Europe.bg
  Начало - Новини - Анализи
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Новини / Анализи

RSS
  • A+
  • A-
12-05-2008

ПИСМОТО НА МАЙКЪЛ ЛИЙ ДО ИВАНОВСКИ - ВЕЧЕ НА БЪЛГАРСКИ

Бележка на редакцията: Часове след като Портал ЕВРОПА публикува писмото, същото стори и Министерството на финансите на своя сайт. Но само на английски език...

България получи ново предупреждение от Европейската комисия. В последното писмо 16 юни е посочен като последна дата, до която България има възможност да докаже, че не злоупотребява с фондове по предприсъединителната програма ФАР.

Писмото е адресирано до националния ръководител по предприсъединителните програми Димитър Ивановски, който е заместник -министър на финансите. То изразява недоволство от него, че в отговора си от 31 март 2008 г. (последния ден на крайния срок) не е дал задоволително обяснение по част от 25-те забележки в първото писмо на Майкъл Лий. Ето и текста на български:

Уважаеми г-н Ивановски,

Благодаря за вашето писмо от 31 март 2008 г. Внимателно разгледахме информацията, която ни предоставихте в отговор на 25-те поправителни мерки, посочени в писмото ми от 28 февруари.

Оценяваме факта, че сте предприели поредица от действия в отговор на породилите се притеснения. Още повече приветстваме назначаването на новия вицепремиер, госпожа Плугчиева, отговаряща за координацията и контрола на средствата от еврофондовете. Вчера проведохме конструктивна среща с госпожа Плугчиева, по време на която имах възможността да й разясня притесненията на Комисията.

Предприетите дотук мерки не съответстват в пълен обем на пунктовете, посочени в писмото ми от 28 февруари. Те не предоставят на Комисията достатъчни основания, за да може да определи договорите по програма ФАР и Предприсъединителните инструменти, сключени между Централното звено за финансиране и договаряне /CFCU/ и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), като законни, редовни и съответстващи на приложимото законодателство.

Четири са основните проблемни сфери. На първо място, Националният ръководител (NAO) трябва да разполага с пълна власт за управление на изпълнението на програма ФАР и на Предприсъединителните инструменти за България, както и да извършва всякакви промени в системите, необходими с оглед осигуряване на сигурно финансово управление. Второ, Националният ръководител трябва да осигури стабилност при функционирането на системите, предназначени да установяват и реагират при нередности. От съществено значение е задължението на Националния ръководител да предприема навременни и адекватни последващи действия при всеки случай на установени нередности. За всеки отделен случай, той следва да приложи план за действие, съдържащ мерки за отстраняване на проблемите, включително и ясно времево разписание. Трето, Националният ръководител следва да увеличи броя и квалификацията на служителите, отговарящи за контрола и мониторинга на програмите в рамките на съответните Изпълнителни агенции. Накрая, Националният ръководител трябва да подобри качеството и честотата на отчетността си пред Комисията. Приложили сме подробен списък на мерките, по които са необходими допълнителни действия в рамките на всяка от тези четири области (вж. Приложението)

Комисията ще остави в действие спирането на плащанията към двете Изпълнителни агенции, докато не видим адекватен отговор на нашите притеснения. При все това, поради липсата на всякаква индикации за нередности в договорите за туининговите проекти, те не подлежат на подобно спиране. Припомняме, че продължаващото преустановяване на плащанията от страна на Комисията не дава основание на българските власти да нарушават собствените си договорни задължения, свързани с плащания към контрагенти или бенефициери по вече сключени договори. Въпреки това, бих предложил да предприемете строги мерки с оглед осигуряване на законността и редовността на всички следващи договори, сключени от тези две агенции, преди подписването им.

В писмото си от 28 февруари 2008 г., заявих, че ако действията за отстраняване на проблемите, посочени в приложението, не бъдат предприети до 31 март, ще бъда принуден да преразгледам решението за възлагане на управлението на средствата на двете Изпълнителни агенции, както и да считам за недопустими за финансова подкрепа от ЕС на договорите, сключени след Решението на Комисията от 29 юни 2007 г., с цел защита на финансовите интереси на Общността. Действията за отстраняване на проблемите, предприети дотук, са недостатъчни. Следователно подготвям препоръка да бъде отменено Решението на Комисията от 29 юни 2007 г. за възлагане на управлението по Разширената децентрализирана система за изпълнение на проектите /EDIS/. Отмяната на Решението ще означава, че оттук нататък всякакви транзакции между двете агенции (Централното звено за финансиране и договаряне /CFCU/ и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)) ще бъдат считани за недопустими на изискванията за финансова подкрепа по програма ФАР /PHARE/ или Предприсъединителните инструменти. Наред с това, вече сключените договори по Разширената децентрализирана система за изпълнение на проектите /EDIS/, за чиято законност и редовност има съмнения, ще подлежат на финансово преразглеждане.

В светлината на политическата воля, изразена от г-жа Плугчиева по време на вчерашната ни среща, бих приканил българските власти да предприемат необходимите действия за отстраняване на проблемите, посочени в приложението към настоящото писмо. Ще бъда благодарен, ако до 16 юни, ми предоставите доклад, съдържащ доказателства, че са предприети необходимите мерки по отношение на всичките проблемни области. Този доклад би ми предоставил необходимите основания, за да преценя дали да предприема изпращането на препоръка за отмяна на решението на Разширената децентрализирана система за изпълнение на проектите /EDIS/ за тези две агенции.

