Europe.bg
  Начало - Библиотека - Фондовете за България
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Фондовете за България

RSS
  • A+
  • A-
01-04-2008

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА КОНКУРЕНТЕН ПОДБОР НА ПРОЕКТИ С ОПРЕДЕЛЕН СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.”

Министерство на околната среда и водите обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. - "BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.".


Процедурата по своята същност е открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за представяне на проектни предложения.

Потенциални бенефициенти по настоящата процедура са:
• общините на територията, на които се намират агломерации над 2 000 е.ж. - за проекти за тези агломерации и
• общините по Приложение III към Насоките за кандидатстване на територията, на които се намират градски агломерационни ареали под 2 000 е.ж. - за проекти за тези градски агломерационни ареали.

Целта на процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." е да подпомогне общините да подготвят качествени и пълни инвестиционни проекти за изграждане / реконструкция / модернизация на канализационни мрежи и / или Пречиствателни станции за отпадъчни води и в допълнение, където е необходимо водоснабдителни мрежи и / или Пречиствателни станции за питейни води, с които впоследствие могат да кандидатстват за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП "Околна среда 2007-2013 г." за инфраструктурни проекти.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.
Проектите трябва да се изпълняват на територията на Република България.

Примерните дейности, които могат да бъдат финансирани са по настоящата процедура са:

  • разработване/актуализиране на прединвестиционни проучвания;
  • експертни анализи, хидроложки и геоложки проучвания, технически планове и друга техническа документация;
  • дейности във връзка с процедурите за оценка на въздействието върху околната среда, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите решения / разрешителни по Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за биологичното разнообразие;
  • проектиране, вкл. разработване/актуализиране на идейни или технически и работни проекти;
  • дейности във връзка с процедурите за издаване на разрешителни за строеж;
  • изготвяне финансови и икономически анализи, вкл. анализ за разходите и ползите;
  • подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект, вкл. за строителство и строителен надзор, които е предвидено да се изпълняват от лица, различни от бенефициента;

Проектните предложения за техническа помощ могат да включват една или комбинация от няколко дейности, изброени по-горе, така че да доведат до разработването на инфраструктурно проектно предложение, готово за последващо кандидатстване по ОП "Околна среда 2007-2013 г.". Всички дейности, включени в проектните предложения на кандидатите следва да са пряко свързани с подготовката на инвестиционен проект за посочените по - горе агломерации.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." е 74 034 219 лева (седемдесет и четири милиона тридесет и четири хиляди двеста и деветнадесет лева).

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 8 май 2008 г., 17 ч. местно време

Проектните предложения се подават в Министерство на околната среда и водите,

Дирекция „Кохезионна политика за околна среда”,
Отдел „Управление и оценка на програмата”,
бул. „Кн. Мария Луиза” № 22, София 1000

 

Насоки за кандидатстване (556.49 Kb)

Приложения към Насоки за кандидатстване (2.05 Mb)

Договор (1.56 Mb) 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.