Europe.bg
  Начало - Парламент - Европейският парламент
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Парламент / Европейският парламент

08-02-2010 • Парламент / Европейският парламент

Мария Неделчева: Проблемите ни в земеделието вече може да бъдат защитавани активно в ЕП

Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове проведе изнесено заседание в гр.Правец и за първи път покани за участие и български евродепутат - Мария Неделчева /ЕНП, ГЕРБ/. КЕВЕФ представи годишен доклад за усвояването на средствата от ЕС в България за 2009 г., след което заедно с представители на изпълнителната власт в лицето на зам.министрите по...
21-07-2009 • Парламент / Европейският парламент

Лидерите на политическите групи в новия Парламент

Новият Европейски Парламент ще има седем политически групи. Лидерите на политическите групи в Парламента, заедно с председателя на ЕП, съставляват Председателския съвет на Парламента. Той определя: *Графика и дневния ред на пленарните заседания *Състава на комисиите и делегациите, както и разпределението на правомощията помежду им *Законодателната програма Лидерите на...
13-10-2008 • Парламент / Европейският парламент

Европейски ден на безопасността на движение по пътищата - 2008 г.

ЕС отбелязва втория европейски ден на безопасността на движение по пътищата. По този повод Европейската комисия организира в Париж в сътрудничество с френското председателство, конференция по въпросите на безопасността по пътищата в градовете, която събра повече от 600 участници, съобщи Рапид. „Две трети от произшествията по пътищата и една трета от произшествията с...
18-03-2008 • Парламент / Европейският парламент

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ОТБЕЛЯЗА 50-ГОДИШНИНАТА СИ В СТРАСБУРГ

Европейският парламент отбеляза с тържествена церемония и концерт на младежкия оркестър на ЕС 50-годишнината си на пленарното заседание на парламента на 12 март 2008 г. в Страсбург. Сред гостите бяха председателите на Европейския съвет г-н Янез Янша и на Комисията г-н Жозе Мануел Барозо, бивши председатели на Парламента, както и представители на националните парламенти на страните-членки и на други институции. Зам.-председателят на Народното събрание г-жа Камелия Касабова представляваше българския парламент.
 
Първото заседание на Европейската парламентарна асамблея се провежда на 19 март 1958 г. в Страсбург. Асамблеята има 142 членове, които са излъчени от националните парламенти на страните-членки и в нея се говори на четири езика. Днес, 50 години по-късно, в Европейския парламент заседават 785 членове, а официалните езици са 23.
 
Председателят на Европейския парламент г-н Ханс-Герт Пьотеринг приветства с добре дошли всички гости и депутати, които присъстваха на церемонията.

17-03-2008 • Парламент / Европейският парламент

КОМИСИИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Комисиите в Европейския парламент биват постоянни, временни, анкетни и подкомисии. Подкомисиите, анкетните и временните комисии се създават за разглеждането на специфични въпроси.

Постоянните комисии в ЕП са 20. Те подготвят работата на евродепутатите в пленарна зала по конкретните сектори - външни работи, развитие, международна търговия, бюджети и др. Политическият спектър във всяко комисия отразява политическия състав на ЕП.

Парламентарните комисии заседават един или два пъти на месец в Брюксел, като техните разисквания са публични. Документите от заседанията са достъпни за обществеността. В парламентарна комисия членовете на ЕП изработват, изменят и гласуват законодателните предложения и докладите по собствена инициатива. Те разглеждат предложенията на Комисията и Съвета и, ако това е необходимо, съставят доклад, който се представя на пленарното заседание.

Постоянните комисии разглеждат и предлагат изменения на предложенията за общностни директиви и регламенти, изготвени от Комисията и отнесени също така до Съвета на Европейския съюз.Освен това постоянните комисии дават и становища, предназначени за останалите парламентарни комисии.Всяка от комисиите избира свой председател и четирима заместник-председатели за срок от две години и половина и разполага със секретариат.

17-03-2008 • Парламент / Европейският парламент

КРАТКА ИСТОРИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Европейският парламент(http://www.europarl.europa.eu/news/expert/background_page/008-22351-070-03-11-901-20080226BKG22350-10-03-2008-2008-false/default_p001c002_bg.htm) се избира от гражданите на Европейския съюз и представлява техните интереси. Неговите функции са определени в учредителните договори, а от 1979 г. членовете му се избират пряко. На 19 март 1958 г. в Страсбург...
17-03-2008 • Парламент / Европейският парламент

Комисия по петиции

Комисията отговаря за петициите и за отношенията с Европейския омбудсман.
17-03-2008 • Парламент / Европейският парламент

