Europe.bg
  Начало - Парламент - Европейският парламент
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Парламент / Европейският парламент

  • A+
  • A-
05-03-2008

НОРМИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЕВРОДЕПУТАТИТЕ

Портал ЕВРОПА ви представя синтез от основните разпоредби, свързани с дейността на евродепутатите, тяхното поведение и морал.

Преди всичко членовете на Европейския парламент следва да упражняват мандата си независимо. Те не могат да бъдат обвързвани с каквито и да било указания и не могат да поемат задължителен мандат. Върху членовете на ЕП не могат да бъдат налагани ограничения на движението, когато пътуват към или от заседания на парламента. По отношение на митническия контрол членовете на ЕП имат същите права, които тяхното правителство предоставя на висшите длъжностни лица, които пътуват в чужбина във връзка с временни официални мисии; от страна на останалите страни-членки имат същите възможности, както предоставяните на представителите на чужди правителства, осъществяващи временни официални мисии.

Евродепутатите не могат да бъдат претърсвани, задържани или съдени за изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им. По време на сесиите на Асамблеята нейните членове притежават: на територията на тяхната собствена държава - имунитета, предоставян на членовете на националните парламенти; а на територията на всяка друга държава-членка - имунитет от всякаква форма на задържане или съдебно производство. Имунитетът действа по подобен начин и по отношение на членовете на ЕП по време на тяхното пътуване до и от мястото на заседанието на Парламента. Не може да има позоваване на имунитета, когато член на ЕП бъде заловен на мястото на извършване на нарушението. Имунитетът не е пречка за Парламента да упражни правото си за снемането му от някой от неговите членове.

Всяко искане за снемане на имунитет, отправено до Председателя от компетентен орган на държава-членка, се обявява в пленарно заседание и се отнася за разглеждане от компетентната комисия. В случай на задържане или ограничаване на свободата на придвижване на член на ЕП в предполагаемо нарушение на неговите привилегии и имунитет, като неотложна мярка, след консултации с председателя и докладчика на компетентната комисия, председателят предприема действия за защита на привилегиите и имунитета на засегнатия член на ЕП. Председателят уведомява комисията за предприетите от него действия и информира Парламента.

Финансови интереси на членовете на ЕП, норми за поведение и достъп до Парламента.

Парламентът може да приема правила относно прозрачността на финансовите интереси на членовете на ЕП, които се включват като приложение към правилника за тяхната работа. Тези правила не могат по никакъв начин да възпрепятстват или ограничават член на ЕП при осъществяване на неговия мандат или на всяка политическа или друга дейност, свързана с мандата.

Поведението на членовете на ЕП се характеризира с взаимно уважение, основава се на ценностите и принципите, определени в учредителните текстове на Европейския съюз, зачита достойнството на Парламента и не нарушава нормалното протичане на парламентарната работа или реда и спокойствието в помещенията на Парламента. Прилагането на правилника по никакъв начин не възпрепятства парламентарните разисквания, нито ограничава свободата на изказване на членовете на ЕП.

До приемането на акт, уреждащ статута на членовете на ЕП, за тях са в сила задълженията за деклариране на имуществото, съгласно законодателството на държавата-членка, в която са избрани.

Квесторите поддържат регистър, в който всеки член на ЕП декларира лично и подробно: професионалната си дейност и всички други функции или дейности, изпълнявани срещу възнаграждение; всяка помощ - финансова, материална или свързана с персонал, която получава в допълнение към осигуряваната от ЕП, която му се предоставя във връзка с неговата политическа дейност от трети лица, като самоличността на последните се посочва. Членовете на ЕП се въздържат от получаване на всякакви други подаръци и облаги при изпълнението на служебните си задължения. Декларациите в регистъра се правят на личната отговорност на съответния член на ЕП и трябва да се актуализират всяка година.

Бюрото периодично може да изготвя списък с въпроси, които счита, че трябва да бъдат декларирани в регистъра. Ако след като бъде надлежно поканен, даден член на ЕП не изпълни задължението си да подаде декларация, председателят му напомня още веднъж да извърши това в срок от два месеца. Ако декларацията не бъде подадена в срок, името на съответния член на ЕП, заедно с посочване на извършеното нарушение, се публикуват в протокола от първия ден на всяка месечна сесия след изтичането на срока. Ако и след публикуването на нарушението членът на ЕП продължи да отказва да подаде декларацията, председателят прилага разпоредбите от Правилника за временно отстраняване на съответния член на ЕП.

Председателите на обединения от членове на ЕП, са длъжни да декларират всяка помощ, парична или в натура, която, ако бъде предложена на отделни членове на ЕП, следва да се декларира. Квесторите отговарят за поддържането на регистър и за изготвянето на подробни правила за декларирането на външна помощ от страна на такива обединения. Регистърът е публичен. До него може да бъде осигурен публичен достъп по електронен път.

Преди да се изказва в Парламента или в някой от неговите органи, както и ако бъде предложен за докладчик, всеки член на ЕП, който има пряк финансов интерес от обсъждания въпрос, разкрива устно този интерес. За да може да бъде надлежно издигната кандидатурата на даден член на ЕП за мандатна длъжност в Парламента или в някой от неговите органи или за да може да участва в официална делегация, трябва надлежно да е попълнил предвидената декларация.

Квесторите отговарят за издаването на поименни пропуски, валидни до една година на лица, които се нуждаят от редовен достъп до помещенията на ЕП с оглед предоставяне на информация на членовете на ЕП в рамките на техния парламентарен мандат. В замяна от тези лица се изисква да спазват кодекса за поведение и да се впишат в регистър, поддържан от квесторите. Осигурява се публичен достъп до този регистър от всички служби на ЕП и в информационните служби в държавите-членки в определена от квесторите форма. Всяко възражение от член на Парламента срещу дейността на представител или лоби се отнася до квесторите, които го разглеждат и могат да вземат решение за запазване или отнемане на съответния пропуск.

В началото на всеки парламентарен мандат квесторите определят максималния брой сътрудници, които могат да бъдат акредитирани от всеки член на Парламента. При встъпване в длъжност акредитираните сътрудници подават писмена декларация за професионалната си дейност, както и за всяка друга платена функция или дейност, която извършват. Сътрудниците имат достъп до Парламента при същите условия, които важат за служителите на Генералния секретариат или на политическите групи. Всички други лица, включително непосредствено работещите с членовете на ЕП, имат достъп до него само при условията от Правилника за дейността на ЕП.

Лицата, чиито имена фигурират в регистъра от Правилника за дейността на ЕП трябва да спазват разпоредбите от Правилника за дейността му, трябва да заявят интересите, които представляват при контактите си с членове на ЕП, техните служители или длъжностните лица на Парламента, а така също и да се въздържат от всякакви действия, насочени към непочтено събиране на информация. Тези лица освен това не могат да претендират за официални взаимоотношения с ЕП при отношенията си с трети страни; не могат да предоставят на трети страни, с цел извличане на имуществена облага, екземпляри на документи, получени от ЕП и трябва да се уверят, че всяко оказано съдействие е декларирано в предвидения за целта регистър. С цел избягване на евентуален конфликт на интереси, те трябва предварително да получат съгласието на съответния член или членове на Парламента относно всяко евентуално договорно или трудово правоотношение, в което встъпват със сътрудник на член на ЕП и впоследствие да се уверят, че това е декларирано в регистъра.Европейският парламент
Комисии


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Избори 2014
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Парламент
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.