България - ЕС / Дейности / Регионално развитие / Регионална политика 2007-2013 / Европейско законодателство / Законодателство за периода 2007-2013

  • A+
  • A-

Регламент на Европейския парламент и на Съвета във връзка със създаването на Европейска група по трансгранично сътрудничество (проект)

Съдържание
Преамбюл
Регламент


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-точно чл. 159, пар. 3 от него,
предвид предложението на Комисията ,
предвид становището на Европейския икономически и социален съвет ,
предвид становището на Комитета на регионите ,
като действат съгласно процедурата, визирана в чл. 251 от Договора , според която:

(1) Член 159, пар. 3 от Договора предвижда, че специфични действия могат да се предприемат извън фондовете, визирани в пар. 1 на същия член, за реализиране на целта на икономическото и социалното сближаване, предвидено в Договора. Хармоничното развитие на цялата Общност и засилването на икономическото, социалното и териториалното сближаване включват засилване на транснационалното сътрудничество. За тази цел е подходящо да се предприемат необходимите мерки за подобряване на условията, при които се осъществяват действия по трансгранично сътрудничество.
(2) При отчитане на значителните трудности, с които се сблъскват държавите членки и по-конкретно регионите и териториалните общности, при осъществяване и управление на действията по трансгранично, транснационално и интеррегионално сътрудничество в рамките на различните национални закони и процедури, се налага предприемането на подходящи мерки за намаляване на трудностите.
(3) Именно предвид увеличаването на броя на сухоземните и морските граници на Общността след нейното разширяване, е необходимо да се улеснява и засилва трансграничното, транснационалното и интеррегионалното сътрудничество в Общността.
(4) Съществуващите инструменти, като европейското групиране от икономически интерес, се оказаха слабо адаптирани към организирането на структурирано сътрудничество на програмите на структурните фондове в рамките на общностната инициатива INTERREG през програмния период 2000-2006 г.
(5) Регламентът на Съвета (CE) n° (…), отнасящ се за общите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, увеличи средствата в полза на европейското териториално сътрудничество.
(6) Необходимо е също да се улеснява и съпровожда реализацията на действия по трансгранично сътрудничество и без финансовата намеса на Общността.
(7) За преодоляването на пречките, които възпрепятстват трансграничното сътрудничество, е необходимо да се създаде инструмент за сътрудничество на общностно ниво, който да позволява създаването на територията на Общността на групи за сътрудничество със статут на юридическо лице, наричани “европейски групи за трансгранично сътрудничество”. Прибягването до [създаването на] такава група трябва да бъде факултативно.
(8) Подходящо е европейската група за трансгранично сътрудничество (ЕГТГС) да има капацитет да действа от името и за сметка на своите членове и по-конкретно на регионалните и местните власти, които я съставят.
(9) Задачите и компетенциите на ЕГТГС трябва да се определят от членовете й в Конвенция за европейско ТГС, наричана по-долу “Конвенция”.
(10) Членовете трябва да вземат решение за учредяване на ЕГТГС като отделна юридическа единица или да поверят задачите си на едни от своите членове.
(11) ЕГТГС трябва да може да действа или за осъществяване на програми за ТГС, съфинансирани от Общността и по-конкретно от структурните фондове съгласно Регламент (CE) n° (…) и Регламент (CE) n° (…) за Европейския фонд за регионално развитие, както и от програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество, или за осъществяването на действия по ТГС по инициатива единствено на държавите членки и техните региони и местни власти без финансовата намеса на Общността.
(12) Подходящо е да се уточни, че финансовата отговорност на регионалните и местните власти, както и тази на държавите членки, не се накърнява от създаването на ЕГТГС, нито по отношение на управлението на фондовете на Общността, нито спрямо националните фондове.
(13) Подходящо е да се уточни, че правомощията, които дадена регионална или местна общност упражнява в качеството си на публична власт, а именно правомощията на полицията и регламентацията, не могат да бъдат обект на конвенцията.
(14) Необходимо е ЕГТГС да създаде свой устав и свои собствени органи, както и правила в областта на бюджета и упражняване на финансова отговорност.
(15) При положение че условията за ТГС, както са уточнени в настоящия регламент, не могат да се създадат по ефикасен начин от държавите членки, а могат да се реализират по-добре на общностно ниво, Общността може да предприеме мерки, съгласно принципа на субсидиарността, така както е определено в чл. 5 от Договора. Съгласно принципа на пропорционалността, така както е обявено в същия член, настоящият регламент не превишава това, което е необходимо за постигането на тези цели, тъй като прибягването до ЕГТГС е факултативно, при спазване на конституционния ред на всяка държава членка,

ПРИЕХА СЛЕДНИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.