Europe.bg
  Начало - Информация
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Информация

  • A+
  • A-

Общи условия на портал Европа

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за достъп до информационните услуги, предлагани от Интернет портал Европа
www.europe.bg

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТ НА АДМИНИСТРАТОРА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ УСЛУГИ

Раздел I
Общи положения
Предмет и оповестяване на общите условия


Чл. 1.    (1)   Тези общи условия уреждат достъпа на потребители до услугите, предлагани от портал Европа www.europe.bg и достъпни в режим on-line чрез Internet. 
               (2)   Общите условия се оповестяват чрез Internet-страниците в актуалната им редакция и справка за последното им изменение или допълнение.
               (3)   Потребителите имат постоянен достъп до актуалните общи условия. Портал Европа www.europe.bg ги уведомява чрез системни съобщения за настъпили в общите условия промени.
               (4)   За краткост, в тези общи условия портал Европа www.europe.bg се нарича "администратор".
Потребители и информационни услуги
Чл. 2.    (1)   Потребители на информационните услуги могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които получават достъп като:
                      1.   Публични потребители (Registered Users) – свободна регистрация; 
                      2.   Експерти (Experts) – разширена регистрация;
                      3.   Клиенти (Clients) – клиенти на услугите на портал Европа (платена регистрация).
               (2)   За всяка една от категориите посочени в (1) са валидни следните общи права:
                      1.   Смяна на езиците;
                      2.   Търсене в съдържанието;
                      3.   Връзки между документите;
                      4.   Преглед на резюметата за политиките;
                      5.   Архив по рубрики;
                      6.   Преглед на резюметата за програмите и проектите;
                      7.   Преглед на полезните връзки;
                      8.   Изпращане на съобщение до екипа;
                      9.   Регистрация в my.europe.bg;
                      10. Получаване на забравена парола.
               (3)   Регистрираните потребители (Registered Users), получават безплатен достъп и права за: 
                      1.   Преглед на публичните новини;
                      2.   Преглед на съдържанието по публичните категории;
                      3.   Преглед и участие в дискусии;
                             3.1.Оставяне на коментари по дискусиите;
                      4.   Преглед и търсене по ключови полета от профила на организацията;
                             4.1.Заявка за организация;
                      5.   Преглед на Биографии – статистика;
                             5.1.Заявка за Експерт;
                      6.   Преглед и търсене по ключови полета от Конкурсите;
                             6.1.Заявка за пълната информация.
               (4)  Експертите (Experts), получават безплатен достъп и права за:
                      1.   Преглед на публичните новини;
                             1.1.Преглед на новини от дадена политика
                      2.   Преглед на съдържанието на портал Европа, както и възможността да свалят и качват информация на портал Европа, и имат възможността да отпечатват документи във формат “*.doc” и “*.pdf”;
                      3.   Участник в дискусиите;
                             3.1.Модератор на дискусиите
                      4.   Управление на биографията си;
                             4.1.Преглед и търсене по ключови полета от биографиите
                      5.   Заявка за пълната информация по дадена политика?
               (5)  Клиентите (Clients), имат следните платени права и получават платен достъп до: 
                      1.   Преглед на всички новини по политиките;
                             1.1.Изготвяне на пресинформация по заявка (може и по рубрики);
                      2.   Преглед на съдържанието на портал Европа, както и възможността да свалят и качват информация на портал Европа, и имат възможността да отпечатват документи във формат “*.doc” и “*.pdf”;
                             2.1. Преглед на съдържанието на скрити категории, и имат възможността да отпечатват документи във формат “*.doc” и “*.pdf”;
                      3.    Оставяне на коментари по документите;
                             3.1. Участва в дискусиите;
                      4.   Преглед и търсене по ключови полета от профила на организацията;
                             4.1. Управление на профила на организацията, ако е оторизиран;
                      5.   Преглед и търсене по ключови полета от биографиите;
                      6.   Преглед и търсене по ключови полета от конкурсите;
                      7.   Специализиран месечен доклад за предстоящите конкурси.
               (6)   Пояснения относно използваните термини:
                      1.   Преглед на съдържание – възможност за четене на документите, няма да има възможност за “download” ако е забранен;
                      2.    Публична категория - Преглед на съдържанието по категории;
                      3.   Скрита категория - настройка на категорията за определена група потребители;
                      4.    Коментари по документите – оставяне на коментари;
                      5.    Участие в дискусия – задължително след валидна регистрация;
                      6.    Управление на профила на организацията – права върху съдържанието, но се публикува след одобрение от член на портал Европа;
                      7.   Управление на Биографията - права върху съдържанието, но се публикува след одобрение от член на портал Европа;
                      8.    Пресинформация по заявка – изготвяне на форма за сложна заявка по отделните компоненти на портал Европа и специализираните модули*;
                      9.   Отпечатване (print) – възможност за отпечатване на документи от портала;
                      10.  Генериране на pdf (to pdf) - възможност за генериране на pdf файл на документи от портала;
                      11.  Сваляне на документ (download) - възможност за сваляне на документ от портала;
                      12.  Качване на документ (upload) - възможност за качване на документ към портала;
                      13. Ключови полета от Биографиите – ключови думи, по всички класификатори в модула
                      14. Специализиран месечен доклад за предстоящите конкурси – пресклипинг за конкурси*
                      15.  Административен панел – специализиран модул за управление на информационната система и нейните модули. Достъпът до тази част на ИС е само за определени групи потребители и/или на определени членове на информационната система Европа.

