Europe.bg
  Начало - Програми и проекти - Програми на общността
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Програми и проекти / Програми на общността

Програми и проекти / Програми на общността

ПРОГРАМА КУЛТУРА 2007

С решение 1855/2006 на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз се създава програма Култура 2007 с период на действие 2007-2013 г., чиято основна цел е да изгради европейското културно пространство, чрез развитие на културното сътрудничество между творци, артисти и културни институции от страни, участващи в програмата. Цели на програмата: Цел 1 - да насърчи...
Програми и проекти / Програми на общността

Програма "Митници 2013" (2008-2013)

С Решение № 642/2007/EC на Европейския парламент и Съвета от 23 май 2007г. се създава програма за действие за митниците в Общността, Програма "Митници 2013" (2008-2013). Програмата цели да подпомогне създаването на една паневропейска електронна митническа среда, с която митническите дейности да отговарят на нуждите на вътрешния пазар, да се гарантира защитата на финансовите...
Програми и проекти / Програми на общността

Фискалис 2007-2013

Програма Фискалис се стреми да изгради и развие нова единна компютърна система за подпомагане на нови бизнес и законови инициативи в областта на митническата и данъчната политика. Целите на програмата са: *Да подпомогне запознаването на всички данъчни служители с общностното право *Да осигури широко и ефективно сътрудничество между държавите и ЕК *Да подобри дейността на...
Програми и проекти / Програми на общността

РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ (2007-2013)

С цел да бъдат постигнати задачите на обновената Лисабонска стратегия, за стимулиране на икономическия растеж и създаването на нови работни места в Европа, е предложена рамкова програма за конкурентоспособност и иновации за периода 2007-2013 г. Рамковата програма подкрепя мерки за засилване на капацитета на конкурентоспособност и иновации в ЕС. Като цяло програмата насърчава...
Програми и проекти / Програми на общността

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ (2007-2013)

Програмата е наследник на програмите Сократ, Леонардо да Винчи и Е-Обучение. Тяхното обединяване позволява по-добро съгласуване между различните сфери на действие, както и по-тясно свързани, по-рационализирани и по-ефективни методи на действие. Цели на програмата: *да допринесе за развитието на Европейската общност като напреднало "общество на знанието"; *насърчаване на...
Програми и проекти / Програми на общността

МЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕ

Младежта в действие е наследник на програма Младеж. Нейна главна цел е да се развие сътрудничеството между младежта в Европейския съюз (ЕС) чрез предоставяне на възможности на младите хора в 31 страни участнички в програмата да участват в групови обмени и доброволческа работа, както и чрез осигуряване на подкрепа за широк диапазон от дейности и сътрудничество в сферата на...
Програми и проекти / Програми на общността

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ МУНДУС (2004-2008)

Програма Еразъм Мундус е програма за сътрудничество и мобилност в областта на висшето образование. Тя цели да повиши качеството на европейското висше образование и да насърчи междукултурното разбирателство чрез сътрудничество с трети страни. Програмата има за цел да засили европейското сътрудничество и международните връзки във висшето образование чрез подкрепата на...
Програми и проекти / Програми на общността

ПРОГРАМА МАРКО ПОЛО II (2007-2013)

Програмата има за цел да намали задръстванията по пътищата и вредното въздействие върху околната среда на цялата транспортна система чрез пренасочване на товарните превози от пътния към морския, железопътния и речен транспорт, като по този начин да се допринесе за изграждането на ефикасна и устойчива транспортна система. Catalyst actions - целят да подобрят единодействието в...
Програми и проекти / Програми на общността

ПРОГРАМА ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ МРЕЖИ ЗА ЕНЕРГИЯ (2007-2013)

Грантове в рамките на Трансевропейски мрежи за енергия, електричество и природен газ. Области: индустрия, енергия, икономика - финанси, местно развитие. Видове дейности: транснационално коопериране, обучение и квалификация, приложни изследвания. Бенефициенти: местните и регионални власти, корпорации, администрации. Региони: Европейски съюз и присъединяващи се страни....
Програми и проекти / Програми на общността

