Europe.bg
  Начало - Библиотека - Фондовете за България
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Фондовете за България

RSS
  • A+
  • A-
13-06-2007

ПОСТАНОВЛЕНИЕТО ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНИТЕ ПАРИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ!

На 5 юни на сайта на Министерския съвет е публикувано приетото от министрите на 31 май ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 121 за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз.

Портал ЕВРОПА ви предоставя по-долу пълния текст от този важен документ.

Какво мисли бизнесът по темата? Вижте ТУК!  

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В И:

В сила от 08.06.2007 г.
Обн. ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г.
 

Чл. 1. (1) С постановлението се урежда редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз, доколкото такъв не е определен в нормативни актове от по-висок ранг, регламентиращи изброените източници на финансиране и тяхното управление.

(2) Постановлението не се прилага по отношение на предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми по цел „Европейско териториално сътрудничество".

Чл. 2. Договарящи органи по смисъла на постановлението са:

1. управляващите органи на оперативните програми - при предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз;

2. изпълнителните агенции по Програма ФАР;

3. междинните звена по оперативните програми - при предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, в случай че функцията по сключване на договор им е делегирана от управляващия орган.

Чл. 3. Безвъзмездна финансова помощ по смисъла на постановлението се предоставя въз основа на договор, сключен между договарящ орган и бенефициент, или въз основа на заповед на ръководителя на административната структура в случаите, в които бенефициент и договарящ орган са в рамките на една и съща администрация.

Чл. 4. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя от договарящия орган в съответствие с целите и приоритетите и при условията, определени в съответната оперативната програма, съфинансирана от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, или във финансовото споразумение по Програма ФАР на Европейския съюз.

Чл. 5. Бенефициент може да получи не повече от една безвъзмездна финансова помощ за една и съща дейност.

Чл. 6. (1) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя чрез провеждането на:

1. процедура за подбор на проекти, или

2. процедура на директно предоставяне.

(2) Процедурите по ал. 1, т. 1 се провеждат въз основа на предварително утвърдени насоки за кандидатстване, типови образци на формуляри за кандидатстване и други приложения.

Чл. 7. Процедурата за подбор на проекти се провежда в съответствие с принципите на:

1. публичност и прозрачност;

2. свободна и лоялна конкуренция;

3. равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Чл. 8. (1) Процедурите за подбор на проекти могат да бъдат:

1.с оглед на фазите за кандидатстване:

а) открита процедура;

б) процедура с предварителен подбор;

2.с оглед начина на подбор на проектите:

а) процедура на конкурентен подбор;

б) процедура на подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество;

3. с оглед на сроковете за кандидатстване:

а) процедура с определен срок на кандидатстване;

б) процедура без определен срок за кандидатстване.

(2) Открита процедура е тази, при която:

1. всеки кандидат представя проектно предложение чрез формуляр за кандидатстване, изготвен в съответствие с насоките за кандидатстване;

2. се извършва оценка на получените проектни предложения;

3. се одобряват проектните предложения, които ще получат безвъзмездна финансова помощ.

(3) Процедура с предварителен подбор е тази, при която:

1. всеки кандидат представя проектно предложение чрез формуляр за предварителен подбор, изготвен в съответствие с насоките за кандидатстване;

2. въз основа на предварително определени в насоките за кандидатстване критерии за оценка на формуляра за предварителен подбор се извършва оценка на проектните предложения;

3. се одобряват кандидатите, подали формуляр за предварителен подбор, на които да бъде изпратена покана за подаване на проектно предложение;

4. одобрените кандидати получават покана за подаване на проектно предложение чрез формуляр за кандидатстване, изготвен в съответствие с насоките за кандидатстване;

5. се извършва оценка на получените проектни предложения, в резултат на която се одобряват тези проектни предложения, които ще получат безвъзмездна финансова помощ.

