Europe.bg
  Начало - Библиотека - Фондовете за България
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Фондовете за България

RSS
  • A+
  • A-
10-01-2009

Програмата за развитие на селските райони – възможности за финансова подкрепа

Информационно-разяснителна публикация от проект, осъществяван от обединение "СТРАТЕГМА-Европейски институт" с възложител Държавен фонд "Земеделие".
Развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство и основан на иновации хранително-преработвателен сектор, опазване на природните ресурси и околната среда, насърчаване на възможностите за заетост и по-добро качество на живот в селските райони – това са целите на Националния стратегически план за развитието на селските райони. За тяхното постигане, след задълбочени консултации, са формулирани конкретни мерки. Основният документ, който ги определя, е

Програмата за развитие на селските райони на Република България 2007-2013 г. (ПРСР)

чието изпълнение започна през 2008 г. с поетапно стартиране на 22 мерки, по-голямата част от които ще се изпълняват до края на периода на нейното действие – 31.12.2013 г. Реализацията на останалите 7 мерки ще започне през 2009-2010 г. и ще продължи до края на 2013 г. Програмата предвижда предоставяне на финансова подкрепа за 14 групи допустими кандидати.

Мерките за подкрепа на конкурентоспособността на земеделския и горския сектор (ос 1) се прилагат на територията на цяла България и са обединени тематично в три групи: повишаване на знанията и подобряване на човешкия потенциал; преструктуриране и модернизиране на технологичната база и насърчаване на иновациите и подкрепа за адаптиране на структурата на стопанствата и за кооперирането им.

Тъй като основната цел на Програмата е подкрепа за развитието на селските райони, част от мерките (основно от приоритетни оси 3 и 4) ще бъдат прилагани само в определените селски райони, обхващащи 231 общини на територията на цялата страна. Мерките по приоритетна ос 2 (за опазване на околната среда и природните ресурси) обаче са с различен териториален обхват и обхващат необлагодетелствани територии, земи с висока природна стойност, традиционни овощни градини, нитратно уязвими зони, подложени на ерозия и др. Те са обединени тематично в две групи: подкрепа на устойчивото управление на земеделските земи и насърчаване на устойчивото управление на горите.

Насърчаването на по-разнообразни възможности за заетост и подобряването на качеството на живот в селските райони са двете тематични групи, обединяващи мерките по ос 3 на ПРСР. Мерките от ос 3, насочени към заетостта, ще се прилагат с малки изключения на територията на всички селски райони, докато тези, ориентирани към подобряване на качеството на живот, ще се изпълняват в 178 селски общини: т. нар. „общини извън агломерационните ареали”, с други думи - общини, в които не се предвижда финансиране на проекти от ОП „Регионално развитие”.

Мерките по приоритетна ос 4 са насочени към т.нар. Подход ЛИДЕР. Той се прилага на териториален принцип във всички селски общини и подпомага създаването и функционирането на местни инициативни групи (МИГ), обхващащи територия с минимум 10 000 и максимум 100 000 жители (вкл. градове в селските райони) и подпомага финансово стратегии за местно развитие.

Наред с това ПРСР откроява като особено важни и други тематични области като енергийна ефективност, съответствие с европейските стандарти, подпомагане на млади фермери, устойчив туризъм, нови работни места и т.н. Те са застъпени в специални групи от мерки.
ПРСР – 30 мерки, обединени в 4 приоритетни оси: /виж ТУК всички отворени МЕРКИ и НАРЕДБИ!/

Ос 1: “Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горския сектори” – 37% от бюджета на ПРСР;
Ос 2: “Подобряване на околната среда и природата” – 24% от бюджета;
Ос 3: “Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика” – 27% от бюджета;
Ос 4: “ЛИДЕР” (от френски: "Връзки между дейностите за развитие на икономиката в селските райони") – 2,5% от бюджета.


Общият

финансов ресурс

на ПРСР за безвъзмездна помощ на допустимите кандидати е в размер на близо 3 млрд. и 242 млн. евро. От тях 80% са средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, а останалите 20% са национално съфинансиране. Финансовият ресурс е разпределен по приоритетни оси.

Размерът на безвъзмездна помощ варира в зависимост от типа на прилаганата мярка и изпълняваните дейности. В случаите, в които той се изчислява като част от общата стойност на осъществявания проект, помощта е в граници между 50 и 100% от общата стойност на проекта. За част от мерките безвъзмездната помощ се предоставя на площ (обработваема земя или гори) или на земеделско стопанство (например при подпомагане на млади фермери и полупазарни стопанства).
ПРСР – 14 групи допустими кандидати, сред които:

• Земеделски производители/фермери;
• Собственици на гори и техните асоциации, горски кооперации; държавни лесничейства; микропредприятия, преработващи горски продукти; национални паркове и др.;
• Признати организации на производители;
• Предприятия от хранително-вкусовата промишленост;
• Предприятия в сектори, различни от земеделието, работещи в селските райони;
• Общини в селските райони;
• Неправителствени организации и читалища;
• Официално регистрирани религиозни институции;
• Местни инициативни групи.

Управляващ орган на ПРСР е Дирекция „Развитие на селските райони” на Министерството на земеделието и храните. Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие”, чрез своите 28 областни поделения приема, проверява и взема решение за финансиране на подадените

заявления за подпомагане

по мерките на Програмата. Обхватът на помощта, допустимите кандидати, допустимите разходи и условията за кандидатстване за получаване на безвъзмездна помощ по всяка мярка се определят с наредби, издадени от министъра на земеделието, които се публикуват в "Държавен вестник". Министърът издава заповед, с която утвърждава покана за приемане на заявления за подпомагане по съответната мярка и определя началната дата за приемане на заявленията от РА към ДФ „Земеделие”. Всяка покана се публикува в националните всекидневници и на интернет страниците на МЗХ http://mzh.government.bg и РА към ДФЗ http://www.dfz.bg. Към настоящия момент подаването на заявления за подпомагане по почти всички мерки на Програмата е без краен срок.

За успешното изпълнение на ПРСР е важно обществото да е добре информирано за условията и изискванията за кандидатстване и управление на безвъзмездната помощ, получавана в рамките на Програмата. Специално изготвен Комуникационен план предвижда редовно предоставяне на информация. Потенциалните кандидати ще намерят подробности и в офисите на областните дирекции ДФЗ – РА, както и в Областните служби за съвети в земеделието.
 

Проект "Подготовка на журналистически материали, предназначени за отпечатване в регионални печатни медии във връзка с изпълнението на стратегия за публична информационна кампания за прилагане на мерките по Програмата за развитие на селските райони в Република България".


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.