Искрено ваш,
Майкъл Лий


Encl.: Приложение: Изискуеми допълнителни действия за отстраняване на проблемите

C.c.: Г-жа Меглена Плугчиева, вицепремиер
Г-н Пламен Орешарски, министър на финансите
Г-н Любомир Дацов, национален координатор по помощта;
Г-н Бойко Василев Коцев, постоянен представител на България в Европейския съюз;


B.c.c.: Г-жа К. Дей, генерален секретар, (SG)
Г-н Дж. Фаул, (JLS)
Г-н Д. Анер, (REGIO)
Г-н Жан-Люк Демарти, (AGRI)
Г-н К. Ван дер Пас (EMPL)
Г-н Франц Херман Брюнер (OLAF)
Г-н Д. Меганк, Г-н Дж. Шуман-Хицлер (DG Enlargement)
Г-жа З. Златанова (Представителство на ЕК за България)


Приложение: Необходими корективни действия

В настоящото приложение са изброени допълнителните корективни действия, които трябва да бъдат предприети от българските власти, за да получи Европейската комисия достатъчна основа да определи, че договорите по програма ФАР и Преходния финансов инструмент, сключени от ЦЗФД и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) са законни, редовни и в съответствие с приложимите правила.

Списъкът включва някои от 25-те корективни действия, изискани в писмото на г-н Лий до г-н Ивановски от 28 февруари 2008г., по които е необходимо да се предприемат мерки (където е подходящо, е включена отпратка към номера на мярката). Списъкът включва също мерки, нуждата от които е станала ясна във връзка с първоначалните констатации от неотдавна проведен мониторинг и проверки в България или от технически дискусии между ГД "Разширяване" и българските власти. Тези действия не засягат бъдещи констатации и препоръки, които биха възникнали в разултат от предстоящи доклади от проверки и мониторинг.

1. Надзор от страна на НР (NAO)

НР следва да осигури допълнителна информация по проверките и контрола на плащанията и оценителските комисии, споменати в неговото писмо от 31 март 2008г. Следва да се конкретизират обхватът и честотата на проверките и да се предостави резюме от проверките, които са приключили през март и април 2008г. (проследяване на напредъка по писмо на НР от 31 март 2008г.)

НР трябва да предприеме дисциплинарни мерки, където е необходимо. В този контекст НР трябва да предостави информация за предприетите действия по отношение на РП на МРРБ и Директора на ЦЗФД в допълнение към действията в този смисъл, предложени в неговото писмо от 31 март 2008г. НР трябва да предостави списък на всички транзакции, одобрени от тези лица след 31 март 2008г. Той трябва да посочи и предприетите действия за елиминиране на риска от нови нередности по отношение на тези транзакции. (корективно действие номер 2 от 28 февруари 2008 г.)

НР трябва да назначи РП за ЦЗФД и МРРБ на ниво ръководител на Изпълнителна агенция в съответствие с разпоредбите на Меморандума за разбирателство за създаване на Националния фонд за ФАР и Меморандума за разбирателство за Преходния финансов инструмент, като и двата документа изискват Ръководителят на програмата (РП) да бъде представител на националната администрация, който е начело на ЦЗФД или на Изпълнителна агенция. РП трябва да бъде назначен от НР в консултация с НК и да отговаря пред НР за операциите на ЦЗФД /ИА за доброто финансово управление на изпълняваните проекти. Свързаните с това вътрешни процедури трябва да бъдат променени и съобщени на ЕК. (корективно действие 2 от 28 февруари 2008 г.)

НР трябва да предостави на ЕК доказателства, че Старши програмните ръководители (СПР) са били назначени за всички проекти, за които в момента няма СПР. Същите СПР не трябва да бъдат йерархично подчинени на РП. Съществуването на ЗУП не трябва да изключва присъствието на СПР. (общо подобряване на контролната архитектура на НР)

НР трябва да демонстрира, че подобренията и корективните мерки, обсъдени с ЕК, се прилагат в цялата системата, а не са ограничени само до двете Изпълнителни агенции, плащанията към които в момента са спрени. (общо подобряване на контролната архитектура на НР)

2. Последващи действия по установени нередности

НР трябва да подаде в най-кратки срокове официални доклади за нередности до Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и ГД "Разширяване" за всички открити случаи на измами или нередности - потвърдени или със съмнения за такива. Тези доклади трябва да са допълнени от актуална таблица със статуса на всички подозирани или потвърдени нередности. За всички случаи трябва да се представи описание на текущия статус и планираните допълнителни мерки с график за прилагането им, както и да се посочат започнатите разследвания от българските власти и статуса на разследванията. (корективно действие номер 1 и 21 от 28 февруари 2008)

НР трябва да издаде ясни инструкции, определящи дефиницията и процедурите за докладване на нередности и процедурите за подаване на сигнал за такива. НР трябва да посочи какви действия са били предприети, за да се гарантира, че всички служители са уведомени за правата и задълженията, свързани с докладването. (корективно действие номер 1 и 2 от 28 февруари 2008)

Като част от докладването на нередности, НР трябва да представи подробен анализ на основните нередности, посочени в писмото от Европейската комисия от 28 февруари 2008г., като например несъответствия и промени във финансовите оферти и доставените стоки. НР трябва да проведе разговори със служителите и да информира Европейската комисия за причините, поради които те не са отказали да приемат тези досиета и защо не са съобщили за тях като за нередности, или да изиска от ръководителите им да съобщят защо по тези доклади не са предприети последващи действия. Освен това той трябва да анализира кореспонденцията с контрагентите, за да идентифицира произхода на тези случаи и да посочи какво е направено, за да се гарантира, че ситуацията няма да се повтори. ЕК трябва да получи доклад по тези въпроси. (корективно действие номер 1 и 2 от 28 февруари)

НР трябва да предостави доказателства, че вече се провежда политика, която да гарантира, че няма да се приемат стоки от контрагенти/ производители / марки или артикули, които са различни от упоменатите в договора, и че няма да се извършват плащания без пълна проверка на продуктите и резултатите от договора. (коригиращо действие номер 10, 12 и 16 от 28 февруари 2008г.)

НР трябва да предостави подробен доклад относно обвиненията за злоупотреби и конфликт на интереси във фонд "Републиканска пътна инфраструктура" (ФРПИ). (срв. корективно действие номер 1 от 28 февруари 2008 г.). Докладът трябва да обхване:

o Резултатите от разследванията на тези обвинения;
o Оценка на въздействието на тези предполагаеми неправомерни действия върху договорите по ФАР;
o Корективни мерки, които са предприети за избягване на подобни проблеми в бъдеще.