(4) Процедура на конкурентен подбор е тази, при която проектните предложения се оценяват и класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се одобряват всички или част от проектите по реда на класирането до покриване на общия размер на предварително определените и обявените финансови средства по съответната процедура.

(5) Процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, е тази, при която проектните предложения се оценяват, като за финансиране се одобряват тези проектни предложения, чиято оценка е равна или надвишава предварително обявена по съответната процедура минимална приемлива оценка.

(6) Процедура с определен срок на кандидатстване е тази, при която предварително са обявени един или няколко крайни срока за кандидатстване. Проектните предложения, получени след сроковете за кандидатстване, не се разглеждат, като в случаите на предварително обявени няколко срока по преценка на договарящия орган тези проектни предложения могат да се прехвърлят за разглеждане след изтичането на следващия срок.

(7) Процедура без определен срок за кандидатстване е тази, при която проектни предложения се подават, оценяват и одобряват за финансиране без ограничения във времето.

Чл. 9. (1) Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е тази, при която проектно предложение може да подаде само кандидат, който изрично е посочен в съответната оперативна програма като конкретен бенефициент на помощта.

(2) Процедурата на директно предоставяне се извършва на следните етапи:

1. представяне на проектно предложение в съответствие с предварително одобрените от договарящия орган изисквания, които са предоставени на кандидата;

2. оценка на полученото проектно предложение за съответствие с одобрените изисквания;

3. решение на ръководителя на договарящия орган за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в случай на съответствие на проектното предложение с одобрените изисквания;

4. сключване на договор или издаване на заповед за предоставяне на безвъзмездна помощ в съответствие с чл. 3.

(3) Ръководителят на договарящия орган определя с вътрешни правила реда за провеждане на процедурата по ал. 1.

Чл. 10. (1) Безвъзмездна финансова помощ може да получи кандидат, който към момента на кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ не попада в някоя от категориите, определени в чл. 93, параграф 1,
чл. 94 и чл. 96, буква „а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, приложим към общия бюджет на Европейските общности.

(2) Изискванията на ал. 1 се прилагат съответно и за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите - юридически лица, а в случай че членове на управителните органи са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган.

(3) Изискванията на ал. 1 и 2 не се отнасят за бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.

(4) Договарящият орган може да конкретизира и допълни изискванията за допустимост на кандидатите в насоките за кандидатстване.

(5) Обстоятелствата по ал. 1 и 4 се доказват от кандидатите:

1.при кандидатстване - с декларации;

2.при сключване на договора или издаване на заповедта по чл. 3 - с официални документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларации за всички останали обстоятелства.

Чл. 11. (1) Договарящият орган публикува на своята интернет страница индикативна годишна работна програма за предстоящите процедури по чл. 6, ал. 1, т. 1 не по-късно от 31 януари на съответната бюджетна година.

(2) В случаите на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, договарящият орган представя в Министерството на финансите индикативна годишна работна програма за предстоящите процедури по чл. 6 като част от процедурата за съставяне на средносрочната бюджетна прогноза.

(3) За всяка безвъзмездна финансова помощ, която договарящият орган планира да отпусне, индикативната годишна работна програма съдържа най-малко:

1. програма, от която се отпуска безвъзмездната финансова помощ;

2. цели и приоритети на конкретната безвъзмездна финансова помощ или приоритетни оси, операции или дейности на съответната оперативна програма, по които се отпуска помощта;

3. допустими бенефициенти;

4. максимален процент на съфинансиране, осигурен от договарящия орган;

5. месец или период от годината, през който се планира да бъде публикувана обявата за откриване на процедура за подбор или през който се планира провеждането на процедурата на директно предоставяне;

6. максимален размер на безвъзмездното финансиране.

(4) Всяко изменение на индикативната годишна работна програма се публикува в съответствие с ал. 1 и се представя по реда на ал. 2.

Чл. 12. (1) Провеждането на процедурата за подбор на проекти се оповестява широко и достъпно от договарящия орган съгласно разпоредбите за информираност и публичност на Регламент № 1083/2006 г. на Съвета и Регламент № 1828/2006 г. на Европейската комисия.