Характер на информацията

Чл. 3.       (1)  Тази страница (Site) в Internet е само информационна.
               (2)  След като се свържат с този Site потребителите могат да използват неговите услуги само ако са изразили съгласие с настоящите общи условия и с техните изменения и допълнения по реда и начина, предвиден в тях.

Раздел II
Компетентност на администратора

Чл. 4.    (1)  Администраторът предоставя на потребителите електронен достъп до предлаганите информационни услуги при условия и ред, посочени в настоящите общи условия. 
               (2)  Администраторът има право по всяко време да изменя, допълва или прекратява услугите предоставяни на този Site, както и да изменя, допълва или прекратява действието на настоящите общи условия. 
               (3)  Когато след оповестяването на общите условия последват промени в нормативните актове, които водят до противоречие между разпоредбите на тези общи условия и на нормативните актове, до изменения на общите условия се прилагат повелителните разпоредби на нормативните актове от момента на влизането им в сила. 
               (4)  В случаите на ал. 2 и 3 администраторът изготвя системно съобщение за настъпили изменения или допълнения.

Глава втора
НАЧИНИ И РЕД ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ЗА ДОСТЪП НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОСТЪПА

Раздел I
Начини и ред за даване на съгласие с общите условия и за достъп на потребителите.

Електронно потвърждение и регистрационни форми

Чл. 5.      (1)    За да придобие статут на потребител, съответното лице трябва да изрази съгласие с общите условия чрез електронно потвърждение и попълване на регистрационна форма. 
               (2)   Електронното потвърждение се извършва чрез натискане на бутона "ACCEPT", разположен в края на тези общи условия. 
               (3)    Регистрационните форми се попълват по електронен път след натискане на бутона "REGISTER NOW". 
               (4)   Само клиентите са длъжни и да отпечатат, подпишат и подпечатат предвидената за тях регистрационна форма и да я изпратят на посочения от администратора адрес.