Отговорите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) са непълни и незадоволителни. НР трябва да посочи какви корективни действия предприемат българските власти по точки 1, 9, 12 и 24 от писмото на г-н Лий от 28 февруари 2008*.

НР трябва да предостави обобщен доклад с резултатите от извършения от него преглед на проектни фишове и установени отклонения. Впоследствие трябва официално да се изпрати до ЕК уведомлени за всички не-нотифицирани / подадени промени по проектни фишове, включително бюджети за тях, за оценка/одобряване на допустимостта по всеки отделен проект. (корективно действие номер 4 и 5 от 28 февруари 2008г)

НР трябва да гарантира, че изпълнителите по договори, които са участвали в нередности с ЦЗФД и МРРБ (в т.ч. ФРПИ) са изключени от текущи и бъдещи договори. Той трябва да представи списък на всички изпълнители по договори, които според него Европейската комисия трябва постави под наблюдение в рамките на своята Система за ранно предупреждение. (проследяване на наппредъка по писмо на НР от 31 март 2008г.)

3. Персонал, капацитет и политики в Изпълнителните агенции за провеждане на търгове и възлагане на договори и за мониторинг на изпълнението им

НР трябва да предостави обзор на предприетите действия за увеличаване на броя и качеството на служителите в ЦЗФД и МРРБ. Трябва да се представят също актуализирани органиграми. (корективно действие номер 11 от 28 февруари 2008 г.)

НР трябва да представи на ЕК анализ на причините за текучеството на персонала и новата политика, която се предлага за задържане/привличане на квалифициран персонал, в частност в ЦЗФД. Той трябва да обясни политиката за ротация между началниците на отдели в ЦЗФД, като се осигурява компетентност и разделение на задълженията. (корективно действие номер 11 от 28 февруари 2008 г.)

НР трябва да предостави на ЕК подробна оценка на всички лични, търговски и други договорни връзки, които могат да представляват конфликт на интереси за целия ръководен персонал в рамките на Разширената децентрализирана система за изпълнение (РДСИ) (НР, НК, РП, СПР и заместниците им). (корективно действие номер 1 и 7 от 28 февруари 2008г.)

НР трябва да изясни и докладва пред ЕК честотата, ролята, набирането и произхода (от коя фирма) на външни експерти в текущите оценки на търгове в рамките на РДСИ. (корективно действие номер 7 от 28 февруари 2008 г.)

НР трябва да предостави списък на всички промени в тръжните досиета, направени от правни експерти или други външни участници. (корективно действие номер 7 от 28 февруари 2008 г.)

НР трябва да извърши оценка на риска от намеса на външни участници в подготовката и провеждането на тръжни процедури и да уведоми ЕК за рисковите области и предприетите мерки за намаляване на риска. (корективно действие номер 8 от 28 февруари 2008 г.)

НР трябва да гарантира, че при бъдещите тръжни оценки задължително присъстващият правен експерт в комисията ще бъде осигурен от независима институция, различна от Изпълнителната агенция и бенефициента по договора. Ако е осъществимо, тази мярка трябва да се приложи така, че същият експерт да може освен това да предостави независим доклада до НР. (корективно действие номер 8 от 28 февруари 2008 г.)

НР трябва да информира Европейската комисия за резултатите от прегледа на Закона за обществените поръчки, извършен от работната група, която, според неговото писмо от 31 март 2008г., е създадена. (проследяване на напредъка по писмо на НР от 31 март 2008г.)

НР трябва да осигури при всяка доставка на стоки или предаване на строителни работи присъствие на представител на Изпълнителната агенция, както и да следи продуктите по договори за услуги и безвъзмездна помощ да бъдат установени на място. Плановете за мониторинг на ЦЗФД и разпоредбите за плащанията трябва съответно да се ревизират. (корективно действие номер 17 от 28 февруари 2008 г.)

4. Комуникация, предоставяне на информация и докладване на ЕК

НР трябва да въведе нова система за месечно докладване по образец, съгласуван с ЕК. Той трябва да включва актуални планове за възлагане на поръчки, таблици за представяне на нередностите, списъци на договори/изпълнители на договори, възложени през предишния месец, резюме на резултатите от контрола върху плащанията и наблюдателната роля на НР в комисиите за оценка, резултатите от мониторинга на ИА/НК и всички промени в персонала /органиграмата на Изпълнителните агенции. (корективно действие номер 22 от 28 февруари 2008 г.)

НР трябва да въведе нова политика за подобряване на контактите на работно ниво със службите на ЕК услуги и да осигури лица за контакт на работно ниво във всяка Изпълнителна агенция. Трябва да се насърчи по-открита комуникация и да се намалят възможностите за недоразумания. (корективно действие номер 22 от 28 февруари 2008 г.)

*- МРРБ посочи, че няма договори с промени в законовия срок по време на тръжната процедура, макар че точно такъв е случаят например за проект {6739}2005/017-586.04.01
- МРРБ посочи, че не съществуват проекти, при които средствата на ЕС са били напълно освободени преди приключване на строителството/доставката и приемането им, макар че точно такъв е случаят например при проект 0106.01
- МРРБ предостави доклади на ЕК, в които се потвърждава неправомерното използване на оперативни разходи по ТГС чрез фивнансиране на дейности, които не са свързани с програмата и неспазване на доброто финансово управление
- МРРБ потвърди, че много проекти са били реализирани в несъответствие с проектните фишове
- МРРБ предостави неадекватно обяснение за завишаването на финансовите оферти чрез специални преговори за проекта “ТП за развитие на индустриални зони”

 


28.02.2008: "Ако препоръчаните коригиращи действия не бъдат напълно приложени до 31 март 2008 г., ще бъда принуден да отменя решението за поверяване на управлението на помощта на споменатите две Изпълнителни агенции..."

