Europe.bg
  Начало - Новини - Актуално
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Новини / Актуално

RSS
  • A+
  • A-
03-11-2008

Започва приемът на документи по Мярка 123 от ОП "Развитие на селските райони"

От днес, 3 ноември във всички Областни разплащателни агенции започва приемът на документи за кандидатстване по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" от Програмата за развитие на селските райони, съобщава ДФ „Земеделие".

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" от Програмата за развитие на селските райони" е насочена към подпомагане на инвестициите в насока преодоляване на структурните проблеми в хранително-преработвателната и горската промишленост. Мярката има за цел да се подобри цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентноспособността на предприятията в хранително-преработвателната и горската промишлености.

Целите ще бъдат постигнати чрез по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост. Очакванията са, че така ще се постигне втората и третата цел, а именно - постигане на съответствие със стандартите на Общността, както и подобряване опазването на околната среда. Финансова помощ по мярката се предоставя за извършване на инвестиции в секторите, свързани с преработка или маркетинг на следните продукти:

• мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
• месо и месни продукти;
• плодове и зеленчуци, включително гъби;
• пчелен мед, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
• зърнени, мелничарски и нишестени продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг хляб и тестени изделия;
• растителни и животински масла и мазнини, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на зехтин;
• технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
• готови храни за селскостопански животни (фуражи);
• гроздова мъст, вино и оцет;
• производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти от първична и вторична биомаса, с изключение на преработка на първична и вторична биомаса от рибни продукти.

Подкрепата по мярка 123 се предоставя и за инвестиции за постигане на съответствие с нововъведени стандарти на Общността само за микро предприятия. В този случай ще се осигурява инвестиционна подкрепа за въвеждане на стандарта за не повече от 36 месеца от датата, на която стандартът става задължителен за предприятието.

Допустими за подпомагане са предприятия, които към датата на кандидатстване са включени в представения от НВМС и одобрен от ЕК актуален списък.Подкрепа няма да бъде предоставяна на предприятия изпитващи трудности, както е дефинирано в Насоките на Общността за Държавна помощ за спасяване и преструктуриране на фирми, изпитващи затруднения.Подкрепа няма да бъде предоставяна за изграждане и/или модернизиране на държавни лаборатории.

Подкрепа ще се предоставя само за изграждане или модернизиране на лаборатории, които са собственост на кандидатстващото предприятие, разположени са в негова сграда и се използват за собствените продукти на предприятието.

Не се подпомагат като самостоятелен проект дейностите за събаряне на стари сгради и производствени съоръжения, както и за нематериални инвестиции за постигане на съответствие с международно признати стандарти.

По мярката могат да кандидатстват всички физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки и средни предприятия, включително пазари на производители. Могат да кандидатстват и междинни предприятия, които не са микро, малки и средни, но са с по-малко от 750 работника или с оборот по-малък от 200 милиона евро. Кандидатите се подпомагат, при условие, че нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие"; не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по ликвидация, както и такива, които нямат изискуеми публични задължения към държавата.

Размерът на помощта е в рамките на 50% от общите одобрени инвестиционни разходи за микро, малки и средни предприятия и 25% от общите одобрени инвестиционни разходи за междинни предприятия. Минималният размер на общите допустими инвестиционни разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 4 000 000 евро на общите допустими инвестиционни разходи за целия период на изпълнение на Програмата за развитие на селските райони за един ползвател.

В случай, че предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия са одобрени или подпомогнати по реда на тази наредба, техните признати за допустими разходи като общ размер не трябва да надхвърлят максималния размер по мярката. 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Редовни доклади
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Актуално
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини / Пътна безопасност
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.