Пароли и кодове

Чл. 6.     (1)   Регистрираните потребители и експертите въвеждат самостоятелно пароли (passwords) и кодове (user names), с които се регистрират в този Site. 
               (2)  Клиентите получават от администратора пароли (passwords) и кодове (user names), с които се регистрират в този Site. Паролите и кодовете се дават в тридневен срок след приемане на общите условия и заплащане на съответната такса. 
               (3)  Паролите и кодовете по предходните алинеи са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на други лица. 
               (4)  Потребителите са отговорни за всички действия произтекли от ползването на техните пароли и кодове. 
               (5)  Потребителите се задължават да уведомят незабавно администратора в случай на загуба или кражба на техните пароли и/или кодове, както и в случаите когато преценят че е възможно от тях да се възползват трети лица с цел да осъществят неоторизиран достъп до този Site. 
               (6)  Потребителите са длъжни да предприемат превантивни мерки за да не допускат неправомерно използавене на техните пароли и кодове от трети лица. Препоръчително е: 
                     1.  периодично да променят или да искат промяна на паролата за достъп, както и незабавно да уведомяват администратора когато по тяхна преценка от паролите им се ползват трети лица; 
                     2.  да не записват своите пароли и кодове на леснодостъпни места; 
                     3.  да приключват сесията си на работа с информационните услуги чрез изключване на използвания от тях Web-browser (Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer и други); 
                      4.    по своя преценка да предприемат и други мерки в тази насока.
               (7)  Администраторът си запазва правото да анулира потребителски кодове и пароли по всяко време без предизвестие, но само при наличие на обстоятелствата и случаите, посочени в раздел II на тази глава.

Електронна комуникация

Чл. 7.      (1)  Електронната комуникация се извършва от потребителя чрез ползвания от него E-mail. 
              (2) Потребителите се задължават да не използват предоставената им електронна комуникация чрез E-mail в нарушение на действащото в страната законодателство.

Раздел II
Спиране и прекратяване на достъпа

Чл. 8.    (1)  Администраторът спира достъпа до информационните услуги при наличието на следните обстоятелства: 
                    1. при наличието на непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства);
                    2. за времето за техническа профилактика за което потребителите се уведомяват предварително; 
                    3.  при несъществено по негова преценка нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия от потребителите; 
                    4.  клиентът не е заплатил дължимата от него такса.
               (2) След отпадане на обстоятелствата по предходната алинея достъпът до информационните услуги се възобновява. 
Чл. 9.    Администраторът прекратява достъпа до информационните услуги в следните случаи: 
                     1.  при съществено по негова преценка нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия от потребителите; 
                     2.  при прекратяване действието на общите условия съгласно глава пета; 
                     3.  при заявление от страна на потребител; 
                     4.  при изразено несъгласие от страна на потребителя с промените в общите условия, отправено до администратора.

Глава трета
ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ПРЕДОСТАВЯНАТА ИНФОРМАЦИЯ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.

Раздел I
Право на собственост върху информацията

Чл. 10.    (1)  Правата на собственост върху предоставяните в този Site услуги и информация се упражняват от администратора и са под защита на законодателството за защита на интелектуалната собственост. 
               (2)  Потребителите могат да записват, отпечатват или съхраняват на магнитен носител извлечения от този Site само за лична употреба. 
               (3)  Потребителите се задължават да не възпроизвеждат, предоставят, продават или разпространяват на трети лица под каквато и да е форма, части или цели страници от информацията и услугите предоставяни от този Site без изричното позоваване на източника. Тогава, когато това се прави с търговска цел е задължително и писменото съгласие от администратора. 
               (4)  Потребителите се задължават да не използват информацията или услугите, предоставяни от този Site в нарушение или с цел нарушаване на действащото законодателство.

Раздел II
Конфиденциалност

Чл. 11.    (1)    Администраторът е длъжен да вземе мерки за да запази поверителността на информацията, която потребителите са дали на съхранение или са създали при използване на информационните услуги. 
               (2)   Администраторът има право да разкрива информацията по предходната алинея: 
                      1.  на свои служители и представители;
                      2.  при официално запитване от длъжностни лица в изпълнение на нормативен акт;
                      3.  при дейности свързани с предлагане, доставяне или поддържане на информационната система.

