Пътна безопасност / Документи

  • A+
  • A-
04-07-2007

Закон за движение по пътищата

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Обн. ДВ. бр.20 от 5 Март 1999г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари
2000г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Април 2002г., изм. ДВ. бр.76 от 6 Август
2002г., доп. ДВ. бр.16 от 18 Февруари 2003г., доп. ДВ. бр.22 от 11
Март 2003г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.70 от 10
Август 2004г., изм. ДВ. бр.85 от 28 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.115
от 30 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.79 от 4 Октомври 2005г., изм. ДВ.
бр.92 от 18 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм.
ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември
2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11
Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.61 от 28
Юли 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 8 Август 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10
Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.85 от 20 Октомври 2006г., изм. ДВ.
бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.22 от 13 Март 2007г., изм.
ДВ. бр.51 от 26 Юни 2007г.

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Този закон урежда правилата за движение по пътищата, отворени за
обществено ползване, изискванията към пътните превозни средства за участие в
движението по тези пътища, изискванията за правоспособност на водачите на пътните
превозни средства, правата и задълженията на участниците в движението и на
съответните служби и длъжностни лица, както и принудителните мерки, които се
прилагат, и наказанията за нарушаване на разпоредбите на този закон и на издадените
въз основа на него нормативни актове.
(2) Целта на този закон е да се опазват животът и здравето на участниците в
движението по пътищата, да се улеснява тяхното придвижване, да се опазват
имуществото на юридическите и физическите лица, както и околната среда от
замърсяването от моторните превозни средства.
Чл. 2. (1) Отворен за обществено ползване е всеки път, условията за използване
на който са еднакви за всички участници в движението. Лицата, стопанисващи пътища,
които не са отворени за обществено ползване, са длъжни да ги обозначат.
(2) Всеки има право да се движи по пътищата, отворени за обществено
ползване, като спазва установените правила за движение.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Този закон се прилага и
за пътищата, които не са отворени за обществено ползване, освен ако с други правни
разпоредби или от собственика или администрацията, управляваща пътя е определено
друго. Компетентността на органите за контрол по този закон не се разпростира върху
пътищата, които не са отворени за обществено ползване.
Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.) Лицата, които стопанисват пътищата, ги
поддържат изправни с необходимата маркировка и сигнализация за съответния клас
път, организират движението по тях така, че да осигурят условия за бързо и сигурно
придвижване и за опазване на околната среда от наднормен шум и от замърсяване от
моторните превозни средства.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., доп. - ДВ, бр. 51
от 2007 г.) За организиране на движението по пътищата се използват светлинни
сигнали, пътни знаци и пътна маркировка върху платното за движение и крайпътните
съоръжения, които се поставят само след възлагане от собственика или
администрацията, управляваща пътя, при условия и по ред, определени с наредбата по
ал. 3. Светлинните сигнали, пътните знаци и пътната маркировка върху платното за
движение и крайпътните съоръжения представляват единна система съгласно
Конвенцията за пътните знаци и сигнали и се изработват и поставят така, че да бъдат
лесно разпознавани.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Условията и редът за
организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване, се
определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 4. При необходимост движението по пътищата се регулира от
упълномощени за това длъжностни лица.


Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.