Новини / Актуално

RSS
 • A+
 • A-
30-07-2007

6 ПОКАНИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОП “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Първите шест процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Човешки ресурси" са с общ размер 87 718 976 лева.

Средствата са разпределени за квалификационни услуги и обучение на заети лица, грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с увреждания и самотно живеещи, подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, ученици в средните училища и разработване на училищни и студентски практики, създаване на благоприятна мултикултурна среда и интеркултурно образование и др.

Схема - Квалификационни услуги, обучение за заети лица

Агенцията по заетостта стартира набирането на проектни предложения по Програмата BG051PO001/07/2.1-01 "Квалификационни услуги и обучения за заети лица", Приоритетно направление 2 "Повишаване производителността и адаптивността на заетите"; Основна област на интервенция 2.1 "Подобряване адаптивността на заетите лица" по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси".

Целта на програмата е предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, с цел повишаване на производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост, а така също и подобряване на адаптивността на заетите лица, с фокус нуждите за подобряване на уменията на нискоквалифицираните възрастни работници, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.
В програмата могат да кандидатстват образователни институции, обучаващи институции/ организации, работодатели, социално-икономически партньори.

Дейностите, които ще се финансират са:

 • предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите лица;
 • предоставяне на обучение по информационни и комуникационни технологии;
 • предоставяне на чуждоезиково обучение;
 • предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции;
 • провеждане на съвместни действия на социалните партньори за повишаване адаптивността на заетите лица и предприятия, чрез квалификация и обучения.

Общият бюджет на програмата е 35 204 940 лв.

Краен срок за подаване на документи - 1 октомври 2007

Тук може да видите пълния набор от документи, както и насоките за кандидатстване.

 

Схема - Подкрепа за развитието на

докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени

Министерство на образованието и науката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетно направление 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието", Основна област на интервенция 3.3. „Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса", посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/3.3-02 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени".

Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:

 • да се засили интересът на младите хора към реализация в сферата на образованието и науката;
 • да се повиши качеството на научните разработки, като се подобрят условията за работа на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени;

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 • Предоставяне на допълнителни средства на докторанти за осъществяване на научни цели и задачи;
 • Подкрепа за подготовката на дисертационния труд;
 • Насърчаване на академичната и научна мобилност - участие в работни срещи, семинари и конференции;
 • Подкрепа за научни публикации;
 • Осигуряване на достъп до научни съоръжения, бази данни и библиотеки;
 • Обучение и повишаване на квалификацията на младите хора, работещи в сферата на науката;
 • Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за провеждането на научни изследвания.

Проектните предложения се подават в Министерство на образованието и науката, Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" бул. „Цариградско шосе" No 125, бл. 5, ет.1, София 1113

Минимален размер на безвъзмездната помощ - 80 000 лева.
Максимален размер на безвъзмездната помощ - 200 000 лева.
Общ бюджет: 3 911 660 лева

Краен срок за представяне на проектните предложения: 8 октомври, 2007 г., 16.00 часа местно време.

 

Схема - Да направим училището привлекателно за младите хора


МОН кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетно направление 4 "Подобряване на достъпа до образование и обучение", Основна област на интервенция 4.2. "Децата и младежта в образованието и обществото", посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/4.2-01 "Да направим училището привлекателно за младите хора".

Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:

 • създаване на условия за развитие на потенциала на всяко дете за осигуряване на възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие, пълноценна социална интеграция и последваща професионална реализация;
 • подобряване на достъпа до образование и обучение чрез разнообразяване и разширяване на извънкласните и извънучилищните дейности, свободното време на учениците и превенция на отпадането от училище;

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 • организиране на дейности за развитие на уменията на децата в областите на изкуствата, науката и спорта;
 • разширяване на системата от училищни и междуучилищни състезания и конкурси, вкл. насърчаване на забавно-развлекателните състезания и конкурси с участието на родители, ученици, учители;
 • целогодишно ангажиране на децата, включително и в периода на ваканциите чрез създаване на клубове, провеждане на състезания, конкурси, форми за ученически отдих и спорт;
 • организиране на училищни празници, фестивали, форуми и други форми с участието на членовете на училищната общност;
 • ритуализация на училищния живот;
 • естетизиране на вътрешната и външната училищна среда.