Глава четвърта
РИСКОВЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 12.    (1)   Администраторът добросъвестно ще полага усилия за намаляване риска от предоставяне на неточна, непълна и неактуална информация на потребителите.
               (2)  Администраторът, неговите агенти и подизпълнители не носят отговорност за:
                     1.   преките и косвени вреди от неточности и непълноти в предоставяната на потребителите информация;
                     2.   забавяния, прекъсвания и/или грешки при получаването на която и да е част от предоставяната информация или услуга;
                     3.   закъсненията, с които потребителите получават информация за цените на ценните книжа, както и за цените, по които те действително могат да се купят или продадат;
                     4.   вреди причинени от комуникациите, услугите или информацията, както и от компютърни вируси или други кодове и програми, които могат да изменят, изтрият, прекъснат, деактивират, забавят или разрушат по всякакъв начин предоставянето на информацията и услугата или софтуера, хардуера или данните собственост на потребителите;
                     5.   загуби или вреди предизвикани от потребителите при използване на информационните услуги;
                     6.   загуби, които са резултат от повреди в електронното оборудване, нелегитимен достъп, стачки, повреди в системата, лошо време и както и за други независещи от администратора обстоятелства;
                     7.    съдържанието и качеството на информацията, която е станала достъпна на потребителите чрез връзки на този site с други;
                     8.    действията на потребителите или за техни грешки и пропуски при изпращането на съобщения по електронната поща;
                     9.    съхранение, изгубване или забравяне на паролите и кодовете от потребителите;
                     10.   нарушаване правилата за сигурност от страна на потребителите при опазване конфиденциалността на техните пароли и кодове и при създаване от тяхна страна на предпоставки за достъп до информационните услуги от трети лица без тези пароли и кодове да бъдат узнати;
                     11.   вреди причинени от неправилно и/или неточно попълване на регистрационните форми.

Глава пета
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Приложим закон

Чл. 13.    Тези общи условия са изготвени в съответствие с българското законодателство и потребителите могат да предявяват искове в съда единствено в предвидените от него случаи.

Прекратяване действието на общите условия

Чл. 14.    (1) Действието на общите условия се прекратява по молба на потребителите или по инициатива на администратора.
               (2) В случаите на предходната алинея администраторът и клиентът са длъжни да уредят финансовите си отношения.
               (3) При прекратяване действието на общите условия администраторът прекратява достъпа на потребителя до информационните услуги.
               (4) Администраторът си запазва правото да прекъсва или променя по всяко време информацията, до която потребителите имат достъп.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 15.    Правата и задълженията, които потребителите имат по тези общи условия не могат да бъдат прехвърляни на трети лица без писмено разрешение от администратора.

Изменения и допълнения на общите условия

Чл. 16.    (1)  Компетентност по отношение изменението и допълнението на настоящите общи условия има само администраторът.
               (2)  С изразеното по съответния начин и ред съгласие с общите условия, потребителите не могат да заявят, че отделни разпоредби от общите условия нямат сила за тях.
               (3)  Администраторът може да променя общите условия по всяко време чрез писмо или предварително уведомяване в Web-страницата.
               (4)  Потребителите са длъжни да осъществяват дейността си съгласно актуалната редакция на общите условия, а ако не са съгласни с последните изменения и допълнения имат възможност да ги отхвърлят след което достъпът им до Web-страниците на администратора се прекратява.
               (5)  Ако някоя от разпоредбите на тези общи условия се счита за нищожна, останалите продължават своето действие.
               (6)  В случай, че администраторът не настоява за стриктно изпълнение на всички разпоредби на настоящите условия или се забави да упражни своите права по тях, това не означава, че той се отказва от тези си права.

Език

Чл. 17.    (1)   Настоящите общи условия са изготвени и оповестени на български език и са преведени и оповестени на английски език.
               (2)  При спорове, породени от превода на английски език приоритет има текстът на български език.

Декларации

Чл. 18.    С изразеното по съответния начин и ред съгласие с общите условия потребителят декларира, че: 
                 1.    е получил по електронен път копие от настоящите общи условия; 
                 2.    е прочел и разбрал общите условия и е съгласен да спазва всичките им разпоредби. 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.