Europe.bg
  Начало - България - ЕС - Дейности - Регионално развитие - Регионална политика 2007-2013 - Европейско законодателство
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

България - ЕС / Дейности / Регионално развитие / Регионална политика 2007-2013 / Европейско законодателство

България - ЕС / Дейности / Регионално развитие / Регионална политика 2007-2013 / Европейско законодателство

РЕГЛАМЕНТ № 1080/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Регламент (ЕС) № 1080/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 5 юли 2006 за Европейския Фонд За Регионално Развитие, отменящ Регламент (ЕС) № 1783/1999 Регламент (ЕС) №1080/2006.pdf(/upload/docs/1080_2006.pdf) (168.95...
България - ЕС / Дейности / Регионално развитие / Регионална политика 2007-2013 / Европейско законодателство

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1081/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Регламент (ЕС) № 1081/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 5 юли 2006 за Европейския Социален Фонд, отменящ Регламент (ЕС) № 1784/1999 Регламент (ЕС) № 1081/2006.pdf(/upload/docs/1081_2006.pdf) (121.07...
България - ЕС / Дейности / Регионално развитие / Регионална политика 2007-2013 / Европейско законодателство

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1082/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Регламент (ЕС) № 1082/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 5 юли 2006 за Европейски обединения за териториално сътрудничество. Регламент (ЕС) № 1082/2006.pdf(/upload/docs/1082_2006.pdf) (115.23...
България - ЕС / Дейности / Регионално развитие / Регионална политика 2007-2013 / Европейско законодателство

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1083/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Регламент (ЕС) № 1083/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 юли за основните разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд отменящ Регламент (ЕС) № 1260/1999. Регламент (ЕС) № 1083/2006 pdf(/upload/docs/1083_2006.pdf) (748.06...
България - ЕС / Дейности / Регионално развитие / Регионална политика 2007-2013 / Европейско законодателство

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1084/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Регламент (ЕС) № 1084/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 юли 2006 за Кохезионния фонд и отменящ досегашния (ЕС) № 1164/94. Регламент (ЕС) № 1084/2006 pdf(/upload/docs/1084_2006.pdf) (95.33...
България - ЕС / Дейности / Регионално развитие / Регионална политика 2007-2013 / Европейско законодателство

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1085/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Регламент (ЕС) № 1085/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 17 юли 2006 за създаване на Инструмент за Предприсъединителна Помощ (IPA). Регламент (ЕС) № 1085/2006 pdf(/upload/docs/1085_2006.pdf) (254.5...
България - ЕС / Дейности / Регионално развитие / Регионална политика 2007-2013 / Европейско законодателство

Регламент на Съвета (ЕО) № 1264/1999 от 21 юни 1999 г. за изменение и допълнение на Регламент (ЕО) № 1164/94 за създаване на Фонда на сближаване

  СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 161, алинея втора от него, като взе предвид предложението на Комисията, като взе предвид становището на Европейския парламент, като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет, като взе предвид становището на Комитета на регионите, (1) като има...
България - ЕС / Дейности / Регионално развитие / Регионална политика 2007-2013 / Европейско законодателство

Регламент на Европейския парламент и Съвета за Европейския Социален фонд (проект)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 148 от него, Предвид предложението на Комисията Предвид становището на Европейския икономически и социален комитет Предвид становището на Комитета на регионите Като действа съгласно процедурата, визирана в член 251 от Договора Като счита следното: 1) Регламент (EС(1)) No ..
България - ЕС / Дейности / Регионално развитие / Регионална политика 2007-2013 / Европейско законодателство

Регламент на Съвета за подкрепа на развитието на селските райони чрез Европейския селскостопански фонд за селско развитие (проект)

1. Следвайки фундаменталната реформа в първи стълб на Общата селскостопанска политика от 2003 г. и 2004 г., основният фокус за реформа на политиката в новия финансов период ще бъде развитието на селските райони. 2. Предвид факта, че повече от половината от населението в двадесет и петте страни членки на ЕС живее в селски райони, които покриват 90% от територията на Общността,...
България - ЕС / Дейности / Регионално развитие / Регионална политика 2007-2013 / Европейско законодателство

Регламент на Европейския парламент и Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие (проект)

Договорът за Европейския съюз, като възложи на Комисията, по силата на чл. 158, целта за насърчаване на хармоничното развитие, й повери, по силата на чл. 160, Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), за да допринася за коригирането на регионалните дебаланси. Последното разширяване засили регионалните диспаритети в рамките на Съюза чрез силното увеличаване на изоставащите...
България - ЕС / Дейности / Регионално развитие / Регионална политика 2007-2013 / Европейско законодателство

