Europe Direct / За бизнеса

  • A+
  • A-

Прехвърляне

Редица икономически стабилни  предприятия, особено малки и средни предприятия (МСП), биват закривани по принуда, поради неспособността им да преодолеят трудностите, свързани с прехвърлянето на собствеността – един често срещан проблем. По предварителни оценки, една трета от европейските фирми ще предприемат такова прехвърляне през следващите няколко години.  За в бъдеще все по-голям брой бизнес субекти ще бъдат прехвърляни на трети страни, вместо да остават в семействата на основателите им. Въпреки очевидното предимство, което дава поглъщането на съществуващи предприятия, предприемачите все още предпочитат да основават нови стопански субекти и така предизвикват изчезването на някои устойчиви предприятия. Следователно Европейският съюз насърчава страните-членки да оказват реална помощ на предприятията по време на този критичен етап от тяхното развитие.

Подготовката за прехвърляне е особено сложен процес. Липсата на прозрачност в разпоредбите на страната, особено в търговското право и данъчните и административните формалности, се явява първата пречка, още повече, че предприемачите общо взето нямат нито познанията, нито опита да се справят с такива ситуации.  Освен това прехвърлянето на бизнес представлява и промяна на управлението и следователно предполага прехвърляне на експертни познания на приемника. И накрая този процес често има важно психологическо измерение, особено за семейните компании.

По тази причина прехвърлянията изискват внимателна подготовка, която е рядко явление. Поради това промяната на собственика често има фатални последици и води до загуба на работни места, активи и възможности за реализация.

Европейският съюз изисква подобрения в регулаторната рамка, правната и данъчната рамка, а също и подобрения в услугите за подпомагане. Основният приоритет е да се мотивират ключовите играчи (не само първоначалното управление на предприятието, но и неговите приемници) да организират прехвърлянето на време. Поради комплексния характер на тази операция е необходимо практическо подпомагане през целия период на провеждане на процедурата.

Европейският съюз разглежда прехвърлянето на бизнес като алтернатива на откриването на ново предприятие. Той се грижи за това съществуващите жизнеспособни предприятия да оказват положително въздействие върху растежа и трудовата заетост в Европа.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.