(2) Обявата за откриване на процедура за подбор на проекти се публикува на интернет страницата на договарящия орган, на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България, създаден с Постановление № 6 на Министерския съвет от 2007 г. за създаване на Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България, и поне в един национален всекидневник.

(3) След обявяване на процедурата за подбор на проекти договарящият орган по своя преценка може да организира разяснителна кампания, предназначена за потенциалните бенефициенти.

Чл. 13. (1) Договарящият орган изготвя Насоки за кандидатстване, които включват най-малко:

1. цели на конкретната безвъзмездна финансова помощ;

2. размер на безвъзмездната финансова помощ и процент на съфинансиране;

3. критерии за допустимост на кандидатите и партньорите, където е приложимо;

4. критерии за допустимост на проектите;

5. разходи, допустими за финансиране;

6. указания към кандидатите за начина на кандидатстване, сроковете и адреса, на който да се подават проектните предложения;

7. максимален срок за изпълнение на проекта;

8. формуляр за предварителен подбор и критерии за оценка, където е приложимо;

9. формуляр за кандидатстване, указания за попълването му и списък на приложенията към него;

10. образец на бюджет с указания за попълването му;

11. образци на други необходими приложения за участие в процедурата;

12. етапи и начин за оценяване на проектните предложения;

13. критерии за оценка на проектните предложения и относителната им тежест;

14. проект на договора за безвъзмездна финансова помощ;

15. критерии за допустимост и съвместимост на подпомагането с правилата в областта на държавните помощи по отношение на конкретната безвъзмездна финансова помощ, където е приложимо;

16. списък на придружителни документи, с които се доказват установените изисквания за икономическо и финансово състояние на кандидатите, квалификация и други подобни, по преценка на договарящия орган.

(2) Насоките за кандидатстване се публикуват на интернет страницата на договарящия орган едновременно с публикуването на обявата за откриване на процедура за подбор на проекти.

(3) Срокът за получаване на проектните предложения следва да бъде посочен в обявата и в Насоките за кандидатстване в случаите на провеждане на процедура с определен срок за кандидатстване.

Чл. 14. (1) Формуляри за кандидатстване се подават в съответствие с условията, посочени в Насоките за кандидатстване.

(2) Всички формуляри за кандидатстване с изключение на тези, приложими за проектите по смисъла на чл. 39 от Регламент № 1083/2006 г. на Съвета, съдържат модел за представяне на проектното предложение, който задължително включва:

1. обща цел и специфични цели на проекта;

2. обосновка за съответствие на проекта с целите и приоритетите на програмата;

3. индикативен план-график на дейностите по проекта;

4. описание на очакваните резултати, очакван ефект и обосновка за устойчивостта на резултатите от проекта;

5. бюджет на проекта;

6. декларация за наличие на друго финансиране по проекта, имащо характер на държавна помощ, както и получени минимални помощи независимо от източника или формата на помощта.

(3) Във формуляра се посочват правният статут на кандидата, наличието на необходимия административен, финансов и технически капацитет за изпълнение на проекта и се декларират обстоятелствата по
чл. 10, ал. 1 и 4.

(4) Кандидатите представят като приложения към формуляра за кандидатстване всички документи, изрично изисквани в Насоките за кандидатстване. Кандидатите представят оригинали на документите, посочени в Насоките за кандидатстване, или заверени копия от тях.

(5) При проекти, за които исканата безвъзмездна финансова помощ надхвърля 600 000 лв., към формуляра за кандидатстване задължително се изисква одиторски доклад за извършен независим финансов одит, изготвен от регистриран одитор. В останалите случаи договарящият орган по своя преценка може да изиска представянето на такъв доклад.

(6) Изискванията на ал. 4 не се отнасят за бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.