 

На англоезичната версия на Портал ЕВРОПА тук ви представяме последното писмо (от 8 май 2008 г.) на директора на Главна дирекция “Разширяване” на ЕК Майкъл Лий до националния ръководител по предприсъединителните програми Димитър Ивановски в оригинал - на английски език. Можете да го видите и тук: в pdf формат .

ПОРТАЛ ЕВРОПА ПРИПОМНЯ:

 

Коментари (8)

Триумфа на МАСОНИТЕ! | изпратено от МАФИЯ! | 13-05-2008 10:53
МАФИОТСКИЯ „БИЗНЕС” може да си отдъхне. Интересите му са добре защитени в 40-ото НС ! Царистите ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ и досегашният вътрешен министър ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ, които са съсобственици на дружеството за юридически услуги "Фактор консулт". В нежни бизнесотношения са и други двама юристи – ПЛАМЕН ПАНАЙОТОВ и АНЕЛИЯ МИНГОВА от НДСВ. Те също са съсобственици в дружеството за юридически услуги "Интерсейф".
Зам.-председателят на НДСВ ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ отдавна е известен като съсобственик на "Сигма" ООД - дружество за консултации по управление на стопанска дейност. Едноличен собственик е на фирма "Консултинг", влиза в управата на кипърската "Налко" АД и на "Ривиера" АД-Варна - заедно с Емил Кюлев.
Интересите на хлебопроизводителите и в този парламент ще защитава жълтият депутат ЕНЧО МАЛЕВ, собственик на "Добруджански хляб 2002" ООД.
ОДС добавят към фармацевтичното лоби ИВАН КОЛЧАКОВ от пазарджишката листа. Той притежава половината акции от фирма "Ескулап-България-Фармация" ООД за търговия с фармацевтични стоки, собственик е на 13% от хирургичната болница "Ескулап" в Пазарджик, член на УС на здравноосигурителна компания "Св. Николай Чудотворец" и на медицински център "Здраве" АД. Крупен собственик се оказва и новата "МИС Парламент" МАРИЯ КАПОН, депутат от пловдивската листа на ОДС. Дамата притежава 32% от акциите на рекламната фирма "Декодизайн груп" ООД. Заедно с мъжа си ЕМИЛ МОИС КАПОН са собственици на фирма "Нупсън" ООД - за счетоводна и одиторска дейност. МАРИЯ КАПОН държи и 7% от пловдивската фирма "М-Кар" ООД, специализирана в търговия с автомобили. Собственик е и на 50% от "Фернет България" ООД, която търгува на дребно с текстил. МАРИЯ КАПОН като изявена демократка не е хартисала и също се мъдри и в УС на ТВ "Европа", собственост на ЕМИЛ СТОЯНОВ - брат на президента ПЕТЪР СТОЯНОВ.
Синият депутат от В. Търново ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ, който беше и в 39-ото НС, членува в два управителни съвета - на кооперация "Популярна каса-Север" и на приватизационен фонд "Север" АД-В. Търново.
Интерес заслужава и ИВАН СТАМАТОВ от листата на БНС в Хасково. Той е представител на строителното лоби в парламента. Собственик е на 72% от "Монолит" АД и на една трета от "Монолит-Инвест" АД-Хасково. Фирмата е специализирана в строителството на електрически инсталации. Отделно от това СТАМАТОВ е управител на две строителни фирми - "Консорциум комплектстрой" и "М Строй" АД-Стара Загора. Притежава 50% от акциите на "МП Техникс" ООД-Хасково - за търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива. В управата е и на "Модус" АД - за производство на метална дограма.
Депутатът НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ (ВМРО) е управляващ на две фирми, свързани с добив на инертни материали - "Драгажен флот-Истър" и "Транс Инерт Мат Истър Ин".
Сред тъмносините депутати се откроява бившият строителен министър ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ. Въпреки че и досега беше депутат, той продължава да е управител на консултантска фирма "АССЕТ консултинг", където жена му ЛИЛЯНА ЧАЧЕВА държи 20%. Толкова е и делът на АЛИСА СОФИЯНСКА във фирмата. Отделно участието и доходите на СОФИЯНСКА в ръководно бюро на известна масонска фондация. ДСБ-ара, ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ е съдружник също и в "Интеринвестинженеринг" ООД, специализирана в търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, плавателни и въздухоплавателни съдове. Председател е на "Национално сдружение-саниране на сгради и съоръжения", както и на "Българска вятърна енергийна асоциация".
Собствен бизнес има и психиатърът костовист д-р НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ, който притежава 25% от "Групова практика за специализирана психиатрична помощ "Адаптация".
ИНТЕРЕСНИ са и половинките на някои депутатки. Например АСЕН АРСЕНОВ, мъжът на екоминистърката ДОЛОРЕС АРСЕНОВА, е в ръководствата на няколко фармацевтични фирми, занимаващи се с производство и търговия с фармацевтични стоки и лекарства. ДОЛОРЕС пък е шеф на сдружение "Хипократ" - за защита на лекарите и т.н. Крупен бизнесмен в областта на телевизионната техника е и съпругът на великотърновската депутатка МАРИАНА КОСТАДИНОВА. Досегашният областен управител на София-област ОЛИМПИ КЪТЕВ също има солидна бизнесбиография. Съсобственик е на фирмата "Арда1" ООД - за производство на ризи, блузи и друго долно облекло. Фирмата е обявена в ликвидация, а управител и ликвидатор й е съпругата му ЦВЕТОЗАРИЯ ЙОСИФОВА- КЪТЕВА. Отделно от това КЪТЕВ е в два много важни управителни съвета - на "Браншовата камара на дърбообработващата и мебелната промишленост" и на "Сдружението за горска сертификация". Навярно това обяснява интереса му към проекта "Супер Боровец", който той координира изкъсо. Съпругата му ЦВЕТОЗАРИЯ, която е юрист, също заслужава интерес. Тя е в съвета на директорите на "Инкомс-Телеком холдинг", съдружник във фирма "Мета" заедно с Владимир Переревенко. Притежава една четвърт от акциите на "Ненков и съдружници" - за отглеждане на животни, както и 15% от строителната фирма "ТС Баутрегер България", където участва заедно с дъщерята на члена на ЦК на БКП Велко Палин - Евелина. ЦВЕТОЗАРИЯ КЪТЕВА е и съсобственик на "Средец 93" ООД - за търговия на едро. Член е на ЦИК и т.н.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ! | изпратено от до демократите в РБългария | 13-05-2008 13:19
Всички демократи сега де през всичките тези години на себеуреждане сега се сетиха за какво става въпрос ако нещо ги притеснява или се чувстват репресирани, по- добре да идат на площада да направят едно бдение с Фори светулката или да опънат един "Град на истината". Също като едно време, помните ли? Бабичките реститутки ще ви носят чай и кифли и ще ви дават да си играете с пекинезите със сини панделки?! Да му мислят излъганите.-..
Триумфа на "ДЕМОКРАТИТЕ"! | изпратено от МАФИЯ! | 13-05-2008 18:23
ПРАВИТЕЛСТВОТО на КОРУПЦИЯТА
================================================================
