Europe.bg
  Начало - Преговори за присъединяване - Преговорни глави - Глава 5 Дружествено право
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Преговори за присъединяване / Преговорни глави / Глава 5 Дружествено право

  • A+
  • A-

Глава 5 Дружествено право


ГЛАВА 5 – ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО


ИСТОРИЯ И ПРИНЦИПИ


Материята, регламентирана от “Дружественото право”, е пряко свързана с Вътрешния пазар и неговото функциониране. 70-те и 80-те години са основни за правната регламентация на дружественото право и счетоводството, чието развитие продължава и днес. Краят на 80-те и 90-те години извежда на преден план защитата на правата на интелектуална собственост и развитието на свързаното с нея  acquis. В тази област Европейската комисия (ЕК) стартира със Зелената книга “Авторското право и предизвикателствата на технологията” през 1988 г., като за около 10 години се създава солидна законодателна рамка, включваща седем директиви.  90-те години са ключови и за развитието на  acquis  в областта на индустриалната собственост – особено важна и динамично развиваща се част от правото на ЕО и в наши дни. Ако перифразираме комисаря Болкестейн,  “без защитата на правата върху  интелектуална и индустриална собственост Вътрешният пазар би бил незавършен”.
Нормативната уредба  на дружественото право, в тесния смисъл на думата, цели гарантиране защитата на интересите на всички участници в търговския оборот чрез въвеждане на единни изисквания за публичност при учредяването и осъществяването дейността на дружествата, гарантиране правото на установяване на дружествата на територията на ЕС, създаване на еднакви условия в Единния пазар за всички дружества и насърчаване на трансграничното сътрудничество между фирмите, установени в различни държави-членки; създаване на условия в ЕС за корпоративни практики и управление. 
Уеднаквяването на правната уредба в областта на счетоводството в рамките на ЕС цели осигуряване на по-прецизна отчетност и прозрачност относно фирмените дейности (публикуване на годишните отчети, обнародване в “Държавен вестник” на обстоятелства, свързани с фирмата, и т. н.), подобряване на качеството при водене на счетоводството и извършването на одит, създаване на съпоставимост и прозрачност във финансовата информация, предоставяна от фирмите, както и съответствие между счетоводните директиви и Международните счетоводни стандарти. Стремежът е към  подобряване на качеството на задължителния независим финансов одит и заверката на финансови отчети на предприятията на територията на ЕС, както и съпоставимост на правото на ЕО с международните стандарти  и практики.
В сферата на правата върху интелектуална собственост се цели закрила и насърчаване на създаването и използването на оригинални културни продукти в ЕС (печатни произведения, музика, софтуер, продукти на филмовото изкуство, театър, радио, телевизия). Авторските и сродните права имат изключително важно значение за инвеститорската дейност, развлекателната индустрия, достъпа до културни блага, заетостта и икономическия растеж. Защитените с авторско право стоки и услуги в Общността допринасят за около 6% в БВП на ЕС, като делът им нараства.
Закрилата на индустриалната собственост залага на иновациите в Единния пазар и затова препраща към аспекти, свързани с познанието (патенти, промишлен дизайн, търговски марки и др.).
Хармонизацията в областта на правата на интелектуална собственост е насочена към адаптирането на правото спрямо изискванията на информационното общество и новите форми на използване на продуктите, свързани с технологичния напредък. От друга страна, в индустриалната собственост правото на ЕО следва тенденцията за създаване на единна система на правна закрила с действие върху цялата територия на ЕС (създадени са търговска марка и промишлен дизайн на Общността, предвижда се въвеждане и на патент на Общността). 
Борбата срещу пиратството и подправените стоки е в основата на амбициозен план на ЕК, особено приоритетен на сегашния етап на развитие на acquis и с оглед  размерите  на тези явления и техния отрицателен ефект върху Вътрешния пазар.


