Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

  • A+
  • A-

ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Споделяйки опита си в областта на обучението и професионалната квалификация в различни райони и култури, Европейската фондация за обучение (EФО) помага за развитието на индивидуалните способности, като по този начин поощрява подобряването на условията на живот и гражданската активност в демократичните общества, които зачитат човешките права и многообразието на културите. В качеството си на експертен център, EФО допринася за трайното социално-икономическо развитие, съдействувайки на 30 държави-съседки на Европейския съюз да преустроят своите системи за професионално обучение и квалификация, най-вече благодарение на програмите на Европейския съюз Phare, CARDS, Tacis и MEDA. EФО подпомага също така Европейската комисия в прилагането на програмата Tempus.

Понастоящем EФО работи с 30 държави-партньорки от три континента, в това число страните-кандидатки, страни от Югоизточна Европа, Източна Европа, Централна Азия и средиземноморския регион, като осъществява следните дейности:

  • оценява постигнатия напредък и бъдещите приоритети, които ще способствуват за осъществяването на реформи в държавите-партньорки в областта на професионалното обучение и квалификация и влиянието им върху социално-икономическото развитие;
  • съставя, развива, управлява и оценява проекти по искане на Европейската комисия;
  • изгражда инфраструктура, позволяваща на лицата натоварени с вземането на политически решения и действуващите инстанции и лица в държавите- партньорки да участвуват пълноценно в модернизирането на техните системи за професионално обучение и квалификация;
  • улеснява диалога между заинтересованите инстанции, чрез развиването на международни, национални и местни мрежи.

EФО съдействува, също така, за достъпа до европейския опит и практика в развитието на човешките ресурси като цяло, и в частност, до европейската стратегия за заетостта. Фондацията работи в тясно сътрудничество с Европейския център за развитие на професионалното обучение (Седефоп).

В качеството си на международен експертен център, EФО си сътрудничи с други европейски и международни институции и организации като Световната банка, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), Международната организация на труда (ILO), Европейската инвестиционна банка и ЮНЕСКО.

Официална страница на Фондацията

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.