Europe.bg
  Начало - Библиотека - Фондовете за България
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Фондовете за България

RSS
  • A+
  • A-
14-01-2009

Подкрепа за микропредприятия в селските райони - нови възможности

Информационно-разяснителна публикация от проект, осъществяван от обединение "СТРАТЕГМА-Европейски институт" с възложител Държавен фонд "Земеделие".
 
От януари 2009 г. РА на ДФ "Земеделие" приема заявления за подпомагане по мярка № 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.

Финансовата помощ по тази мярка се предоставя за инвестиции за неземеделски дейности като услуги, производство на неземеделска продукция, производство на енергия от възобновяеми източници и др. Определени са обаче някои сектори или групи дейности, за които не може да бъде получена подкрепа, като например производството и преработката на земеделски продукти, риба и аквакултури, стоманодобив, въгледобив, залагания и хазарт и др. Мярката ще се прилага в 231 общини, посочени в приложение на наредбата.
 
Полезно:
 

Средствата за подпомагане, предвидени по тази мярка, възлизат на 181 802 384 евро. Минималният размер на допустимите разходи, за които може да се кандидатства е 5 000 евро, а максималният – 400 000 евро. За проекти за производство на енергия от възобновяеми източници максималният размер на допустимите разходи е 1 000 000 евро. Финансовото подпомагане е в размер на 70% от одобрените разходи, но не повече от 200 000 евро.

Допустими за финансово подпомагане

са следните разходи, предназначени за постигане целите на проекта: изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради и/или помещения и друга недвижима собственост; закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности; закупуване на машини, съоръжения и оборудване, закупуване на коне за неземеделска дейност; както и общи разходи, свързани с консултации за подготовка на проекта и изпълнение и отчитане на дейностите по проекта и др. Не са допустими за подпомагане закупуването на оборудване и машини втора употреба, закупуването на земя и сгради, ДДС, лизинг, разходи за поддръжка и наеми и др. За да бъдат допустими за финансиране, всички разходи по изпълнението на проекта трябва да бъдат извършени след подаване на заявлението за подпомагане в Разплащателната агенция (РА). Изключение правят разходите за консултации по изготвянето на проекта, вкл. хонорари за правни услуги, архитекти и инженери, които трябва да са извършени не по-рано от 1 година преди датата на подаване на заявлението за подпомагане.

Мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” за:
- Насърчаване на икономическия растеж и създаване на нови работни места в сектори, различни от земеделието, чрез подкрепа на съществуващи и новосъздадени микропредприятия, работещи в селските райони;
- Насърчаване на предприемачеството в тези райони и развитие на интегриран селски туризъм.
 
Заявленията за подпомагане

придружени с всички необходими документи, се подават от 01.01.09 г. в Областната РА на ДФ „Земеделие” по място на извършване на инвестицията. Наредба №29 от 11.08.2008 г. съдържа списък на всички необходими документи, както и образци на Заявление за подпомагане и Бизнес план. При приемането всяко заявление получава уникален номер с дата и час на приема. РА извършва проверки на представените документи и заявените данни и взима решение за одобрение или отхвърляне на заявлението. При нередовни или непълни документи, неяснота в заявените данни, РА уведомява писмено кандидата, който в рамките на 10 работни дни трябва да представи допълнителни документи и данни.
 
Могат да кандидатстват: Физически лица, еднолични търговци и юридически лица. Кандидатите трябва са да са микропредприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия, да имат седалище или клон със седалище, или постоянен адрес за физическите лица на територията на една от общините, за които ще бъде прилагана мярката. Към всички групи допустими кандидати са формулирани и допълнителни изисквания.
Финансовата помощ се изплаща

след извършване на цялата инвестиция. Това означава, че кандидатът трябва да осигури необходимите финансови средства, с които да изпълни предвидените дейности. Помощта ще бъде предоставена след приключването на дейностите и одобряване от РА на направените разходи. Възможно е кандидатът да получи авансово и междинно плащане по време на изпълнение на проекта.

Авансовото плащане е на стойност, по-голяма от 2 000 евро и не надвишаваща 20% от одобрената финансова помощ. Междинното плащане е допустимо само за обособена част от инвестицията и при условие, че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2 000 евро. За да одобри окончателно плащане по приключил проект, РА проверява документите за извършените дейности и плащания, като може да извърши и проверка на място.

Всички дейности за изпълнение на проектите трябва да бъдат извършени до 24 месеца от датата на подписване на договора за отпускане на финансова помощ. От особена важност са изискванията, които получателят на безвъзмездната помощ трябва да спазва за срок от 5 години след сключване на договора. Той трябва да използва всички придобити активи по предназначение, не бива да ги продава или преотстъпва. Подпомогнатата дейност не трябва да бъде преустановявана, освен когато това се налага от сезонните условия за производство.
 
Условията и редът за финансово подпомагане на проекти по мярката са определени в Наредба № 29 от 11.08.2008 г. на министъра на земеделието и храните, обнародвана в ДВ - бр. 76 от 29.08.2008 г. (вж. по-горе)
 
Повече подробности по темата, както и актуална информация, могат да бъдат намерени на интернет страница на МЗХ http://mzh.government.bg и на интернет страница на РА към ДФЗ http://www.dfz.bg.
 

Проект "Подготовка на журналистически материали, предназначени за отпечатване в регионални печатни медии във връзка с изпълнението на стратегия за публична информационна кампания за прилагане на мерките по Програмата за развитие на селските райони в Република България".


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.