Europe.bg
  Начало - Библиотека - Фондовете за България
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Фондовете за България

RSS
  • A+
  • A-
26-08-2007

ПОСТАНОВЛЕНИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 13 АВГУСТ 2007 Г.

за управление на изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани със средства от Европейския съюз

(Обн., ДВ, бр. 69 от 24.08.2007 г.) *

Вижте още важни постановления, мнения и други документи, свързани със Структурните фондове, в изброените връзки от предишни публикации на Портал ЕВРОПА в края на този документ!

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Управлението на инфраструктурни проекти може да се осъществява от ръководител на инфраструктурен проект, който е физическо лице, в т. ч. държавен служител, и на когото с договор е възложено управлението на инфраструктурния проект.

(2) Ръководителят на инфраструктурния проект може да предложи на органа на изпълнителната власт екип, който да подпомага управлението на инфраструктурния проект.

(3) За инфраструктурни проекти на стойност над 20 млн. евро органът на изпълнителната власт по предложение на ръководителя на инфраструктурния проект задължително назначава екип, който може да включва лица, работещи по служебно правоотношение в администрацията на орган на изпълнителната власт, както и други физически лица.

Чл. 2. (1) За ръководител на инфраструктурен проект не може да бъде определено лице, което е:

1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер с лишаване от свобода;

2. лишено от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

3. “свързано лице” по смисъла на § 1 от допълнителната разпоредба на Закона за държавния служител с органа на изпълнителната власт и/или с членовете на екипа.

(2) Ръководителят на инфраструктурния проект трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да има завършена минимална образователна степен “магистър” в област на висшето образование, свързана с естеството на проекта;

2. да има най-малко 5 години професионален опит, от които не по-малко от 3 години опит в областта на управлението на проекти;

3. да притежава технически познания в областта на съответния инфраструктурен сектор;

4. да притежава познания относно нормативните актове, действащи в съответния инфраструктурен сектор и в строителството, включително по отношение на обществените поръчки и държавните помощи.

(3) Членовете на екипа трябва да отговарят на изискванията по ал. 1 и ал. 2, т. 3 и 4, както и:

1. да имат завършена минимална образователна степен “бакалавър” в област на висшето образование, свързана с естеството на проекта;

2. да имат най-малко 3 години професионален опит, свързан с естеството на проекта.

Чл. 3. (1) Ръководителят на инфраструктурния проект:

1. организира и координира изпълнението на дейности по подготовката на проекта;

2. организира и ръководи разработването на проекта и свързаните с него документи;

3. организира дейността на екипа за подпомагане управлението на проекта;

4. организира и координира процедурите за определяне изпълнител на проектирането, изпълнител на строителството, изпълнител на строителния надзор и на другите дейности, свързани с проекта;

5. контролира изпълнението на дейностите по проекта;

6. отчита изпълнението на дейността на всеки етап от реализирането на проекта - от проектирането до въвеждането на обекта в експлоатация и окончателното му приключване.

(2) Ръководителят на инфраструктурния проект е отговорен за:

1. техническото, административното и финансовото управление на проекта;

2. законосъобразното организиране и провеждане на процедурите за избор на изпълнители на проекта;

3. наблюдението и контрола за изпълнението на сключените договори;

4. контрола по спазването на календарния график за изпълнението на проекта и успешното приключване на проекта.

(3) Ръководителят на инфраструктурния проект е длъжен да предложи на органа на изпълнителната власт необходимите мерки за преодоляване на възникнали проблеми в процеса на изпълнение на проекта.

(4) Посочените в ал. 1 и 2 задължения и отговорности на ръководителя на инфраструктурния проект се уреждат подробно в договора за възлагане управлението на проекта.

(5) При изпълнение на задълженията и отговорностите по ал. 1 и 2 ръководителят на инфраструктурния проект получава необходимото съдействие от длъжностните лица и институциите, включени в изпълнението на проекта.

