Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / НДСВ

  • A+
  • A-
17-04-2007

Аспарух Панов

За Европейския съюз

1. Според Вас в каква степен днес са постигнати целите на основателите на Европейския съюз от 1957 година?

В много по-голяма степен, отколкото са си мечтали основателите. Идеята за европейска икономическа общност без граници и с единен общ пазар бе реализирана до 1992 г., като с Маастрихтския договор интеграцията придоби и изключително важни политически измерения. Днес ЕС е най-успешният модел на либералната политика в световната история. Свободата е в основата на този успех. Индивидуалната свобода, демокрацията и правовата държава, пазарната икономика и свободната търговия са фундаментите на общия европейския дом. Днес гражданите на Европейския съюз живеят в модерно и проспериращо, открито към света общество. Ориентацията към ефективност, високи образователни стандарти и отворени пазари е в основата на икономическия успех. Социалната сигурност, справедливостта в шансовете за реализация и толерантността дават възможност за широко участие на гражданите в развитието на обединена Европа.

2. Накъде според Вас трябва да върви ЕС след своя петдесети рожден ден - към повече солидарност или към повече предприемачество? Моля представете Вашето виждане.

Двата варианта не се изключват взаимно, а се допълват.  Лично аз разбирам понятието "повече предприемачество" като ускорено икономическо развитие, по-нататъшно либерализиране на пазара, вкл. и трудовия, висок икономически растеж, повече работни места и по-висок стандарт. От своя страна благоденствието е в основата на успешната политика в областта на солидарността.

3. Според Вас България има ли необходимия капацитет за ефективно участие във формулирането на политиките на Европейския съюз?

Създаването на подобен капацитет не е еднократен акт, а дълъг и многостранен процес. Този процес започна при правителството на Иван Костов и бе развит изключително успешно по време на правителството на Симеон Сакскобургготски. За съжаление при последното правителство на Сергей Станишев се наблюдава забавяне поради голяма степен на несъвместимост в стратегическите виждания на НДСВ и БСП. Но такива бяха възможностите за управление на страната след изборите през 2005 г. Все пак най-важното е, че България има политически потенциал за устойчиво изграждане на такъв капацитет.

4. Според Вас трябва ли Европейският съюз да продължи да се разширява?

Определено да, но много внимателно и без двойни стнадарти при изпълнението на критериите за членство.

5. Според Вас трябва ли Турция да стане член на ЕС?

Турция има статут на страна кандидатка и трябва да и се даде шанс. Не трябва обаче, да се правят компромиси с политическите и икономически критерии за членство. Дебатът по тази тема е сложен и деликатен и еднозначната позиция е трудна за политическо обосноваване. Във всеки случай България има и политически, и икономически интерес от по-нататъшното демократизиране на Турция.
 
6. Според Вас трябва ли страните от Западните Балкани да се присъединят към ЕС?

Категорично да, при същите изисквания за безкомпромисност при изпълнение на критериите. Мисля, че трябва да обърнем особено внимание на подкрепата за членството на Македония. С нашия голям положителен и отрицателен опит в преговорния процес можем много да помогнем на нашите съседи.
 
7. Одобрявате ли тактиката на Европейския съюз в диалога му с Русия?

В политическия диалог намирам тактиката на ЕС за прекалено дипломатична. Според мен е необходима по-голяма твърдост към опасните недемократични тенденции в развитието на Русия. Ние българите най-добре знаем високата цена на всеки необмислен компромис по отношение на Русия. Безпокои ме и политиката на ЕС към Русия като един от важните енергийни доставчици. Надявам се на по-бързото разработване на единната енергийна политика на ЕС. За нас тя е от жизнено значение.
 
8. Европейският съюз или Съединените щати отговарят в по-голяма степен на личните Ви разбирания за свобода и демокрация?

В политическо отношение не правя разлика. За моята ценностна система съюзническите отношения ЕС - САЩ като част от евроатлантическото пространство са най-голямото постижение на световната политика. В икономическо отношение имам предпочитания към американския икономически модел и преди всичко към високата степен на икономическа свобода. 

За Европейския парламент

1. Каква следва да бъде ролята на българските членове на Европейския парламент?

Ролята на българските евродепутати трябва да е двупосочна - от една страна да работят за реализирането на българските национални интереси на всички политически и административни нива в ЕС, достъпни за един евродепутат. От друга страна евродепутатите трябва да допринасят за колкото може по-бързото и ефективно прилагане на най-успешните европейски политики и практики в България. Във всеки случай евродепутатите трябва да имат здрава връзка с избирателите и то на местно, общинско ниво.
 
2. Защо е важно България да има представители в Европейския парламент?

ЕП е единствената от многобройните европейски институции, която се избира директно от гражданите. ЕП е най-важното място за свободен, равнопоставен и задълбочен политически и икономически дебат в ЕС. Ролята на ЕП тепърва ще нараства.

3. Как виждате бъдещата роля на европейските партии в политическия живот на ЕС и ще повлияе ли тя на вътрешнополитическия живот у нас?