Комисия по конституционни въпроси

Комисията отговаря за институционалните аспекти на Европейския интеграционен процес, по-специално в рамките на подготовката и протичането на конвенти и междуправителствени конференции, прилагането на Договора за ЕС и оценката за неговото действие и институционалните последици от преговорите за разширяване на Съюза.
17-03-2008 • Парламент / Европейският парламент

Комисия по правата на жените и равенството между половете

Комисията отговаря за определянето, насърчаването и защитата на правата на жените в Съюза и свързаните с това общностни мерки, насърчаването на правата на жените в трети страни и политиката на равни възможности. Друга отговорност на тази комисия е премахването на всички форми на дискриминация по полов признак.
17-03-2008 • Парламент / Европейският парламент

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Комисията отговаря за защитата на правата на гражданите, правата на човека и основните права на територията на Съюза, включително закрилата на малцинствата. Комисията отговаря за мерките за борба с всички други форми на дискриминация, защитата на физически лица по отношение на обработката на лични данни, убежището и миграцията.
17-03-2008 • Парламент / Европейският парламент

Комисия по правни въпроси

Комисията отговаря за тълкуването и прилагането на Европейското право, съответствието на актовете на Европейския съюз с първичното право и съблюдаването на принципите на субсидиарност и пропорционалност. Комисията също е натоварена с тълкуването и прилагането на международното право, доколкото то засяга Европейския съюз. Важно е да се отбележи, че тази комисия се занимава със...
17-03-2008 • Парламент / Европейският парламент

Комисия по културата и образованието

Комисията отговаря за културните аспекти на Европейския съюз, по-специално: подобряването на познаването и разпространението на културата, защитата и насърчаването на културното и езиково многообразие, опазването и съхраняването на културното наследство, културните обмени и художественото творчество. Наред с това тази комисия отговаря за ресори като образователна политика,...
17-03-2008 • Парламент / Европейският парламент

Комисия по рибно стопанство

Комисията отговаря за общата политика в областта на рибното стопанство, опазването на рибните ресурси и общата организация на пазара на рибни продукти - включително за финансовите инструменти за ориентиране на рибното стопанство.
17-03-2008 • Парламент / Европейският парламент

Комисия по селско стопанство

Комисията отговаря за провеждането и развитието на общата селскостопанска политика и развитието на селските райони, включително дейностите на съответните финансови инструменти. Неин прерогатив са законодателните актове в областта на ветеринарните въпроси и въпросите на растителното здраве, животинските фуражи, животновъдството и животинското здраве.
17-03-2008 • Парламент / Европейският парламент

Комисия по регионално развитие

Комисията отговаря за регионалната и кохезионната политика, по-специално: Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и другите инструменти на регионалната политика на Съюза. Комисията също отговаря за трансграничното и междурегионално сътрудничество, отношенията с Комитета на регионите, организациите за междурегионално сътрудничество и органите на местната и...
17-03-2008 • Парламент / Европейският парламент

Комисия по транспорт и туризъм

Комисията отговаря за въпросите, свързани с развитието на обща политика за железопътния, автомобилния, вътрешния речен, морския и въздушния транспорт, по-специално: приложимите общи правила за транспорт в рамките на Европейския съюз, изграждането и развитието на трансевропейски мрежи в областта на транспортната инфраструктура, предоставянето на транспортни услуги и отношенията...
17-03-2008 • Парламент / Европейският парламент

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Комисията отговаря за координацията на националното законодателство на общностно ниво в областта на вътрешния пазар и на митническия съюз, по-специално свободното движение на стоки, включително хармонизацията на технически стандарти и мерките, насочени към установяване и премахване на потенциалните пречки за функционирането на вътрешния пазар.
17-03-2008 • Парламент / Европейският парламент

Комисия по промишлеността, изследванията и енергетиката

Тази комисия следи мерките на Общността в областта на енергийната политика като цяло, сигурността на енергийните доставки и енергийната ефективност, включително изграждането и развитието на трансевропейски мрежи в сектора на енергийната инфраструктура. По-конкретно се имат предвид Договорът за Евратом и Агенцията за доставки на Евратом; ядрената безопасност, извеждането от...
17-03-2008 • Парламент / Европейският парламент

Комисия по околната среда, общественото здраве и безопасността на храните

Комисията отговаря за политиката в областта на околната среда и мерките за опазването й, особено за замърсяването на въздуха, почвата и водите, управлението и рециклирането на отпадъци, опасните вещества и препарати, нивата на шума, промяната на климата, опазването на биологичното разнообразие и др. Що се отнася до общественото здраве, комисията отговаря за фармацевтичните...
17-03-2008 • Парламент / Европейският парламент

Комисия по заетостта и социалните въпроси

Комисията отговаря за политиката на заетост и всички аспекти на социалната политика като условия на труд, социално осигуряване и социална защита. Естествено в прерогативите й влизат Европейският социален фонд и свободното движение на работници и пенсионери. Комисията отговаря и за всички форми на дискриминация на работното място и на пазара на труда, с изключение на...
17-03-2008 • Парламент / Европейският парламент