Доклад на вътрешния министър Богомил Бонев: “Министър-председателят чрез подставени лица, партийни структури и корумпирани служители на спецслужбите е придобил в съучастие или контролира почти всички основни области на икономиката, свързани с корупционни механизми на приватизацията.
==================================================================
1.Обществото се умори, прие липсата на норма за норма, хората се обезвериха и започнаха да приемат апатично всичко, което се случва в политическия ни живот. Предпочете се пасивното, примиренчеството, пред активните действия. Това, бе особенно характерно по времето на управлението на СДС - Политика грабителска, нихилистична, некадърна и антибългарска.
2.Кабинета на СДС /1997-2001г./ само за четири години внедри "свои хора" /братовчеди/ на всички възлови държавни органи. Корупцията бе издигната в ранг на държавна политика. Иван Костов и най-близкото му обкръжение прикриваха и толерираха корупцията. Чрез нея, която днес е в гигантски мащаби, се попълваше актива на СДС и се укрепваше неговата социална база, което стана чрез използване на механизмите на държавната власт.
3. Скандала с 80-те хиляди долара, дарени от фирмата на руския евреин Григорий Лучански "Нордекс" на фондацията на премиерската съпруга Ел. Костова "Бъдеще за България". Тази фондация разполага с огромни средства, получавани с политически мотиви и изразходвани за политически цели. Появиха се основателни подозрения, че е налице политически чадър над Костова, тъй като вътрешният и финансовият министри, прокуратурата и "Антимафия" (шефът на НС Й. Соколов е и шеф на"Антимафия") отказваха да разследват фондацията и дарението от Лучански. Между другото, поради подозрение в непрозрачни сделки му бе забранено да влиза във Великобритания, Канада и Хонконг. Комисия на американския сенат установява през декември 1997 г. , че Клинтън е приел на два пъти Лучански за това, че е подпомогнал финансово предизборната му кампания.
4. Показно разстреляният на 23. 1. 2001 г. шеф на музикална фирма "Унисон" Емил Димитров - Макарона. Най-вероятно е бил ликвидиран заради опасността да направи скандални разкрития срещу кабинета. В медиите Б. Бонев и ген. К. Радев разкриха, че фирма "Унисон" е финансирала кампанията на СДС за парламентарните избори през април 1997 г. с над 100 000 долара. Е. Димитров е и човекът дал подкуп от 75 000 долара на висш столичен полицейски шеф - ексначалникът на Икономическа полиция на СДВР майор Михаил Димитров, който беше задържан при акция на НСБОП на 4 август 1999 г. в заведение на бул. "Ал. Стамболийски" в момент, когато получаваше куфарче с парите (интересното е, че срещу Димитров е приключило и още едно дело за престъпление по служба, обвинението по него е за 200 000 долара иззети неправомерно от китайски бизнесмени
5. Новият политически и бизнеселит се появи в резултат на преразпределителните форми на мегакорупция. Капиталовото натрупване бе реализирано посредством мащабна декапитализация. Предоставен бе достъп на "наши, вътрешни хора" до кредити, скрита и тайна приватизация, огромни вътрешни дългове и др.
6. СДС наложи модела: партия - търговско дружество - държавна администрация - икономика. Затова няма у нас пазарна икономика, тя е командна!
7. СДС дълго време отричаше, че корупцията изобщо съществува. “Иване кажи си…? Най-накрая корупцията бе призната: Божков да си спомни в края на 1999 г. вестник "Труд" питаше от 1-ва страница кой е корумпираният министър. На 17-ия млъкна. А, Ройтерс ни определя като най-корумпираната държава сред кандидатстващите за ЕС?
8. В процеса на раздържавяване подкупите при приватизацията не са видими. Големите суми на подкупите в икономиката се дават чрез подставени лица, под формата на плащане на нематериални активи в чужбина, чрез използване на офшорни фирми, чрез консултантски фирми, особено често чрез отпускане на стипендии за обучение в чужбина и т. н. Децата на "синия елит", по-голямата част учеха в западни реномирани университети - И. Костов, П. Стоянов, Н. Михайлова, Ал. Божков, Хр. Бисеров, Марио Тагарински и др. Минималната издръжка на учащ на Запад е минимум 20 000 долара годишно. За пет години това -100 000 долара. Кой издържа и откъде пари за децата на "първите" да учат в чужбина.
9. Корупцията е тотална - случаят с АЛ. БОЖКОВ. На бившето вице премиерът е имал безгранично доверие. Той е бил негова дясната ръка. Фактът, че Костов уволнил Божков, човек за когото обществеността и медиите имаха остра отрицателна реакция, е забележителен. Медиен образ на "1001% корумпираност". Божков реално бе и вторият човек в държавата, отговарящ за структурната реформа и приватизацията. Уволнен и по късно издигнат на още по-отговорно място - поста главен преговарящ с ЕС. Абсолютна арогантност. Да се подозира, че някой от кабинета е корумпиран иди, дойди. Но да е заподозрян “главният преговарящ”, без коментар, то е недопустимо.
10.На времето вицепремиера П. Жотев разпоредил вътрешна проверка по случая "Гетова". Едит Гетова, зам. -министър на промишлеността по времето на Божков бе пряко замесена в издаването на компенсаторни записи на сума над 70 млн. немски марки. Бившата зам. -министърка издавала незаконно документите за компенсаторни записи, които са били 250 пъти по-скъпи от реалната оценка на наследствените имоти. С тези документи са разплащани впоследствие приватизационни сделки. В нечисти сделки бе обвинен още един заместник на бившия вицепремиер в промишленото министерство - Марин Маринов. От там в края на май 2000 г. си тръгна и Даниела Минева, съпруга на шефа на . . . . митниците Пламен Минев. Минева, заедно с Е. Гетова, подготвиха успешно продажбите на "Бороспорт" и "Зл. пясъци"и др.
11. Най ГОЛЯМАТА корупция, бе в масовата приватизация. След придобиване на държавните предприятия по-голямата част от приватизационните фондове (вече преобразувани като холдинги) увеличиха капитала си с пари от дъщерните си предприятия, които от своя страна се превърнаха в основни акционери. Мениджърите на фондовете и скритите зад тях политици станаха техни реални собственици. Де факто от хилядите дребни акционери нищо не зависи, за тях остават символични дивиденти.
12. На хасковския адвокат ЗАХАРИ ЖЕЛЯЗКОВ се дължи светлинната скорост в приватизацията, постигната чрез братовчедските РМД-та - белегът на уникалната за света българска приватизация. "Страшно е да се обърнеш назад и да видиш, че близо половината държава е продадена с твоя подпис", казал З. Желязков на прощалното парти в подопечната му Агенция за приватизация. Усетил накъде духа вятъра З. Желязков отпътува частно за ЮАР в края на януари т. г. с "еднопосочен" билет и с невалиден дипломатически паспорт. Бившият шеф на АП има сериозни основания да търси по-сигурен пристан, особено след като забърка доста скандални сделки, най-нашумелите, от които са сделката с виокомпания "Балкан" и т. нар. пакетна сделка за трите фармацевтични завода в Дупница, Разград и Троян.