ПРОГРАМА ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ МРЕЖИ ЗА ТРАНСПОРТ (2007-2013)

Грантове в рамките на Трансевропейски мрежи за транспорт. Области: транспорт, услуги, публична политика, индустрия, икономика, финанси, местно развитие. Видове дейности: подпомагане на инвестиции, приложни изследвания. Бенефициенти: корпорации, администрации, агенции, камари, инвестиционни фондове. Региони: Европейски съюз и присъединяващи се страни. Детайли:...
Програми и проекти / Програми на общността

ПРОГРАМА ЛАЙФ +

Лайф + е многогодишна програма, разделена на два работни периода (2007-2010 г.) и (2011-2013 г.). Предстои решение на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. Цели на програмата: *Подкрепа за развитието и прилагането на политиката за околната среда на ЕС и законодателството, свързано с нея; *Интегриране на политиката за околната среда в други политики;...
Програми и проекти / Програми на общността

СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА FP7

Седма рамкова програма (7FP) за Научни изследвания и технологично развитие е главният инструмент на ЕС за финансиране на научни изследвания в Европа в периода 2007 - 2013. Тя е насочена към изграждане на интегрирано Европейско изследователско пространство (ЕИП) за постигане на дълготраен и устойчив икономически растеж. Програмата ще подкрепя провеждането на върхови научни...
Програми и проекти / Програми на общността

РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ

С цел да бъдат постигнати задачите на обновената Лисабонска стратегия, за стимулиране на икономическия растеж и създаването на нови работни места в Европа, е предложена рамкова програма за конкурентоспособност и иновации за периода 2007-2013 г. Рамковата програма подкрепя мерки за засилване на капацитета на конкурентоспособност и иновации в ЕС. Като цяло програмата насърчава...
Програми и проекти / Програми на общността

ПРОГРЕС – за заетост и социална солидарност

С решение 1672/2006 от 24 октомври 2006 г. на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз се създава програма за заетост и социална солидарност (ПРОГРЕС) с период на действие 2007-2013 г. Тя има за цел да подкрепи финансово дейностите на ЕС в социалната сфера и заетостта в контекста на Лисабонската стратегия. Цели: *Да подобри познанията и разбирането на ситуацията...
Програми и проекти / Програми на общността

ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ

На 6 април 2005 г. Европейската комисия изпраща предложение до Европейския парламент и Съвета на ЕС да бъде създадена програма "Европа за гражданите"(2007-2013), насърчаваща активността на хората като носители на европейско гражданство с период на действие 2007-2013 г. В решение № 1904/2006/ЕС на Европейския парламент и Съвета на ЕС от 12.12.2006 г., с определени изменения се...
Програми и проекти / Програми на общността

ИНТЕЛИГЕНТНА ЕНЕРГИЯ ЗА ЕВРОПА

Програма за подпомагане работата по реализиране на основните цели на енергийната политика на Общността за сигурност на енергийните доставки чрез рационално използване на енергията от крайните потребители, развитие на вътрешен енергиен пазар и увеличаване дела на енергията от възобновяеми енергийни източници. Официален сайт на програмата(http://ec.europa.eu/energy/intelligent/in
Програми и проекти / Програми на общността

ПРОГРАМА “МЕХАНИЗЪМ ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА”

Приоритети на програмата: са повишаване капацитета на административната инфраструктура за гражданска защита и подобряване на информационния обмен. Координатор на програмата е Агенция за гражданска защита. Официален сайт на програмата...
Програми и проекти / Програми на общността

МИТНИЦИ 2007

Дейността на програмата е насочена предимно в сферата на митническата администрации за страните кандидатки и страните членки. Приоритети на програмата са борбата срещу финансовите злоупотреби и нарушенията, засягащи сигурността и безопасността на европейските граждани. Тя стимулира мерки за опростяване и рационализиране на митническото законодателство и неговото прилагане,...
Програми и проекти / Програми на общността

