Europe.bg
  Начало - Новини - Анализи
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Новини / Анализи

RSS
  • A+
  • A-
19-07-2007

ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И ПАРИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

Проучване на Портал ЕВРОПА по повод приетото на 26 юли специално министерско постановление за това.

Нашата редакция получи редица читателски запитвания след изявлението на премиера Станишев, че общинските и държавни служители ще получават до 2% от стойността на всеки проект, който получи финансиране от Структурните фондове.

МЕЖДУВРЕМЕННО:

Инфраструктурните проекти, финансирани със средства от структурните и кохезионния фонд на Европейския съюз, ще се управляват от специален ръководител, предвижда приетото на 26 юли от Министерския съвет постановление за управление на изпълнението на инфраструктурните проекти, финансирани със средства от Европейския съюз. В него са посочени правата, ролята, отговорностите и функциите на ръководителя. Целта е успешно изпълнение на проектите, свързани с подобряване на инфраструктурата.

Вносител е Министерството на финансите.

Изготвянето и структурирането на добър инфраструктурен проект е сложна задача, която изисква необходимата компетентност и опит на екипа, който го изработва. Опитът, натрупан по предприсъединителните инструменти, показва необходимост от по-добра организация на управлението и изпълнението на проектите. Това изисква тези дейности да се осъществяват от лице, мотивирано да изпълнява задълженията си ефективно и успешно.

Ръководителят на инфраструктурния проект може да е физическо лице, в т. ч. служител в държавната администрация, на което с договор ще бъде възложено управлението на инфраструктурния проект. Той задължително трябва да има минимум 5-годишен професионален опит, като най-малко 3 г. да са в областта на управлението на проекти; да има завършена минимална образователна степен “магистър”, свързана с естеството на проекта; да притежава технически познания в областта на съответния инфраструктурен сектор и т. н.

Ръководителят ще е отговорен за подготовката на проекта, техническото, административното и финансовото му изпълнение, изпълнението на календарния график на проекта, показателите за изпълнение на целите му, проблемите и мерките за тяхното преодоляване.

Възнаграждението на ръководителя ще се определя с договора за възлагане на управлението на инфраструктурния проект. Общият размер на средствата и свързаните с тях задължителни осигуровки не може да надвишава 2% от стойността на проекта. Конкретният размер на процента ще се определя в зависимост от стойността на проекта и срока за изпълнението му.

 

Министър-председателят бе цитиран в уводен материал на вестник „Сега" на 7 юли 2007 г. Той е говорил пред близо 800 кметове на националната среща на Асоциацията на общините, която се проведе в Пловдив.

Идеята на правителството е с допълнителни средства от ЕС да бъдат поощрени и общински служители, което досега у нас не е правено. Намерението на правителството е за работата по европроектите в общините, агенциите и министерствата да се въведе длъжност "мениджър на проекти", писа още журналистката Наделина Анева във вестник „Сега".

Междувременно медиите в Букурещ съобщиха, че румънският премиер Калин Попеску-Търичану е обявил, че всички държавни служители, работещи с европейски фондове, ще получат 75% по-висока от обичайната за сектора заплата. В началото на февруари румънското правителство е започнало мащабни конкурси за назначаване на нови 8 500 държавни служители, които ще се занимават основно с работа по управлението на проектите от Структурните фондове.

По повод възможността държавните и общински служители да получават пари от Структурните фондове, Портал ЕВРОПА отправи запитване до двете най-компетентни по темата генерални дирекции в Европейската комисия - ГД „Бюджет" и ГД „Регионална политика". Наред с това потърсихме подробности за замисъла на българското правителство от Министерството на финансите, което отговаря за тези въпроси.

Днес екипът ни представя резултатите от това проучване.

Какво казват от Европа?

Нашите партньори в изпълнителния орган на Европейския съюз с готовност предоставиха подробни разяснения по темата, която вълнува читателите на Портал ЕВРОПА.

1. Допустимо ли е да се използват пари от Структурните фондове на ЕС за заплати на служители в администрацията на страните-членки?

От ЕК отговориха, че регулаторната рамка за програмния период 2007-2013 година не изключва априори от рамките на допустимите разходи заплащането на възнаграждения на държавни служители. По принцип точните правила за допустимост на разходите се определят на национално ниво в съответствие с националното законодателство - както е описано в чл. 56(4) на Общия регламент - General Regulation COM (1083/2006).

Има две възможности:

Изграждане на институционален капацитет

Целта на този приоритет е засилване на капацитета на държавната администрация и на обществените услуги (изграждане на капацитет) а не за поддържане на нейното функциониране. Така че всички разходи, направени по този приоритет, трябва да се имат предвид именно от тази перспектива. Структурните фондове трябва да бъдат внимателно използвани за подкрепа на реформата и модернизацията на администрациите, с цел заздравяване на техния капацитет за развитие и прилагане на политики, а не за финансиране на изискуемите по закон принципни задачи и задължения на тези администрации.
Когато се преценява допустимостта на разходите по определени дейности, трябва да се имат предвид два аспекта:

- Допустимостта на разходите (т.е. дали определени разходи, направени на терен, могат да бъдат приети за допустими за интервенции по Структурните фондове в най-общи рамки);

- И допустимостта на дейности или операции.

Вторият аспект от изброените два е много по-широк и се отнася до преценката, дали определена операция е в съзвучие на целта и подцелите на приоритетите и интервенциите.

