Europe.bg
  Начало - Преговори за присъединяване - Преговорни глави - Глава 20 Култура и аудиовизуална политика
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Преговори за присъединяване / Преговорни глави / Глава 20 Култура и аудиовизуална политика

  • A+
  • A-

Глава 20 – Култура и аудиовизия


ГЛАВА 20 – КУЛТУРА И АУДИОВИЗИЯ


ИСТОРИЯ И ПРИНЦИПИ


Глава 20 “Култура и аудиовизуална политика” отговаря на Трета част от Договора за Европейската общност (ДЕО) - “Политики на Общността”, по-специално на Раздел ІХ “Култура”, чл. 128.


ПОДГОТОВКА ЗА ЧЛЕНСТВО


Директивата “Телевизия без граници” определя правната рамка за свободното движение на телевизионни услуги в Съюза с цел поощряване на развитието на Европейския пазар на излъчване и обвързани дейности от рода на телевизионни реклами и производство на аудиовизуални програми.
За целта Директивата осигурява условия за координация на националните закони в Общността в следните области: закони за телевизионното излъчване; промоция на производството и разпространението на европейски творби; достъп на аудиторията до големи (спортни) събития; телевизионно рекламиране и спонсорство; защита на непълнолетните; право на отговор.
Европейското споразумение за асоцииране (ЕСА) на България регламентира сътрудничество в културния сектор по посока на размяна на некомерсиални образци на изкуството и на творци; превод на литературни творби; опазване и възстановяване на културни паметници и старини; организиране на културни изяви с европейско измерение. Основен инструмент за изпълнение на тези клаузи е участието на България в културните програми на Общността. След изтичане срока на действие на тематичните програми на ЕС – “Ариана” (за литература и преводно творчество), “Рафаел” (за културно наследство) и “Калейдоскоп” (за сценично изкуство), България се присъедини към рамковата програма на Общността “Култура 2000” за периода 2001-2004 г.
Две програми на Общността, МЕДИА и КУЛТУРА 2000 попадат в полето на действие на тази глава,. Участието на страните-кандидатки в двете програми е предвидено; участието в МЕДИА плюс изисква хармонизиране с достиженията на правото на ЕС (acquis) в аудиовизията.
Програма МЕДИА (2001 - 2005) цели засилване на конкурентноспособността на европейската аудиовизуална индустрия със серия от помощни мерки, касаещи обучението на професионалисти, развитието на продуцентски проекти,  разпространението и популяризирането на кинематографични творби и аудиовизуални програми.
Програма Култура 2000 подкрепя артистични и културни проекти с европейско измерение, както в концептуалната им фаза, така и в организацията и участието в проекта. Подпомогнатите до момента дейности включват фестивали, съвместни продукции, майсторски класове, изложби, артистична продукция, маршрути и конференции. Те са насочени към хора на изкуството и културни оператори, както и към по-широката публика, включително младите хора и групите в неизгодно социално и икономическо положение.
В областта на аудиовизията българската страна залага хармонизирането на националното си медийно законодателство с европейските норми като приоритетен ангажимент. Предприета е серия от мерки, целящи пълното хармонизиране на медийното ни законодателство с Директивата “Телевизия без граници”. Всъщност, значителната степен на хармонизация спрямо измененията в директивата “Телевизия без граници” е достигната чрез приемането през 2000 г. на Закона за изменение и допълнение (приет на 14.09.2000 г. и влязъл в сила на 03.10.2000 г.) на Закона за радио и телевизия от 1998 г. (приет на 24.11.1998 г. и влязъл в сила на 30.11.1998 г.). Следва нов Закон за изменение и допълнение на ЗРТ от 25.10.2001 г., влязъл в сила на 12.11.2001 г. Той включва някои промени от вътрешен характер, без да засяга постигнатата вече хармонизация с достиженията на европейското право.
В областта на радио- и телевизионното излъчване съществува национален регулаторен орган, който е отговорната институция по прилагането на аудиовизуалното европейско законодателство. В съответствие със сега действащото законодателство този орган е Съветът за електронни медии, който осигурява надзор върху дейността на радио- и телевизионните оператори за спазването и прилагането на ЗРТ. СЕМ беше създаден през ноември 2001 г. съгласно новия ЗИД на ЗРТ от 2001 г. и замени Националния съвет за радио и телевизия.
Други законодателни мерки, които допълват процеса на хармонизация на българското медийно законодателство с европейските норми, са :
   - Списък на значимите събития с обществено значение, приет от Националния съвет за радио и телевизия на 11.12.2000 г. с оглед спазване на Конвенцията за трансгранична телевизия на Съвета на Европа (заб.: НСРТ е заменен със Съвета за електронни медии от 26.11.2001 г.);
   - Присъединяване на България към Европейската конвенция за трансгранична телевизия на Съвета на Европа – 01.07.1999 г.
   - Ратифициране на Протокола за изменение и допълнение към Европейската конвенция за трансгранична телевизия – 01.03.2002 г.
   - Решение на МС на Р България №804/06.12.2000 г. относно участието на България в Европейската аудиовизуална обсерватория. 
Заедно
Национални позиции
 
 
 
    Още 
Редовни доклади
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.