Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

  • A+
  • A-

“ЕВРОЮСТ” – ЕВРОПЕЙСКО ЗВЕНО ЗА СЪДЕБНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

“Евроюст” е нов орган на Европейския съюз, създаден през 2002 г. за повишаване на ефективността на компетентните органи в държавите-членки в борбата им срещу тежката трансгранична и организирана престъпност. “Евроюст” стимулира и подобрява координацията на разследването и съдебното преследване, както и подкрепя държавите-членки в усилията им за повишаване на ефективността на разследването и съдебното преследване.

“Евроюст” играе уникална роля като нов постоянен орган в европейското правно пространство. Неговата мисия е да укрепва общоевропейското сътрудничество в областта на наказателното право. Това означава, че “Евроюст” е ключов партньор на такива европейски институции като Европейския парламент, Европейския съвет и Европейската комисия.

Колегията на “Евроюст” включва 25 национални члена, по един от всяка държава- членка на ЕС. Националните членове са видни прокурори или съдии с богат опит; някои национални членове се подпомагат от заместници и сътрудници.

През юни 2002 г. националните членове избраха за председател на колегията Майкъл Кенеди, национален член за Великобритания. За заместник-председатели бяха избрани Рулов Ян Maнсхоф (Нидерландия) и Улрике Хаберл-Шварц (Австрия). Колегията се подпомага от административен екип, начело с Ернст Мерц.

“Евроюст” е създаден съгласно Решение на Съвета на ЕС № 2002/187/ПВР от 28.02.2002 г. (обнародвано в “Официален вестник на Европейските общности”, бр. L 63, стр. 1 от 06.03.2002 г., изменено и допълнено с Решение на Съвета № 2003/659/ ПВР от 18.06.2003 г., обнародвано в “Официален вестник на Европейските общности”, бр. L 245, стр. 44 от 29.09.2003 г.). От 01.03.2001 г. звеното работи с временно седалище в Брюксел до преместването му в Хага през декември 2002 г. На 09.06.2004 г. “Евроюст” и “Европол” подписаха споразумение за тясно сътрудничество.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.