Проектните предложения се подават в Министерство на образованието и науката, Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" бул. „Цариградско шосе" No 125, бл. 5, ет.1, София 1113

Минимален размер на безвъзмездната помощ - 10 000 лева.
Максимален размер на безвъзмездната помощ - 50 000 лева.
Общ бюджет: 9 779 150 лева

Краен срок за представяне на проектните предложения: 1 октомври, 2007 г., 16.00 часа местно време.

 

Схема - Разработване на механизми за училищни и студентски практики

МОН кани желаещите да представят проектни предложения финансирани посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/3.3-01 „Разработване на механизми за училищни и студентски практики".

Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:

 • предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия за ученици и студенти;
 • улесняване на прехода от училище към работното място и повишаване на успешната реализация на трудовия пазар;
 • изграждане на стабилни партньорства между образователните и обучителни институции и бизнеса.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 • Практики за ученици в реална работна среда;
 • Студентски практики в реална работна среда;

Проектните предложения се подават в Министерство на образованието и науката, Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" бул. „Цариградско шосе" No 125, бл. 5, ет.1, София 1113

Минимален размер на безвъзмездната помощ - 20 000 лева.
Максимален размер на безвъзмездната помощ - 60 000 лева.
Общ бюджет: 3 911 660 лева

Краен срок за представяне на предложенията: 3 октомври 2007 г., 16.00 ч. местно време

 

Схема - Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане

на интеркултурно образование и възпитание

Министерство на образованието и науката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетно направление 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение", Основна област на интервенция 4.1. „Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение", посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/4.1-01 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание"

Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:

 • включване на децата и учениците от малцинствените етнически групи в учебния процес;
 • подпомагане на процеса на интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, намаляване броя на отпадналите ученици и на застрашените от отпадане ученици, както и на необхванатите от училищната система ученици.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 • извеждане на децата и учениците от етническите малцинства от обособените училища в ромските квартали към приемните училища;
 • подпомагане процеса на интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в приемни училища;
 • подобряване на средата и създаване на съвременни условия за развитие на потенциала на всяко дете, осигуряване на възможности за физическо развитие, интелектуално и личностно развитие, пълноценна социална интеграция и последваща професионална реализация;
 • мотивиране на семействата от населени места със смесено население за по-безпроблемно осигуряване на процеса на интеграция;
 • създаване на условия за опознаване и разбирателство между различните етнически групи;
 • повишаване подготовката на учители, преподаватели и експерти за работа в мултикултурна среда;

Проектните предложения се подават в Министерство на образованието и науката, Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" бул. „Цариградско шосе" No 125, бл. 5, ет.1, София 1113

 Минимален размер на безвъзмездната помощ - 50 000 лева.
Максимален размер на безвъзмездната помощ - 100 000 лева.
Общ бюджет: 5 574 116 лева

Краен срок за представяне на проектните предложения: 5 октомври 2007г., 16.00 часа местно време.

 

Схема - Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания

и самотно живеещи хора - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник"

Агенцията за социално подпомагане кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетно направление 5, основна област на интервенция "Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици", посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: BG 051POO1/07/5.2-01 "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник".

Какви дейности могат да се финансират?

 • Предоставяне на социалните услуги „Домашен помощник" и „Социален асистент" като индивидуални услуги за отделни потребители или комплексно за потребители и техните семейства;
 • Разработване на индивидуални оценки на потребностите;
 • Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугите;
 • Услуга „от и до работно място"- за дейност „Социален асистент";
 • Подкрепа на работното място, съобразно индивидуалните графици, за лица с ментални увреждания;
 • Подбор на социалните асистенти и/или домашните помощници;
 • Транспортни услуги;
 • Предоставяне на комплексни социални услуги в подкрепа на семействата на деца, преки потребители на услугата „Социален асистент";
 • Обучения на социалните асистенти и домашните помощници и потребителите на услугите;
 • Информационни материали и кампании за информиране на обществеността на равнище проект;
 • Управление на услугите и др.

Минимален размер на безвъзмездната помощ: 40 000 лева.
Максимален размер на безвъзмездната помощ: 90 000 лева.
Общ бюджет: 29 337 450 лева.

Всички проекти ще се подават в Агенцията за социално подпомагане, дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция" на адрес: София 1051, ул. „Триадица " No 2.

Краен срок за представяне на пилотни предложения - 4 октомври 2007 г., 16.00 местно време.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.