Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

  • A+
  • A-

ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

CEDEFOP  – Европейският център за развитие на професионалното обучение, създаден през 1975 г., е европейска агенция, която съдействува за популяризирането и развитието на професионалното образование и обучение в Европейския съюз (ЕС). Първоначално със седалище в Берлин, Седефоп бе учредена като една от първите специализирани и децентрализирани агенции. През 1995 г. седалището на Седефоп се премести в Солун, а в Брюксел функционира представителство на организацията.

Седефоп полага усилия за утвърждаване на европейска зона за обучение през целия живот навсякъде в разширения ЕС. За тази цел, Центърът предоставя информация и анализи относно системите, политиката, теорията и практиката на професионалното образование и обучение.

Задачите, които изпълнява Седефоп са следните:

  • съставяне на сборници от документи и анализи на данни;
  • принос в разгръщане и координация на научноизследователската работа;
  • разработване и разпространяване на информация;
  • насърчаване на съвместните подходи към проблемите на професионалното образование и обучение;
  • осигуряване на форум за дебат и обмен на идеи.

Седефоп е приел следните средносрочни приоритети за периода 2003-06 г. като
насока на дейностите си и за обезпечаване на информацията, която предоставя:

  • подобряване на достъпа до обучение, на мобилността и социалната интеграция;
  • създаване на условия за придобиване и подобаващо оценяване на образованието;
  • оказване на подкрепа на мрежите и партньорствата в разширения ЕС.

Седефоп предоставя информацията си в електронна и в печатна форма, като същевременно осигурява и възможности за обмен чрез пътуванията с учебна цел, конференциите и семинарите, които организира. Информацията на Седефоп е адресирана към политическите експерти, научните работници и работещите в областта на професионалното образование и обучение в ЕС и отвъд границите на Съюза.

Официална страница на CEDEFOP

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.