Комисия по икономически и парични въпроси

Комисията отговаря за икономическата и паричната политика на Съюза, функционирането на Икономическия и валутен съюз и на Европейската парична и финансова система. Сред другите й приоритети са записани свободното движение на капитали и плащания и контрол върху транзакции от трети страни, правилата за конкуренция и държавните или публични помощи и данъчните разпоредби.
17-03-2008 • Парламент / Европейският парламент

Комисия по бюджетите

Комисията отговаря за многогодишната финансова рамка на приходите и разходите на Съюза и системата му за собствено финансиране. С изключение на въпросите, отнасящи се до изпълнението, управлението и контрола на бюджета на ЕС (виж по-долу, бел. ред.), тази комисия фокусира работата си върху следенето и оценката на изпълнението на текущия бюджет на Съюза, на децентрализираните...
17-03-2008 • Парламент / Европейският парламент

Комисия по бюджетен контрол

Комисията отговаря за контрола върху изпълнението на бюджета на Съюза и на Европейския фонд за развитие - в това число сметките и счетоводните баланси на Съюза, неговите институции и всички органи, финансирани от него. Комисията оценява разходната ефективност на различните форми на финансиране на Общността при осъществяването на политиките на Съюза. Тя следи за защитата на...
17-03-2008 • Парламент / Европейският парламент

Комисия по международна търговия

Комисията отговаря за отношенията със Световната търговска организация, освен това за общата търговска политика на Съюза и неговите външноикономически отношения, по-специално отношения с трети страни и регионални организации; хармонизация в областите, уредени с международноправни актове, както и за регионалната икономическа и търговска интеграция извън Съюза.
17-03-2008 • Парламент / Европейският парламент

Комисия по развитие

Комисията отговаря за политиката на развитие и сътрудничество на ЕС, т.е. политическия диалог, помощта, споразуменията за сътрудничество и насърчаването на демократичните ценности в развиващите се страни. Важен аспект е отговорността на тази комисия за участието на Парламента в мисии за наблюдение на избори. Комисията по развитие е отговорна и за въпросите, отнасящи се до...
17-03-2008 • Парламент / Европейският парламент

Комисия по външни работи

Както ние в България добре знаем, точно тази е комисията, която отговаря за започването, мониторинга и приключването на преговори за присъединяване на европейски държави към Съюза. В нейните компетенции са и въпросите за правата на човека, защитата на малцинствата и насърчаването на демократичните ценности в трети страни. Но най-важното е, че тази комисия отговаря за общата...
09-03-2008 • Парламент / Европейският парламент

КАКВО МОГАТ И ТРЯБВА ДА ПРАВЯТ БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРОДЕПУТАТИ

Анализ във вестник "Дневник", 31 май 2007 г. Общите политики на ЕС вече зависят и от българските избиратели. България има представител в правителството на ЕС - Европейската комисия - както и представители в Европейския парламент. Две тези омаловажават значимостта на миналите наскоро избори - че от Европейския парламент зависи малко (за сметка на комисията) и че 18...
05-03-2008 • Парламент / Европейският парламент

КОЛКО ПАРИ ВЗЕМАТ ЕВРОДЕПУТАТИТЕ

В момента заплатите на всички депутати се отпускат от техните правителства. Обикновено заплатите на членовете на ЕП се равняват на тези на депутатите в тяхната страна. ЕП покрива следните разходи: 1. Пътни (за пътуване до Брюксел и Страсбург, възможно е да се включат и други пътувания по работа) *Със самолет: цена на билет икономическа класа (след представяне на boarding...
05-03-2008 • Парламент / Европейският парламент

СТРУКТУРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Европейският парламент е единствената наднационална институция, чиито членове се избират демократично чрез всеобщи преки избори. Той представлява народите на държавите-членки. Европейският парламент се избира на всеки пет години и изготвя множество законодателни актове (директиви, регламенти и други), които оказват влияние върху ежедневието на всеки гражданин. Парламентът,...
05-03-2008 • Парламент / Европейският парламент

ПРОЦЕДУРИ В ЕВРОПАРЛАМЕНТА

Последователните реформи на Договорите доведоха до непрекъснато разширяване на правомощията на Европейския парламент спрямо останалите европейски институции. Днес Европейският парламент упражнява законодателната власт съвместно със Съвета, разполага с бюджетни правомощия и осъществява демократичен контрол над всички европейски инстанции. Европейският парламент дели...
За преглед на още статии от тази рубрика, моля използвайте календара в горната част на тази страница.

Европейският парламент
Комисии


 
Заедно
Архив - Юни
пон вт ср чет пет съб нед
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Актуално
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Избори 2014
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Парламент
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.