Europe.bg
  Начало - Библиотека - Фондовете за България
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Фондовете за България

RSS
  • A+
  • A-
25-01-2009

ПРСР насърчава преструктурирането на полупазарни стопанства

Информационно-разяснителна публикация от проект, осъществяван от обединение "СТРАТЕГМА-Европейски институт" с възложител Държавен фонд "Земеделие".

144 584 038 евро са средствата по мярка 141, предназначени за „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.

Тази мярка стимулира развитието на земеделски стопанства, които понастоящем имат малък икономически размер, произвеждат предимно за собствена консумация и продават малка част от своето производство, но притежават потенциал да съществуват в пазарни условия. Финансовата помощ по тази мярка се предоставя за

преобразуване

на полупазарните стопанства в икономически жизнеспособни и пазарно ориентирани земеделски стопанства съгласно разработен бизнес-план за петгодишно преструктуриране.
Полупазарни стопанства:
• Имат икономически размер между 1 и 4 икономически единици (ИЕ) включително;
• отглеждат най-малко два вида земеделски култури или поне един вид земеделска култура и един вид животни;
• са собственост на или са наети от физически лица на възраст до 60 години включително;
• нито една от отглежданите земеделски култури не надвишава 85% от общия икономически размер на стопанството.
В рамките на този период (пет години) трябва да бъдат постигани предварително заложени задължителни и избираеми междинни цели.
Задължителни междинни цели:
1. увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство най-малко с 1,50 икономически единици (ИЕ).
2. достигане/поддържане на съответствие със стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването компонентите на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд.
Избираеми междинни цели:
1. продължаване на настоящите и започване на нови земеделски дейности.
2. замяна на всички или на част от настоящите земеделските дейности с нови земеделски дейности.
3. преминаване от конвенционално към биологично земеделие.
4. увеличаване на обработваемата площ на земеделското стопанство.
5. увеличаване броя на животните, отглеждани в земеделското стопанство, чрез закупуване на животни.
6. увеличаване броя на животните, отглеждани в земеделското стопанство, чрез собствена развъдна дейност.

Задължителните междинни цели са достигане и/или поддържане на съответствие със стандартите на Общността по отношение на ветеринарните, фитосанитарните и хигиенните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, сигурността и безопасните условия на труд, както и увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство най-малко с 1,50 икономически единици (ИЕ). Всеки стопанин може да избира кои от избираемите цели да включи в бизнес-плана си, така че да подпомогнат прехода към пазарно ориентирано стопанство: продължаване на настоящите земеделски дейности, замяна на настоящи или започване на нови, преминаване към биологично земеделие, увеличаване на обработваемата площ, увеличаване на броя на животните.
Могат да кандидатстват:
• Физически лица до 60 навършени години, регистрирани като земеделски производители най-малко 1 месец преди подаване на заявлението;
• Фермери, обработващи земеделски площи с размер най-малко 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/или лозя, или 0,5 ха в случаите, когато земята се намира в планински район. Кандидатите трябва да са собственици или наематели на тази земя за най-малко 5 години.

Финансовата помощ

е в размер на левовата равностойност на 1 500 евро годишно за период от максимум 5 години. Помощта се изплаща за всяка година. До 1 месец след одобрение на заявлението за подкрепа и след подписване на договор с Разплащателната агенция (РА), на кандидата се изплащат 1 500 евро за първата година. Година след това ползвателят подава заявка за получаване на плащането за втората година. Същата процедура се прилага и за следващите години. При неподаване на заявките навреме, плащанията се преустановяват.

До края на третата година кандидатът трябва да е изпълнил всички цели, които е заложил за изпълнение в бизнес-плана си. Напредъкът в изпълнението на бизнес-плана се оценява три години след одобрението на заявлението за подпомагане. Средствата за четвъртата и петата година се изплащат при условие, че най-късно до края на третата година от издаване на заповедта за одобрение са изпълнени всички междинни цели, заложени в бизнес-плана. Ползвателят на помощта трябва е завършил курс на обучение за опазване на околната среда в земеделския сектор, организиран по мярка „Професионално обучение, информационни дейности и разпространяване на научни знания” от ПРСР или да е участвал в информационна дейност, свързана с този въпрос.
Икономическият размер условно се изразява с термина „европейска икономическа единица”– 1 ИЕ е равна на 1 200 евро. Методиката и специална таблица за изчисляване размера на земеделското стопанство са разработени от Дирекция „Агростатистика” в МЗХ (вж. сайта на МЗХ www.mzh.government.bg). Фермерите могат да се информират за прилагането на методиката в регионалните служби на Министерството и НССЗ. В рубриката "Фонодовете за България" Портал ЕВРОПА също е публикувал таблицата в excel формат.
Условията и редът

за финансово подпомагане на проекти по мярката са определени в Наредба № 28 от 5.08.2008 г. на министъра на земеделието и храните, обнародвана в ДВ, бр. 74 от 22.08.2008 г.
Ползвателят на помощта е длъжен да съхранява за срок 5 години всички документи, свързани с подпомаганите дейности. Подпомогнатата дейност не трябва да бъде преустановявана, освен когато това се налага от сезонните условия за производство. Придобитите активи трябва да се използват по предназначение. Те не се продават или преотстъпват.

Заявленията за подпомагане, придружени с всички необходими документи се подават в Областната РА на ДФ „Земеделие” по място на извършване на инвестицията. Кандидатстващите стопани могат да търсят съдействие за изготвяне и комплектоване на бизнес-плана си в Областните служби за съвети в земеделието. Услугата е безплатна.
Повече подробности по темата, както и актуална информация, могат да бъдат намерени на интернет страница на МЗХ http://mzh.government.bg и на интернет страница на РА към ДФЗ http://www.dfz.bg.

Проект "Подготовка на журналистически материали, предназначени за отпечатване в регионални печатни медии във връзка с изпълнението на стратегия за публична информационна кампания за прилагане на мерките по Програмата за развитие на селските райони в Република България".


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.