Парламент / Анализи

  • A+
  • A-
07-07-2009

Председателството на ЕС и Европейският парламент - шест месеца съвместен живот

От 1 юли 2009 Швеция пое за втори път председателството на Съвета. То предполага тясно сътрудничество с другите основни институции на Европейския съюз, преди всичко с Комисията и Парламента.

Шведските министри ще бъдат редовни гости на парламентарните комисии и на пленарните заседания, за да обсъждат позициите си с европейските депутати. На 15 юли шведският министър председател Fredrik Reinfeldt ще представи пред Парламента програмата на новото председателство за следващите шест месеца.

Наред с тези срещи съществуват и редица други начини, чрез които Парламентът и Председателството на Съвета си взаимодействат с оглед на определяне на политическия дневен ред и на улесняване на законодателния процес.

Каква е ролята на Председателството на ЕС ?

Председателството на ЕС определя работната програма за шестмесечното си ръководство и председателства всички срещи на Съвета на ЕС - срещите на равнище държавни и правителствени ръководители, официалните и неофициални министерски срещи, заседанията на Комитета на постоянните представители (КОРЕПЕР), където представителите на държавите-членки в Брюксел се срещат веднъж седмично, както и заседанията на 140-те работни групи, разглеждащи целия обхват от въпроси, с които се занимава Съветът.

Сред приоритетите на шведското председателство са мерки срещу финансовата криза и безработицата, както и борба с глобалното затопляне, в този смисъл постигането на международно споразумение в Копенхаген, което да наследи Протокола от Киото.

Председателството е и допирната точка между Съвета и другите европейски институции, а именно Европейския парламент. Парламентът гласува европейските закони заедно със Съвета, а също така наблюдава неговата работа, както и тази на Председателството, за да гарантира, че процесът на вземане на решения е колкото се може по-прозрачен. Срещите на Председателството с членовете на Европейския парламент дават възможност за обмен на информация и мнения и улесняват европейския законодателния процес.

Срещи на най-високо равнище

Председателят на Европейския парламент прави обръщение към Европейския съвет на всяко от неговите заседания, за да представи позициите на Парламента. От страна на Председателството, държавният или правителствен ръководител на съответната страна, представя работната програмата на шестмесечното ръководство пред пленарна сесия на Парламента. В края на Председателството Парламентът приема отчета му.

На всички пленарни заседания на Парламента Съветът се представлява от Председателството (най-често на ниво министър на външните работи или министър по европейските въпроси), за да отговоря на въпросите на депутатите или да прави изявление по дадена тема.

Председателският съвет (състоящ се от председателя на Парламента и председателите на политическите групи) често се среща с правителството на страната, която предстои да упражнява Председателството на ЕС.

Парламентарните комисии и Председателството на Съвета

Държавата-членка, която ще председателства ЕС може да покани делегация на дадена парламентарна комисия на подготвителна среща. Комисиите също често организират предварителни срещи с бъдещото Председателство.

Понякога, когато Председателството предстои или вече е започнало, някои министри идват в Брюксел на предварителни срещи или работни обеди с председателя на съответната парламентарна комисия. Някои Председателства провеждат срещи с председателите на всички комисии, със цел да се постигне координация в работата.

Министрите от страната, председателстваща ЕС (или техни представители) присъстват на заседанията на комисиите поне два пъти по време на мандата, за да обменят информация и мнения със депутатите. Председателството на Съвета кани председателите или други членове на парламентарните комисии на неформални, както и на официални срещи.

Председателство и Парламент в ролята на съзаконодатели

При процедурата на съвместно вземане на решения Председателството на Съвета провежда чести срещи с докладчиците на Парламента, както и с други парламентарни представители.

Тези срещи често служат за намиране на предварително споразумение още на първо четене или за финализиране на законодателния процес при второто четене в Парламента. Такъв бе случаят с директивата REACH за безопасността на химикалите. За да се постигне споразумение след второ четене, докладчикът Guido Sacconi (ПЕС, Италия) е бил в контакт с шест поредни Председателства на ЕС.

В случаите, при които не се постига споразумение при двете четения, Председателството представлява Съвета в т. нар. помирителна процедура. В рамките на помирителен комитет, представителите на двете институции се стараят да стигнат до компромисно решение. В голямото мнозинство от случаите двете страни стигат до съгласие под формата на общ проект. На трето четене Парламентът трябва да потвърди това съгласие. При липса на съгласие предложението за европейски закон не се приема.

При всички случаи обаче Председателството се стреми да се стигне до компромис. А това наистина изисква дипломация и политически такт.  

Следващите страни, които ще поемат председателството на Европейския съюз са Испания (през първата половина на 2010) и Белгия (през втората половина на 2010 година).

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.