cbc / Финансирани проекти

 • A+
 • A-

Проект "Логистичен център за обслужване на трансгранични интереси" BG2005/017-455.01.03.01.03

Бенефициент: Община Монтана

Общата цел на проекта е да повиши социалното и икономическо сближаване между двете трансгранични общини-Монтана и Каракал чрез повишаване на уменията на местните и регионални власти и на социално икономически им партньори да подготвят и реализират проекти с подчертан транс граничен ефект.

Специфичната цел e сформиране на група от експерти, която да генерира идеи и да притежава необходимият капацитет да подготвя и реализира малки инвестиционни проекти с пряко влияние върху трансграничното икономическо развитие и в перспектива да стимулира предстоящи икономически дейности в района на двете трансгранични общини-Монтана и Каракал и да създаде предпоставки за повишаване на конкурентно способност.

Целеви групи по проекта са всички заинтересовани от трансграничното социално и икономическо сближаване образователни и културни институции, местният бизнес и бизнес асоциации, неправителствени организации, общински институции, представители на правителството на регионално и областно ниво.

Директни бенефициенти на резултатите на проекта ще бъдат местните власти от двете трансгранични общини-Монтана и Каракал и частните и обществени партньори заинтересовани от социалното и икономическо сближаване в района.

Крайните бенефициенти са населението и обществеността на територията на двете общини както и други транс гранични райони.   

Очакваните резултати са следните:

 • Заинтересовани лица   притежаващи необходимият капацитет да инициират трансгранични инвестиционни проекти в сферата на еко туризма и органичното земеделие .
 • Сформирани оперативни групи от експерти с готовност да се регистрират като неправителствена организация.
 • Избор и оборудване на офис помещение за групата.
 • Разработена институционална рамка за бъдещи трансгранични дейности на експертната група.
 • Извършено  предварително маркетингово проучване за проуктите произведени по технология на органично селско стопанство.
 • Разработен дизайн и предварителни действия за сформиране на подобна група в Каракал-  Брошура.
  Дейности по управлението.

Настоящето проектопредложение предвижда създаване и развиване на съвместни бизнес инициативи  и информационни мрежи-сформиране на специализиран експертен екип с възможност да бъде институционализиран, провеждане на трансгранични бизнес срещи, съвместни маркетингови проучвания и маркетинг дейности както и иницииране на процеса за сертифициране на стандарта   с цел гарантиране на качество на продуктите и услугите и разширяване на услугите подпомагащи бизнеса. разработването на съвместни трансгранични туристически пакети в комбинация със земеделска продукция произведена по екологичен начин.

Няколко групи дейности са предвидени за реализиране в проектопредложението:

 • Сформиране на екип по проекта;
 • Избор и оборудване на офис помещение за предстоящи дейности на екипа от експерти сформиран за реализирането на проекта;
 • Определяне членовете на експертната група чрез провеждане на интервюта и организиране на семинари.
  Семинари за местните заинтересовани лица и трансграничните им партньорите им с цел идентифициране на нови проекти   и приоритети
 • Повишаване на общественото самосъзнание и обществени дейности гарниращи прозрачност и заинтересованост, както и публичност пред ЕС
 • Правен анализ  на възможностите. 

Контакти:
e-mail: konov@montana.bg  

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.