Europe.bg
  Начало - Библиотека - Фондовете за България
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Фондовете за България

RSS
 • A+
 • A-
23-03-2007

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Ето обобщение на ключовите информации, свързани с Оперативните програми (ОП). 

Оперативна програма „Регионално развитие" поставя акцент върху засилването на конкурентоспособността и привлекателността на регионите и общините и намаляването на  различията между шестте района за планиране. Това ще се постигне чрез подобряване на индустриалната, жилищната, социалната, природната и културна среда на градските райони, както и подобряване на достъпността до селските райони чрез развитие на пътните, информационните, комуникационни и енергийни мрежи.

Стратегията на тази оперативна програма ще бъде изпълнена посредством пет приоритетни оси:

 • Устойчиво и интегрирано градско развитие 
 • Местна и регионална достъпност                 
 • Развитие на устойчив туризъм                         
 • Регионални и местни мрежи, сътрудничество и капацитет на усвояване     
 • Техническа помощ

Целта на Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" е развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар чрез насърчаване на иновациите, повишаване на ефективността на предприятията и подобряване на бизнес средата.

Средствата, които ще бъдат предоставяни в рамките на тази програма, са насочени към развитие на конкурентен и ефективен производствен и бизнес потенциал, който да допринесе за увеличаване на икономическата ефективност и да подпомогне необходимите структурни промени в икономиката с оглед постигане на устойчив напредък и реално сближаване между регионите.

Програмата е основана на пет приоритетни оси за програмния период 2007-2013:

 • Развитие на икономика, базирана на знанието и иновациите                
 • Повишаване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда            
 • Финансови ресурси за развитие на предприятията    
 • Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика
 • Техническа помощ

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ще насърчава подобряването на достъпа до образование и повишаване на неговото качество, насърчаване на ученето през целия живот, насърчаване на социалната интеграция и  равните възможности, подобряване на достъпа до социални и здравни услуги, подобряване на социалната инфраструктура, повишаването на адаптивността, мобилността и конкурентоспособността на работната сила, създаване на повече и по-добри работни места.

Програмата е основана на седем приоритетни оси за периода 2007 - 2013:

 • Насърчаване на устойчивата заетост и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването  
 • Повишаване на продуктивността и адаптивността  на заетите лица  
 • Подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, базирана на знанието
 • По-добър достъп до образование и обучение
 • Социално включване и насърчаване на социалната икономика   
  Подобряване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравни услуги
 • Транснационално сътрудничество  

Оперативна програма „Административен капацитет" е инструмент за изграждането на административен капацитет на всички нива на управление - национално, регионално и местно, съдебната власт и социално-икономическите партньори.

Изграждането на административния капацитет е нов приоритет на Европейския социален фонд (ЕСФ) за програмния период 2007-2013 г. Той е свързан не само с подобряване капацитета за управление на финансирането от ЕС, но и с намаляване на разходите за дейността на държавната администрация. В съответствие с Лисабонската стратегия Европейския социален фонд ще подкрепя инвестициите в човешкия капитал в държавната администрация на централно, регионално и местно ниво. Чрез усвояването на тези средства страните членки ще имат възможност да се модернизират, да прилагат най-добрите практики и да използват иновативни решения за развитие на държавната администрация.

Програмата се основава на четири приоритетни оси:

 • Добро управление    
 • Управление и развитие на човешкото развитие в държавната администрация, съдебната система  и структурите на гражданското общество
 • Качествено административно обслужване и развитие на електронното правителство
 • Техническа помощ

Оперативна програма "Околна среда" ще се фокусира върху реализиране на задачи, изискващи най - големи финансови ресурси. Изпълнението на приоритетите ще допринесе и за прилагане на изискванията, както на законодателството на Европейската общност, така и на националното законодателство в областта на околната среда.

Посредством дефинирането на приоритетни направления за финансиране в областта на водите, отпадъците и биологичното разнообразие, оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." отговаря на необходимостта от инвестиции в екологичната инфраструктура с цел постигане на съответствие с екологичното законодателство на ЕС.

В оперативна програма "Околна среда" са идентифицирани четири приоритетни оси:

 • Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води          
 • Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци    
 • Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие     
 • Техническа помощ

Стратегията на Оперативна програма „Транспорт" цели да постигне балансирано и устойчиво развитие на националната транспортна система чрез развитието и модернизацията на основните транспортни инфраструктурни връзки от национално, трансгранично и европейско значение.

Програмата се фокусира върху няколко стратегически цели и приоритети. Успешното им реализиране ще допринесе за интеграцията на националната транспортна система в транспортната мрежа на ЕС.

Целите на ОП „Транспорт" ще бъдат осъществени чрез следните пет приоритетни оси:
Развитие на железопътната инфраструктура по основните национални и трансевропейски транспортни оси

 • Развитие на пътната инфраструктура по основните национални и трансевропейски транспортни оси
 • Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари
 • Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешноводни пътища
 • Техническа помощ

Оперативната програма за техническа помощ (ОПТП) има за цел да се гарантират координирането, финансовия контрол и изпълнението на структурните инструменти в България. Програмата подкрепя пряко координационния процес и системата за финансов контрол и проверка.

За постигне на тези цели са определени три приоритетни оси:

 • Приоритетна ос 1 - подпомагане на реализирането на дейностите, извършвани от централното координационно звено, сертифициращия орган, одитиращия орган, надзорния съвет на НСРР и надзорния съвет на ОПТП, и управителния орган на ОПТП
 • Приоритетна ос 2 - допълнително разработване и подпомагане на функционирането на Информационна система за управление и наблюдение
 • Приоритетна ос 3 - популяризиране в България на европейската кохезионна политика и осигуряване на обща и статистическа информация

За повече информация вижте линковете отдолу, които отвеждат към публикациите на Портал ЕВРОПА по темата.

(Министерство на финансите)

По темата 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.