Чл. 15. (1) Преди представяне на проектните предложения кандидатите могат да искат разяснения във връзка с попълването на формуляра за кандидатстване по ред, посочен в Насоките за кандидатстване, в които се посочва краен срок, в който могат да се задават въпроси, и краен срок, в който договарящият орган отговаря на поставените въпроси.

(2) Договарящият орган посочва в Насоките за кандидатстване адрес за кореспонденция, факс, електронна поща и/или интернет страница, на които кандидатите да отправят запитванията си. Договарящият орган публикува „въпроси и отговори" на интернет страницата си в срокове, посочени в Насоките за кандидатстване.

(3) Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствие на проект или кандидат с условията за кандидатстване.

Чл. 16. (1) В случаите на провеждане на процедура за подбор на проекти ръководителят на договарящия орган назначава със заповед оценителна комисия, която изготвя доклад за дейността по оценката и резултатите от нея и предлага на ръководителя на договарящия орган списък с проекти за финансиране.

(2) Съставът на оценителната комисия включва:

1. председател и секретар (секретари) без право на глас;

2. необходимия брой членове с право на глас, които са не по-малко от трима.

(3) Председателят на комисията ръководи организационно и методически работата на оценителната комисия, координира процеса на оценка в съответствие с процедурите, предвидени в постановлението, и осигурява безпристрастност и прозрачност на процеса.

(4) Секретарят подпомага председателя в дейността му, изпълнява всички административни дейности, свързани с оценителния процес, и осигурява техническата обезпеченост на дейността на комисията.

(5) Членовете са независими и безпристрастни в своята дейност.

(6) По преценка на договарящия орган в работата на комисията със статут на членове могат да участват и външни експерти.

Чл. 17. (1) По преценка на договарящия орган в процедурата по оценяване на проектните предложения могат да участват и:

1. помощник-оценители;

2. наблюдатели.

(2) Лицата по ал. 1 се определят със заповед на ръководителя на договарящия орган, в която се регламентират подробно възложените им дейности в процедурата по оценяване.

(3) Лицата по ал. 1 не са членове на оценителната комисия и дейността на помощник-оценителите се ограничава до етапите и дейностите в процедурата по оценяване на проектните предложения, които конкретно са им възложени със заповедта за определянето им.

(4) Помощник-оценителите и наблюдателите са независими и безпристрастни в своята дейност.

(5) В случаите на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз договарящият орган уведомява с писмо Централното координационно звено.

(6) В случаите, когато договарящ орган е междинно звено, в процедурата по оценяване може да се включи наблюдател от управляващия орган.

Чл. 18. (1) Членовете на оценителната комисия по чл. 16 не могат да бъдат:

1. лица, които се намират в конфликт на интереси с някой от кандидатите в процедурата за предоставяне за безвъзмедна помощ по смисъла на чл. 52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности;

2. свързани лица по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавния служител;

3. лица, които се намират в йерархична зависимост.

(2) Не могат да участват в процедурата по оценяване като помощник-оценители по чл. 17 лица, които:

1. се намират в конфликт на интереси с някой от кандидатите в процедурата за предоставяне за безмъзмедна помощ по смисъла на чл. 52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, приложим към общия бюджет на Европейските общности;

2. са свързани лица по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавния служител с член на оценителната комисия или с друг помощник-оценител;

3. се намират в йерархична зависимост едно спрямо друго или спрямо член на оценителната комисия.

(3) Не могат да участват в процедурата по оценяване като наблюдатели по чл. 17 лица, които се намират в конфликт на интереси с някой от кандидатите в процедурата за предоставяне за безмъзмедна помощ по смисъла на чл. 52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, приложим към общия бюджет на Европейските общности.

(4) Лицата по чл. 16 и 17 трябва да разполагат с необходимата квалификация и професионална компетентност за предоставяне на обосновано становище по проектните предложения.

