Библиотека / Фондовете за България

RSS
  • A+
  • A-
22-01-2009

Отворени мерки от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР)

Представяме ви преглед на отворените мерки по Оси 1, 2, 3 и „Лидер“ от ПРСР – Програмата за развитие на селските райони /2007-2013 г./.

Забележка: последна актуализация на таблицата: 04 март 2009 г.

ОС 1
Преди да започнете: Наръчник на най-често допусканите грешки при писането на проекти!
МяркаДата, от която се приемат заявления за кандидатстванеНаредба
мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”01/08/2008; край 31/10/2008НАРЕДБА № 23 от 14.07.2008 г. (word) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 69 от 5.08.2008 г., в сила от 5.08.2008 г.

мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”

По темата: разяснителна публикация!

 

17/04/2008 – продължава до края на 2009 г. с по-високия размер на помощ. НАРЕДБА № 9 от 3.04.2008 г. (word) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 42 от 25.04.2008 г., изм. и доп., бр. 107 от 16.12.2008 г., в сила от 27.12.2008 г.

мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”

По темата: разяснителна публикация!

01/09/2008

НАРЕДБА № 28 от 5.08.2008 г. (word) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 74 от 22.08.2008 г., в сила от 22.08.2008 г.

И още: таблица за изчисляване размера на земеделското стопанство (xls) и Инструкция за попълване (word).

мярка 142 „Създаване на организации на производители”01/09/2008НАРЕДБА № 27 от 5.08.2008 г. (word) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на организации на производители” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2008 г., в сила от 19.08.2008 г.
мярка 143 „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния”03/04/2008 - до края на 2009 г. НАРЕДБА № 10 от 3.04.2008 г. (word) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г.

мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

По темата: разяснителна публикация!

17/04/2008Наредба № 8 от 3.04.2008 г. (word) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 41 от 22.04.2008 г., изм. и доп., бр. 106 от 12.12.2008 г., в сила от 23.12.2008 г.
мярка 122 „Подобряване икономическата стойност”01/12/2008НАРЕДБА № 21 от 07.07. 2008 г. (word) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата стойност на горите” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2008 г.
Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”03/11/2008НАРЕДБА № 18 от 26.06.2008 г. (pdf) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 61 от 8.07.2008 г., в сила от 8.07.2008 г.
ОС 2
Преди да започнете: Наръчник на най-често допусканите грешки при писането на проекти!
МяркаДата, от която се приемат заявления за кандидатстване
Наредба
мярка 214 „Агроекологични плащания”4/03/2008; край 15/05 2008 г.

НАРЕДБА № 12 от 3.04.2008 г. (pdf) за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 41 от 22.04.2008 г., изм. и доп., бр. 70 от 8.08.2008 г.

НАРЕДБА №11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания"

Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ
Обн. ДВ. бр.22 от 24 март 2009г.

мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”01/08/2008НАРЕДБА № 22 от 07.07. 2008 г. (pdf) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година. Издадена от министъра на земеделието и храните, Обн. ДВ бр.77 02.09.2008 г.

мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”

По темата: разяснителна публикация!

01/08/2008НАРЕДБА № 20 от 07.07.2008 г. (pdf) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн.ДВ бр.65 2008 г.

мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони"

По темата: разяснителна публикация!

 

4/03/2008НАРЕДБА № 11 от 3.04.2008 г. (pdf) за условията и реда за прилагане на мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 40 от 18.04.2008 г.
мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони"4/03/2008НАРЕДБА № 11 от 3.04.2008 г. (pdf) за условията и реда за прилагане на мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 40 от 18.04.2008 г.
ОС 3
Преди да започнете: Наръчник на най-често допусканите грешки при писането на проекти!
МяркаДата, от която се приемат заявления за кандидатстванеНаредба
мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”01/12/2008НАРЕДБА № 30 от 11.08.2008 г. (pdf) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ бр 77 от 02.09.2008 г.

мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

По темата: разяснителна публикация!

01/01/2009НАРЕДБА № 29 от 11. 08. 2008 г. (pdf) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ бр. 76 от 29.08.2008 г.

мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”

По темата: разяснителна публикация!

 

01/10/2008НАРЕДБА № 32 от 12.09.2008 г. (pdf) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 83 от 23.09.2008 г.

мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

 

По темата: разяснителна публикация!

01/09/2008НАРЕДБА № 25 от 29.07.2008 г. (pdf) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 година. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ бр. 72 от 15.08.2008 г.
мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”01/09/2008НАРЕДБА № 24 от 29.07.2008 г. (pdf) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г. Издадена от министъра на земеделието и храните, обн. ДВ бр. 71, от 12.08.2008 г.

ОС 4

ЛИДЕР


Преди да започнете: Наръчник на най-често допусканите грешки при писането на проекти!
МяркаДата, от която се приемат заявления за кандидатстванеНаредба
Подмярка 431 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”18/09/2008 г.НАРЕДБА № 14 от 03.04.2008 г. (pdf) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 431 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Издадена от министъра на земеделието и храните. Обн. ДВ, бр. 39, 15 април 2008 г.
Подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за потенциални местни инициативни групи (2007-2009)18/09/2008 г.НАРЕДБА № 14 от 03.04.2008 г. (pdf) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 431-2. Издадена от министъра на земеделието и храните, Обн. ДВ, бр. 39, 15 април 2008 г.

 

Схеми и мерки за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2009-2014 г. (презентация)

Оперативни програми за плодове и зеленчуци (презентация)

Европейска схема за подпомагане "Училищно мляко" (презентация)

Национална програма "Пчеларство" 2008-2010 г. (презентация)

Промоционални програми на земеделски и хранителни продукти (презентация)Проектът "Общата селскостопанска политика /ОСП/ – двигател за развитието на българските селски райони” се реализира от Агенция СТРАТЕГМА в партньорство с Европейския институт.

Проектът се финансира от Европейската комисия /ЕК/.


Проектът е финансиран в рамките на покана на Генерална дирекция „Селско стопанство и развитие на селските райони”на ЕК за представяне на предложения 2007/C 238/08 относно информационните мерки в областта на Общата селскостопанска политика.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.