Ролята на европейските партии (на трите най-големи) е и ще бъде от решаващо значение при взимането на решения в ЕС. Между тези партии се формират всички най-важни тематични мнозинства. Това неминуемо ще се отрази и на политиката в България. Малки партии с комунистическа или радикална националистическа идеология няма да имат никакво особено значение и гласуването за тях ще става все по-безмислено. Очаквам развитието на евроепйска политическа култура в България - с нова коалиционна политика и нова дискусионна култура.

4. Кои от Ваша гледна точка са най-важните задачи пред Европейския парламент до края на настоящия му мандат?

Основните теми са няколко -  общата енергийна политика на Съюза,  борбата с глобалното затопляне, общата миграционна политика, дебатът за Конституцията или Конституционния договор, Лисабонската стратегия или по/точно темата за заетостта.
Ще се дебатира намаляването на бюрокрацията (една от основните цели на ЕС е намаляването на административната тежест с 25%) и либерализацията в областта на железопътния транспорт и пощенските услуги. Във външнополитическия дебат основна роля ще играят Африка, Близкият изток, Иран, Западните Балкани, Русия и Южен Кавказ.
 
5. Каква според Вас трябва да е ролята на Европейския парламент в институционалната реформа на Европейския съюз?

От първите директни избори за ЕП през 1979 г., ролята на парламента непрекъснато нараства. Тази роля ще се засили с приемането под някаква форма на европейска конституция. Очаквам и дебат върху възможностите за даване на законодателна инициатива на евродепутатите.

6. Как възприемате предложението за излъчване на депутатите в ЕП от националните парламенти, а не чрез пряк избор?

Като политически нецелесъобразно. В прекия избор на ЕП е заложена философията за "Европа на гражданите".

7. Подкрепяте ли призивите за установяване на офисите на Европейския парламент само в Брюксел?

Да, от икономическа гледна точка. От политическа въпросът е дискусионен. Страсбург е особен символ на европейската интеграция.

За България

1. Законът ни за избор на евродепутати според Вас е: хубав, приемлив, лош...?

Напълно приемлив на този етап.

2. Каква оценка по шестобалната система бихте написали за евроинтеграционните постижения на последните правителства: Костов, Сакскобургготски, Станишев?

Костов - 5; Сакскобургготски - 6; Станишев - 4 (благодарение на НДСВ, иначе 3 с мъка)

3. Как ще постигате баланса между българския национален интерес, позицията на партийната група в ЕП, към която принадлежите, и личната си позиция?

Политическите ми и икономически възгледи са най-близки до политиката на НДСВ и до известна степен на СДС. Смятам, че тези две партии най-добре изразяват българския национален интерс. Като познавам възгледите на много от либералните политици от новите страни членки, съм убеден, че българските интереси ще намерят подкрепа в либералната група. А тъй като либералното икономическо законодателство е най-важно за България в момента, смятам, че ще получаваме често и подкрепата на ЕНП - ЕД. 

4. Как оценявате поведението на българските евронаблюдатели и депутати до сега?

Като интересно и компетентно. Най-високо оценявам поведението на четиримата представители на НДСВ и на младия Мартин Димитров от СДС.
 
5. Коя според Вас е личността с най-големи заслуги за европейската интеграция на България?

Симеон Сакскобургготски - мистър "Европа"

6. Трябва ли България да направи референдуми за следващите разширявания на ЕС?

Не! Не трябва да има двойни стнадарти. както постъпихме с членството на България, така трябва да постъпим и в другите случаи.

7. Трябва ли България да направи референдум за членството на Турция в ЕС?

Не! И тук политическото решение на българския парламент е достатъчно. Разделянето на въпрос 6 и 7 смятам за провокативно и неуместно.

За Вас

1. В коя политическа група в ЕП виждате своето място?

В Алианса на либералите и демократите за ЕВропа (ALDE)

2. В коя комисия на ЕП бихте искали да членувате?

В комисията по външни работи

3. Кои чужди езици владеете?

немски, английски, руски

4. Какви сертификати за владеене на чужди езици притежавате?

Изучавал съм ги в различните степени на образовнието си, в допълнителни курсове и с частни учители. Използвал съм активно и трите езика в научната си и политическата си дейност.

5. Имате ли финансови задължения?

Изплащам ипотечн кредит за 30 000 лева.

6. Имате ли участие в стопански и нестопански организации и кои са те?

От 1998 г. съм на трудов договор в германската фондация за либерална политика "Фридрих Науман". На доброволни начала съм председател на УС на Институт за либерални изследвания и член на УС на Българо-германския форум и на фондацията "Балкански политически клуб".

7. Подавали ли сте декларации по Закона за лицата, заемащи висши държавни длъжности? Готов/а/ ли сте да ни ги предоставите за публикуване?

Бил съм депутат в 36-то НС от 1991 до 1994г. , но тогава все оше не попълвахме подобни декларации.

8. Гласувахте ли на първия тур на последните президентски избори?

Да.

9. В колко партии сте членували?

Единствено в Радикалдемократическата партия (РДП)

10. Били ли сте член на партия или младежка организация преди 1989 г.?

Да, в ДКМС

11. Свързан ли сте със структурите на бившата Държавна сигурност?

Не!

12. За мъжете: служили ли сте в армията?

Да.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.