(5) Лицата по чл. 16 и 17 подписват декларация за безпристрастност и поверителност, включително относно обстоятелствата по чл. 18, ал. 1 - 3, незабавно след като научат имената на кандидатите в процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

(6) При възникване на обстоятелства по чл. 18, ал. 1, 2 или 3 в хода на провеждане на процедурата по оценяване лицата по чл. 16 и 17 незабавно декларират това обстоятелство пред ръководителя на договарящия орган.

(7) В случаите на конфликт на интереси:

1. членовете на оценителната комисия се отстраняват от състава й;

2. помощник-оценителите се отстраняват изцяло от участие в процедурата по оценяване или само от оценяването на проектните предложения, спрямо които се намират в такъв конфликт;

3. наблюдателите се отстраняват от участие в процедурата по оценяване.

(8) В случаите на свързаност или йерархична зависимост от участие в процедурата по оценяване се отстраняват толкова лица, колкото е необходимо, за да се изпълнят съответните изисквания по ал. 1 и 2.

(9) Всяка промяна в състава на лицата по чл. 16 и 17, независимо от основанието, се извършва със заповед на ръководителя на договарящия орган, която се прилага към оценителния доклад. Извършената промяна трябва да бъде отразена и в доклада за оценката.

Чл. 19. (1) При получаване на проектните предложения договарящият орган ги регистрира, като за предложенията, подадени на ръка, издава разписки за получаването им.

(2) Всички проектни предложения се регистрират, независимо дали са получени преди или след изтичането на срока за представяне на проектните предложения.

Чл. 20. (1) Всички допуснати проектни предложения се оценяват в съответствие с критериите, описани в насоките за кандидатстване. Критериите не подлежат на изменение по време на провеждането на процедурата. Оценката се документира чрез попълването на оценителни таблици.

(2) Оценката на проектните предложения включва:

1. оценка на административното съответствие;

2. оценка на допустимостта;

3. техническа и финансова оценка.

(3) Кандидатите представят оригинали на документите, посочени в Насоките за кандидатстване, или заверени копия от тях.

Чл. 21. (1) След приключване на работата си оценителната комисия изготвя оценителен доклад, към който се прилагат следните документи:

1. копие от заповед за назначаване на оценителната комисия и за промени в нея, ако има такива;

2. декларации за безпристрастност и поверителност;

3. протоколи от отделните етапи на оценката, изготвени от включените в оценяването лица, по образец, утвърден от ръководителя на договарящия орган;

4. списък на проектните предложения, предлагани за финансиране, включително размерът на безвъзмездната финансова помощ, която комисията предлага да бъде отпусната за всяко предложение;

5. списък на проектните предложения, които се предлагат да не се финансират, като посочва основанията за това.

(2) В случаите на предварителен подбор оценителната комисия изготвя доклад в съответствие с ал. 1, като списъкът по т. 4 включва кандидатите, които се предлага да бъдат поканени да подадат формуляр за кандидатстване.

(3) Докладът се подписва от председателя, секретаря и от всички членове на оценителната комисия.

(4) Оценителната комисия предава доклада и придружаващите го документи на ръководителя на договарящия орган. Ръководителят на договарящия орган подписва протокол, с който удостоверява тяхното получаване.

(5) Докладът се предоставя при необходимост и при поискване на вътрешните за организацията, националните и европейските съдебни, одитни и контролни органи, включително на Сертифициращия орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, на Българския съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (AFCOS), на Европейската комисия, както и на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) с копие за отдел „Централно звено за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО" на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 22. (1) В случаите, в които съответната оперативна програма предвижда участието на комитет за координация и приоритизация на проекти или по преценка на ръководителя на управляващия орган, последният свиква заседание на този комитет по ред и в състав, определен в оперативната програма или в заповедта за създаването му.

(2) Членовете на комитета по ал. 1 следва да отговарят на изискванията по чл. 18, ал. 1.

(3) Комитетът по ал. 1 извършва териториална и секторна координация и приоритизация на проектите, които да бъдат финансирани от съответната оперативна програма, въз основа на бюджета на програмата за конкретната година.