ПОДГОТОВКА ЗА ЧЛЕНСТВО


Достиженията на правото на ЕС (acquis) в тази глава обхващат много различни законодателни области: дружествено право в тесния смисъл, т.е. директиви за публичното разкриване самоличността на упълномощените да представляват едно дружество, финансовото му състояние, набиране, поддържане и промяна на капитала на акционерни дружества, счетоводен закон, права на защита на интелектуална и индустриална собственост, както и Регламента, заменящ Брюкселската конвенция за юрисдикцията и принудителното изпълнение на съдебни решения  по граждански и търговски въпроси и Римската конвенция за закона, приложим към договорните задължения.
В българското законодателство са въведени като цяло изискванията на правото на ЕО по тази глава.
Действащата уредба на българското дружествено право основно е уредена в Търговския закон, с който изцяло се въвеждат в българското законодателство изискванията на І, ІІ, ІІІ, VІ, ХІ и ХІІ директиви.
Разпоредбите  на Регламента за Европейското обединение по икономически интереси (2173/85 ЕИО) и Регламента за Европейското  дружество (2157/2001 ЕИО) ще бъдат въведени в българското законодателство към момента на присъединяване, тъй като членове на обединението и дружеството могат да бъдат само физически лица или дружества на държави-членки на ЕС.
За България Регламент 44/2001 на Съвета ще стане директно приложим в момента на присъединяването към ЕС. Във връзка с това българската страна ще изготви необходимите вътрешни разпоредби с оглед гарантиране ефективното му прилагане от момента на  присъединяването към ЕС.
Тъй като Римската конвенция от 1980 г. е от “затворен тип” и страни по нея могат да бъдат само страни–членки на ЕС, основните й принципи се въвеждат в българското законодателство по пътя на неговото хармонизиране. Ето защо Министерството на правосъдието подготви Закон за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите, с който в българското законодателство се въвеждат разпоредби, съответстващи на принципите и правилата на конвенцията. Законопроектът е приет от Народното събрание и е публикуван  в ДВ, бр.18 / 2003 г.
С  приемането на новия Закон за счетоводството и на Закона за независимия финансов одит българското законодателство бе приведено в пълно съответствие с изискванията на Четвърта (78/660/ЕИО), Седма (83/349/ЕИО) и Осма (84/253/ЕИО) директива на ЕО, уреждащи материята в тази област.
Международните счетоводни стандарти (МСС) следва да се прилагат директно от банките, застрахователните, инвестиционните и осигурителните предприятия, както и от предприятията, които предлагат публично акциите си на фондовите борси при изготвянето на годишните им финансови отчети. Във връзка с това на 30.01.2003 г. Министерският съвет одобри българския превод и редакция на МСС, а на 04.02.2003 г. с  приемането на ПМС № 21  България, в пълно съответствие с тенденциите на развитие на  правото на ЕО, въведе международните стандарти.
Законът за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) е приет и е в сила от 1993 г. и още в този си вид е хармонизиран в голяма степен с  acquis.  Законът единодушно е считан от европейски и американски експерти като една от най-модерната  регулаторна  рамка  на тази материя в  ЦИЕ.
С най-новите  изменения на ЗАПСП, в сила от 01.01.2003 г., българското законодателство бе окончателно хармонизирано с разпоредбите на Директива 96/9/ЕО, както и с изискванията на Директива 2001/29/EO за хармонизиране на някои аспекти на авторското и сродните права в информационното общество, като хармонизацията с последната директива е едновременна с тази в страни-членки на ЕС.
В областта на закрила на правата върху индустриалната собственост Република България е осъществила въвеждането на правото на ЕО в българското законодателството, като предстоящи са някои техническо-процедурни  адаптации за регламенти, които обективно ще имат пряк ефект от датата на присъединяване. Работи се и върху въвеждането на Директивата за  правната закрила на биотехнологичните  изобретения.
Законът за патентите от 1993 г. съответства на  acquis и на  Европейската патентна конвенция на Европейската патентна организация (ЕПО).
От 15.12.1999 г. са в сила три нови закона - Закон за промишления дизайн, Закон за марките и географските означения и Закон за топологията на интегралните схеми. Обхватът и структурата на тези закони съответстват на релевантните актове на страните-членки на Европейския съюз, както и на установената международна практика в тази област.
Наредбата за мерките за граничен контрол за закрила на правата върху интелктуална собственост, в сила от 1 декември 2000 г., е в съответствие на Регламенти 3295/94 и 1367/95.
В областта на дружественото право в страната е изградена широка институционална мрежа за прилагане на acquis.
Основен орган, следящ за прилагането на търговското и дружественото право, е съдът. Предприемат се мерки за усъвършенстването на търговския регистър.
Институтът на дипломираните експерт-счетоводители продължава своята дейност по подготовката на кандидати, квалификацията, контрола и регистрирането на дипломираните експерт-счетоводители.
Структурата на Патентното ведомство беше реорганизирана  и подсилена  през 2001 г. с оглед максимална координация и ефикасност и имайки предвид нарасналите ангажименти  на страната в международен план.
Редица са предимствата от присъединяването на България по отношение на  Глава 5:
Фирмите ще могат по-лесно да разгръщат бизнес в страни, различни от тяхното учредяване – това ще са страни-членки на ЕС, което ще е израз на свободното движение на хора и свободата на установяване. Български фирми  – особено средните и малките предприятия, които са гръбнакът на Единния пазар, ще могат да се обединяват в някои свои дейности, запазвайки икономическа и юридическа  автономност,  с фирми от страните-членки в така нареченото “Европейско обединение по икономически интереси”.
Ще бъде подсигурено и улеснено свободното учредяване на клонове на територията на която и да е държава-членка, свободното участие в капитала, без дискриминация на национална основа.
Подсигурява се защита на правото на собственост:  ефикасен съдебен контрол върху дейността на дружествата (при регистрация, търговски  спорове).
Гарантира се по-голяма прозрачност, публичност и отчетност относно  фирмените дейности, което е в интерес на всички участници в търговските сделки и потребителите на фирмена информация..
Многообразието на допуснатите форми на преобразуване и допустимостта им за всички видове търговски дружества ще осигури най-широки възможности за преструктуриране на частноправните икономически субекти. Това ще даде възможност и на държавата и общините като притежатели на капитал в търговски дружества да реорганизират и преструктурират тези участия в зависимост от конкретните потребности за промяна на притежанието или на управлението. Същевременно въвеждането на европейските стандарти на защита на интересите на съдружниците и акционерите, от една страна, и на кредиторите, от друга страна, ще гарантира запазването на частната собственост и при процедура по преобразуване на търговски дружества, което е от особено значение както за българските предприемачи, така и за чуждестранните инвеститори у нас.
Нормативната уредба на търговското право гарантира бързи процедури за излизане от пазара (несъстоятелност, банкрут) и навлизане на пазара (регистрация, учредяване) на фирми, което е един от основните критерии  за функционираща пазарна икономика.
Прилагането на нови методи (компютризация на търговския регистър) за поддържане на търговските регистри и предоставяне на информация от тях води до подобряване на условията за търговска дейност и ще улесни до голяма степен интегрирането на България с ЕС.
На Единния европейски пазар българските производители ще имат  възможност да закрилят като запазена търговска марка и наименования за произход своите оригинални, характерни продукти и да поддържа тяхното качество. За всички потребители ще е ясно, че  България е страната на произход на тези продукти: българската “ракия” няма да е италианската грапа, българското сирене няма да е гръцката “фета”, киселото ни мляко ще може да се признава като географско означение. 
Заедно
Национални позиции
 
 
 
    Още 
Редовни доклади
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.