Европейски съюз / ЕС институции / Институции на ЕС

  • A+
  • A-

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Съдът на Европейските общности е съставен от 27 съдии и 8 генерални адвокати. Съдиите и генералните адвокати се назначават по общо съгласие от правителствата на държавите-членки за срок от шест години с възможност да бъдат преназначавани. Те трябва да са юристи, тяхната независимост да е извън всякакво съмнение и отговарят на условията за назначаване на най-високи съдебни постове в собствените си държави.
 
Председателят на Съда се избира от всички съдии  с мандат от три години, като има опция за преизбиране. Той ръководи работата и службите на Съда  и  председателства съдебните заседания и съвещания на най-големите съдебни състави.

Генералните адвокати подпомагат Съда. Те представят, при пълна независимост и безпристрастност, правно становище, наречено „заключение", по делата, които са им поверени.

Секретарят е генерален секретар на институцията и ръководи нейните служби под ръководството на председателя на Съда.

Съдът може да заседава в пълен,  разширен състав (тринадесет съдии), пет  или три членен състав. 

За особени случаи, като производството по освобождаване от длъжност на Европейския омбудсман или на член на Европейската комисия, който не е изпълнил задълженията си, Съдът заседава в пълен състав, както и ако за дадено дело се прецени, че е от изключителна важност

Разширеният състав заседава по молба на държава-членка или институция, която е страна по спора, както и по особено важни или сложни дела

Другите дела се разглеждат от състави от петима или трима съдии.

Председателите на петчленните състави се избират за срок от три години, а председателите на тричленните съдебни състави -за срок от една година.

Част от основните задължения на Съда са:

- Предварително решение със задължително тълкуване на правото на ЕС за националните съдилища;

- Обяснение на правата и задълженията на органите на ЕС в техните взаимовръзки, както и при правните отношения между страните-членки на ЕС;

- Проучване на съвместимостта на вторичното право с първичното право и всеобщите договорни принципи;

- Проверяване на валидността на определени решения на Съда, ЕП или ЕК;

- Процедури с цел да проверят спазването на задълженията, произтичащи от правото на ЕС от страните-членки

Седалището на Съда е в Люксембург

Повече информация може да видите ТУК.

Етичен кодекс на Съда на Европейските Общности

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.