Europe.bg
  Начало - Библиотека - Фондовете за България
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Фондовете за България

RSS
 • A+
 • A-
30-07-2007

6 ПОКАНИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОП “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Първите шест процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Човешки ресурси" са с общ размер 87 718 976 лева.

ВИЖТЕ ТУК И ГРАФИКА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ДНИ, ПЛАНИРАНИ В ЦЯЛАТА СТРАНА ОТ ОТГОВОРНИТЕ ВЕДОМСТВА!  

Средствата са разпределени за квалификационни услуги и обучение на заети лица, грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с увреждания и самотно живеещи, подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, ученици в средните училища и разработване на училищни и студентски практики, създаване на благоприятна мултикултурна среда и интеркултурно образование и др.

Схема - Квалификационни услуги, обучение за заети лица

Агенцията по заетостта стартира набирането на проектни предложения по Програмата BG051PO001/07/2.1-01 "Квалификационни услуги и обучения за заети лица", Приоритетно направление 2 "Повишаване производителността и адаптивността на заетите"; Основна област на интервенция 2.1 "Подобряване адаптивността на заетите лица" по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси".

Целта на програмата е предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, с цел повишаване на производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост, а така също и подобряване на адаптивността на заетите лица, с фокус нуждите за подобряване на уменията на нискоквалифицираните възрастни работници, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.
В програмата могат да кандидатстват образователни институции, обучаващи институции/ организации, работодатели, социално-икономически партньори.

Дейностите, които ще се финансират са:

 • предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите лица;
 • предоставяне на обучение по информационни и комуникационни технологии;
 • предоставяне на чуждоезиково обучение;
 • предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции;
 • провеждане на съвместни действия на социалните партньори за повишаване адаптивността на заетите лица и предприятия, чрез квалификация и обучения.

Общият бюджет на програмата е 35 204 940 лв.

Краен срок за подаване на документи - 1 октомври 2007

Тук може да видите пълния набор от документи, както и насоките за кандидатстване.

 

Схема - Подкрепа за развитието на

докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени

Министерство на образованието и науката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетно направление 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието", Основна област на интервенция 3.3. „Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса", посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/3.3-02 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени".

Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:

 • да се засили интересът на младите хора към реализация в сферата на образованието и науката;
 • да се повиши качеството на научните разработки, като се подобрят условията за работа на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени;

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 • Предоставяне на допълнителни средства на докторанти за осъществяване на научни цели и задачи;
 • Подкрепа за подготовката на дисертационния труд;
 • Насърчаване на академичната и научна мобилност - участие в работни срещи, семинари и конференции;
 • Подкрепа за научни публикации;
 • Осигуряване на достъп до научни съоръжения, бази данни и библиотеки;
 • Обучение и повишаване на квалификацията на младите хора, работещи в сферата на науката;
 • Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за провеждането на научни изследвания.

Проектните предложения се подават в Министерство на образованието и науката, Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" бул. „Цариградско шосе" No 125, бл. 5, ет.1, София 1113

Минимален размер на безвъзмездната помощ - 80 000 лева.
Максимален размер на безвъзмездната помощ - 200 000 лева.
Общ бюджет: 3 911 660 лева

Краен срок за представяне на проектните предложения: 8 октомври, 2007 г., 16.00 часа местно време.

Пълен комплект Документи за кандидатстване

Схема - Да направим училището привлекателно за младите хора


МОН кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетно направление 4 "Подобряване на достъпа до образование и обучение", Основна област на интервенция 4.2. "Децата и младежта в образованието и обществото", посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/4.2-01 "Да направим училището привлекателно за младите хора".

Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:

 • създаване на условия за развитие на потенциала на всяко дете за осигуряване на възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие, пълноценна социална интеграция и последваща професионална реализация;
 • подобряване на достъпа до образование и обучение чрез разнообразяване и разширяване на извънкласните и извънучилищните дейности, свободното време на учениците и превенция на отпадането от училище;

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 • организиране на дейности за развитие на уменията на децата в областите на изкуствата, науката и спорта;
 • разширяване на системата от училищни и междуучилищни състезания и конкурси, вкл. насърчаване на забавно-развлекателните състезания и конкурси с участието на родители, ученици, учители;
 • целогодишно ангажиране на децата, включително и в периода на ваканциите чрез създаване на клубове, провеждане на състезания, конкурси, форми за ученически отдих и спорт;
 • организиране на училищни празници, фестивали, форуми и други форми с участието на членовете на училищната общност;
 • ритуализация на училищния живот;
 • естетизиране на вътрешната и външната училищна среда.