Чл. 4. (1) Ръководителят на инфраструктурния проект изготвя 3-месечни доклади, в които отчита:

1. подготовката на проекта;

2. техническото изпълнение на проекта;

3. финансовото изпълнение на проекта;

4. изпълнението на календарния график на проекта;

5. показателите за изпълнение на целите на проекта;

6. проблемите и мерките за тяхното преодоляване.

(2) Индикаторите за техническото и финансовото изпълнение на проекта се определят предварително за всеки конкретен проект.

(3) Докладите по ал. 1 се представят на органа на изпълнителната власт.

(4) Ръководителят на инфраструктурния проект представя на органа на изпълнителната власт становище по резултатите от извършени проверки от одитни и други компетентни органи, както и информация за предприетите от него корективни действия.

(5) Ръководителят на инфраструктурния проект докладва за случаи на нередности, както и за случаи, в които може да се предполага, че са налице нередности, на съответния орган на изпълнителната власт и само в изключителни случаи - пряко на компетентните органи.

Чл. 5. (1) Общият размер на средствата за възнаграждение на ръководителя на инфраструктурния проект и на екипа, когато е приложимо, включително дължимите за сметка на възложителя задължителни осигурителни вноски, не може да надвишава 2 на сто от стойността на проекта. Конкретният размер се определя от органа на изпълнителната власт в зависимост от стойността на проекта и срока за изпълнението му.

(2) Възнаграждението на ръководителя на инфраструктурния проект и на екипа, когато е приложимо, се определя в договора за възлагане управлението на инфраструктурния проект от съответния орган на изпълнителната власт, като за проекти над 20 млн. евро схемата за изплащане на възнаграждението се одобрява от министъра на финансите, спазвайки условията по ал. 3.

(3) Плащанията по договора се извършват на части в зависимост от степента на изпълнение на инфраструктурния проект, като задължително се уговаря, че не по-малко от 50 на сто от възнаграждението по ал. 1 се дължи само ако ръководителят на инфраструктурния проект е изпълнил всичките си задължения по чл. 3 и инфраструктурният проект е изпълнен с изискуемото качество и в определените срокове.

(4) Служители, които получават възнаграждение по това постановление, не могат да получават допълнително възнаграждение по чл. 10 от Постановление № 175 на Министерския съвет от 2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности за срока на управление на проекта.

Чл. 6. В договора за възлагане управлението на инфраструктурния проект се определят и:

1. правата и задълженията, видът и размерът на отговорността на ръководителя на инфраструктурния проект при неизпълнение на задълженията и/или сроковете по договора;

2. правата и задълженията на органа на изпълнителната власт във връзка с изпълнението на договора;

3. условията за изменение на договора единствено в случаите, когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете на договора;

4. основанията за предсрочно прекратяване на договора.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на постановлението “инфраструктурен проект” е дейност за постигане на специфично определени резултати в съответния инфраструктурен сектор на територията на Република България. Проектът има определена начална и крайна дата, специфични цели, определени ресурси за изпълнение на задачите и определено ниво на качество. Изпълнението на дейности по подготовката за осъществяване на проекта е неразделна част от самия проект.

§ 2. Постановлението се прилага само за инфраструктурни проекти по смисъла на § 1, които са финансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, с изключение на програмите по цел “Европейско териториално сътрудничество”.

§ 3. При условията на това постановление ръководител на инфраструктурен проект може да бъде определян в държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и във Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”.

§ 4. Средствата за изпълнение на постановлението се осигуряват в рамките на бюджета на съответния инфраструктурен проект.
Заключителни разпоредби

§ 5. Изпълнението на постановлението се възлага на органите на изпълнителната власт, в чийто ресор е изпълнението на инфраструктурни проекти.

§ 6. Министърът на финансите дава указания по прилагането на постановлението.

§ 7. Постановлението се приема на основание чл. 105, ал. 1 и 2 и чл. 106 от Конституцията на Република България.

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

* Със съдействието на “Юридическа енциклопедия” – партньор на Портал ЕВРОПА.

 

По темата 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.