Целта на приоритета Институционален капацитет е да засили капацитета на публичната администрация и на обществените услуги, които да развиват и да прилагат политиките и програмите, а не да покрива разходите по обичайното функциониране на администрацията, когато тя изпълнява законово определените си задачи и задължения.

Така че за допустими могат да се смятат само тези разходи, които директно допринасят за изграждането на капацитет на институциите и са директно свързани с такива операции - включително разходите за заплати на държавните служители. Например - ако реформата или модернизацията изискват анализ на функционирането на администрацията, то определен държавен служител може да бъде натоварен със задачата за неговото изготвяне и в такъв случай възнаграждението, което той получава за конкретната изпълнена задача, може да се смята за допустим разход. От друга страна месечната заплата на служител, който изпълнява рутинните си задължение - примерно да анализира данъчни декларации - не допринася за развиване на капацитета на институцията и следователно не може да се счита за допустим разход.

Разбира се, предвид всичко казано дотук, трябва да подчертаем, че допустим разход по Европейския социален фонд са средствата за обучение на служители, насочени към повишаване на техните професионални умения, което следователно води да повишаване на капацитета на съответната институция.

Техническа подкрепа

Европейският социален фонд финансира дейности, целящи подкрепянето на структурите, занимаващи се с управлението и изпълнението на Фонда. Това се финансира с Техническа подкрепа (ТА) и следователно трябва да се прави категорично разграничение от дейностите, финансирани по приоритета за институционалния капацитет.

Допустими разходи по ТА са:

- Заплатите на служителите, натоварени от компетентните власти да изпълняват конкретни задачи, свързани с изпълнението на Структурните фондове - например селекция и оценка на проекти, мониторинг, организиране на Комитетите за наблюдение, одит и проверки на място на операции;

както и

- Заплати, свързани с разходите на държавната администрация, отнасящи се до изпълнението на операции - например в случаите, когато определена администрация изпълнява функцията на поощрител (насърчител) на проект, краен получател и/ли/ краен бенефициент на помощта, съфинансирана от Структурните фондове.

2. Има ли значение статутът на съответните държавни служители, когато възнагражденията им се изплащат с пари от Структурните фондове?

По Европейския социален фонд статутът на тези служители не играе роля по отношение на възможността заплатите да им бъдат изплащани с пари от европейските фондове. Т.е. няма значение дали те са служители в общинската или в държавната администрация.

Какво казват от България?

Отдел „Външни комуникации" на Министерство на финансите предостави следните отговори на въпроси на читателите на Портал ЕВРОПА:

Подготвяло ли е МФ проект за постановление на МС във връзка с поощряване на държавни и общински служители с допълнителни средства на ЕС?

Министерство на финансите планира да внесе за разглеждане в Министерския съвет проект на Постановление за управление на изпълнението на инфраструктурни проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз. Нормативният документ е изготвен въз основа на опита, натрупан от предприсъединителните инструменти, който показа необходимостта дейностите по управлението на проектите да се осъществяват от ръководител със съответните умения и способности, който да организира и координира изпълнението и успешното завършване на проекта. Настоящата редкация на проекта на постановление предвижда, че ръководител на инфраструктурен проект може да бъде и държавен служител, на когото с договор е възложено управлението на инфраструктурния проект. Предвидена е възможност органът на изпълнителната власт по предложение на ръководителя на инфраструктурния проект да има възможност да възложи на служители от съответната администрация да подпомагат успешното управление на инфраструктурния проект.

Бихте ли предоставили подробности във връзка с консултативния процес по неговото изготвяне?

Вносител е Министерството на финансите, като основен координиращ орган на дейностите свързани с управлението на средствата от Европейския съюз, като проектът е съгласуван с всички заинтересовани административни ведомства по чл. 58 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Кога се планира проектът за такова постановление да бъде внесен в МС?

Очаква се проектът на постановление да бъде внесен и разгледан на едно от следващите заседания на Министерския съвет.

Има ли отношение МФ към намерението на правителството за работата по европроектите в общините, агенциите и министерствата да се въведе длъжност „мениджър на проекти"?

Във връзка с управлението на Структурните инструменти на ЕС, през последните няколко години бяха създадени редица процедури и механизми, осигуряващи ефективното управление на средствата от ЕС, в съответствие с нормативните изисквания на Общността и националното ни законодателство. Настоящият проект следва да се възприема като мярка за успешното изпълнение на дейностите, съфинансирани със средства от Европейския съюз, като регламентира възможността проектите да бъдат управлявани от лица т.е.. ръководители на проекти, мотивирани успешно и ефективно да изпълняват своите задължения. Основната цел е изграждането и използването на необходимия административен капацитет за постигането на по-голяма прозрачност, обективност и ефективност при управлението на средствата от ЕС.

Бихте ли ни информирали за планираните срокове и стъпки за реализацията на това намерение?

Както вече беше отбелязано се очаква проектът на постановление да бъде внесен и разгледан на едно от следващите заседания на Министерския съвет, като в съответствие с преходните и заключителните му разпоредби, постановлението следва влезе в сила от дена на обнародването му в „Държавен вестник". Целта е навременното приемане на нормативния акт с оглед очакваното стартиране на изпълнението на 7те оперативни програми.


ОЩЕ ЧЕТИВА НА ПОРТАЛ ЕВРОПА:

По тематаНовини
Актуално
Анализи
Интервюта


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.