Проектните предложения се подават в Министерство на образованието и науката, Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" бул. „Цариградско шосе" No 125, бл. 5, ет.1, София 1113

Минимален размер на безвъзмездната помощ - 10 000 лева.
Максимален размер на безвъзмездната помощ - 50 000 лева.
Общ бюджет: 9 779 150 лева

Краен срок за представяне на проектните предложения: 1 октомври, 2007 г., 16.00 часа местно време.

Пълен комплект Документи за кандидатстване

Схема - Разработване на механизми за училищни и студентски практики

МОН кани желаещите да представят проектни предложения финансирани посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/3.3-01 „Разработване на механизми за училищни и студентски практики".

Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:

 • предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия за ученици и студенти;
 • улесняване на прехода от училище към работното място и повишаване на успешната реализация на трудовия пазар;
 • изграждане на стабилни партньорства между образователните и обучителни институции и бизнеса.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 • Практики за ученици в реална работна среда;
 • Студентски практики в реална работна среда;

Проектните предложения се подават в Министерство на образованието и науката, Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" бул. „Цариградско шосе" No 125, бл. 5, ет.1, София 1113

Минимален размер на безвъзмездната помощ - 20 000 лева.
Максимален размер на безвъзмездната помощ - 60 000 лева.
Общ бюджет: 3 911 660 лева

Краен срок за представяне на предложенията: 3 октомври 2007 г., 16.00 ч. местно време

Пълен комплект Документи за кандидатстване

Схема - Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане

на интеркултурно образование и възпитание

Министерство на образованието и науката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетно направление 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение", Основна област на интервенция 4.1. „Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение", посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/4.1-01 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание"

Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:

 • включване на децата и учениците от малцинствените етнически групи в учебния процес;
 • подпомагане на процеса на интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, намаляване броя на отпадналите ученици и на застрашените от отпадане ученици, както и на необхванатите от училищната система ученици.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 • извеждане на децата и учениците от етническите малцинства от обособените училища в ромските квартали към приемните училища;
 • подпомагане процеса на интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в приемни училища;
 • подобряване на средата и създаване на съвременни условия за развитие на потенциала на всяко дете, осигуряване на възможности за физическо развитие, интелектуално и личностно развитие, пълноценна социална интеграция и последваща професионална реализация;
 • мотивиране на семействата от населени места със смесено население за по-безпроблемно осигуряване на процеса на интеграция;
 • създаване на условия за опознаване и разбирателство между различните етнически групи;
 • повишаване подготовката на учители, преподаватели и експерти за работа в мултикултурна среда;

Проектните предложения се подават в Министерство на образованието и науката, Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" бул. „Цариградско шосе" No 125, бл. 5, ет.1, София 1113

Минимален размер на безвъзмездната помощ - 50 000 лева.
Максимален размер на безвъзмездната помощ - 100 000 лева.
Общ бюджет: 5 574 116 лева

Краен срок за представяне на проектните предложения: 5 октомври 2007г., 16.00 часа местно време.

Пълен комплект Документи за кандидатстване

Схема - Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания

и самотно живеещи хора - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник"

Агенцията за социално подпомагане кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетно направление 5, основна област на интервенция "Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици", посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: BG 051POO1/07/5.2-01 "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник".

Какви дейности могат да се финансират?

 • Предоставяне на социалните услуги „Домашен помощник" и „Социален асистент" като индивидуални услуги за отделни потребители или комплексно за потребители и техните семейства;
 • Разработване на индивидуални оценки на потребностите;
 • Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугите;
 • Услуга „от и до работно място"- за дейност „Социален асистент";
 • Подкрепа на работното място, съобразно индивидуалните графици, за лица с ментални увреждания;
 • Подбор на социалните асистенти и/или домашните помощници;
 • Транспортни услуги;
 • Предоставяне на комплексни социални услуги в подкрепа на семействата на деца, преки потребители на услугата „Социален асистент";
 • Обучения на социалните асистенти и домашните помощници и потребителите на услугите;
 • Информационни материали и кампании за информиране на обществеността на равнище проект;
 • Управление на услугите и др.

Минимален размер на безвъзмездната помощ: 40 000 лева.
Максимален размер на безвъзмездната помощ: 90 000 лева.
Общ бюджет: 29 337 450 лева.

Всички проекти ще се подават в Агенцията за социално подпомагане, дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция" на адрес: София 1051, ул. „Триадица " No 2.

Краен срок за представяне на пилотни предложения - 4 октомври 2007 г., 16.00 местно време.

По темата 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.