални услуги;
 • Развитие на капацитета на доброволчески неправителствени организации и такива, лицензирани от Държавната агенция за закрила на детето.

Приоритетна област 3: Развитие на гражданско общество и защита на човешките права

Индикативният бюджет за тази приоритетна област по първата покана за набиране на проектопредложения възлиза на 255 475 евро.

Обобщени тематични направления:

 • Насърчаване на гражданското участие и мониторинг върху прилагането на принципите на добро управление;
 • Защита и насърчаване спазването на човешките права и свободи;
 • Разработване и популяризиране на комплексни мерки за социално включване на жертви на нарушени човешки права и превенция на трафика на жени и деца;
 • Подкрепа за развитие на доброволчески дейности в областта на защита на човешките права и превенция трафика на жени и деца.

С проекти могат да кандидатстват:

 • Неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ;
 • Читалища, регистрирани по Закона за читалищата;
 • Български червен кръст

Максималната продължителност на проектите по тази покана може да бъде 18 месеца.

Подкрепата на Фонда на проект ще е в размер на минимум 10 000 евро и максимум 100 000 евро. Задължително е съфинансиране от страна на кандидата в размер на минимум 10% и максимум 50% от общите допустими разходи по проекта.

Краен срок за получаване на проектопредложенията:

17.00 ч. на 15 октомври 2008 г.

Пълния пакет документи за кандидатстване и допълнителна информация ще намерите на ngofund.flgr.bg и www.flgr.bg.

Повече информация в двата прикачени текстови файла - в тях освен останалото ще намерите график на информационните дни за фонда за подкрепа на НПО в страната, процедура и крайни срокове за кандидатстване, референтни документи във връзка с поканата за набиране на проектопредложения.

NGO_Fund_Call_for_Proposals_BG_short.doc (202.5 Kb)

NGO_Fund_Call_for_Proposals_BG_detailed.doc (225.5 Kb)

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.