1 | изпратено от 1 | 13-05-2008 18:43
Знаете ли кой е най-богатият депутат в предишния, пък и в сегашния парламент? Това не е Антония Първанова, както твърдят медиите в края на всяка година, позовавайки се на данъчните декларации на народните избраници. Далеч по-заможен се оказва друг, също царски депутат. Името му е Борислав Ралчев, адвокат от Варна. Влиза в политиката едва преди 5 години, но вече е милионер. Е, този факт не е отразен в данъчните му декларации. Ралчев вероятно е пропуснал да опише страничните си доходи. А такива със сигурност има. Защото дворец като неговия не се вдига само с депутатска заплата, пенсия от 220 лева месечно и заем за 30 000 евро. В приказен дворец живее семейството на депутата от НДСВ Борислав Ралчев. Имотът е в богаташката вилна зона на Варна, в местността Ваялар. От баира се открива чудна гледка към морето. Къщата и дворът са като на холивудска звезда. Отзад има и постройка за прислугата. Според последната подадена от Ралчев данъчна декларация 2,6 дка от земята са наследствени. Той сигурно е купил още, защото дворът изглежда доста по-голям. В момента квадратният метър незастроена площ в тази местност върви по 500-600 евро. Цената скача двойно, ако има хубава къща. Някои твърдят, че палатът на Ралчев струва над 1 милион лева. Според други пак толкова, само че в евро. Така или иначе царският депутат си е милионер. Още повече че това не е единственият му имот. Той има 2 апартамента в центъра на Варна, на ул. "Васил Друмев" 32 с данъчни оценки съответно 29 561,70 лв. и 3808,90 лв. Царският депутат е собственик още на земя и жилище на ул. "Тодор Икономов" 22 с данъчна оценка 23 150,20 лв. Притежава апартамент на пл. "Петко Р. Славейков" и два мерцедеса. Имотите и колите на синовете му са отделно. Е, ще каже някой, работят хората и имат. Така е. Само че примерните граждани плащат данъци върху всеки спечелен лев. А от декларациите на Ралчев изобщо не личи да е толкова богат. Там няма адвокатски хонорари, няма комисиони от сделки. Той разчита само на депутатската си заплата и пенсия от 220 лв. месечно. На всичкото отгоре изплаща заем от 30 000 евро. Хляб и сол да яде семейството, пак няма как да вдигне палат за милиони, да поддържа прислуга, апартаменти, луксозни коли. Във Варна се говори, че като адвокат Ралчев защитава само заможни клиенти Като споминалия се от липосукция Севдалин Стратиев. От 5 години обаче юристът не води дела. Оставил ги е на синовете и племенника си. Самият той усилено се занимава с политика. Кове закони, дава интервюта, кадрува навсякъде из Варна. И това му харесва. До 1999 г. Борислав Ралчев едва ли е подозирал колко сладка може да бъде властта. Освен на адвокатския съвет не е бил член на нищо друго, включително на партии. Тогава изведнъж решава да се кандидатира за кмет на Варна. Създава гражданско сдружение и дори се класира трети с впечатляващия резултат от 14%. Разминава се с кметския стол, но не се отказва и 2 години по-късно сам се предлага на НДСВ. Твърди, че е поканен, но не помни от кого Ето какво казва Ралчев в едно от първите си интервюта за столичен вестник:
ВЪПРОС: Кой ви покани?
ОТГОВОР: Не мога да кажа, но мисля, че поканата беше необходима и ясна.
ВЪПРОС: Може би са колегите ви юристи от София?
ОТГОВОР: Не. Запознах се с доц. Панайотов по повод включването ми в листата. Той е от по-младите колеги и не съм работил с него досега. В крайна сметка не мога да кажа откъде е дошла препоръката.
Така или иначе Борислав Ралчев не само влиза в предишния парламент, но успява да се издигне до зам.-шеф на ПГ на НДСВ. По-интересно е как успя отново да стане депутат.
При подреждането на царските листи Ралчев остава доста назад. Указанията от централата на "Врабча" 23 са категорични - на по-предните места да се издигнат за депутати млади неопетнени хора. Във Варна един от тях е Камен Киров. Заради него Ралчев вдига скандал на местните царисти Малко след това на Камен Киров е нанесен побой. Бил сбъркан от биячите, изпратени за бизнесмен, който живее на същата улица и също кара джип. Стават грешки. Така или иначе след побоя Киров отпада от първите места, а Ралчев минава отново напред. Още 4 години ще кове закони, ще дава интервюта и ще се ползва с всички депутатски екстри, включително и с имунитет. Блокира дебатите за кабинета на БСП Освен от право царският депутат Борислав Ралчев разбира и от електроника. "Пет пулта не работят и отчитат грешно вота. Някой нарочно е настроил системата грешно", заяви той на 26 юли в парламента. С този измислен мотив Ралчев успя да блокира дебатите за кабинет. Направената проверка установи, че с пултовете за гласуване всичко е наред. Заради избухналия скандал обаче бяха загубени часове пленарно време, а царските депутати си намериха повод на напуснат залата.
Е, този път Ралчев не каза, че ще излезе и от парламента, както направи в края на 2002 г. Тогава той заяви в неформален разговор, че го стяга шапката и ще напусне царската група, дори Народното събрание. Не издържал на диктата на Пламен Панайотов. После се отрече от думите си в интервю за "Стандарт". На въпроса доволен ли е от ръководството на парламентарната група на НДСВ, той отговори: "Доволен съм. Има и какво да се прави. Ние сме общество от 120 души, всеки от които има претенциите да бъде личност". Борислав Ралчев е не само много богат човек. Той е и властен. От 2001 г. насам жълтият депутат уволнява всеки неудобен и назначава на мястото му свои хора. Прави го по телефона. "От утре издаваш поста. Изпълнявай", казва в слушалката Ралчев и затваря. Така за по-малко от месец в края на 2002 г. и началото на 2003 г. от летище Варна са изгонени почти всички опитни служители. Пръв е освободен зпълнителният директор Атанас Атанасов, известен като най-дългогодишния шеф на летище у нас. С пряката протекция на Борислав Ралчев в неговия стол сяда Митко Михайлов, човекът, който ликвидира най-големия месокомбинат у нас "Родопа" - Добрич. Михайлов няма необходимия ценз за заемане на тази длъжност и след време е освободен от транспортния министър Николай Василев. Друг ликвидатор, на "Полимери" в Девня, Стефко Стефанов пък става юрисконсулт на аерогарата. Как се справят хората на Ралчев личи от собствените им обяснения за лошото състояние на фирмата: "Летище Варна е със затихващи функции". По същия начин Борислав Ралчев кадрува и в Параходство