Europe.bg
  Начало - Библиотека - Фондовете за България
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Фондовете за България

RSS
 • A+
 • A-
24-02-2009

Национална програма за развитие на лозаро-винарския сектор 2009-2013г.

На 23 февруари МЗХ стартира Националната програма за развитие на лозаро-винарския сектор 2009-2013г. Тя е с бюджет 112 млн. евро.

Представяме ви нова информационна публикация за Общата селскостопанска политика на ЕС в рамките на проекта „Общата селскостопанска политика - двигател за развитието на българските селски райони".

Всички досега публикувани разяснителни материали от поредицата търсете ТУК.

 

Националната програма за развитие на лозаро-винарския сектор 2009-2013 г. се развива в три мерки:

 • „Преструктуриране и конверсия на винени лозя" с бюджет 91 млн. евро
 • „Промоция в трети страни" с бюджет 11 млн. евро
 • „Застраховане на реколтата" с бюджет 10 млн. евро

Задължително условие за подаване на проекти е минималната площ на лозарското стопанство да е поне 1 декар - 0,1 хектар.

Поради големия интерес към „Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014 г." със Заповед № 01-РД/750 от 07.05.2009г. на изпълнителния директор на ДФЗ-РА се удължава срока за подаване на документи до 15 юни 2009 г.  Документите ще се подават по образец само в Централно управление на Държавен фонд „Земеделие".

Мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя"

Мярката има за цел да повиши конкурентоспособността на сектора чрез замяната на по-ниско качествени винени сортове лозя с по-конкурентни винени сортове и да се въведат нови по-съвременни техники на управление на лозята.

Правната рамка за мярката включва:

 • Регламент на съвета (ЕО) №479/2008.pdf (302.69 Kb)
 • Регламент на комисията (ЕО) № 555/2008.pdf (522.79 Kb)
 • Закон за виното и спиртните напитки - ЗВСН - можете да се запознаете с този закон и долуизброените наредби в рубриката "Нормативна уредба" на интернет сайта на Изпълнителната агенция по лозата и виното /ИАЛВ/
 • Наредба № 1 от 26 януари 2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014 г. 
 • Наредба № 12 от 19 октомври 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на регистър на лозарските стопанства и специализирана карта на лозята
 • Наредба за условията и реда за засаждане на нови лозя, презасаждане, присаждане и изкореняване на съществуващите лозя
 • Наредба за правилата за класифициране на винените сортове лози
 • Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009-2013/2014 г..pdf (332.51 Kb)
 • Наредба №1 за условията и редът за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009-2013/2014 г.

Дейности по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя"

Три основни дейности се финансират по тази мярка. Това са:

1. Конверсия - смяна на сортовия състав на насаждението чрез присаждане със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната;
2. Презасаждане със или без промяна на местонахождението на лозята (преструктуриране на лозята), със или без смяна на сорта с възможност за увеличаване на броя на лозите в хектар и/или смяна на формировката със или без смяна на подпорната конструкция.
3. Подобряване на методите и технологиите за управление на лозарското стопанство чрез:

 • увеличаване на броя на лозите в хектар;
 • смяна на формировката със или без смяна на подпорната конструкция;
 • изграждане на съоръжения за защита от щети, нанасяни от диви животни и птици;
 • изграждане на противоерозионни съоръжения;
 • изграждане на хидромелиоративни съоръжения - система за капково напояване;
 • изграждане на тераси;
 • реконструкция на съществуващи тераси;

Бенефициенти по мярката

Бенефициенти по тази мярка могат да бъдат следните групи земеделски производители:

 • Собственик, арендатор или наемател на плододаващо лозово насаждение, регистрирано като лозарско стопанство, съгласно чл.23 а, ал.2 от Закона за виното и спиртните напитки;
 • Производител, който управлява лозарско стопанство с минимална площ 0,1 ха, което е очертано в Системата за идентифициране на земеделските парцели;
 • Кандидат, който има подадена редовна годишна декларация по чл.22, ал.1 от ЗВСН, която не може да бъде нулева, а трябва да доказва, че лозовото насаждение е плододаващо.
 • Земеделски производител с право на презасаждане, възникнало след изкореняване на съществуващо лозово насаждение.
 • Имащ право на присаждане с цел смяна на сортовия състав на лозовите насаждения.

Финансова помощ

Финансовата помощ по мярка "Преструктуриране и конверсия на винени лозя" за стопанската 2008-2009 г. е в размер ДО 75% от направените разходи, без завишаване на пределните цени, определени от Изпълнителния директор на Разплащателната агенция. Подродни указания за прилагане на мярката четете ТУК.pdf (902.15 Kb).

Всеки производител на винено грозде, който възнамерява да кандидатства по мярка "Преструктуриране и конверсия на винени лозя" в своето лозарско стопанство трябва да изготви "Предварителен план за преструктуриране и конверсия на винени лозя" .doc (42 Kb) или (заявка) като заяви желаните от него дейности и прогнозна площ.

Предварителните планове за преструктуриране и конверсия на винени площи лозя се подават не по-късно от 10 май на съответната финансова година в съответното ТЗ на ИАЛВ.

Индивидуалният план за преструктуриране и конверсия за съответната винарска година .doc (114.5 Kb) се утвърждава от изпълнителния директор на ИАЛВ след изтичане на срока за подаване на предварителните планове (заявки) за съответната финансова година. Указание за попълване на индивидуалния план четете ТУК.pdf (154.96 Kb).

