Програми и проекти / Програми на общността

 • A+
 • A-

ПРОГРАМА КУЛТУРА 2007

С решение 1855/2006 на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз се създава програма Култура 2007 с период на действие 2007-2013 г., чиято основна цел е да изгради европейското културно пространство, чрез развитие на културното сътрудничество между творци, артисти и културни институции от страни, участващи в програмата.

Цели на програмата:

Цел 1 - да насърчи опазването и знанието за културното наследство от европейска величина;

Цел 2 - да насърчи мобилността на работещите в областта на културата;

Цел 3 - да насърчи разпространението на творби и културни и артистични произведения;

Цел 4 - да насърчи междукултурния диалог.

Дейности:

 • Целите на програмата ще бъдат постигнати чрез изпълнението на следните мерки:
 • Подкрепа за културни дейности - предоставя директна помощ за европейски проекти за сътрудничество с различна продължителност и обхват, които постигат поне две от целите на програмата;
 • Многогодишни проекти за сътрудничество;
 • Мерки за сътрудничество - ориентирани към креативност и иновации и отварящи пътя за нови проекти за сътрудничество, които са с период на продължителност не повече от една година;
 • Специални дейности - включват основно "Европейските културни столици".
 • Подкрепа за организации, активни на европейско ниво - предоставя се помощ и на организации, работещи за насърчаването на културното сътрудничество или на такива, които действат като "посланици" на европейската култура;
 • Подкрепа за анализи и събиране и разпространяване на информация в областта на културното сътрудничество, мобилността на творците, разпространението на творбите и междукултурния диалог. Това ще задълбочи знанията относно този тип сътрудничество и ще осигури благоприятни условия за него.

Участници:

 • местни и регионални власти;
 • корпорации;
 • администрации;
 • малки и средни предприятия;
 • асоциации.


Бюджетът на програмата за целия є период на действие възлиза на 400 млн. евро.

През 1985 г. Атина е избрана за първия "Европейски град на културата". След преименуването на проекта в "Европейски столици на културата" са променени и някои от правилата за подбора на самите градове.

България, заедно с Италия ще имат право на участие чак през 2019 г. Преди тази година определените страни са както следва : през 2010 г. – Есен, Истанбул и Печ; през 2011 г. – Турту и Талин, през 2012 г. – Гемарайнш и Малибор, през 2013 г. – Марсел и Кошиче.

Процедура по кандидатстване:

 • Градовете, желаещи да участват подават заявление за кандидатстване,което трябва да включва културна програма с европейско измерение, базирана главно на културно сътрудничество;
 • Културната програма на събитието трябва да бъде създадена специално за съответната година, за която градът кандидатства за Европейска столица на културата, като се подчертава приносът на европейско равнище;
 • Програмата трябва да е съвместима с националната културна стратегия или политика на съответната държава-членка, или където това е приложимо, съгласно институционалните разпоредби на дадена държава-членка, с регионални културни стратегии, при условие че тази стратегия или политика няма за цел да ограничи броя на градовете, които могат да бъдат разглеждани по процедурата за избор за европейска столица на културата;
 • Програмата трябва да има продължителност от една година. В надлежно обосновани случаи избраните за европейска столица на културата градове могат да кандидатстват за по-кратък период;
 • Трябва да има връзка между програмите на градовете, определени в една и съща година за европейски културни столици;
 • Градовете могат да включат в своите програми региони, разположени в съседство.

Критерии за културната програма:

Културната програма трябва да отговаря на следните критерии, разделени в две категории —"Европейско измерение" и "Град и граждани".

По отношение на "Европейското измерение" програмата трябва:

 • да насърчава сътрудничество между културните оператори, хората на изкуството и градовете от съответната държава-членка и други държави-членки във всички сектори на културата;
 • да подчертава богатството на културното разнообразие в Европа;
 • да извежда на преден план общите аспекти на европейските култури.

По отношение на "Град и граждани" програмата трябва:

 • да насърчава участие на гражданите, живеещи в града и неговите околности и да повишава техния интерес, както и интереса на граждани от чужбина;
 • да бъде устойчива и да представлява неразделна част от дългосрочното културно и социално развитие на града.

Подаване на заявления за кандидатстване:

 • Всяка от разглежданите държави-членки публикува покана за подаване на заявление за кандидатстване не по-късно от шест години преди предвиденото начало на въпросното събитие. Крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване по всяка покана за кандидатстване трябва да бъде определен най-късно 10 месеца след нейното публикуване;
 • Заявлението за кандидатстване, подадено по определена покана за подаване на заявление за кандидатстване, трябва да представи в основни линии програмата, която градът кандидат възнамерява да изпълни за дадената година.

Оценяване :

 • Във всяка съответна държава-членка се създава комисия за подбор, която оценява кандидатурите на градовете кандидати. Всяка комисия препоръчва номинирането на един град в съответната държава-членка;
 • Всяка комисия за подбор се състои от 13 членове, седем от които са лица, номинирани от европейски институции съгласно параграф 4. Останалите шест членове се номинират от съответната държава-членка след консултации с Комисията. Съответната държава-членка назначава комисията за подбор. Комисията за подбор определя свой председател измежду лицата, номинирани от Европейския парламент, Съвета, Комисията и Комитета на регионите;
 • Всяка заинтересована държава-членка номинира един град за европейска столица на културата и уведомява за това Европейския парламент, Съвета, Комисията и Комитета на регионите не по-късно от четири години преди определеното начало на събитието. 

Министерство на културата

София 1040, ул. "Александър Стамболийски" № 17
Дирекция "Европейска интеграция и международно
сътрудничество"
Лица за контакт:
Ивета Димова
I.Dimova@mc.government.bg
Даниела Кънева
D.Kaneva@mc.government.bg
Тел. 9400 915

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.