(4) Комитетът по ал. 1 изготвя и представя доклад за координация и приоритизация на проекти на ръководителя на управляващия орган, който включва списък от проекти за финансиране от съответната оперативна програма. Ръководителят на управляващия орган подписва протокол, с който удостоверява получаването на доклада.

(5) Докладът по ал. 4 се предоставя при необходимост и при поискване на органите по чл. 21, ал. 5.

(6) В случаите, в които се предвижда участието на комитет за координация и приоритизация на проекти и ръководителят на управляващия орган не се явява ръководител на договарящия орган по смисъла на постановлението, оценителният доклад по чл. 21, ал. 1 се предоставя и на ръководителя на управляващия орган.

Чл. 23. (1) В срок до 30 работни дни след като получи доклада на оценителната комисия, ръководителят на договарящия орган взема мотивирано решение за:

1. одобряване на доклада и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по предложените проекти;

2. връщане на доклада за преразглеждане, като посочва основанията за това;

3. отхвърляне на доклада и прекратяване на процедурата, като посочва основанията за това.

(2) При процедура на предварителен подбор в срок до 30 работни дни след като получи доклада на оценителната комисия по чл. 21, ал. 2, ръководителят на договарящия орган взема мотивирано решение за:

1. одобряване на доклада и допускане на одобрените кандидати да подадат формуляр за кандидатстване;

2. връщане на доклада за преразглеждане, като посочва основанията за това;

3. отхвърляне на доклада и прекратяване на процедурата, като посочва основанията за това.

(3) В случаите, когато се предвижда участието на комитет за координация и приоритизация на проекти, въз основа на докладите по чл. 21, ал. 1 и чл. 22, ал. 4 ръководителят на управляващия орган в срок до 30 работни дни взема мотивирано решение за:

1. одобряване на докладите и отпускане на безвъзмездна финансова помощ на одобрените проекти;

2. връщане на доклада по чл. 21, ал. 1 и/или по чл. 22, ал. 4 за преразглеждане, като посочва основанията за това;

3. отхвърляне на докладите и прекратяване на процедурата;

4. становище, с което одобрява проектите по смисъла на чл. 39 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 за изпращане в Европейската комисия, тогава, когато докладите са одобрени от ръководителя на управляващия орган.

Чл. 24. (1) Решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по чл. 23, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1 съдържа:

1. общ размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ;

2. списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, включително наименованието на проектите и кандидатите, получената от всеки проект оценка, общия бюджет и размера на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект;

3. списък на отхвърлените проектни предложения и основанието за отхвърлянето им.

(2) Решението за приключване на процедурата по предварителен подбор съдържа:

1. списък на одобрените кандидати, които ще бъдат поканени да подадат формуляр за кандидатстване, и получената от всяко проектно предложение оценка;

2. списък на отхвърлените кандидати и основанието за отхвърлянето им.

Чл. 25. (1) Решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ влиза в сила от момента на неговото издаване.

(2) В срок 15 работни дни от издаването на решението по ал. 1 договарящият орган уведомява писмено одобрените кандидати.

(3) При процедура за предварителен подбор в срок 15 работни дни от вземането на решение за допускане на одобрените кандидати договарящият орган изпраща писмена покана на одобрените кандидати да подадат формуляр за кандидатстване.

(4) Договарящият орган уведомява писмено неуспелите кандидати в срок 30 работни дни от вземането на решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съответно за недопускане на кандидатите при процедура за предварителен подбор, като посочва основанията за отхвърлянето им.

Чл. 26. (1) Ръководителят на договарящия орган по собствена инициатива или по мотивирано предложение на председателя или на член на оценителната комисия прекратява процедурите по чл. 6 в случаите, при които:

1. не са постъпили проектни предложения;

2. е прекратено финансирането по съответната програма или финансирането ще бъде прекратено преди приключване на оценителния процес;

3. при откриването и провеждането на процедурата са допуснати нарушения на принципите по чл. 7.