Служители от ТЗ на ИАЛВ приемат и проверяват подадения ИППК, като сравняват данните с досието на производителя и при установяване на непълноти и/или неточности в срок до 5 работни дни писмено уведомяват производителя за отстраняването им.

Производителят е длъжен да отстрани непълнотите и/или неточностите в плана в 10-дневен срок от датата на уведомлението. Имотите и съответната им площ, описани в индивидуалния план трябва да фигурират в лозарското стопанство на производителя.

След извършване на документалната проверка, в срок до 5 работни дни съответното ТЗ на ИАЛВ изпраща за обработка, регистрация и одобрение в Централно управление на ИАЛВ, подадения план с приложените към него документи. В едномесечен срок изпълнителният директор на ИАЛВ утвърждава или отхвърля плана, като изпраща уведомително писмо до лицата с копие до ДФЗ - Разплащателна агенция. Запознайте се с молбата за финансова помощ по мярката ТУКmolba_prestrukt.pdf (475.03 Kb).

За утвърждаване на плана за преструктуриране не се заплаща такса!

Мярка „Застраховане на реколтата"

Мярка „Застраховане на реколтата" има за цел да осигури превенция за гроздопроизводителите срещу настъпване на загуби вследствие на събития, независещи от човешка намеса и срещу които производителите не биха могли да се защитят независимо от степента на прогнозирането. Тази дейност се подпомага за първи път и са включени основните рискове като градушка, пожари, наводнения.

Като допустими инвестиции по мярката се определя покриването на застрахователни рискове от природни бедствия.

Застрахователни рискове, приравнени към природни бедствия:

 • Градушка;
 • Проливен дъжд;
 • Наводнение;
 • Буря;
 • Късно пролетно осланяване (след 20 април);
 • Ранно есенно осланяване (след 01 октомври);
 • Измръзване;
 • Изсъхване вследствие на силна суша.

Други застрахователни рискове:

 • Пожар;
 • Пожар на корен;
 • Нападения от диви животни и птици;
 • Щети, нанесени от болести и неприятели.

Бенефициенти по мярката

Мярката е насочена към:

 • Земеделски производители, застраховали реколтата си в избрана от тях застрахователна компания;
 • Собственици, арендатори или наематели на плододаващо лозово насаждение, което е регистрирано като лозарско стопанство, съгласно чл.23 а, ал.2 от Закона за виното и спиртните напитки;
 • Производители, които управляват лозарско стопанство с минимална площ 0,1 ха, което е очертано в Системата за идентифициране на земеделските парцели;
 • Земеделски производители с подадена редовна годишна декларация по чл.22, ал.1 от ЗВСН, която може да бъде нулева в случай на застраховане на лозя, встъпващи в плододаване.

Финансовата помощ по мярка "Застраховане на реколта" за стопанската 2008-2009 г. е в размер на:

 • до 80 % от стойността на застрахователната полица за застрахователни рискове, приравнени към природни бедствия;
 • до 50 % от стойността на застрахователната полица за други застрахователни рискове.
  Финансовата помощ се предоставя за процент от направените разходи, без завишаване на пределните цени, определени от Изпълнителния директор на Разплащателната агенция.


Мярка „Промоция в трети страни"


По мярката подлежат на подпомагане промоционални проекти, насочени към вина със защитено наименование за произход, географско указание или вината с означение на винения сорт лоза. Цел е и да се насърчи търговията на пазарите на трети страни. Подпомагането е насочено и към популяризиране и реклама, участия в международни събития, панаири и специализирани изложби, както и в съвместни промоционални кампании с други страни винопроизводители.

Бенефициенти по мярката

От мярката могат да се възползват:

 • Търговски дружества по смисъла на Търговския закон, като предимство се дава на категорията малки и средни предприятия;
 • Сдружения, притежатели на колективни марки, по смисъла на Регламент 40/94 на Съвета;
 • Сдружения на винопроизводителите и представителни професионални и междупрофесионални организации, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 • Междупрофесионални организации, по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки.

Финансова помощ

Финансовата помощ по мярка "Промоция в трети страни" за стопанската 2008-2009 г. е в размер до 80% , разпределена както следва:

 • 50% от ЕФГЗ;
 • 30% национално съфинансиране.

Финансовата помощ се предоставя за процент от направените разходи.  До 80% получават междупрофесионалните организации по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки. Финансирането е до 50% за останалите организации, без национално съфинансиране.

 

За подробна информация по Националната програма за развитие на лозаро-винарския сектор 2009-2013г. се запознайте с тематичната презентация, представена от експерт на ДФ "Земеделие" по време на информационна среща с журналистив Пловдив - "АГРА-2009" на 19.02.2009 г. Събитието бе част от проекта "Общата селскостопанска политика /ОСП/ - двигател за развитието на българските селски райони". Следете и актуалната информация на интернет сайта на Изпълнителна агенция по лозата и виното /ИАЛВ/.

 

Публикацията е част от проекта "Общата селскостопанска политика /ОСП/ - двигател за развитието на българските селски райони", който се реализира от Агенция СТРАТЕГМА в партньорство с Европейския институт и се финансира от Европейската комисия /ЕК/.

Проектът включва планирана информационна кампания, насочена към повишаване на информираността на земеделските стопани, медиите и широката общественост в България по отношение на основните елементи на ОСП и нейната специална роля и мерки за развитие на селските райони.

Вашите въпроси, мнения и предложения са добре дошли на нашата електронна поща за контакти с екипа на проекта: agency@strategma.bg. 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.