Списък на някои инициативи/програми, които имат отношение към регионалната политика (проект)

ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПЛАНОВ ПЕРИОД ИНИЦИАТИВА КОМЕНТАР 2000-06 Г. 2007-13 Г. Териториално сближаване INTERREG Трансгранично (А), интеррегионално (B) и транснационално сътрудничество (C) X (III) X GOOD NEIGHBOURHOOD Добросъседство чрез трансгранично...
България - ЕС / Дейности / Регионално развитие / Регионална политика 2007-2013 / Европейско законодателство

Регламент на Съвета за създаване на Кохезионен фонд (проект)

В член 161, параграф 2 от Договора, се предвижда, че Кохезионният фонд ще допринася финансово за осъществяването на намеси в областта на околната среда и трансевропейските транспортни мрежи. Кохезионният фонд беше създаден с Регламент (СЕ) No 1164/94 и за първи път се осигури рамка за неговото изпълнение. След това този Регламент беше допълнен с регламенти (EС) No 1264/99 и...
България - ЕС / Дейности / Регионално развитие / Регионална политика 2007-2013 / Европейско законодателство

Регламент на Европейския парламент и на Съвета във връзка със създаването на Европейска група по трансгранично сътрудничество (проект)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-точно чл. 159, пар. 3 от него, предвид предложението на Комисията , предвид становището на Европейския икономически и социален съвет , предвид становището на Комитета на регионите , като действат съгласно процедурата, визирана в чл. 251 от Договора , според която:...
България - ЕС / Дейности / Регионално развитие / Регионална политика 2007-2013 / Европейско законодателство

Регламент на Европейския парламент и на Съвета (EО) № 1261/1999 от 21 юни 1999, относно Европейския фонд за регионално развитие

  ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 162 от него, като взеха предвид предложението на Комисията, като взеха предвид становището на Икономическия и социален съвет, като взеха предвид становището на Комитета на регионите, съгласно процедурата по член 251 от Договора, (1)...
България - ЕС / Дейности / Регионално развитие / Регионална политика 2007-2013 / Европейско законодателство

Регламент на Съвета (ЕО) № 1267/1999 от 21 юни 1999 година за създаване на структурен предприсъединителен механизъм

  СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 308 от него, като взе предвид предложението на Комисията, като взе предвид становището на Европейския парламент, като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет, като взе предвид становището на Комитета на регионите, in Erwägung nachstehender...
България - ЕС / Дейности / Регионално развитие / Регионална политика 2007-2013 / Европейско законодателство

Регламент на Съвета (ЕО) № 1266/1999 от 21 юни 1999 година за координиране на помощта за страните-кандидатки, в рамките на пред-присъединителната стратегия, и за изменение и допълнение на Регламент (ЕИО) № 3906/89

  СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 308 от него, като взе предвид предложението на Комисията, като взе предвид становището на Европейския парламент, (1) като има предвид, че Европейският съвет от Люксембург на 12 и 13 декември 1997 г. се произнесе в полза на същественото увеличение на...
България - ЕС / Дейности / Регионално развитие / Регионална политика 2007-2013 / Европейско законодателство

Регламент на Съвета (ЕО) № 1265/1999 от 21 юни 1999 за изменение и допълнение на Приложение ІІ от Регламент (ЕО) № 1164/94 за създаване на Фонда за сближаване

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, като взе предвид Регламент на Съвета (EO) № 1164/94 от 16 май 1994 г. за създаване на Фонда за сближаване, и по-специално Приложение ІІ, член К от него, като взе предвид предложението на Комисията, като взе предвид становището на Европейския парламент, като взе предвид...
България - ЕС / Дейности / Регионално развитие / Регионална политика 2007-2013 / Европейско законодателство

Регламент на Съвета на ЕO № 1260/1999 от 21 юни 1999, формулиращ общите положения по Структурните фондове

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Имайки предвид Договора за създаване на Европейската общност и в частност Член 161 от него, имайки предвид предложението на Комисията (1) Имайки предвид съгласието на Европейския парламент (2), Имайки предвид становището на Икономическия и социален комитет (3), Имайки предвид становището на Комитета по регионите (4), (1) Като се има предвид...
За преглед на още статии от тази рубрика, моля използвайте календара в горната част на тази страница.

Европейско законодателство
Законодателство за периода 2000-2006
Законодателство за периода 2007-2013


 
Заедно
Архив - Юли
пон вт ср чет пет съб нед
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.