(2) В случай на прекратяване на процедурите по чл. 6 кандидатите се уведомяват за прекратяването от ръководителя на договарящия орган, като последните нямат право на обезщетения.

Чл. 27. В срок 30 работни дни след влизането в сила на решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ договарящият орган изготвя най-малко в два екземпляра и предлага на бенефициентите по одобрените за финансиране проекти подписването на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Чл. 28. До 30 работни дни от датата на сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ръководителят на договарящия орган публикува на своята интернет страница информация, която включва:

1. наименование и седалище на бенефициентите;

2. място на изпълнение на проектите;

3. наименование на проектите, за които е отпусната безвъзмездната финансова помощ;

4. общия бюджет и размера на предоставената безвъзмездната финансова помощ по всеки от проектите;

5. продължителност на изпълнение на проектите.

Чл. 29. (1) Изменение на договора за безвъзмездна финансова помощ се извършва чрез сключване на анекс към договора по взаимно съгласие на двете страни.

(2) При процедура на подбор анексът към договора не може да нарушава конкурентните условия, съществуващи към момента на сключване на договора, и равното третиране на бенефициентите.

Чл. 30. (1) Документацията за процедурите по чл. 6 включва задължително:

1. оригинала на обявата за набиране на проектни предложения;

2. официално одобрените насоки за кандидатстване;

3. заповедите за определяне на комисиите за оценка от договарящия орган;

4. оригиналите на всички представени проектни предложения, независимо от това дали са одобрени или не;

5. декларациите и документите по чл. 10, ал. 5, т. 1 и 2;

6. доклада на оценителната комисия и протоколите от отделните етапи на оценка;

7. декларациите на лицата по чл. 18, ал. 5;

8. доклада на комитета за координация и приоритизация на проекти;

9. цялата кореспонденция с кандидатите, водена по време на процедурата;

10. всички решения, заповеди и други документи, взети и издадени от ръководителя на договарящия орган, касаещи конкретните процедури и проекти;

11. сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и анексите към тях, и

12. други документи по преценка на договарящия орган.

(2) Документацията по ал. 1 се съхранява от договарящия орган за срок от:

1. три години след приключването на оперативната програма по отношение на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в съответствие с изискванията на Регламент № 1083/2006 на Съвета;

2. седем години след закриване на съответната Програма ФАР.

(3) Независимо от сроковете по ал. 2, в случай на установени нередности документацията по ал. 1 се съхранява до приключване на съответните последващи проверки от страна на компетентните национални и европейски органи.

Чл. 31. (1) Всеки проект, финансиран със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, съответно по Програма ФАР на Европейския съюз, може да бъде обект на одит на всички етапи на процедурата по предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

(2) Документацията за цялата процедура се съхранява по реда на чл. 30, ал. 2 и 3 и е достъпна за одитни проверки от компетентните национални и европейски органи.

Чл. 32. При неизпълнение на служебните задължения, забава на изпълнението на служебните задължения или неспазване кръга на служебните правомощия ръководителят на договарящия орган и служителите под негово ръководство носят дисциплинарна отговорност.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на постановлението:

1. „Проектно предложение" е предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на определен проект, включващо формуляр за кандидатстване и други придружителни документи.

2. „Безвъзмездна финансова помощ", без това да противоречи на чл. 108 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, са средства, предоставени от оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, или от Програма ФАР на Европейския съюз, включително съответното национално съфинансиране, с цел изпълнението на одобрен проект, насочен към постигане на определени резултати.

3.„Бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ" от Програма ФАР са всички физически лица и юридически лица и техни обединения - получатели на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на одобрен проект, който се финансира със средства от Програма ФАР на Европейския съюз, а "бенефициент на безвъзмездна финансова помощ" от оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, са лицата, посочени в чл. 2, ал. 4 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006.