БМФ и пристанище Варна. За варненската корабостроителница - да не говорим, превърната в източник на скрап Посредник тук е фирма "Елкомерс" на Лъчезар Лазаров, чиято съпруга Теодора Караиванова пък е шеф на РИОС-Варна. Интересен факт е, че 75% от завода бяха купени от "Билярд корабостроителна индустрия" АД. Дружеството се свързва с друг жълт депутат, вече бивш, Стефан Минков, близък приятел на Борислав Ралчев. Според регистрите Минков участва в десетина фирми. Сред тях е "Сцикотех", която пак според регистрите се занимава с ресторанти. Но е определена за главен снабдител на корабостроителницата с ламарина. Освен Минков в обкръжението на Борислав Ралчев има и други колоритни личности. За споминалия се при липосукция Севдалин Стратиев споменахме във вчерашния брой. Мъжката дружба на двамата датира още от 1996 г., когато хотелите на Златни пясъци се разпродават за жълти стотинки Ралчев е адвокат на Стратиев до кончината на последния. Пак той се грижи и за интересите на бившия шеф на курорта Илко Запрянов. Според публикации в печата триото Запрянов-Стратиев-Ралчев е със сериозни интереси в казино "Златни пясъци" и хотел "Интернационал", които струват над $5 милиона. Варненци твърдят, че местният клуб на НДСВ е в сграда на Стратиев. Депутатът милионер е близък приятел, но не по партийна линия, и с бившия областен лидер на СДС във Варна Янко Станев. Около него също има един труп - този на съпругата му д-р Ваня Станева. От какво е умряла лекарката през юли 2003 г. и до днес остава загадка. Във Варна се говори, че д-р Станева е имала фирма за търговска дейност и е била собственик на 3 охраняеми паркинга. И синовете му искат да са политици Борислав Ралчев има двама синове, които вървят по неговите стъпки. Още през 2003 г. те заявиха, че смятат да се пробва в политиката. Големият - Милен, е адвокат по наказателни дела. Името му нашумя покрай скандала с Македонския дом във Варна. Преди 3 месеца сградата за над 1 милион лева е прехвърлена тайно на прясно регистрирана в Плевен неправителствена организация "Фондация на българите от Македония". Милен Ралчев е в управителния й съвет. Македонският дом е изключително апетитна хапка. Намира се в центъра на града. Разгърнатата площ е 2500 кв. м, от които 2300 кв. м се отдават под наем. В сградата има хотел, механа, бинго зала, кафене. Фондацията на Милен Ралчев получава всичко това безплатно. Малкият син на депутата - Александър, е по-скромен. Той е специалист по данъчни и граждански дела. Името му обаче не фигурира сред съдружниците на Ралчев в адвокатската му кантора "Варна". Александър има фирма за търговия, наречена кооперация "Евро". Регистрирана е в апартамента на депутата на ул. "Васил Друмев" 32. Срещу Александър Ралчев има постановление 23 от 2 юли 2002 г. на варненската митница за принудително събиране на публични държавни вземания. Сумата е дребна - 1062 лв. мито и ДДС за фолксваген, но адвокатът е пропуснал да си плати
1 | изпратено от 1:1 | 15-05-2008 23:12
През последните 3 г. срещу смешните 3 млн. лв. Нихат Кабил е продал над 5000 дка, като по този начин средната цена на квардат земя до морето излиза около 6.33 лева. Други 3 000 дка до черноморския бряг са били заменени за неатрактивни горски масиви във вътрешността на страната. Над 8000 дка гори във Варненска област са били продадени от уволнения земеделски министър Нихат Кабил. Горстите масиви се намират край река Камчия, село Шкорпиловци, вилните зони до морската столица и Златни пясъци. Те са били извадени от държавния горски фонд през последните 7 г. и харизани на частни лица, съобщи шефът на Държавната агенция по горите Стефан Юруков. През последните 3 г. срещу смешните 3 млн. лв. Нихат Кабил е продал над 5000 дка, като по този начин средната цена на квардат земя до морето излиза около 6.33 лева. Други 3 000 дка до черноморския бряг са били заменени за неатрактивни горски масиви във вътрешността на страната, сочи справка на агенцията до председателя на земеделската комисия в парламента Васил Калинов. Над 800 дка гори в около устието на р. Камчия ще бъдат частично изсечени и превърнати във вилни селища с паркове. Около 450 дка от тях са собственост на руската компания "Камчия", а останалите - на "Камчия" АД. В село Шкорпиловци от горския фонд са изключени 2000 дка, като терените вече се застрояват. В момента тече процедура за смяна на предназначението на други 500 дка.. Във вилната зона, намираща се на брега на морето, Нихат Кабил е продал или заменил около 3000 дка гори на цена от 5 до 9 лв. за квадрат. Един от купувачите на голям масив горска територия е туристическото дружество "Родни Балкани". Срещу 24.727 млн. лв. то е придобило 4282.7 дка до крайбрежната хижа "Черноморец". Теренът се намира на по-малко от 30 метра от морския бряг, на 6 км южно от друг варненски квартал - Галата. Към момента обектът се стопанисва от три туристически дружества - "Хан Аспарух", "Владислав Варненчик" и "Родни Балкани", сочи още справката на Юруков."Бета форест" ЕООД и "Мирта инженеринг" ЕООД, са придобили чрез замяна терени от 2708.83 дка, оценени на 24 507 343 лв. Срещу тях те са дали 18 565.653 дка терени в района на гр. Сво
1 | изпратено от 1&1 | 15-05-2008 23:14
СЕКРЕТАР на Етем върти бизнес Парламентарният секретар на Министерство на извънредните ситуации върти бизнес. Служителят на Емел Етем Борис Михайлов има регистрирани няколко фирми на свое име, установи проверка в съдебно - правните регистри. Участието в търговски дружества на държавни чиновници е нарушение на закона, особено ако става въпрос и за член на политическия кабинет на Министерство на извънредните ситуации. Чрез едната от фирмите си Борис Сребров Михайлов търгува с хранителни стоки, цигари и алкохол в родния Асеновград. Секретарят на Етем е управляващ и на неправителствена организация - "Център за интелектуалната собственост". НПО-ото е регистрирано в София, на ул. "Теодосий Търновски". Наред с легалния бизнес, публична тайна в ведомството на Госпожа Бедствие е, че истинските доходи на секретаря са от комисионерство. Между 1500 и 2000 лв. била тарифата му за уреждане на среща на заинтересовани бизнесмени с Етем, твърдят злите езици. Допълнителни пари Михайлов си докарвал от доставка на канцеларски метариали и цветя за министерството, твърдят депутати от ДПС.
Фарса започва и по ИСПА - СЕКТОР ОКОЛНА СРЕДА | изпратено от ДРАГАН | 16-05-2008 16:03
Политиците забравиха за червените зони, преди присъединяването, за какво се зариха толкова работещите по предсъединителната програма ИСПА ... за акредитация ... за да измият очите на управляващите и сега .... нещо ново на хоризонта!