МНОГОГОДИШНА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И ПО-СПЕЦИАЛНО МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Основни цели на програмата са повишаване растежа и конкурентноспособността на бизнеса в глобализираната икономика, основаваща се на знанието. Програмата насърчава предприемачеството като финансира мерки за опростяване и подобряване на административната и нормативна рамка за бизнеса, особено за научните изследвания. Тя поощрява иновациите и създаването на бизнес. Специален...
Програми и проекти / Програми на общността

IDA II

Инструмент на ЕО, насочен към създаването на единно информационно пространство за обмен на данни между администрациите на страните-членки на ЕС и страните–кандидатки при съответна степен на сигурност, посредством разработването и използването на единни технически и програмни решения. Координатор на програмата е Координационен съвет по информационни технологии. Официален...
Програми и проекти / Програми на общността

Е-SAFE

Програма за безопасността на Интернет за подрастващи и за борба срещу незаконното и вредно съдържание на Интернет. Потенциалните участници в програмата са частни или обществени юридически организации и институции. Координатор на програмата е Министерството на телекомуникациите и съобщенията. Официален сайт на програмата(http://europa.eu.int/information_society/activities
Програми и проекти / Програми на общността

Е-CONTENT

Пазарно-ориентирана програма, подкрепяща проекти, свързани с производството, използването и разпространението на европейското цифрово съдържание и насърчаването на езиковото и културно разнообразие в глобалната информационна мрежа. Потенциалните участници в програмата са частни или обществени юридически организации и институции. Координатор на програмата е Министерството...
Програми и проекти / Програми на общността

ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА В СОЦИАЛНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ

Програмата е предназначена да подкрепи и допълни усилията на ниво ЕС и в страните–членки за насърчаване на мерките за предотвратяване и борба срещу дискриминацията. Координатор на програмата е Националният съвет по етнически и демографски въпроси....
Програми и проекти / Програми на общността

КУЛТУРА 2000

Програма на Европейската общност, действаща за период от 5 години (2000-2004). Финансира проекти за сътрудничество във всички области на културата и изкуството; разглежда културата като основен фактор в социалната интеграция и социално-икономическото развитие. Всяка година се набляга на някакъв вид културна дейност. Програмата има за цел: *Насърчаване на творчеството и...
Програми и проекти / Програми на общността

МЛАДЕЖ

Програма Младеж е насочена предимно към младите хора на възраст между 15 и 25 години, които законно пребивават в една от 25-те страни-членки на ЕС или в една от другите програмни страни. Програмата предоставя възможности за мобилност и активно участие на младите хора в изграждането на “Европа на третото хилядолетие”. Допринася за създаване на европейско пространство за...
Програми и проекти / Програми на общността

СОКРАТ II

Програмата е насочена към сътрудничество в сферата на образованието. Подкрепя финансово и допринася за развитието на качеството на образование във всички видове образователни институции - училища, колежи, университети, институти за квалификация, неправителствени организации, отделни личности, които работят и са част от формалното и неформално образование. Областите на...
Програми и проекти / Програми на общността

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ II

Програмата е насочена към осъществяване политиката на ЕС в областта на професионалното обучение. Поддържа и осъществява обучение, като се съобразява напълно със съдържанието и организацията му във всяка страна. Цели на програмата: *използване на транснационалното сътрудничество и натрупания опит *за повишаване качеството на обучение *поощряване на иновациите и...
За преглед на още статии от тази рубрика, моля използвайте календара в горната част на тази страница.

Програми и проекти
Предприсъединителни финансови инструменти
ПРОГРАМА ИСПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ; ПРОГРАМА САПАРД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ; ПРОГРАМА ФАР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Програми на общността


 
Заедно
Архив - Февруари
пон вт ср чет пет съб нед
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29  
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.