Европейски съюз / ЕС институции / Институции на ЕС

  • A+
  • A-

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

Сметната палата се грижи всички приходи и разходи на Съюза да бъдат направени по законосъобразен начин, както и за управлението на бюджета. Тя е създадена през 1975 г.

Членовете на Сметната палата (одиторите) - по един от Държава членка - се назначават с единодушие от Съвета след консултация с Парламента. Мандатът на одиторите е 6 години, а този на председателя - 3 години.

Сметната палата проверява документацията на всяко физическо или юридическо лице, което ползва или разпределя средства от бюджета на ЕС и често извършва проверки на място. Резултатите от проверките се вписват в доклади до Комисията и правителствата на Държавите членки. Сметната палата няма юридически правомощия. Ако одиторите установят нарушение, информират Европейската служба за борба с измамите и корупцията ОЛАФ.

Една от ключовите функции на Сметната палата е да представя всяка година на Парламента и на Съвета одиторски доклад за изтеклата финансова година. Парламентът се запознава с доклада, преди да одобри бюджетния отчет на Комисията. Ако Сметната палата не установи нарушения, изпраща на Съвета и Парламента уверение в специален документ, че парите на европейските данъкоплатци са изразходвани законосъобразно.

Сметната палата дава мнение за предложеното финансово законодателство и за мерките на ЕС за борба с измамите.

Седалището на Сметната палата е в Люксембург.

Европейска Сметна Палата

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.