4. „Договарящ орган" е орган, който провежда процедури за набиране и оценка на проектни предложения и сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и от Програма ФАР на Европейския съюз.

5.„Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ" е договор, сключен между ръководител на договарящ орган и бенефициент, за предоставяне и разходване на безвъзмездна финансова помощ с цел изпълнение на одобрен проект.

6.„Конкретен бенефициент на безвъзмездната помощ" е организация, институции, административна структура и друга подобна, индивидуално посочена в оперативната програма като единствен субект, който може да изготви проектно предложениe и да получи безвъзмездна помощ за определена дейност.

7.„Критерии за допустимост на проектните дейности" се отнасят до видовете дейности, предвидени за изпълнение в рамките на проектните предложения, които отговарят на приоритетите и целите на конкретната безвъзмездна финансова помощ, както и на правилата и законодателството в областта на държавните помощи.

8.„Критерии за допустимост на кандидатите" са критерии относно кандидатите, които могат да бъдат бенефициент по конкретната безвъзмездна финансова помощ.

9.„Критерии за оценка на проектните предложения" са критерии, изготвени и одобрени от управляващия орган, съобразени с критериите за подбор на проекти на ниво операции, одобрени от Комитета за наблюдение по съответната оперативна програма, създаден с Постановление № 182 на Министерския съвет от 2006 г. за създаване на Комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, в съответствие с които се извършват оценката и изборът на проекти, които да бъдат съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, или критерии, одобрени от Ръководителя на Програма ФАР, в съответствие с които се извършват оценката и изборът на проекти, които да бъдат съфинансирани от Програма ФАР на Европейския съюз.

10.„Оценка на административното съответствие" е етап от оценката на проектното предложение, при който се извършва проверка относно формалното представяне на проектното предложение.

11.„Оценка на допустимостта" е етап от оценката на проектното предложение, при който оценяването се извършва чрез прилагане на критериите за допустимост на кандидатите и проектните дейности.

12.„Ръководител на договарящия орган" е ръководителят на администрацията, в рамките на чиято структура се намира договарящият орган или упълномощено от него длъжностно лице.

13.„Техническа и финансова оценка" е оценка по същество на проектните предложения, която се извършва в съответствие с критериите за оценка на проектите.

14.„Централно координационно звено" е административно звено в Министерството на финансите, създадено с Решение № 965 на Министерския съвет от 2005 г. за определяне на управляващите органи на Оперативните програми и междинните звена за управление на средствата от Структурните фондове на Европейския съюз в Република България.

§ 2. „Комитетът за координация и приоритизация на проекти" по смисъла на чл. 23, ал. 1 за Оперативна програма „Околна среда" за периода 2007-2013 г. е комитетът за избор и координация на проекти, така както е посочено в оперативната програма.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. Едновременно с влизането в сила на постановлението министърът на финансите утвърждава препоръчителни образци на типови формуляри за кандидатстване.

§ 4. Типовите образци на формулярите за кандидатстване и Насоките за кандидатстване при предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз се утвърждават от съответния министър по § 9. За случаите на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма ФАР на Европейския съюз типовите образци на формулярите за кандидатстване и Насоките за кандидатстване се утвърждават от ръководителя на програма за съответната изпълнителна агенция по Програма ФАР.

§ 5. В тримесечен срок от влизането в сила на постановлението всеки от министрите по § 9 утвърждава вътрешни детайлни правила за работа на оценителната комисия и за работата на комитета за координация и приоритизация на проекти в случаите, в които е предвидено създаването на такъв комитет.

§ 6. За бюджетната 2007 г. не се публикува индикативна годишна работна програма по смисъла на постановлението за предстоящите процедури за подбор на проекти.

§ 7. Постановлението се приема на основание чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 27 от Закона за международните договори на Република България във връзка с Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

§ 9. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите, министъра на икономиката и енергетиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на труда и социалната политика, министъра на транспорта, министъра на околната среда и водите и на министъра на държавната администрация и административната реформа.

По темата 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.