Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

  • A+
  • A-

ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) предоставя независими научни съвети по всички въпроси, които имат пряко или косвено влияние върху безопасността на храните, включително здравето и състоянието на животните и опазването на растенията. Той осъществява също и консултации относно храненето, във връзка със законодателството на Общността. Органът подържа контакти с обществеността по отворен и прозрачен начин по всички въпроси от своята компетентност. Оценките на риска, изработени от ЕОБХ, доставят на органите, управляващи риск (институциите на ЕС с политическа отговорност, т.е. Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета) стабилна научна база за политическо определяне на необходимите законодателни или регулаторни мерки за осигуряване на високо ниво на защита на потребителя по отношение на безопасността на храните.

Събирането и анализа на научни данни, установяването на възникващите рискове и оказването на научна помощ на Комисията, особено в случай на продоволствена криза, също са част от мандата на ЕОБХ, както е предвидено в учредителния Регламент (EО) No 178/2002 от 28 януари 2002 г.

ЕОБХ е съставен от четири структури:

Управителният съвет отговаря за осигуряване на ефективното и ефикасно функциониране на Органа. Съветът е отговорен за определянето на проектобюджета и работните програми, за контролиране на тяхното прилагане и за приемането на вътрешния правилник и разпоредби. Съветът също така назначава изпълнителния директор, членовете на научния комитет и групите от научни експерти.

Изпълнителният директор е законния представител на Органа и се отчита пред Управителния съвет. Назначаван за срок от пет години, с възможност за подновяване, той е отговорен за ежедневното административно управление и за всички въпроси свързани с персонала.

Изпълнителният директор се подпомага от съвещателно тяло, съставено от представители на компетентните органи на държавите-членки, които се занимават със задачи, сходни с тези на Европейския орган за безопасност на храните.

Становищата и съветите на ЕОБХ се предоставят от научния комитет и осем научни групи от експерти, всяка една от които е компетентна в определена област на оценка на рисковете. Научният комитет координира работата на експертните групи и се занимава с многоотраслови въпроси от общо значение (напр. методология за оценка на въздействие при излагане на опасност).

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.