Europe.bg
  Начало - Преговори за присъединяване - Преговорни глави - Глава 29 Финансови и бюджетни въпроси
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Преговори за присъединяване / Преговорни глави / Глава 29 Финансови и бюджетни въпроси

  • A+
  • A-

Глава 29 – Финансови и бюджетни разпоредби


ГЛАВА 29 – ФИНАНСОВИ И БЮДЖЕТНИ РАЗПОРЕДБИ


ИСТОРИЯ И ПРИНЦИПИ


Бюджетът на ЕС се базира на чл. 268 - 280 от Договора за Европейската общност (ДЕО), Правилника за бюджета, договореностите между институциите и редица решения и заключения на Европейския съвет.
Целта на тази глава е гарантиране на точното, срочно и коректно превеждане на вноската на страните-членки в бюджета на Общността при спазване на определените правила. Тези вноски имат данъчен характер за страните.
Съгласно ДЕО Бюджетът на ЕС следва да отговаря на следните принципи:
   • Единство на бюджета (чл. 199 ДЕО) – всички приходи и разходи на общността трябва да бъдат събрани в един документ.
   • Универсалност на бюджета (чл. 4 и чл. 7 от Правилника на бюджета) се отнася до две правила: първото правило определя, че бюджетният приход не следва да бъде разпределен към конкретно разходно перо, а съгласно второто - всички приходи и разходи трябва да бъдат заложени в бюджета, без да се изравняват.
   • Ежегодност на бюджета (чл. 199, чл. 202, чл. 203 от ДЕО) – бюджетните операции трябва да са свързани с една бюджетна година. Така се улеснява контролът на дейностите на изпълнителната власт на общността. При прилагане на този принцип следва да се отчете нуждата от участие в многогодишни програми, което определя размера на бюджета. За да се изпълнят тези две изисквания, се въвеждат диференцирани суми за поети задължения и извършени плащания. Сумите за поети задължения включват равностойността на поетите задължения в рамките на финансовата година за операции, които ще бъдат извършени за период, надхвърлящ финансовата година. Сумите за извършени плащания покриват разходите по сумите, предвидени в бюджета за поети задължения по време на финансовата година или предходни финансови години. Недиференцираните суми от друга страна следва да покрият операции, за които да е поето задължение и извършено плащане в рамките на една бюджетна година.
   • Изравняване на бюджета – този принцип изисква приходите за една финансова година да са равни на сумите за плащане за тази година. Бюджетният дефицит не бива да бъде покриван чрез вземане на кредит. Излишъците се въвеждат като приход за бюджета за следващата година, а всеки непредвиден допълнителен разход, който следва да се покрие в рамките на една година, се финансира от допълнителен и/или преработен бюджет.
   • Специфичност на разходите – всяка сума се отпуска с конкретна цел и за постигането на специфична задача, за да се предотврати каквато и да е неяснота на етапите на разрешаване и извършване на разходите и по този начин да се гарантира прозрачност на бюджета и изпълнение в съответствие с очакванията на бюджетния орган.
   • От 1.01.1999 г. парична единица на ЕС е еврото, което е свързано с валутите на 12 от 15 държави-членки с необратимо фиксирани валутни курсове. Изчисляването на приходите за разходите на бюджета се извършва в евро.
За да може бюджетната процедура да се адаптира, имайки предвид нуждите, без да е необходима промяна на ДЕО, между Съвета на министрите, Европейския парламент и Европейската комисия са сключени редица междуинституционални споразумения. Такива споразумения стават основа на финансовите рамки за периода 1988-1992 и 1993–1998 г. От съществено значение е и Споразумението за бюджетна дисциплина и подобряване на бюджетната процедура.
От съществено значение за Бюджета на ЕО са и решенията на Европейския съвет по основни проблемия свързани с определянето на средствата за структурните фондове (Европейския съвет от Единбург), оформянето на изравнителен механизъм за приноса на Великобритания към бюджета на ЕС и др.


ПОДГОТОВКА ЗА ЧЛЕНСТВО


Достиженията на правото на Европейския съюз (asquis)  в областта на финансовите и бюджетни разпоредби ефективно обхваща правилата, отнасящи се до организацията, съставянето и прилагането на Бюджета на Европейския съюз. Достиженията на правото на Европейския съюз (asquis) по тази глава се състоят от регламенти и решения (напр. Финансов Регламент, Решение за собствените ресурси), които ще бъдат пряко приложими от страните-кандидатки при присъединяването и, следователно, не изискват транспониране в тяхното национално законодателство.
Ефективното прилагане на регламентите и решенията, в бюджетната сфера трябва да бъде осигурено към деня присъединяване. Това ще зависи в голяма степен от мерките, предвидени от други глави на достиженията (asquis). Например, способността да бъдат осигурени по необходимия начин Традиционните собствени ресурси (митнически и селскостопански такси) ще зависи основно от напредъка по глави Митници и Земеделие;  основата за правилно изчисляване на приноса към бюджета на Европейския съюз, основан на БВП, е предмет на Глава Статистика; приносът, основан на ДДС, зависи в голяма степен от Глава Данъчно облагане, а мерките, необходими за гарантирането на адекватна защита на финансовите интереси на Общността са предимно обхванати от главата Финансов контрол. 
Въпреки, че достиженията (asquis) не налагат установен модел за организацията и работата на обществените финанси на държавите, трябва да бъдат предприети всички необходими стъпки за гарантирането на разумно финансово управление на бюджетните ресурси на Общността. Конкретните национални финансови и бюджетни мерки, необходими за гарантирането на правилното прилагане на различните разходни програми на Общността, трябва да бъдат проверени, а тяхното прилагане наблюдавано в контекста на съответните глави.
Във връзка с прилагането на системата на собствените ресурси  на бюджета на ЕС България, като страна-членка на ЕС, ще отговаря за: 
   - Събирането и превеждането на традиционните собствени ресурси в бюджета на ЕС.
   - Изчисляването на базите на ДДС и  на БНП (съгласно изискванията на ESA 95).
   - Плащането в бюджета на ЕС на ресурсите на база на ДДС и БНП (размерът им се определя по методология на Европейската комисия и е разход за националния бюджет).
Във връзка с тези отговорности и във връзка с прилагането на Acquis по глава 29 “Финансови и бюджетни въпроси” е необходимо към момента на присъединяването на страната да е налице необходимият административен капацитет за правилното изчисляване на вноската на държавата в бюджета на ЕС по видове източници (традиционни собствени ресурси: мита от селскостопански и промишлени стоки от трети страни, налог върху производителите на захар; вноска на база ДДС и на база БНП), своевременното превеждането на тези средства по сметката на ЕС, акуратното и в определения срок отчитане и контрол на собствените средства. В Министерството на финансите ще се изгради технически и административен капацитет по отношение на оперативното управление на собствените средства на бюджета на ЕС, като се създаде координиращо звено, съответно оборудвано и с обучени служители, което да осигурява навременното внасяне на всички собствени средства в бюджета на Общността, тяхното отчитане, контрол и планиране.  Необходимо е да се създадат ефективни инструменти за борба с измамите, свързани с митата и данъка добавена стойност. В НСИ следва да се създаде  административен капацитет за прилагането на изискванията на ESA 95 при определянето на базата на Брутния национален доход (БНД) и среднопретеглената величина на ДДС . 
Заедно
Национални позиции
 
 
 
    Още 
Редовни доклади
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.