Новината е от ФОКУС!

.........Управителните органи по програма ИСПА от 4 се намаляват на 2. Едното е звено е към Министерството на транспорта, другото – към МОСВ.
Ще има междинно звено към сектор транспорт във Фонд "Републиканска пътна инфраструктура", а към сектор околна среда, междинното звено ще бъде в МРРБ .....

СУПЕР! СУПЕР ГОЛЯМА ИЗЛАГАЦИЯ!

А ТОВА КАКВО Е! ЕДИНСТВЕНАТА АКРЕДИТИРАНА АГЕНЦИЯ В МРРБ Б Е З У С Л О В Н О ОТ ЕК, СТАВА НА ПОДЧИНЕНИЕ НА М О С В, НА КОЯТО БЕШЕ ОТКАЗАНА И ДАДЕНА ПО МИЛОСТ СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО И Е С ЗАБАТАЧЕНИ ПРОЕКТИ НА СТОЙНОСТ НАД 300 МИЛ. ЕВРО .... ЩЕ БЪДЕ УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН.

ТОВА Е ЗА СЪЖАЛЕНИЕ! ЛОШОТО Е, ЧЕ СЕ СЛУЧВА САМО У НАС.

А ВЪПРОСА С КАДРИТЕ ... ВСИЧКИ ЩЕ ИЗБЯГАТ В ЧЕСТНИТЕ ФИРМИ, ПРИ ТАКОВА ПОЛОЖЕНИЕ, КОЙ ЩЕ ГИ ЗАДЪРЖИ.
Vazmustenie | изпратено от ELENA | 17-05-2008 14:14
Niama po kradlivi i glupavi Politizi i po glupav Narod ot Balgarskiat.

Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000


Новини
Актуално
Анализи
Интервюта


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.